Mǎkè 5

1Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nynia lěe jbǒo wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ klě Kedawlà kwɛɛn'ɛ fle mǒ, 2è nùǒ sɔnaě blǎgbè wan mǒ, tǐi doo tǐ jleě è jbɛju tɔ̀ɔ kǔ sùsu nea lěe ja nɔ̀ sɔnaě sɛklɛ bǐtìe wan mǒ ɔ̈ dia Jùsu nya bɛ̌ba. 3Jbɛjuǒ ɔ tǐn'a lě sɛklɛ bǐtìi wan, nyu wùɛ nɔ̀ sea lě wɔ̀ bɔ pìn ɔ ble baǎje chěen'e chɛ̀. 4Klě tǐ fòfoa wlòmo u kme ɔ ǔ pe ɔ chěen sonwe le klee be le, kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ ɔ bɛ̌ i ɔ̌ sèsɛɛ i je le, bɔ̌ bɛ̌ chěen'ǒ neě ɔɔ sonwe le, è ii noǎǒ ne ɔɔ be le ɔ̀ bɛ̌ ili ke. Nyu wùɛ nɔ̀ sea kbě blě ɔ̈ mǐa lɔ je wɔ̀. 5Tǒn klee chnɛ̀ ɔ plìě sɛklɛ bǐtìiǒ slè le ɔ̌ jɛ̌ togbei ja le ɔ̌ pe tùe le ɔ̌ ni seɛ̌ ɔ̌ bɛ̌ ɔɔ chɛ̀ wan le. 6Tà ɔ jeěa lěe Jùsu nya, ɔ kpala plùplɛ klù ɔ̌ kɔa kwne bo keǒ Ɔ jemǒ 7ɔ̌ pnǎna dɛ jleě klě kpě kɛn ne win wlòmo ɔ je, “Jùsu, Ja Tmɔ Nyesoaa Jǔ, mɛ jlɛ̀ Bò nuǔ kɛɛ̌ mǒ? Ě bɛ̀teè le keǒ Nyesoaa tè mɔ̀, Nè tùiǐ sònwɛ!” 8Tè kɔn tè ɔ boɛaa tèǒ nɛ̀ moo kě Jùsu dɛ̌a kǔ sùsuǒ je Ɔ je, “Kǔ sùsu, sɔn'ě jbɛjuǒ ja mǒ!” 9È Jùsu gbɛ̀a ɔ wan Ɔ je, “Ke tae nèě kɛ nynɛ̌?” Ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ně nynɛ̌ moo Tabɔ̀ Fòfoa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ä fò lo.” 10È kǔ sùsuǒ ɛ bɛ̀tea Jùsu kaǒ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ̌ diaě ɛ blǒǒ kɛn sà. 11Ɛ kɔna bogbò fòɛ nɛ̀ dia wan le keǒ togbee wakǎ mǒ klě ɛmo tàǒ. 12Ii tè kǔ sìsiǒ i bɛ̀tea Jùsu le i je, “Dboě ä bocheǒ mǒ ä miě i mǒ be.” 13È Jùsu sɔnaě i mɔ̀ mǒ ǐ sɔnaě jbɛjuǒ ja mǒ ǐ palaě bocheǒ mǒ, è boche wùɛ nìǒ tèeaǒ jbǒo kponkpǒo dɛǒ pɛ̀slɛɛaa je ï wɛ̀ɛaě jbǒ mɔ̀ de ɛ̌ kpala i. Ii wùɛǒ kǒaa i blɛɛa mɔ̀ taslěwɛɛ sɔ̌n. 14È nyopòǒ ü tùia ii jǐ mɔ̀ u kpala dǐa plùplɛ klee klě chèaǒ tbɛɛaǒo dǐ kɛn ǔ tmɔɔ̌a nyopò dɛ kpalaa tùɔn, ii tè nyopò sɔnaě dǐa mǒ ǔ dia lě u mǐa dɛ kpalaa tùɔn jě. 15Tà u nyniaǒo Jùsu mɔ̀, ù jěa jbɛjuǒ kǔ sìsi fòfoa nea lěe ja ɔ̌ nea bo ɔ̌ poa wlawlě měne plě ɔɔ dlǒ beaǒ snǔ mɔ̀, ùu wùɛǒ ù pea fano. 16È nyopò wùɛǒ jěaa dɛǒ kpalaa tùɔn keǒ jbɛjuǒ jleě mǒ klee bocheǒ u tmɔɔ̌a uu bǐì ɛɛ tè. 17Tà u wɔ̌naa tèǒ, è uu wùɛ u pea Jùsuu kpěǒ ii fano, ii tè u tmɔɔ̌a Nɔ u je, “Ä bɛ̀teè le, sɔ̀n nɔ äa blǒɔ wlòmo.” 18Tà Jùsu kea lěe blǎgbè wan be, è jbɛjuǒ kǔ sìsiǒ i sɔna lěe ja mǒ nɔ̀ tmɛɛ̌a Nɔ ɔ je, “Ě jlɛ̌ bo naà de.” 19Kɛɛ Jùsu seaǒ ɔ mɔ̀ mǒ sɔn ɔ sea Ɔ de na. Dɛɛ do Ɔ tmɔɔ̌a nɔɔ nɛ̀ moo, “Muě koǔ bo klě nè nyopò slè mì u tmɔɔ̌ no dɛǒ Koɔn nuu keǒò mɔ̀, ke Ɔ nu mòo wɔle je jbojbɛ.” 20Ii tè jbɛjuǒ ɔ̌ mua klě Dikaplà wakǎ kɛn ɔ̌ tùngmaea nyopò wùɛ tmɔɔ̌a dɛ Jùsu nuaa keǒ ɔ mɔ̀. Nyopòǒ ü wɔ̌na nii ì kaen'a u le wlò. 21È Jùsu beea kɛn bo Ɔ̌ bɛ̌a jbǒǒ tìe de. Jbǒǒ wien keǒ Ɔ kɛ̀n'aǒ bo, è diblɛ̌ fòfoa wɛ̀a de ǔ tbɛɛa Ɔ dǐ. 22È Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔu nyefòɛ tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔn nynɛ̌ moo Jaelɔ̀ nɔ̀ dia lě Ɔ mɔ̀. Tà ɔ jěaa Jùsu, ɔ kɔaǒ Ɔ kwne jemǒ bo 23ɔ̌ bɛ̀tea Ɔ le chɔɔ ɔ je, “Ně nynejuju chěnchaě neǒ kokǒ snǔ mɔ̀, Ě bɛ̀teè le, diě Mìǒ ɔ Nè son jleě mǒ bo po ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ kwɛ̌ mǐ dɛ bɔ̌ ɔ mǐ kmɔ̌ ne!” 24Ii tè kě Jùsu nua ɔ de nena ǔ mia, è tà u keaa mi, nyopò fòfoa nù nɛna Ɔ de ü jejɛ̌ɛaě Ɔ jǐ měne. 25Ɛ kɔna nynɔ tɔ̀ɔ neaě uu slè ɔ̈ blěaa nymɔ kwɛ̌ ɛ̈ niaa chɔɔ klě jlěe pù tùo sɔ̌n wlòmo. 26Kwɛ̌ǒ ɛ tùa ɔ sònwɛ klě tǐ pɛ̀ti wlòmo. Ɔɔ wlě wùɛ ɔ kɔnaa ɔ ploa i le klě dɛjǐɔpò mɔ̀, kɛɛ ɛɛ̌ poaǒ dɛ, kwɛ̌ǒ ɛ̌ pònpaea le klě ɔ mǒ. 27Tà ɔ wɔ̌naa dɛ Jùsu wɔ̀le je Bɔ nuaa, è nɔ̀ǒ bublǔa nyopòǒ ɔ̌ diiaě Ɔ demǒ ɔ̌ tǒa Ɔɔ wlawlǒ le. 28È dɛ nynɔǒ ɔ chlàlaa klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě nɛ̀ moo, “Bɛ̌ nu boǒ tǒ Ɔɔ wlawlǒ le sosǒ, è ně kwɛ̌ kɔn bɛ bɔ̌ dɛ.” 29Tà ɔ toǒa bòo Jùsuu wlawlǒ le, ɔ̀ɔ nymɔ kwɛ̌ nɛ̀ǒ kǎla je ɔ̌ jia lɛ ɛ̈ moo ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ǒ ɛ bɔ̌a dɛ. 30Tǐi doo tǐ jleě è Jùsu jěa ɛle ɛ̈ moo kpě sɔnaě Ɔ mǒ, ii tè Ɔ chèa diblɛ̌ǒ ja Ɔ̌ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Mɔ toǒ kɛ Ně dalo le?” 31È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Keà diblɛ̌à u tìn kɛɛ ǔ tbɛɛ Mòo dǐ kě gbɛ̀ kɛ i wan nyu tae tǒ Mòo lee?” 32Kɛɛ Jùsu tɛnaě u slè le kaǒ nyu tae bɔ̈ nua ɛmo dɛǒ. 33È nynɔǒ ɔ jia dɛ kpalaa tùɔn klě ɔ mǒ, ii tè ɔɔ fě sèn'a le ɔ̌ pea fano. È nɔ̀ǒ diaě Jùsu mɔ̀ ɔ̈ kɔa kwne bo keǒ Ɔ jemǒ ɔ̌ tmɔɔ̌a Lɔ dɛ klɛɛkpɛ kpalaa tùɔn klě ɔ mǒ. 34È Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ně nynejuju, nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ǒ pean mò, ii tè mu, kpa plɔɔ bloblɛ, nè sònwɛ jejeɛ̌ wùɛ ɛ wɛ̀ le.” 35Tà win'ǒ i kɛ̀na lě Ɔɔ wan bo, è nyopòǒ u dboaa ü sɔna lěe Jaelɔ̀ɔ koǔ bo mǒ è nùǒ nynia, kě u dɛ̌a Jaelɔ̀ je u je, “Nè nynejujuǒ ɔ kǒ lo. Mɛ kɔɔ̌n tè tùiǐ jè kɛ Tee Nyuà feanfeǒ?” 36Dɛǒ u boɛaa Jùsu sea ɛ dɛ da, kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a Jaelɔ̀ je Ɔ je, “Bɔ̌ fano pepeɛ, kpae leě wlò sosǒ.” 37Jùsu sea nyu tɔ̀ɔ kpa ɛ̀ sìn'ǒ Pitɛ̌ klee Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n ɔ̈ moo Jìmǐsee mamǔ. 38Tà u nynia lěe nyefòɛǒ ɔɔ koǔ bo, è jale jejǎea nɛ̀ u jɛɛa lě, nyopò fìn'a wɔle fǐɛn ǔ pea tùe le. 39Tà Jùsu palaěe koǔǒ bo, è kě Ɔ dɛ̌a nyopòǒ je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a niǐ kɛ wɔle le a fìǐn? Nynejuà ɔ se kǒ, ɔ mɛ ne sosǒ.” 40Tà u wɔ̌na nii, è Nɔ̀ǒ u cheɛ̌a mɔ̀. È Ɔ piěaǒ uu wùɛǒ plomǒ Ɔ̌ dǔa jǔǒ ɔɔ gbeǐ klee naǎ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tan'ǒ mǒ ǔ palaě blòǒ ɛ̈ kɔn wlòmo jǔǒ ɔ nea lěe. 41È Ɔ kmea jǔǒ son, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Talatà Kumà!” Klě Ɔɔ blětà win wlòmo ɛ sɛ̀n nynɛ̌, “Nyneju gbeàò, Ě tmɛɛ̌ neè ne dǔ jemǒ!” 42È tǐi doo tǐ jleě è nyneju nɔ̀ǒ sɔna mǒ ɔ̈ nɛa le. Ɔ kɔna jlěe pù tùo sɔ̌n. È nyopò wùɛǒ ü neaa tùɔn kɛn ì kàea u bo wan. 43È Ɔ maěaě nyopòǒ chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo Ɔ je, “Sɛjesɛ nyu wùɛ nɔ̀ baǎ tmɛɛ̌ ne keǒ dɛà ɛɛ tè mɔ̀. A pɔ̀n didi dɛ le a mǐ nynejuà nye ɔ mǐ di.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\