Mǎkè 6

1Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sɔna lěe koǔǒ bo mǒ, è nùǒ muaě Ɔɔ chɛ̀ɛ dǐa. 2È klě Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo Ɔ tùngmaea Nyesoaa win boɔboɔ klě uu Nyesoa koǔ bo, è nyopò fòfoa ü wɔ̌na Ɔɔ win'ǒ ì kàea u le wan, kě u dɛ̌a u je, “È tà Nyuà Ɔ sàǎ kɛ noǎà? È tɔ̀n do taeà nyee neě kɛ Lɔ? È ke tàe Ɔ niǐ kɛ wlòlekaen noǎ wùɛà nunuɛ? 3Deě ɛ se kɛ chamǔdɛ̀à le? Deě ɛ se kɛ Mɛwlěe Jǔà Ɔ̈ kɔn mamǔpò moo Jìmǐse klee Josì klee Jùdǎse klee Saemɔ̌ le? Deě ɛ se kɛ Ɔɔ mamǔ nynejlu u klee ämo ä seà tàa doà ne le?” Tèǒ nì kɔn tè u sàla Ɔ jleě mɔ̀. 4È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Wnɔsàɔ kɔn'ǒ tùtuɛ klě tà wùɛ ɛ̀ sìn'ǒ klě ɔɔ chɛ̀ɛ blǒ wlòmo klee klě ɔɔ kmɔ̌ wǒ nyo slè klee klě ɔɔ koǔ bo kwɛɛn slè.” 5Ɔ sea lě wɔ̀ Bɔ nua wlòlekaen noǎ klě u slè, ɛ̀ sìn'ǒ mòngmɛ nyoo doǒ kmɛaa nù Ɔ poaǒ son fǒ mǒ bo Ɔ̌ peana nu. 6I kɛɛn'a Ɔ wlò le keǒ uu se kàan tè popoɛ kɔn'ǒ mɔ̀. Ii tè Jùsu mua lě deěǒ kɛn ï tbɛɛaǒo tàǒ dǐ Ɔ̌ teea u Nyesoaa win. 7È Ɔ dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tài pù tùo sɔ̌n Ɔ̌ nyea u kpě keǒ bu mua blě kɛne u mǐa nyopò kǔ sìsi ja le sà. Ɔ nua uu sɔ̌n'ɔ sɔ̌n Ɔ̌ dboa lu. 8Jùsu tmɔɔ̌a u Ɔ je, “Bǎ ke mi aǎ kpɛ dɛ wùɛ keǒ aa blě kɛn nenaǒ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ nae tuu do. Aǎ kpɛ digbaǐ klee mǒ tèe kètekun klee wlě. 9Bǎ ke mi, a pe nyɔkòɛbě, kɛɛ aǎ kpɛ sɔ̌n nenɛ wlawlě.” 10È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ paeě nyuu tà, klě ba neě bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa aa dakpǎǒ ɛ mǐ dlǒ chlɛ̀. 11È bǎ nyniǒ tà, bɛ̌ nu bǔ se a jebo kme plě bǔ se aa win nɔkǔ jebo po, è ba sɔn'ǒ tàǒ mǒ. Bǎ ke mi a gbàpo aa be mǒ a sà pǔpu be le ɛ mǐ ɛ ù tee le ɛ̈ moo Nyesoaa plɔ se u kɛn bloo lo.” 12Ii tè ǔ bea blě kɛn ǔ boɛa Nyesoaa win keǒ nyopò bu bitǐa uu wlè bo. 13U sàlaě nyopò fòfoa kǔ sìsi ja le, è nyopò fòfoa ü kɔn noǎ kmɛaa nù u poa chnɔ̌ dlǒ ǔ peana u. 14Klě tǐǒ wlòmo noǎǒ Jùsu niaa tà ii tè gbɛ̀tɛɛa blě kɛne, è Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ Hɛwlǒ wɔ̌na ini. È kě nyopòo tìe dɛ̌a keǒ Jùsu jleě mǒ u je, “Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ǒ dǔ jemǒ ɔ̈ sɔn lě kǒla mǒ, nɛ̀ kɔn tèǒ Ɔ ni wlòlekaen noǎǒ.” 15È tìe tùu je, “Ɔ moo Ilaejɔ̀.” È u bǐì tùu je, “Ɔ moo Nyesoaa wnɔsàɔ tɔ̀ɔ wòje wnɔsàɔpo ü neaa kmɔ̌ seela tǐ jleě u nyuu do.” 16Tà Hɛwlǒ wɔ̌na nii, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'à Ě bɛ̌aa dlǒ je nɔ̀ǒ dǔ jemǒ de ɔ̈ ne kmɔ̌!” 17Tè kɔn tè Hɛwlǒ sìɛn'aa dɛǒ dlǒ mɔ̀le nɛ̀ moo tǐ muaa sìnma ɔɔ chɛ̀ nɔ̀ dboa nyopò bu kmea Jɔ̀ɔ̌n, ɔ̌ pea ɔ chěen sonwe le ɔ̌ poa ɔ wùlo. Ɔ nua nɛ keǒ ɔɔ mamǔ Felɔ̌ɔ nynɔ Hɛwlodìaa tè mɔ̀ ɔ̈ ɔmo Hɛwlǒǒ ɔ kɔnaa. 18È dɛ Jɔ̀ɔ̌n tmɛɛ̌aa Hɛwlǒ kaǒ nɛ̀ moo ɛ sea tetě keǒ bɔ kɔna ɔɔ mamǔu nynɔ. 19Tèǒ nì kɔn tè Hɛwlodìa kɔna wlò kukǔ keǒ Jɔ̀ɔ̌n jleě mǒ ɔ̌ pɛ̀na ɔɔ dbadbǎ le, kɛɛ ɔ seaě ɛ wɔ̀. 20Dɛ ɛ nuaa nɛ̀ moo Hɛwlǒ jia ɛle ɛ̈ moo Jɔ̀ɔ̌n mooa ngmà je ne jebo siǐn nyu, ii tè ɔ pea ɔɔ fano ɔ̌ tùia ɔ jǐ mɔ̀ tɛɛ. Klě tǐ fòfoa wlòmo Hɛwlǒ pea Jɔ̀ɔ̌n'ɔ win nɔkǔ jebo, kàan tè imo win'ǒ i tùia ɔ kèjle, kaǒ ɔ noɛɛa mǒ bɔ poa ɔɔ win nɔkǔ jebo. 21Ɛ kpala ɛ kpa Hɛwlodìa jěa fɔ̌. Klě klɔ̀ba Hɛwlǒo kɔɔn chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo, ɔ pia digbaǐ keǒ ɔɔ kòngmna nyefòe mɔ̀ klee tabɔ̀ɔ je si nyo plě klee selǐjlu ü nea lěe Jàlalǐi wakǎ kɛn. 22Klě digbaǐ dila mǒǒ Hɛwlodìaa nynejuju nɔ̀ jea keǒ Hɛwlǒ klee ɔɔ nyopòǒ ɔ dalaa le jemǒ ɛ̌ blooa uu plɔ chɔɔ. Ii tè kě Hɛwlǒ dɛ̌a nynejuǒ je ɔ je, “Tmɔɔ̌ mǒ dɛ wùɛ bò ke jlɛ̌ Ě mi ɛɛ̀ nyema.” 23Ɔ poa ɔɔ chɛ̀ win kɛn le keǒ ɔ mɔ̀ ɔ je, “Dɛ wùɛ mii jlǎba kělɔɔ̌ mɔ̀ Ě mi ɛɛ̀ nyema, bɛ̌ tù ně blǒa ɛɛ wakǎ peǎn'a chɛ̀.” 24Ii tè nynejuǒ ɔ mua ɔɔ naǎ wan gbàba ɔ je, “Mɛ jlɛ̀ bo sòaǎ kɛ?” Ɔɔ naǎ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ dlǒ nɛ̀ bɔ nye mò.” 25Tǐi doo tǐ jleě ɔ kpala plùplɛ de klě klɔ̀ba mɔ̀ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ ɛ̈ moo, “Ě jlɛ̌ bò nyeě Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ dlǒ klě chɛ̀chɛɛ wan kèkeà.” 26Tà Hɛwlǒ wɔ̌naa tèǒ, ɔ̀ɔ wlò bea wɔ̀ɔn chɔɔ, kɛɛ ke ɛ toon jleě mǒ bo ɔ̌ poa ɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ nyopò slè nɛ̀ kɔn tè ɔ sea jlǎ bɔ sàla win de. 27Ii tè tǐi doo tǐ jleě ɔ nyea ɔɔ tabɔ̀ snǒ bu mua bu jalaě Jɔ̀ɔ̌n'ɔ dlǒ. Ii tè ǔ mua klě wùlo ǔ bɛ̌a ɔ dlǒ je 28ǔ jalaě ɛ klě chɛ̀chɛɛ wan ǔ nyea nɛ nynejuǒ ɔ̌ kpala lɛ klě ɔɔ naǎ mɔ̀. 29Tà Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyo wɔ̌naa dɛǒ kpalaa tùɔn, u mua ǔ dǔa ɔɔ kokǒ fǒǒ mǒ ǔ tùa ɛ bo klě sɛklɛ bǐtìe wan. 30Tà Jùsuu tuposà kpa nyoà Ɔ dboaa Nyesoaa win boɔba u tbaeaa je, u jɛɛa Lɔ kɛn ǔ tmɔɔ̌a Nɔ noǎ wùɛ u nuaa klee ke u nuaa nyopò teea. 31È nyopò fòfoa keaě di tìe kea mi, ɛɛ̌ nyea Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo fɔ̌ u mǐa dɛ dii chɛ̀. Tèǒ nì kɔn tè kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “A diě bä muě tàà dě poěe kpee ä mǐ fɛ doɛ.” 32Ii tè kě u nuaě blǎgbè chěnchaě wan bebeɛ ǔ miaě tàà dě poa lěe kpee uu do. 33Kɛɛ nyopò fòfoa jěa ulu tà u keaa mi, è u jboa ulu. Ii tè ǔ sonwɛa deěǒ kɛn měne ǔ kpɛa plùplɛ klě u nya. 34È tà Jùsu sɔna lěe blǎgbèǒ wan mǒ, Ɔ̀ jěa diblɛ̌ fòfoa, u wǒa je blableǎ ï seaa nae nyu kɔn. Ii tè uu wɔle beaě Ɔ mǒ no Ɔ̌ tùngmaea u noǎ fòfoa teea. 35Tà tǐ keaa sìn, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀, kě u dɛ̌a u je, “Tà ä neɔɔ dě tmɔɔ no, è plě tǐ sìn ni ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. 36Dbo nyopòà bu mu klìgbe gbei klee deěà ï tbɛɛ ämoo dǐ kɛn le u mǐ digbaǐ tɔ̀n keǒ uu chɛ̀ mɔ̀ u mǐ di.” 37Kɛɛ Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “U se kɔn u mǐ mu, a nye u dɛ bu di.” È kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Deě jlɛ̀ bä mu kɛ ä mǐ wlě fòfoaa flɔ̌ɔ tɔ̀n ä mǐ u nye u mǐ die?” 38È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A mu a mǐ flɔ̌ɔ kwle tìen tae a kɔn'ɔ jě.” È tà u jěa lii, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smìi sɔ̌n nì ä kɔn.” 39È Ɔ tmɔɔ̌a u bu tmɔɔ̌a nyopòǒ bu neea ɛ tàkpɛ̌ ble keǒ nenanyɔ kɛn. 40Kě u nua ɛ tàkpɛ̌ ble neea, bo wlèe m̀m bǔ neǒ tà, è wlèe sɔ̌n tùo pù nù neǒ tà. 41È Jùsu dǔa flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smìi sɔ̌n'ǒ mǒ Ɔ̌ wlǎla jǐ jɔ mǒ Ɔ̌ poa i ngmna mɔ̀ Ɔ̌ klǎla i wan le Ɔ̌ nyea i Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ǔ plooa i nyopòǒ měne. È Ɔ klǎla smìi sɔ̌n'ǒ wan le Ɔ̌ plooa i ù měne ke. 42Nyopò wùɛǒ ü neaǒo tùɔn'ǒ kɛn u dia dɛ uu kwliǎ jǐaě le. 43È flɔ̌ɔ klee smìi dɛǒ u seaea ï Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tɛ̌naa le i jiěaě plɛǎa pù tùo sɔ̌n. 44È jbɛjluǒ ü diaa digbaǐǒ u nua taslěwɛɛ m̀m. 45Tà dɛǒ ɛ sìǐn'a bòo, Jùsu tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Ba beě blǎgbè wan a kɛn leě nya Bo ke diblɛ̌à ja gbɛ̀, a muě klě něǒ ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ klě diěǒ monoo Bɛsedà kɛn.” 46Tà Ɔ dboaa diblɛ̌ǒ de, è Nɔ̀ǒ jǎlaě togbee dlǒ Ɔ̌ boɛaě Nyesoa mɔ̀. 47Tà wìtie wɔ̀laa, è blǎgbèǒ ɛ̀ nea lě jbǒo slè, è Ɔɔ do Nɔ̀ nea lě kponkpǒ 48Ɔ̌ jěa u pìpia klee jbodoě tɛkɛ̌a u le, ii tè dɛ pɛa u wan le keǒ blǎgbèe bliblɛ mɔ̀. È keǒ tǒn dbǎ doɛ klee chnɛ̀ wlawle pǎnpe Jùsu Nɔ̀ǒ nɛa ně kɛn Ɔ̈ diaě u mɔ̀. Tà Ɔ jlɛ̌ Bɔ sìn'a uu nyeě jleě, 49ù jěa Lɔ Ɔ̌ nɛa ně kɛn, ù je ɛ mooa sùsu, ii tè è nùǒ pea tùe le. 50Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tà uu wùɛ u jěa Lɔɔ, è kètekee bea u wan bo. È tǐi doo tǐ jleě kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A wàen kɛn bo, a bɔ̌ fano pepeɛ, Mǒà!” 51È Nɔ̀ǒ jǎlaě u mɔ̀ blǎgbè wan, è pìpia nɛ̀ǒ poa kpee, è uu wùɛǒ ì kaen'a u le wlò kpǎkpǎ. 52Ke ɛ ton'aa jleě mǒ bo ǔ seaa wlòlekaen dɛǒ Ɔ nuaa keǒ flɔ̌ɔ jleě mǒ le jbo, u seaě ɛ wɔ̀ u mǐa ke Ɔ nuaa pìpia kpee wan popoɛ měne jboo chɛ̀, kɛɛ uu dlě kana le je. 53Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bɛ̌aa jbǒǒ tìe, ù nynia lě diěǒ monoo Kɛnislà kɛn keǒ u moanaǒ blǎgbèǒ bo. 54Tà u sɔɔ̌na bò lěe blǎgbèǒ wlòmo, è nyopòǒ neaǒo tàǒ ù jboa Jùsu lo. 55Ii tè ǔ kpɛa plùplɛ ǔ nɛa wakǎ wùɛǒ kɛn le ǔ kpɛa Ɔɔ nynɛ̌ nya. Tà wùɛ bǔ wɔɔ̌n'a Ɔɔ nynɛ̌, u kpɛaě Ɔ kmakma nyo wùɛ mɔ̀ ü u bleěaǒ uu kɛn bo pɛn gbàgbɛ kɛn. 56Tǐ wùɛ mɔ̀ Bɔ̌ muaě klìgbe klee deěǒ kɛn plě klě chèa mǒ, nyopò kpɛaě Ɔ kmakma nyo mɔ̀ klě noǎ plooa mǒ ǔ bɛ̀tea Ɔ le keǒ Bɔ sɔnaǒ kmakma nyopòǒ mɔ̀ mǒ bu tǒa Ɔɔ wlawlǒo ngmnǎ le sosǒ. È nyu wùɛ ɔ̈ toěa Lɔɔ le, ɔɔ kwɛ̌ bɔ̌a dɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\