Mǎkè 8

1Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ diblɛ̌ klee Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo neaǒ tàa do de, è diblɛ̌ǒ u sea dɛ kɔn u mǐaa di. Ii tè Jùsu dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ̌ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, 2“Diblɛ̌à uu wɔle beěě mǒ no, chnɛ̀ jlǒ wěe tan'à nì u sìn'àǎ demǒ plě u se dɛ kɔn u mǐi di. 3È uu dɛ fòfoa sɔn'ě mǒ tà pɛ̀tu, ii tè bɛ̌ nu bo sàno bɛ̌ ke u ni Bo dbo u de chlùgbla mi u kmema keǒ snǔ mɔ̀.” 4È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Tà ä neɔɔ dě tmɔɔ no, è tà nyu wɔ̀le je bɔ sàǎ kɛ didi noǎ fòfoa keǒ nyopò wùɛà mɔ̀?” 5È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “È flɔ̌ɔ kwle tìen tae a blěeě kɛ?” È u tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ii nyiɛtaà ä blě.” 6È Ɔ tmɔɔ̌a diblɛ̌ǒ bu nea ble keǒ blǒ mɔ̀ Ɔ̌ dǔa flɔ̌ɔ kwlee nyiɛtaǒ mǒ Ɔ̌ pea Ɔɔ Gbeǐ tàto Ɔ̌ klǎla i wan le Ɔ̌ nyea i Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bu plooa i diblɛ̌ǒ měne, è nìǒ u plooa diblɛ̌ wùɛǒ měne. 7È u kɔna mòngmɛ smì klɔkwlě ke, Ɔ dǔa i mǒ Ɔ̌ poa i ngmna mɔ̀ Ɔ̌ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bu plooa i ù měne ke. 8Tà nyopò wùɛǒ u diaa dɛ uu kwliǎ jǐaě le, ɛɛ dɛǒ u seaeaa tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bòa ii le, i jiěa lě plɛǎa nyiɛta. 9Nyopòǒ neaǒo u blɛɛa mɔ̀ taslěwɛɛ hɛ̀n. È tà u wɔ̀laa dɛ le, è nùǒ Ɔ dboa uu blě kɛne. 10È tǐi doo tǐ jleě Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ bea lě blǎgbè chěnchaě wan ü mia lě Damǎnutà wakǎ kɛn. 11Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Fɛlesǐi wǎn diaě Jùsu mɔ̀ ǔ tùngmaea Ɔ wan le gbògba ǔ tɛ̀naě Ɔ měne. È kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Te ä jboo dɛ je ɛ̈ tee ɛɛ ɛ̈ moo sɔ̀n'ě mǒ Nyesoa mɔ̀.” 12È Nɔ̀ǒ klùuaǒ dobo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè amo kpni kukwǐ nyoà ne kekɛɛ kmɔ̌ a jlɛ̌ɛɛ̌ kɛ jboo dɛ? Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, a se ɛ jěba mu.” 13È Nɔ̀ǒ sɔnaǒ u gbàa mǒ Ɔ̈ beaě blǎgbèǒ wan Ɔ̈ mia klě Jàlalǐi jbǒo wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀. 14È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo snùa flɔ̌ɔ tè ǔ sea ɛ fòfoa kpa, ɛɛ kloo do nɛ̀ neaě u mɔ̀ blǎgbè wan. 15È Ɔ maěaě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo Ɔ je, “Ba tùě jǐ bo plě a gbɛ̀ɛ Fɛlesǐi wǎn klee Hɛwlǒo ǐsiǒ.” 16È dɛ u pepeaě měne nɛ̀à, u je, “Mǎà je tà ä see flɔ̌ɔ fòfoa kpa nɛ̀ kɔn tèà Ɔ boɛ tèà.” 17Jùsu jia dɛǒ u boɛaa le, nɛ̀ kɔn tè Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a boɛɛ̌ kɛ tèà ɛ̈ moo tà a seě flɔ̌ɔ ja nɛ̀ kɔn tèà Ě boɛ tèà? Deě a sěɛɛ̌ jè kɛ tèe le jbojbɛ kwɛn kaǒ le? Aa dlě kan kɛ le je kaǒ aǎ jbo tè lee? 18A kɔn kɛ jǐ plě aǎ jě lee? Deě a kɔn nɔkwǐ plě aǎ wɔ̌n le? È iǐ be kɛě a wlòmo le, 19tà Ě klǎlaa flɔ̌ɔ kwlee m̀m wan le jbɛjluu taslěwɛɛ m̀m dia liie? È ɛɛ dɛǒ u seaea ii plɛǎ tìen tae jiǐa kɛ le?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ii pù tùo sɔ̌n.” 20È Ɔ gbàla u wan de Ɔ je, “È plɛǎ tìen tae jiǐa kɛ lě tà jbɛjluu taslěwɛɛ hɛ̀n diaa flɔ̌ɔ kwlee nyiɛtaǒ Ě klǎlaa wan le?” Ù tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Plɛǎa nyiɛta.” 21È Ɔ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “È plě ǎ sěɛ kɛ tèe le jbojbɛ kwɛn kaǒ le?” 22Tà u nynia lěe diěǒ moo Bɛsedà kɛn, è nyopòo tìe jalaě dodɔ jbɛju tɔ̀ɔ klě Jùsu mɔ̀ ǔ bɛ̀tea Ɔ le keǒ Bɔ tǒa jbɛjuǒ le Ɔ mǐa ɔ pean. 23È Ɔ kmeea dodɔ jbɛjuǒ son Ɔ̌ poaǒ ɔ dɔwun jleě, Ɔ wnanaě ɔ tontmɔ jǐ mǒ Ɔ̌ kmeaǒ ɔ jǐ kɛn bo. Tà Ɔ sàlaǒo kweta, Ɔ gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ jèeě kɛ?” 24È jbɛjuǒ ɔ tana le, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě jě nyopò, kɛɛ u wǒ ti ï nɛɛ le.” 25È Jùsu kmeaǒ ɔ jǐ kɛn bo de, tà ɔmo jbɛjuǒ ɔ tanaa le, ɔ̀ɔ jǐ nìǒ bɛ̌a ɔ̌ jěa dɛ wùɛ tɛɛ. 26È nɔ̀ǒ Ɔ dboa ɔɔ chɛ̀ɛ dǐa, kě Ɔ dǎla ɔ je Ɔ je, “Nè mii kɛ̀ě diěǒ wlòmo nè di nyopòǒ tmɔɔ̌ no keǒ dɛà kpaa tùɔn mɔ̀.” 27È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ sɔnaǒ tàǒ mǒ ü miaě deěǒ ï konwaěaa dě fòɛǒ moo Sesawlià Felepà le. È tà u keaa snǔǒ mɔ̀ nɛ, Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ nyopò wùɛ je Ě monoǒ kɛ?” 28È u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Tìe dɛɛ leè Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n, è tìe je Mòo Ilaejɔ̀, è tìe tùu je Mòo Nyesoaa wnɔsàɔpo ü neaa kmɔ̌ seela tǐ jleě uu nyuu do.” 29È Ɔ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “È aa chɛ̀à, mɔ a je Ě monoǒ kɛ?” È Pitɛ̌ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Mòà Mò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ peea lěe Ɔ̈ mia lěe diba.” 30È Ɔ maěaě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo Ɔ je, “Aǎ tmɛɛ̌ nyu wùɛ Nyu tae Ě monoo.” 31È Jùsu tùngmaea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo teea Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Ɔ kɔn Bɔ jě sònwɛ fòfoa. Jùwɛ nyoo bòlibo klee Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo mi Ɔ jleě mɔ̀ sàba u mǐ Ɔ dbǎ. Kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa mi Ɔ jemǒ dǔba de.” 32È Ɔ boɛa imo tèà keǒ klɔ̀ slè. Ii tè Pitɛ̌ kpaeaǒ Ɔ wakǎ mǒ ɔ̌ soa Lɔ ɔ je, “Sɔ̀, sàě tèǒ wan.” 33Kɛɛ Jùsu bitǐa bo Ɔ̌ chèa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ ja Ɔ̌ tmɛɛ̌a Pitɛ̌ Ɔ je, “Sɔ̀, mò Setɛ̀n'à, sɔn'àǎ jleě mǒ! Nè dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ se Nyesoaa dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ, kɛɛ ɛ moo tùonyopoo dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ.” 34È Ɔ dala nyopò fòfoa ü klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo neaǒo tàǒ, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ naǎ de, è bɔ poo ɔɔ chɛ̀ɛ fònfno kla kɛn ɔ mǐ ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ɛ pète bɛ̌ tu mǒ dǔ ɔ mǐǐ de na. 35È bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ɔ̌ jlǎ bɔ̈ na Mǒo de ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ di ɔɔ fònfno mǎ, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno mǎma, kɛɛ nyuà ɔ̈ mi ɔɔ fònfno mǎma keǒ Ně tè mɔ̀ klee keǒ Nyesoaa kàan tuposàà ɛɛ tè mɔ̀, ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔnma. 36Bɛ̌ nu kmɔ̌ wùɛà bo tùonyugbe bɔ̌ kɔn nɛ, kɛɛ bɔ̌ mǎ ɔɔ kmɔ̌ sie fònfno, mɛ ɛ miǐ kɛǒ ɔ bo poba? 37Mɛ nyu wɔ̀le je bɔ sàǎ kɛ bɔ tùǒo ɔɔ chɛ̀ɛ kmɔ̌ sie fònfno pènmo? 38Nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo tònwe mɔ̀ peeba klee Ně teeaà keǒ nyopòà see tè wlò popoɛ kɔn klee kpni kukwǐ nyo jemǒ, Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ diǎ lě klě Ɔɔ Gbeǐi tè jǐ boaboǎ wlòmo Ɔ klee ngmà je ne najiǒpò, Ɔ miǎ nyuǒ ɔɔ tònwe peba.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\