Mǎkè 9

1È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, ɛ kɔn nyopòo tìe ü nynanàa tàà bo ü see kǒba mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa u miǎ Nyesoa jě Ɔ miǎ u win kwa kɔnma di klě kpě kɛne tǔn wlòmo.” 2Tà chnɛ̀ jlǒ wěe m̀mɔdo sìn'aa, Jùsu dǔa Pitɛ̌ klee Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n mǒ Ɔ̌ kpalaě u togbee pɛ̀tu dlǒ uu do Ɔ̌ sàea keǒ u jemǒ. 3È Ɔɔ dalee plɛplɛ̌ keklɛ̌a uu jǐ. Nyu wùɛ nɔ̀ seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nee chɛ̀ ɔ̈ wɔ̀le je bɔ jlaa dalo ɛɛ plɛplɛ̌ bɛ jɛɛ Ɔɔ daleǒ ii plɛplɛ̌ kɛn. 4È Ilaejɔ̀ klee Mɔ̀sě nùǒ wǒa tàmo keǒ u gbàa ǔ boɛaě Jùsu mɔ̀. 5È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Tee Nyu, ɛ nu tɛɛ ä neà tùɔn'à kɛn. Sɔn'ǒ ä mɔ̀ mǒ bä po bleaa tan, do keǒò mɔ̀, do keǒ Ilaejɔ̀ mɔ̀, è do keǒ Mɔ̀sě mɔ̀.” 6È tè kɔn tè Pitɛ̌ dɛ̌a bòo nɛ̀ moo uu wùɛǒ kètekee bea u bo wan, è Pitɛ̌ sea dɛ bɔ boɔaa ji. 7È nukpǎ nɛ̀ wǒa tàmo ɛ̈ chlìa u dlǒ, è Nyesoaa Win sɔnaě nukpǎǒ wlòmo kě I dɛ̌a I je, “Ně Jǔ Ě noɛɛ nee mǒ Nɔ̀à, a po Ɔɔ win nɔkǔ jebo!” 8È tà u dǔaa jǐ je měne klě jǐ kapǒ kǎ wlòmo ù sea kɛ̀ nyu wùɛ jě de, ɛ̀ sìn'aǒ Jùsuu do Ɔ̈ klee uu sɔ̌n neaǒo. 9È tà u keaěe togbeeǒ dlǒ mǒ sonwɛ, Jùsu tmɔɔ̌a nu buǔ tmɛɛ̌a nyu wùɛ keǒ dɛǒ u jěaa mɔ̀ ɛ mǐa ɛ kpa kpa bo Jbɛjuu Jǔǒ Bɔ̌ kǒa Bɔ̌ sɔnǎě kǒla mǒ Bɔ̌ dǔa jemǒ plě. 10Ii tè dɛǒ u jěaa u sea ɛ nyu wùɛ tmɔɔ̌ no, kɛɛ dɛà nɛ̀ u pepeaě měne u je, “Nyu bɔ dǔ jemǒ bɔ sɔn'ě kǒla mǒ mɛ ɛ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌?” 11È u gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè teteǎ tee nyo dɛ̌ɛɛ̌ kɛ bò ɛ̈ moo Ilaejɔ̀ kɔn bɔ diǎ lě klekle plě Nyesoaa Tentǎn Jǔ miǎě di?” 12Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “I moo kàan tè, Ilaejɔ̀ kɔn bɔ diǎ lě klekle ɔ miǎ dɛ wùɛ mɔ̀le wɔ̀ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀. Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ sònwɛ fòfoa jěba, u miǎ Ɔ jleě mɔ̀ sàba.’ 13Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, Ilaejɔ̀ diě le ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le, nyopò nu ɔ noǎ kukwǐ wùɛ mǒ ï u jlɛ̌ɛ wòje ke ɛ nuaa chleěa klě Nyesoaa win wlòmo.” 14Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tan'ǒ u nyniaǒo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tùuǒ mɔ̀, u jɛɛaǒ nyopò fòfoa ü tbɛɛa uu dǐ, u klee teteǎ tee nyoo tìe chɛtlǐia. 15Tà diblɛ̌ǒ u jeěa lěe Jùsu nya, è nùǒ nia chǒn le ǔ kpalaě Ɔ mɔ̀ plùplɛ ǔ pea Ɔ tàto. 16È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mi a chɛtlǐi liǐ kɛ mǒ?” 17È nyuu do neaě diblɛ̌ǒ slè nɔ̀ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Tee Nyu, Ě jaě ně jbɛjuju kělɔɔ̀ mɔ̀. Kǔ sùsu neě ɔ ja, ɛ nu ɔ ɔ̌ se wien boɔboɔ ji. 18È bɛ̌ nu ɛmo sùsuǒ bɛ̌ jɛɛ ɔ, ɛ pe ɔ wɔ̀ɔn fenfeɔ plǔ diiě ɔ wien ɔ̌ di nyě, è nɔ̀ǒ kɔn fǒ wùɛǒ kligbǎ. Ě gbà Nè mɔ̀ cheěn nyoà wan bu sàě ɔ kǔ sùsuǒ ja, kɛɛ u slě ɛ wɔ̀.” 19È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Amo nyopòà a se tè wlò popoɛ kɔn! È tǐ tae Bo sìǐn kɛɔ a slè plě a mǐǐ kàan tè popoɛ kɔn? È ke bo wlò dbadbǎà Ě kɔn'ɔ bɛ toǒn kɛ jleě mǒ bo keǒ a mɔ̀? A jaě jǔ bɔloǒ keàǎ mɔ̀.” 20Ii tè ǔ jalaě Ɔ jǔǒ mɔ̀. Kɛɛ tà sùsuǒ ɛ jeěa bòo Jùsu, ɛ kpɔtǐa jǔǒ dlǒ je chɔɔ ɔ̌ bea wɔ̀ɔn, è nɔ̀ǒ bitǐia mǒ ble keǒ blǒ mɔ̀ fenfeɔ plǔ diiaǒ ɔ wien. 21È Jùsu gbàla jǔǒ ɔɔ gbeǐ wan Ɔ je, “È ke ɛ toǒn kɛ jleě mǒ bo ɛmo dɛà ɛ bea làa jǔà fǒ mǒ be be?” Ɔ tùa Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Sɔɔn'ě ɔɔ jǔ dɛ jleě mǒ. 22Klě tǐ fòfoa wlòmo bɛ̌ kme ɔ, ɛ pe ɔ tǎn plě ɛ̌ peě ɔ ně mɔ̀ ɛ̌ jlɛ̌ bɛ dbǎ lɔ. Oo kàan Jbɛju, jbo ä wɔle je, bɛ̌ nu Bò wɔ̀le je Bò nu dɛ, è Bò sɛ̀ɛ ä mǒ!” 23È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ sɛ̀ɛ̌n kɛ nynɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Bɛ̌ nu Bò wɔ̀le ɛ?’ Dɛ wùɛ wɔ̀le ɛ le keǒ nyuà po Něe tè kàan tè mɔ̀.” 24È tǐi doo tǐ jleě jǔǒ ɔɔ gbeǐ pnǎna dɛ jleě ɔ je, “Ě po i kàan tè, Ě bɛ̀teè le, mǎǒǒ mɔ̀ Ě mǐ kplɛ popoɛǒ bɔ̌!” 25È tà Jùsu jěaa diblɛ̌ǒ u keaa le gbè, è kě Ɔ dǎla kǔ sùsuǒ je Ɔ je, “Mò sunsǔn klee se wien boɔboɔ ji sùsuà, Ě tmɛ̌ neè ne, sɔn'ě jǔǒ ja mǒ plě nè diiǎa kɛ̀ě ɔ ja de!” 26È nɛ̀ǒ nenea ɛ̌ kpɔtǐa jǔǒ dlǒ je ɛ̌ poa ɔ wɔ̀ɔn, è nɔ̀ǒ ɛ sɔnaě ja mǒ. Tà ɛ sɔnaě ɔɔ ja mǒ, bò kea lɔ jě è je ɔ kǒa le, ii tè nyopò fòfoa je ɔ kǒa le. 27Kɛɛ Jùsu kmeea ɔ son Ɔ̌ dǔa ɔ jemǒ, è nɔ̀ǒ nynana bo. 28È Jùsu Nɔ̀ǒ muaě koǔ bo. Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo kpleaǒ je ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè ä seě kɛ lě wɔ̀ bä sà leě jǔǒ kǔ sùsuǒ ja?” 29È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyu wùɛ nɔ̀ slě ɛ wɔ̀ bɔ̈ sà lě nyu kǔ sùsu ja, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ chìn bɔ bàte Nyesoa plě.” 30È nùǒ sɔnaǒ tùɔn'ǒ kɛn mǒ ǔ nymaea Jàlalǐi wakǎ mǒ, Jùsu ně jlǎ bo nyu bɔ jia tà Ɔ neaǒo. 31Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ɔ teea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Ɔ miě bo demǒ sàeba Ɔ miě nyopò kwete mǒ poo lo u mǐ Ɔ dbǎ, kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa mi Ɔ jemǒ dǔba de.” 32Uǔ jboa dɛǒ Ɔ boɛaa le, è u pea fano keǒ bu gbàla Ɔ wan keǒ Bɔ sèsaea ɛ kɛn le. 33Tà u nynia lěe Kapanìa dǐa u pala lěe koǔ tɛ̀ɛ bo, è Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “Mi a boɛɛ̌ kɛ keǒ snǔ mɔ̀?” 34Uu wùɛ u nua kpee. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u chɛtlǐia keǒ snǔ mɔ̀, do bɔ̌ neǒ ɔ̀ je nɔ̀ kɔn tè kma chɔɔ dɔ̌, è do tɔ̀ɔ je nɔ̀ kɔn tè kma chɔɔ dɔ̌ ke. 35È Jùsu Nɔ̀ǒ nea bo Ɔ̌ dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ jlɛ̌ ɔɔ tè bi kma chɔɔ dɔ̌, ɔmo nyuǒ nɔ̀ miě deměne bɔɔ̌ba plě nɔ̀ bɔ̈ moo na wien po nyebajlo keǒ nyu wùɛ mɔ̀.” 36È Ɔ dǔa jǔ gbe mǒ nɔ̀ Ɔ nynaea bo keǒ u slè Ɔ̌ pea ɔ gbàe dɔ Ɔ je, 37“Nyu wùɛ ɔ̈ mii jǔ gbeà kuun Mǒo wlò je jebo kmema wòje keà jǔà ɔɔ ka nee je, è Ně chɛ̀à ɔ kmeě jebo. È nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jebo kmema, ɛ se bɔ kmeě jeboo do, kɛɛ Nyuà dbo Mǒo Nɔ̀ǒ ɔ kme jebo.” 38È kě Jɔ̀ɔ̌n dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Tee Nyu, ä jě nyu tɔ̀ɔ ɔ̈ ni Nèe nynɛ̌ ɔ̈ sɛ̀ lěe nyopò kǔ sìsi ja le, ɔɔ̌ be ä kɛn äǎ naà de. Ii tè ä tmɔɔ̌ ɔ bɔ bɔ̌ dɛ.” 39Kɛɛ kě Jùsu nia u kɛ̀ɛn tùtuɛ Ɔ je, “Ɛ se nyu kɔn bɔ̈ nuu wlòlekaen dɛ klě Ně nynɛ̌ wlòmo plě bɔ̈ bitǐi bo tǐi doo tǐ jleě bɔ̈ boɔɔ win kukwǐ kěàǎ jleě mǒ. Tèǒ nì kɔn tè a bɔ̌ ɔ je kenkan. 40Nyu wùɛ ɔ̈ se ämoo je wɔ̀n ɔ neeě äa wakǎ kɛn. 41È sɔ̌noka, Ě tmɛɛ̌ ane, nyuà mi amoo něe kàe waě nyema a mǐi nǎ keǒ tà a nɛ Mǒo de tè mɔ̀, ɔ mi ɔɔ snǒ sàe dɛ jěba keǒ ɛ mɔ̀. 42È nyu wùɛ ɔ̈ mii jlǔ klɔkwlěà ü po Něe tè kàan tè uu nyu numa ɔ miě tè wlawlǎ slè be, ɛ mi tɛɛ numa bu pe ɔ kèuseɔ dɔ bu tuǔn'ě ɔ jbǒ mɔ̀, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ beě Nyesoaa plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 43Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nè kweta bɛ̌ keè ni bò keě kpni kukwǐ slè be, bɛ̌ ɛ je mì ɛ kwa po. Ɛ mi tɛɛ numa bò kɔ̌ bò nae son tìe mɔ̀le bò muě jɔkɛn, ɛ̀ sìn'ǒ bò kɔn sonwee sɔ̌n bò beě na slè, naà ɛ̈ see chlechlɛ kɔn, 44tàa chen'à dii nyopò iǐ kǒ lěe plě na ně chle lěe. 45È bɛ̌ nu nè bo bɛ̌ keè ni bò ke kpni kukwǐ ni, bɛ̌ ɛ je. Ɛ mi tɛɛ numa bò kɔ̌ bò ne boo do je bò muě jɔkɛn, ɛ̀ sìn'ǒ bò ne bee sɔ̌n je Nyesoa Bɔ poǎ lěè na slè, 46tàa chen'à dii nyopò iǐ kǒ lěe plě na ně chle lěe. 47È bɛ̌ nu nè jleě bɛ̌ keè ni bò ke dɛ kukǔ ni, sàě ɛ dìe jǐ mǒ. Ɛ mi tɛɛ numa bò kɔn jleě do bò muě jɔkɛn, ɛ̀ sìn'ǒ bò kɔn jǐi sɔ̌n Nyesoa Bɔ poǎ lěè na slè, 48tàa chen'à dii nyopò iǐ kǒ lěe plě na ně chle lěe. 49Nyopò wùɛǒ neěe u mi u na dlǒ le poba keà nyu pee dɛ tmɔ̌ kɛn. 50Tmɔ̌ nu tɛɛ, kɛɛ bɛ̌ nu bo tmɔ̌ɔ tanǔ bɛ̌ mǎ, è mɛ miǐ kɛ ɛ tmɔ̌ mǒ numa de? A tùě Nyesoaa win klě aa chɛ̀ wlè jleě bo keà tmɔ̌ neěe dɛ mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ně bo wnawna kmɔ̌ nee ne.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\