Mǎkè 4

1Ɛ kɔna chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu tùngmaea nyopò teea de klě Jàlalǐi jbǒ wien, è diblɛ̌ wɛ̀a de ǔ tbɛɛa Ɔ dǐ, ii tè Ɔ bea lě blǎgbè chěnchaě wan klě ně kɛn Ɔ̌ nea bo, è diblɛ̌ wùɛǒ nù nynanaǒ kponkpǒ bo keǒ ně wien. 2Ɔ nia dǎtèkpe Ɔ̌ sèsɛɛa noǎ fòfoa kɛne. Klě Ɔɔ teea wlòmo kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, 3“A poǒ nɔkǔ jebo, ɛ kɔna jlǒ nu nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ mua dodɔ̌ jɔ̌ gblàba klě chè mǒ. 4È tà ɔ keaa jɔ̌ǒ le gblɛ̀, ii tìe beaǒ fɛ snǔ mɔ̀ noe dia lě ǐ dia li. 5Ii tìe beaǒ seɛ̌ blǒ kɛn tà blǒ seaǒo fò, è tǐi doo tǐ jleě nìǒ kwin'a. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo blǒǒ neaǒo ɛ chɛkɛ̌a mǒ no. 6Ii tè tà wɛn sàla lěe jleě ɛ sǐa ii mǒ bo, è nìǒ koklǒa. Dɛ ɛ nuaa nɛ̀ moo ii be sea blǒ wlò pa dɔ̌. 7È ii tìe beaě wiǎ slè. Tà i keaa kwin, è wiǎ nìǒ kwin'a ke ǐ nynǎna i měne, ii tè i sea jɔ̌ to. 8Kɛɛ ɛ kɔna jɔ̌ tìi beaǒo kàan blǒ kɛn ï kun'aa tɛɛ plě ï toaa jɔ̌ fòfoa, ii tìe nea jleě le jɔ̌ɔ wlò tùo pù pù, è tìe nea jleě le wlèe tan'a tan, è ii tìe nea jleě le wlèe m̀m m̀m.” 9È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.” 10Tà tǐ gbeii sìn'aa, è Jùsuu do Nɔ̀ neaǒ tà bo, è nyopòǒ ü wɔ̌naa dǎtèkpeǒ Ɔ poaa, u klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ u muaě Ɔ mɔ̀ ǔ gbɛ̀a Lɔ wan keǒ Bɔ sèsaea i kɛne. 11È Ɔ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Nyesoa nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ ba jbo Ɔɔ win kwa konkɔn'à ɛɛ tè le ɛ̈ wɛ̌ pnɔɔ je, kɛɛ keǒ umoǒ mɔ̀ Ɔ se ɛ pepě mǒ po. Ii tè nyopòà ü seě Ɔɔ win kwa konkɔn bobo ne nù Ě tmɛɛ̌ noǎ wùɛà klě dǎtèkpe wlòmo, 12dɛǒ nɛ̀ nu ɛ bǔ ke le tɛn, uǔ jě le plě bǔ po nɔkǔ bo, uǔ jbo tè le. Bǔ kee le jě plě bǔ kee tè le jbɛ, è u mii uu wlè bo bitǐba Nyesoa mǐi uu tè wlò le poo lo.” 13È Jùsu gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Dǎtèkpaà aǎ jbo kɛ ɛ lee? Bǎ se ɛ le jbo, è ke a miǐ kɛ dǎtèkpe wùɛ le jbojbɛ numa? 14Jlǒ nu nyuǒ ɔ doɛ̌ Nyesoaa win. 15Nyesoaa win i gblɛ̀ le klě tùonyopo slè ü wǒo je jɔ̌ǒ ï beǒo fɛ snǔ mɔ̀. Tǐi doo tǐ jleě bǔ wɔ̌n win'ǒ, è Setɛ̀n ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba ɔ̀ diě le ɔ̀ sà lě i ù nɔkǔ měne kpǎkpǎ. 16È jɔ̌ǒ beaǒo seɛ̌ blǒ kɛn nì nynaǒ pènmo bo nyopòà ü wɔ̌n'ɔ win'à, tǐi doo tǐ jleě ii chǒn beě u wlè jleě ǔ kme i bo. 17Kɛɛ uu tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no, nɛ̀ kɔn tè ɛ se dɛ pɛ̀tu kpa è nìǒ wɛ̀ bo. Ii tè tà tǐ jakě muěe diba klee měne tèntɛn keǒ u mɔ̀ keǒ bu po win'ǒ kàan tè, tǐi doo tǐ jleě è nùǒ muu de. 18È kaǒ nyopò tùu neǒ ü wǒo je jɔ̌ǒ ï beěe wiǎ slè. Bǔ po nɔkǔ bo u wɛ̌n Nyesoaa win'ǒ no, 19kɛɛ kmɔ̌ɔ kàan noǎa feanfeǒ sɛ̀ uu wlò kǔ mǒ plě pònpan gbee u mǒ klee noǎ tìi u jlɛ̌ɛ, bǐ diě bǐ sàě u win'ǒ měne ì seǒ u dɛ bo po. 20È ɛ kɔn nyopò tùu neǒo ü wǒo je jɔ̌ǒ ï beǒo kàan blǒ kɛn, bǔ wɔ̌n ni, u pe ii tè kàan tè ǔ nee i kmɔ̌, nù wǒ je jɔ̌ǒ ï toee wlò tùo pù pù klee wlèe tan'a tan klee wlèe m̀m m̀m.” 21È dǎtèkpa tɛ̀ɛ Jùsu poa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “À nyu tae bɛɛ leěa kɛ nǎpe plě ɔ chlìǐa ɛ plɛ̌ dlǒ ɔ̀ɔ̌ ɔ pae leěaě ɛ kɛn bo pɛn gbàgbɔ bobo? Ɔ se kɛǒ ɛ kǎ slè bo tùba mu ɛ mǐ nyopò wùɛ pepě nye le? 22Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, noǎ wùɛ ï kwɛɛǒo Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ bo ï wɛ̌ pnɔɔ je Nyesoa mi i pepě mǒ poba, è je wɛ̌ noǎa wùɛ u mǐ i ji. 23Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.” 24È kě Ɔ dɛ̌a u je de Ɔ je, “Noǎ wùɛà a wɛ̌n'ɛ Ě boɛ amoo je ba nae i wlò kɛne. Win wùɛà Ě boɛ amoo je ke a miě ii aa kmɔ̌ neneɛ wlòmo popoɛ numa kě Nyesoa mi a ngmna mɔ̀le popoɛ numa plě Ɔ mǐ a ngmna fòfoa mɔ̀ po. 25Nyuà mii tè le jbojbɛ kɔnma keǒ Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ, Nyesoa mi ɔ ngmna mɔ̀ poba Ɔ mǐ ɔ de jbojbɛ fòfoa nye, kɛɛ nyuǒ se ɛɛ tè le jbojbɛ kɔn, tè le jbojbɛ chěnchaěe gbee chɛ̀ǒ ɔ kɔn'ɔ Nyesoa mi ɛ ɔ̀ kwa sàba.” 26È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je keà nyu miěe chè mǒ ɔ mii kou dɔ̌ba. 27Dɛǒ ɔ nii tǒn wɔ̀ mu dǐa pɛ̀n bo, chnɛ̀ gbà le mù konkwa mɔ̀ klě mòngmɛ wěǒ wlòmo, è kouǒ nɛ̀ǒ kwin, kɛɛ ɔɔ̌ jiǒ ɛ dɛ kɛn ke ɛ nii kunkuɛn. 28Ɛmo kouǒ blǒǒ nɛ̀ ni ɛ ɛ̌ kwin. Klekle ɛɛ kpantu nɛ̀ kwin ɛ̈ tmɛ ja plě ɛ̌ kmɛ̀ɛ ne ɛ̌ wlɛ jɔ̌ dlǒ bo. 29È dɛ bɛɛ̌ěe demǒ nɛ̀ moo kouǒ bɛ̌ flò, ɛ̀ɛ bebɛ̌ tǐ nyniǒ no, ii tè jbɛjuǒ ɔ duǐ faka mǒ ɔ̌ bɛ̌ lɛ.” 30È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn'à mɛ ä miǐ kɛ ɛ je poba plě dǎtèkpa tae ä miǐ kɛ numa ä mǐiǐ ɛɛ tè nyopò le jboo lo? 31Ɛ wǒ je mɔsà joɛ̌ɛ ɛ̈ chɛɛ̌n mǒo klě ɛɛ bǐì ti jɔ̌ slè, ɛ̈ nyu duǐ mǒo ɔ doɛ̌ɛ. 32Kɛɛ bɛ̌ nu bò dɔ̌ lɛ, ɛ kwin ɛ̌ sìn'ǒ dǎgbà wùɛ mǒ ɛ̌ tùiǒ dlǒ pòpotua, è klě ɛɛ ti baě slè noe wɔ̀le je bi pooě dlě klě ɛɛ peplǎi mǒ.” 33Jùsu nia dǎtèkpe fòfoa tìi wòje ii klekle noǎǒ Ɔ̌ tmɛɛ̌a u Nyesoaa win, ke u wɔ̀le je bu nua nii nɔkǔ jebo popoɛ kě Ɔ nia u tmɔɔ̌a. 34Ɛ sea dɛ wùɛ kɔn Bɔ boɔla uu je Bɔ seaa dǎtèkpa po, è bɛ̌ nu Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bǔ kpleǒ je plě Ɔ̌ sèsɛɛ leě kɛ u wlòmo dɛ dǎtèkpe wùɛǒ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌. 35È klě chnɛ̀ jlǒ waěe doǒ wlòmo, tà ɛ keaa wìtika ni, kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “A nɛ bä bɛ̌ jbǒà tìe bä muuě ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀.” 36Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo beaě Ɔ mɔ̀ blǎgbè chěnchaěǒ wan ǔ siaǒ diblɛ̌ǒ tàǒ, è mòngmɛ blǎgbèa neaǒ tàǒ ï nana u de ke. 37Tà u keaa jbǒǒ tìe bɛ̌, è kpě kɛn ne pìpia tɛlaě bo klee jbodoě ǐ beaě blǎgbèǒ wan le, i dukwlalaě ɛ jieěa. 38È Jùsu pɛna bo klě blǎgbèǒ ɛɛ demǒ dɛ wan Ɔ̌ poaǒ dlǒ tuklǒ kɛn bo Ɔ̌ mɛa. Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sàla Ɔ momnɔ mǒ, kě u dɛ̌a u je, “Tee Nyu, sè kɛě äa kokoɛ̌ɛ tè mɔ̀ kɔn le?!” 39Ii tè Ɔ nynana bo Ɔ̌ tmɔɔ̌a pìpia klee jbodoěǒ Ɔ je, “Ba po kpee!” È tǐi doo tǐ jleě pìpia klee jbodoě nìǒ tbala bo. 40È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a peě kɛ fano? Deě kaǒ a sěɛ kɛ tè wlò popoɛ kwɛn?” 41È tà kètekee bea uu wan bo, kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ slè u je, “À Nyu taeà kɛ, jbodoě klee pìpia tùiǒ Ɔɔ win boo chɛ̀!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\