Mǎkè 7

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyoo tìe sɔna Jlǔsnɛ mǒ ǔ diaě Jùsu mɔ̀ ǔ tbɛɛa Ɔ dǐ. 2Nù jěa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe ǔ sea kwete jla ǔ dia dɛ keǒ Fɛlesǐi wǎn je nyopò bu nuu plě u mǐi dɛ di. 3Fɛlesǐi wǎn klee Jùwɛ nyo tùu wùɛ u jlɛ kwete klě tǔn tɛ̀ɛ mǒ plě ǔ di dɛ. U ni ɛ keǒ bu tùǒ uu blětà noǎ bo ï uu bòlibo tee uu. 4Bɛ̌ nu bǔ sɔn lě noǎ plooa mǒ, plě uu nyu mǐ dɛ di, ɔ kɔn bɔ jla kwete klě tǔn tɛ̀ɛ wlòmo. È u kɔna teteǎ fòfoa u chěn'aa bu tùaǒo bo wòje ïà monoo mǒ naě kài klee kpɔ̌kea klee ně wan tǎn tù kwijě plě klee kɛn bo pɛn gbàgbɔà u diiǒo dɛ kɛn ii de jlajla. I kɔna i blěe de jlajla dɔ̌ klě uu blětà dɛ wlòmo. 5Tèǒ nì kɔn tè Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyo gbɛ̀a Jùsu wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè Nè mɔ̀ cheěn nyoà uǔ tùǔ kɛǒ ämo bòliboo blětà teteǎ? Uu nyu bɔ̌ ke dɛ di ɔɔ̌ jla chìa keǒ teteǎ dǎa.” 6È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyoà, ɛ wɛɛn'aǒ le keǒ Aesaeǎ bɔ sàla wan keǒ a jleě mǒ bɔ dǎla bò ɛ̈ moo, ‘Nyopòà uu wun sosǒ nɛ̀ u ni ǔ tùiǒǒ bo, kɛɛ uu wlè tmɔɔ noǒ mɔ̀. 7U tee uu blětà teteǎ, ii tè uu wɛ̀ sèsa kěàǎ mɔ̀ ɛ se dɛ kɛn bo nyna.’ ” 8È Jùsu je, “Nyesoaa teteǎà Ɔ nye amoo nì a sɛ̀ǒ snǔ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a miǒ blětà teteǎ bo tù. 9A pɛ̀n le tɛɛ wakǎ ba nuu a miǒ Nyesoaa teteǎǒ Ɔ nye amoo snǔ mɔ̀ sà a miǒ aa chɛ̀ɛ blětà teteǎ bo tù! 10È ke a ni ɛ nunuɛ nɛ̀à, Nyesoa tmɔɔ̌a Mɔ̀sě Ɔ je, ‘Tùo nàǎ klee gbèǐ,’ plě ‘Nyu wùɛ ɔ̈ miǒ ɔɔ naǎ klee gbeǐ win kukwǐ jleě mǒ boɔba, ba dbǎ lɔ.’ 11Kɛɛ kě aa blětà teteǎ dɛ̌ i je, dɛǒ aa nyu kɔn'ɔ bɔ sɛ̀ɛ ɔɔ naǎ klee gbeǐ mǒ kě bɔ dǎ u je ɛɛ tè ɛ̈ moo, ‘Kɔbàn’ ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌, ‘Ě nye ɛ Nyesoa ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le,’ 12è aǎ sɔɔn kɛ̀ǒ ɔ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ nuǒ ɔɔ naǎ klee gbeǐ dɛ jleě mǒ. 13È aa blětà noǎǒ ii bo tùtuɛ klee ii teea nì a ni ǎ sɛ̀ǒ Nyesoaa win snǔ mɔ̀. Dɛɛ doǒ nɛ̀ a ni blětà noǎ fòfoa tìi mǒ ǎ sɛ̀ǒ Nyesoaa win snǔ mɔ̀ ke.” 14È Jùsu dala diblɛ̌ǒ de, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ poǒ nɔkǔ jebo ɔ mǐ tèà Ě boɛɛ le jbo. 15Ɛ se dɛà nyu dii ɛɛ̌ nu ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyu mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn, kɛɛ tèà sonwɛ lěe tùonyugbe wan mǒ nì ni ɔ ɔ̌ se sìnɛ wɛ̀. 16Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.” 17Tà Jùsu sɔnaǒo diblɛ̌ǒ gbàa mǒ, Ɔ̀ muaě koǔ bo, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀ ǔ gbàla Ɔ wan keǒ dǎtèkpaǒ Ɔ poaa ɛɛ tè mɔ̀, 18è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Deě aa chɛ̀à aǎ jbo kɛ tèà le ke? A se kɛ i ji ɛ̈ moo dɛà tùonyugbe dii ɛ slě wɔ̀ bɛ nu ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyu mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn le? 19Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛmo didi dɛǒ ɛɛ̌ muě tùonyugbe wlò jleě, kɛɛ ɛ miě ɔɔ wòba wlòmo plě ɛ̌ nymɛɛ ɔ mǒ ɔ̌ mi ɛ bo poba klě chònu.” È dɛ Jùsu boɛaa nɛ̀ moo Ɔ jěa lɛ ɛ̈ moo didi noǎ wùɛ wɛ̀a sìnɛ keǒ nyu bɔ di mɔ̀. 20È Jùsu je, “Dɛà sonwɛ lěe tùonyugbee wlò jleě mǒ nɛ̀ ni ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyu mǒ. 21Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo klě tùonyugbee wlò jleě klě dɛ kukǔ dlǒ le sìɛnsiɛn klee gblà popoɛ klee jlijlɛ̌ klee mnùngma popoɛ 22klee wlawle nunuɛ klee wnɔwnǔ klee kmɔ̌ kukǔ klee nyopò tùu kɛn jlijlɛ̌ klee jě nyu wùɛ bɔ kɔn'ɔ tǒn klee chea klee nyu je bɛtɛ̌ɛa klee de jaě sùsu plě klee slě dɛ wùɛ mɔ̀ kɔn klě i sonwɛě mǒ. 23È noǎ kukwǐ wùɛà klě i sonwɛě tùonyugbee wlò jleě mǒ, nì ni ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyo mǒ.” 24È Jùsu sea jlǎ nyu bɔ jia lɛ Nyu tae Ɔ mooa, ii tè Ɔ muaě blěǒ kɛn ï tbɛɛaa diěǒ monoo Taè dǐ Ɔ̌ palaě koǔ tɛ̀ɛ bo. Kɛɛ Ɔɔ tè seaě wowɛ̌ wɔ̀. 25Klě nynɔ tɔ̀ɔ nea lě ɔ̈ kɔn nynejuju kǔ sùsu nea lěe ja. Tà ɔ wɔɔ̌na bòo Jùsuu nynɛ̌ sosǒ, è nɔ̀ǒ dia lě ɔ̈ kɔaǒ Ɔ kwne jemǒ bo. 26Nynɔǒ ɔ mooa kuadakɔ̌ nynɔ, ɔ sɔna mǒ Finisà wakǎ kɛn ɛ̈ neěe Siwlìa blǒ kɛn, nɔ̀ bɛ̀tea Ɔ le keǒ Bɔ sàlaě ɔɔ nynejujuǒ kǔ sùsuǒ ja. 27Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a nynɔǒ je Ɔ je, “Klekle dɛ nɛ̀ moo Bo nye Ně jlǔ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn didi dɛ. Ɛ seǒ le wɛɛn ne keǒ Bo dǔ Ně nyopò Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ didi dɛ mǒ Bo tuǔn'ǒ ɛ gbùo jemǒ ü moo kuodakwɛ̌.” 28È nynɔǒ ɔ tùa Ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Koɔn, kàan tè nìǒ bòɔ, kɛɛ gbùoǒ jěe i pɛn'ǒ ngmà fuo wɔ̀ɔn bo noǎǒ blee jlǔǒ kwa le ǐ di li.” 29È kě Ɔ dɛ̌a nynɔǒ je Ɔ je, “Keǒ nù Mǒo kɛ̀ɛn tùtuɛ, ii tè muě koǔ bo, kǔ sùsuǒ ɛ sɔn'ě nè nynejuǒ ja mǒ no.” 30Ii tè ɔ muaě koǔ bo ɔ̌ jɛɛaě ɔɔ jǔǒ kɛn bo pɛn gbàgbɔ kɛn ɔ̌ pɛna bo kǔ sùsuǒ ɛ̌ sɔnaě ɔ ja mǒ. 31È Jùsu sɔnaě Taè diěe wakěǒ kɛn mǒ Ɔ̌ bɛɛ̌a lě diěǒ monoo Saedɛ̀n wlòmo tìe klee Ɔ̌ bɛɛ̌a lě Dikaplà wakǎ wlòmo tìe Ɔ̌ mua lě Jàlalǐi jbǒ wien. 32Klě nyopòo tìe jalaě Ɔ jbɛju tɔ̀ɔ mɔ̀ ɔ̈ sǔn'aa plě ɔ̈ seaa wien boɔboɔ ji ǔ bɛ̀tea Lɔ Bɔ poaǒ ɔ son jleě mǒ bo Ɔ mǐa ɔ pean. 33Ii tè Jùsu sàlaǒ jbɛjuǒ diblɛ̌ǒ slè Ɔ̌ kpaeaǒ ɔ wakǎ mǒ Ɔ̌ palaě ɔ chìajɔ nɔkǔ mǒ Ɔ̌ wnana tontmɔ chìa jleě Ɔ̌ kɔla i ɔ̀ mɛ je. 34È Jùsu tanaě jɔkɛn le Ɔ̌ wlǎla fònfno bo, è kě Ɔ dɛ̌a jbɛjuǒ je Ɔ je, “Afaatà,” klě Ɔɔ blětà win wlòmo ɛ sɛ̀n nynɛ̌, “Wɔ̌n le, boɔ.” 35È tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ kɔn nɔkwǐ knana, è ɔɔ mɛɛ tùn nɛ̀ǒ jlea bo ɔ̌ boɛa wien le tɛɛ tɛɛ. 36È Jùsu tmɔɔ̌a nyopòǒ neaǒo tùɔn'ǒ kɛn buǔ tmɛɛ̌a nyu wùɛ dɛǒ ɛɛ tè, kɛɛ ke Ɔ nia uu tmɔɔ̌a kě u nia imo tèǒ le gbɛ̀tɛɛa. 37Wlòlekaen noǎǒ Ɔ niaa i kàea u bo wan chɔɔ dɔ̌, è kě u dɛ̌a u je, “Dɛ wùɛ Ɔ nii ɛ nmɔ le jǐ, nyopòà ü sǔn'u u wɛ̌n le, è nyopòà see wien boɔboɔ ji u boɛ wien le!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\