Mǎkè 3

1Ɛ kɔna tǐ tìi Jùsu muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo, klě Ɔ jɛɛa lě jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn kwamo neaea. 2Ɛ kɔna nyopòo tìe ü nea lěe ü pɛ̀ɛn'aa Jùsu tè le, nɛ̀ kɔn tè u gbɛ̀ɛa Lɔ bɛ̌ nu Bɔ̌ dia jbɛjuǒ peanma keǒ Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ mɔ̀. 3È kě Jùsu dɛ̌a jbɛjuǒ kɔn kwamo neaea je Ɔ je, “Nyna bo kěà nyopò wùɛà slè.” 4È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ Nyesoaa teteǎà Ɔ nyea kɛɛ Mɔ̀sě i jlɛ̌ bä nuǔ keǒ Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě mɔ̀, bä nu kɛ kàan dɛ le, deě bä nu dɛ kukǔ? Bä gblà kɛ tùonyuu fònfno le, deě bä dbǎ tùonyu?” Kɛɛ u sea Ɔ kɛ̀ɛn tù. 5Ɔ bea jlo měne Ɔ̌ tanaě u mɔ̀le, è uu wɔle nia Ɔlo ke keǒ uu wlè jakě u blěaa mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè kě Ɔ dǎla jbɛjuǒ je Ɔ je, “Pnɛ̌ nè son'ǒ mǒ.” Ii tè ɔ̌ pnɛ̌a ɔɔ son'ǒ mǒ, tǐi doo tǐ jleě è nɛ̀ǒ bɔ̌a dɛ. 6Tà Fɛlesǐi wǎn jěa lɛɛ, è tǐi doo tǐ jleě è nùǒ mua snǎ mǒ u klee Hɛwlǒo wǎn ǔ pea ɛ ble ke bu nuaa u mǐaa Jùsu dbǎ. 7Tà ɛ sìn'aa, è Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo muaě Jàlalǐi jbǒ wien, è diblɛ̌ fòfoa nù sɔna Jàlalǐi klee Jùdǐa wakě kɛn mǒ u nana u de. 8Tà nyopò wɔ̌naa noǎ fòfoaǒ Ɔ niaa ii tè, è uu fòfoa diaě Ɔ mɔ̀ ü sɔnaa Jlǔsnɛ mǒ klee tìe sɔnaa Idumià wakǎ kɛn mǒ. È tìe sɔnaě blěǒ tbɛɛaa deěǒ moo Taè klee Saedɛ̀n dǐ kɛn měne ï nea lěe Jɔ̀ɔ̌dɛn něe wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀. 9Diblɛ̌ǒ u wɔ̌na fòfo tè, nì kɔn tè Jùsu tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bu jala Ɔ blǎgbè chěnchaě ɛ̈ di ɛɛ numa nyopòǒ uǔ diaě Ɔ jǐ měne nynǎ. 10Ɔ peana nyopò fòfoa, tèǒ nì kɔn tè nyopò wùɛ kweǎ niaa u tuntuwǐia ǔ miaě Ɔ jǐ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐa Ɔ le tǒ. 11È tà nyopò tùuǒ kǔ sìsi neaa ja le u jěa Lɔɔ, u beaǒ Ɔ jemǒ bo ǔ pnɛ̌a le u je, “Mòà Mò moo Nyesoaa Jǔ!” 12Kɛɛ Ɔ seaě mɛ nyěkà mǒ bo gbà Ɔ̌ tmɔɔ̌a kǔ sìsiǒ bi bɔ̌a nyu wùɛ tmɔɔ̌a nyu tae Ɔ mooa. 13È Jùsu jǎlaě togbee dlǒ Ɔ̌ dala jbɛjlu ü Ɔ jlɛ̌ bü nana Ɔɔ de ǔ dia lě Ɔ mɔ̀. 14Ɔ tbala tài pù tùo sɔ̌n ü Ɔ daea tuposà kpa nyo keǒ bu mǐa Ɔ mɔ̀ cheěn ne ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐa u dbo u mǐa Nyesoaa win boɔ. 15È Ɔ nyea u kpě u mǐaě nyopò kǔ sìsi ja le sà. 16È tài pù tùo sɔ̌n Ɔ tbalaa uu nyneǎ nìà, Saemɔ̌ ɔ̈ Jùsu dɛɛaa Pitɛ̌ ke. 17È Jìmǐse klee ɔɔ mamǔ Jɔ̀ɔ̌n ü mooa Sɛbɛ̀dii jbɛjujlu ü Ɔ dɛɛaa Boanajì ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Tɛ̀n'ɛ Jlǔ, 18è Andlǔ klee Felɔ̌ klee Batalòmi klee Matiɔ̌n klee Tɔmɔ̌se klee Jìmǐse ɔ̈ mooa Afiasèe jǔ, è Tadià klee Saemɔ̌ ɔ̈ klee nyopò tùu neaa kpě kɛn keǒ bü sàlaa Wlǔmɔ kòngmna Jùwɛ nyo dlǒ, 19plě klee Jùdǎse Esekalìa ɔ̈à klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo ɔ sàla lěe Jùsu bo demǒ. 20È Jùsu mua lě koǔ bo, è diblɛ̌ wɛ̀a de de keǒ Ɔ gbàa, ii tè Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo uǔ jěa fɔ̌ u mǐa dɛ dii chɛ̀. 21Tà Ɔɔ nyopò wɔ̌naa tèǒ, ù dia Lɔ mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u tmɔɔ̌a nu ɛ̈ moo, “Ɔɔ dlǒ sonwɛaǒ mɔ̀ mǒ snǔ!” 22Kɛɛ teteǎ tee nyo tùu ü sɔnaa Jlǔsnɛ mǒ, kě u dɛ̌a u je, “Biɛsìbo ɔ̈ moo kǔ sìsi je siɔ nɔ̀ǒ neě Ɔ ja ɔ nye Ɔ kpěǒ Ɔ̌ sɛ̀ě nyopò kǔ sìsi ja le.” 23Ii tè Jùsu dala u Ɔ̌ poa u dǎtèkpe je Ɔ je, “È ke Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ ɔ wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛǒ Setɛ̀n plomǒ popoɛ? 24Bɛ̌ nu bo dakɔ̌ dlǒ bǔ klǎ uu chɛ̀ mǒ bǔ ploo ɛ wakě bǔ chèchee ja bǔ ke wɛ̀n, umo dakɔ̌ǒ u se bo nynama mu. 25È bɛ̌ nu bo koǔ bo kwɛɛn bǔ klǎ ɛ mǒ bǔ ploo ɛ wakě bǔ ke ja chèchee le bǔ ke wɛ̀n, u se bo nynama mu ke. 26Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu Setɛ̀n'ɛ deplě bɛ̌ klǎ mǒ bɛ̌ ploo ɛ wakě bǐ ke ja chèchee le bǐ ke wɛ̀n, i slě wɔ̀ bi nyna bo, kɛɛ i mi bo wɛ̀ba. 27Ě tmɛɛ̌ ane, nyu slě wɔ̀ bɔ muě kbě mǒ ne nyuu koǔ bo bɔ wa lɔɔ koǔ bɔ jlǐ ɔɔ noǎ, ɛ̀ sìn'ǒ nyane dɛ ɔ mii numa nɛ̀ moo ɔ mi kbě mǒ ne nyuǒ kmema ɔ mǐ ɔ dbǐ tù plě ɔ miǐ kɛ lě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ wa ɔɔ koǔ. 28Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, nyu wùɛ ɔ̈ mii kpni kukwǐi doědoe numa keǒ Nyesoa jleě mǒ klee ɔ̈ mii Nyesoa fla wan poba, ɔmo nyuǒ bɔ̌ bitǐ ɔɔ wlò bo, ɔɔ tè mi wlò le pooba, 29kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mii Ngmà Je Ne Sùsu fla wan poba ɔɔ tè se wlò le pooba mu kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ klee tǐǒ neěe nya. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo ɔ neě kpni kukwǐ taeà ï kɔn tè see wlò le pooa kɔn slè.” 30Tè kɔn tè Jùsu dɛ̌a bòo nɛ̀ moo u je kǔ sùsu neaě Ɔ ja. 31È Jùsuu naǎ klee Ɔɔ mamǔ jbɛjlu dia lě ǔ nynanaǒ plomǒ bo ǔ dboa win klě Ɔ mɔ̀ koǔ bo ǔ dɛa Lɔ Bɔ dia lě. 32È diblɛ̌ tbɛɛa Ɔ dǐ, ii tè u seaě Ɔ mɔ̀ pa. È kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tanàle, nàǎ klee màmǔ jbɛjlu klee màmǔ nynejlu nùǒ neě plomǒ u jlɛ̌ Bò diě.” 33Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɔ monoǒ kɛ Ně naǎ klee Ně mamǔpò?” 34È Ɔ tana diblɛ̌ wùɛǒ tbɛɛa Ɔɔ dǐ dlǒ le, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A tanàle, nyopòà nù moo Ně naǎ plě nù moo Ně mamǔpò. 35Nyu wùɛà ɔ̈ mii Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ numa nɔ̀ moo Ně mamǔ jbɛju klee mamǔ nyneju plě Ně naǎ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\