Mǎkè 2

1Tà wě gbei sìn'aa, è Jùsu tbaea je klě Kapanìa dǐa. Tà nyopò wùɛ wɔ̌na ii ɛ̈ moo, “Jùsu diě leò,” 2è nyopò fòfoa wɛ̀a de, ii tè fɔ̌ seaě koǔǒ wlòmo ne plě kwɛɛaě snǔ fòɛ mɔ̀ bo bò jɛa wànwie nyopò jǐaǒ le, è Jùsu boɛa u Nyesoaa tè je. 3Dɛǒ nɛ̀ Ɔ kɛ̀n'aě wlòmo bo, è nyopòo hɛ̀n nù jɛa lě bo kl%cɔ jbɛju klě Ɔ mɔ̀. 4Kɛɛ nyopòo fòfo tè uǔ jěa fɔ̌ u mǐaǒ Ɔ mɔ̀ nyni. Tèǒ nì kɔn tè u jǎlaě koǔ dlǒ ǔ knana ɛɛ dlǒ wakǎ peǎn je. Wɔn'ǒ u sàlaa nɛ̀ kɔn jleě keǒ u tìeeaǒ bo klɔ̀ɔ jbɛjuǒ keǒ ɔɔ kɛn bo pɛn chèen kɛn keǒ tàǒ Jùsu mɛtɛɛaǒo je. 5Tà Jùsu jěa uu tè wlò popoɛ taeǒ, è kě ɔ dɛ̌a bo klɔ̀ɔ jbɛjuǒ je Ɔ je, “Ně jǔ, Ě poo nè kpni kukwǐi tè le wlò.” 6Tà teteǎ tee nyoo tìeǒ neaǒo ble u wɔ̌naa win'ǒ, è nìǒ u tùngmaea dlǒ mɔ̀le sìɛɛan u je, 7“Mɛ kɔɔ̌n tè Nyuà Ɔ niǐ kɛ bò boɔboɔ Ɔ̌ peě Nyesoa fla wan? Nyu tae wɔ̀le je bɔ̈ poo loǒ kɛ tùonyuu kpni kukwǐi tè wlò le? Ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa do Nɔ̀ wɔ̀le ɛ!” 8È tǐi doo tǐ jleě Jùsu jia dɛ u sìɛn'a dlǒ mɔ̀le le, kě Ɔ nia u wan gbògba Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a sìɛɛn neě kɛ dɛ taeǒ dlǒ mɔ̀le? 9Ii sɔ̌n'à Bo jě dɛ tae se kɛ mǒo kma nyu bɔ boɔɔ bo klɔ̀ɔ jbɛjuà je bɛ̈ kpaa tùɔn? Deě Bo nu kɛ Ě poo nè kpni kukwǐi tè le wlòe? Deě Bo nu sɔn mǒ, dǔ nè chèen'ǒ mǒ nà? 10Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo Jbɛjuu Jǔà Ɔ kɔn kpě keǒ Bɔ poo kpni kukwǐi tè wlò le kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀.” Tèǒ nì kɔn tè Ɔ chèa bo klɔ̀ɔ jbɛjuǒ ja Ɔ je, 11“Bo tmɔɔ̌ mò, dǔ jemǒ, kpa nè chèen'ǒ, muě koǔ bo!” 12È tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ sɔna mǒ klùba ɔ̌ dǔa ɔɔ chèen'ǒ mǒ ɔ̌ pěaǒ plomǒ ɔ̌ nɛa keǒ nyopò wùɛǒ jemǒ, ì kàea uu wùɛǒ le wan ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le, kě u dɛ̌a u je, “Ä sěɛlǎ dɛ taeà jě!” 13Tà ɛ sìn'aa, è Jùsu mua de klě Jàlalǐi jbǒ wien, klě Ɔ kɛ̀naě bo, è nyopò fòfoa nù diaě Ɔ mɔ̀ Ɔ̌ teea lu. 14È tà Ɔ keaa jbǒǒ wien nɛ, Ɔ jěa jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ mooaa Lifàe ɔ̈ mooaa Afiasèe jǔ ɔ̌ neaě wlě tɛ̌n koǔ bo, è Jùsu dala lɔ Ɔ je, “Naǎ de.” Tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ sɔna mǒ ɔ̈ nana Ɔ de. 15Tà tǐ gbei sìn'aa, u muaě Lifàee tà u mǐa dɛ di. Nyopò fòfoa nù nana Jùsu de, ii tè dlǒ wlě tɛ̌n nyo klee kpni kukwǐ nyo tùu klee Ɔɔ mɔ̀ na nyo nù klee Ɔ diiaǒ dɛ tàa do. 16Tà teteǎ tee nyoo tìe ü moo Fɛlesǐi wǎn u jěa uu klee Jùsu u diiaǒo dɛ tàa do, ù gbàla Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè aa Tee Nyuà Ɔ klee nyopò kukwǐ taeà u dii liǐ kɛǒ dɛ tàa do?” 17Tà Ɔ wɔ̌naa tèǒ, Ɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyopòà üǔ kmaa u se dɛjǐɔ sòa, kɛɛ nyopòà kmɛɛ nù sòɛ dɛjǐɔ. Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ di keǒ Bo da jebo siǐn nyo u mǐ uu wlè bo bitǐ, kɛɛ Ě diě keǒ Bo da kpni kukwǐ nyo u mǐ uu wlè bo bitǐ.” 18Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyo klee Fɛlesǐi wǎn nù chìn'a, ii tè nyopò tùu dia Jùsu chlǎba u je, “Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyo klee Fɛlesǐi wǎn'a mɔ̀ cheěn nyo u keě kɛ chìn plě Nè mɔ̀ na nyoà uǔ chìǐn?” 19Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tǐnma mu nynɔɔ jbee mɔ̀niapo wɔ̀le je bu kɛ̀n kɛɛ̌ uu de ngmnengmnɛ̌ wlòmo bo bu chìn nie? A ji ɛle ɛ slě ɛ wɔ̀. Tà u klee ɔ neě jèǒ tàa do, ɛ slě wɔ̀ bu chìn. 20Kɛɛ ɛ kɔn tǐ miěe diba tǐnma mu nynɔɔ jbeǒ ɔ mǐǎě u slè sàe le plě u miǎa kɛ wɔle le nu u miǎ chìn klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo. 21Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ dǔ dalo jajlo mǒ bɔ̈ paě ɛ dalo dakǎà wòo. Bɛ̌ nu bɔ̌ nu ɛ, tǐǒ jleě ɔ mii daloǒ jlaba, dajajloǒ bɛ̌ mu chlìba, è daloǒ ɛɛ klaklǎ miě wan le boǎba. 22Dɛɛ doǒ kě ɛɛ ka ne je, nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ dǔ nmɔ jajlo mǒ ɛ̈à plǐi bɔ̈ poě ɛ tapɛ̌ gbà wan. Bɛ̌ nu bɔ̌ nu ɛ, bo nmɔ jajloǒ bɛ̌ muě ɛ blěe funfǔ jaba, ɛ mi tapɛ̌ gbàǒ waba, è tapɛ̌ǒ ɛ klee nmɔǒ i mi gbè sùeba. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè nyopò peě nmɔ jajlo klě tapɛ̌ jajlo wan ɛ̈ di ɛɛ numa ii sɔ̌n'ǒ i mǐ tɛɛ nu.” 23Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sìin'a lě chèa mǒ. È tà u keaa chèaǒ mǒ nɛ, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tùngmaea jɔ̌ noǎa jleě le kpnakpna ǔ dia li. 24È tà Fɛlesǐi wǎn jěaa dɛǒ, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tan'ǒ Nè mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀le, u ni konkwa ɛ̈ u see je blɛɛ le bu nuu keǒ Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěà mɔ̀.” 25Kɛɛ Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A sěɛlǎ kɛ ɛ slè klě Nyesoaa win wlòmo dɛǒ klɔ̀ba Dèběse nuaa seeaa tǐ jleě tà sàno nia nɔɔ klee ɔɔ nyopò u sòɛaa dɛ u mǐaa di le? 26Ɔ muaě Nyesoaa koǔ bo klě Abiatà mɔ̀ ɔ̈ mooa Nyesoaa bodiɔ ɔ̌ dǔa ngmà je ne flɔ̌ɔǒ mǒ ɔ̌ dia lɛ ɔ̌ nyea ɔɔ nyopò ke ǔ dia, ɛ̈à nyu wùɛ see je blɛɛ le bɔ dii ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa kpatòapoo do.” 27È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěà Ɔ nua nɛ ɛ mǐaǒ tùonyugbe dɛ bo po, tùonyugbe sea nuu nu keǒ ɔ mǐaǒ waěǒ dɛ bo po. 28Tèǒ nì kɔn tè Mǒ Jbɛjuu Jǔà Mǒ kɔn Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ win kwa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\