Matiɔ̌n 10

1È Jùsu dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ Ɔ̌ nyea u kpě u mǐa lě nyopò kǔ sìsi ja le sà, u mǐa kmakma klee kweǎa doědoe pean. 2È nyopò Ɔ dboaa uu nyneǎ nìà, nyane nyu nɔ̀ moo Saemɔ̌ ɔ̈ u dɛɛa Pitɛ̌ ke klee Saemɔ̌ɔ mamǔ Andlǔ, è Jìmǐse klee ɔɔ mamǔ Jɔ̀ɔ̌n ü mooa Sɛbɛ̀dii jlǔ 3klee Felɔ̌ klee Batalòmi klee Tɔmɔ̌se klee Matiɔ̌n ɔ̈ mooaa dlǒ wlě tɛ̌n nyu klee Jìmǐse ɔ̈ moo Afiasèe jǔ klee Lebaesè ɔ̈ kɔn mɔ̀le bɛ̌ nynɛ̌ mooa Tadià 4klee Saemɔ̌ ɔ̈ klee nyopò tùu neaa kpě kɛn keǒ bü sàlaa Wlǔmɔ kòngmna Jùwɛ nyo dlǒ plě Jùdǎse Esekalìa ɔ̈ klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo ɔ sàlaěe Jùsu bo demǒ. 5Tàii pù tùo sɔ̌n'à nù Jùsu dboa blě kɛne Ɔ tmɔɔ̌a Ɔ je, “Alě miě tàa kuodakwɛ̌ neěe, alě miě Sìmɛ̌lia nyoo dǐa, 6kɛɛ a muě klě Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn nyopòà mǎa mɔ̀ klě uu kpni kukwǐ slè wòje keà blableǎ mǎa. 7È bɛ̌ nu bǎ mu bǎ nyniě u mɔ̀, win'à nì ba boɔ u je ɛ̈ moo, ‘Nyesoa diě le Ɔ mǐ a win kwa kɔn.’ 8A pean kweǎ, a mǐ kokǒ nyo jeměne dǔ, a mǐ bale kwɛ̌ nyo pean, a miě nyopò kǔ sìsi ja le sà. Nyesoa nye a noǎ fòfoa ï see dɛ po, ii tè dɛɛ doǒ nɛ̀ ba nu nyopò tùu mǒ. 9Aǎ kpɛ klò klee sěbla plě kanwɛɛ wlě klě aa kètekwin wan. 10Bǎ ke mi alě kpɛ wan tèe dɛɛ chɛ̀, alě kpɛ wlawlě klee nyɔkòɛbě tìi, ɛ̀ sìn'ǒ ii noǎǒ neǒ amoo fǒ mǒo do plě alě kpɛ nae ti. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo konkwa nuɔ nyopòǒ ɔ ni nii konkwa mɔ̀ nù blɛɛ je bu sà ɔ snǒ. 11È bɛ̌ nu bǎ pa dě fòɛɛ dǐa klee klě diě wlòmo, a paeě nyuà ɔ̈ kmaa dakpěe tè mɔ̀, klě ba neě bo tǐǒ a miǒo sìnma plě a mǐ jemǒ dǔ a mǐ mu. 12Bɛ̌ nu bǎ paě koǔ bo, nyopòǒ neěe ba jɛɛ u kɛn tɛɛ. 13Bɛ̌ nu koǔ bo kwɛɛn'ǒ bǔ kme aa kɛn jɛɛaǒ jebo, è plɔ bloblɛ kɔn bɛ neě u mɔ̀ koǔ bo, kɛɛ bǔ se aa kɛn jɛɛaǒ jebo kme, è bǎ ke mi aa plɔ bloblɛǒ ɛ kɔn bɛ na a de. 14Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ se aa kɛn jɛɛaǒ jebo kme plě bɔ̌ se aa win nɔkǔ jebo po, è ba sɔn'ě koǔǒ bo mǒ ɔ̀ɔ̌ klě diěǒ wlòmo. È bǎ ke mi a gbàpo aa be mǒ a sà pǔpu be le ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo Nyesoaa plɔ se u kɛn bloo lo. 15Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo deěe sɔ̌n'ǒ moo Sedɔ̀n klee Komolà ii nyopòo dɛ kukǔu tè jɛɛa miǎǒ le tɛ̀nma ɛ miǎǒ nyopòǒ uu tè mǒ sìn.” 16È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛaa nɛ̀à Ɔ je, “A po nɔkǔ bo, dbodbɛà Ě dbe amoo a mǐi Nyesoaa win boɔ, a miě jǐlenymi noǎ slè wòje keà blableǎ ï miěe chìa slè. Tèǒ nì kɔn tè ba ne tɔ̀n mǒ wòje kploka plě baǎ kwɛn tè jɛɛa wòje plabae. 17Ii tè a gbɛ̀ɛ nyopò. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u miǎě a tè tù nyo jemǒ kpaba u miǎ a fǎe kɛn sà klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le. 18U miǎ a kpaba klě kòngmna nyefòapo klee klɔ̀bapoo jemǒ keǒ ba po Ně tè kàan tè, a miǎ Ně sàsepo tù keǒ u mɔ̀ klee klě kuodakwɛ̌ mɔ̀. 19È bɛ̌ nu bǔ kme amo bǔ kpa amo, klě tǐǒ wlòmo Nyesoaa chɛ̀ Nɔ̀ mi a win wan poba dɛ ba boɔɔ. Ii tè feanfeǒ bɛɛ̌ ni amo keǒ dɛ a mi nuu je boɔba mɔ̀. 20Ɛ seǎ aa chɛ̀ a seǎ boɔba mu, kɛɛ ɛ moo Ngmà Je Ne Sùsu Ɛ̈ sonwɛ lěe aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn mɔ̀ mǒ Nɛ̀ miǎ boɔba klě a mǒ. 21Klě tǐǒ wlòmo mamǔ miǎě ɔɔ mamǔ bo demǒ sàba u miǎ ɔ dbǎ, è gbeǐpò miǎě uu jlǔ be deměne sàba u miǎ u dbǎ. È jlǔ miǎě uu naǎpò klee gbeǐpòo tè le sàeba u miǎ u mnùngma poo lo 22plě nyopò wùɛ miǎ a faenma keǒ Ně tè mɔ̀, kɛɛ nyopòà ü miǎ tè wlò popoɛ kɔnma ü miǎ lěe tǐ jakěǒ wlòmo tìe bɛɛ̌ba nù miǎ waba klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 23Bɛ̌ nu bǎ muě diě wlòmo nyopòǒ neěe bǔ ke aa tè mɔ̀ tè, è ba plùu u je ba muě diě tɛ̀ɛ kɛn. Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, imo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn deě wùɛǒ a se i dlǒ wɔ̀ba mu Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě miǎ de di. 24Chenchěn jlǔu dlě se wɛ̌n i seǒ nyuǒ tee uu mǒ sìn, nyuà moo mɔ̀le nae nyu ɔ seǒ nyuǒ nɛɛ ɔɔ mɔ̀le dlǒ mǒ ne. 25Tǐ tìi tà ɛ kɔn bɛ nu ɛ keǒ nyuà moo chenchěn nyu ɔ klee ɔɔ tee nyu uu tɔ̀n bi po kplɛ plě mɔ̀le nae nyu klee ɔɔ chì kpa ämo uu win kwa kɔn kpě bi po kplɛ. È bɛ̌ nu bǔ keě Biɛsìbo ɔ̈ moo kǔ dɛɛ le, è u mi ɛ a mǒ numa ɛ miǒǒ mǒ sìn. 26Kɛɛ aǎ pe uu fano.” È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ se dɛ kɔn ɛ̈ Nyesoa wɛ̌ɛ Ɔ see pepě mǒ poba mu keǒ a mɔ̀, ɛ se dɛ kɔn ɛ̈ Nyesoa kan'a kɛn a see jiba mu. 27Ii tè tèà Ě tmɛɛ̌ amoo kělɔ kwijlě slè nì ba kpa lě pepě mǒ ba boɔ, è tèà Ě jojoɛɛě amoo nɔkǔ mǒ nì ba jaě koǔ kɛn ï kɔn sàe ba po. 28Aǎ pe nyopòà ü dbɛ̌ɛ blǒ fǒ uu fano, kɛɛ ü slě wɔ̀ bü dbǎ aa sùsu. Ɛ̀ sìn'ǒ Nyuu do kɔn fano ba pee Nɔ̀ moo Nyesoa Ɔ̈ wɔ̀le je Bɔ̈ sùe aa blǒ fǒ klee sùsu gbè klě na slè. 29Deě dbadaǐi sɔ̌n uǔ ploo kɛ i wlejoɛ̌ɛ chěnchaěe? Kɛɛ ii dɛɛ doo chɛ̀ nɛ̀ slě wɔ̀ bɛ̈ bloě jɔ mǒ ɛ̈ kɔn tè aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Bɔ se ji. 30È dujɔ̌ǒ neǒ amoo dlǒ Ɔ ji ke i jɔ̌ɔ do do tìn'i nii chɛ̀. 31Aa tè kma ne keǒ Nyesoa mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ dbadaǐ fòfoa mǒ, tèǒ nì kɔn tè bǎ be plomǒ bǎ ke Nyesoa win boɛ, aǎ pe fano.” 32È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii nyopò tùu tmɔɔ̌ma keǒ Ně tè mɔ̀ ɛ̈ moo ɔ po Ně tè kàan tè, ɔmo nyuǒ nɔ̀ kɔn tè Ě miǎ Ně Gbeǐǒ neěe jɔkɛn tmɔɔ̌ma ɛ̈ moo ɔ moo Ně mɔ̀ na nyu. 33Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe tè mǒ chnɛ̀ma keǒ nyopò tùu jemǒ ɛ̈ moo ɔ se Ně tè kàan tè po, ɔmo nyuu doǒ nɔ̀ kɔn tè Ě miǎ mǒ chnɛ̀ma ke keǒ Ně Gbeǐǒ neěe jɔkɛn jemǒ ɛ̈ moo ɔ se Ně mɔ̀ na nyu.” 34È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Alě jě lɛ ɛ̈ moo didiɛà Ě diěe Ě jaě ně bo wnawna kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. Ě slě ne bo wnawna ja, kɛɛ Ně didiɛ jaě jale jejǎea 35wòje keà Nyesoaa win dɛ̌ɛ ɛ̈ moo, ‘Ně didiɛà Ě diěe ɛ mi jǔ klee gbeǐ numa u mǐ je wònwɔɔ no, è nynejuju bɔ̌ neǒ bo ɔ klee ɔɔ naǎa sɔ̌n u mi je wònwɔɔma, è jǔ naǎ klee ɔɔ jǔu nynɔ u mi je wònwɔɔma 36plě nyuu chɛ̀ɛ jlae nyo u neě ɔ mɔ̀ koǔ bo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu tìe mi Ně tè kàan tè po, è tìe se Ně tè kàan tè poba mu.’ 37Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ gbeǐ klee naǎ mǒ noɛɛma chɔɔ uu tè miǒ Něe tè mǒ sìn, ɔ seǒ je blɛɛ le keǒ bɔ moo Ně mɔ̀ na nyu, nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ jbɛjuju klee ɔɔ nynejuju mǒ noɛɛma chɔɔ ɛ miǒ Něe tè mǒ sìn, ɔ seǒ je blɛɛ le keǒ bɔ moo Ně mɔ̀ na nyu. 38Nyu wùɛ ɔ̈ se ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ɛ pète bɛ̌ tu mǒ dǔba mu keǒ bɔ̈ na Mǒo de, ɔ seǒ je blɛɛ le bɔ moo Ně mɔ̀ na nyu. 39È nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ fònfnoo tè kɛn kmuuma ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ di Mǒo de na, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno mǎma, kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ fònfno kla kɛn pooba keǒ Ně tè mɔ̀, ɔ miǎ kmɔ̌ sie fònfno kɔnma.” 40È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɔa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mi amoo jebo kmema, è Mǒǒ ɔ kme jebo, nyu wùɛ ɔ̈ mi Mǒo jebo kmema, è Nyuà dbo Mǒo Nɔ̀ ɔ kme jebo. 41Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ mii Nyesoaa wnɔsàɔ jebo kmema klě ɔɔ wnɔsà tǔn wlòmo, Nyesoa mi ɔ snǒ sàba wòje Ɔɔ wnɔsàɔ. È nyu wùɛ ɔ̈ mii jebo siǐn nyu jebo kmema klě ɔɔ jebo siǐn tǔn wlòmo, Nyesoa mi ɔ snǒ sàba wòje jebo siǐn nyu. 42È nyopòà moo Něe mɔ̀ cheěn nyo ü kɔn tè see kma, nyuǒ ɔ̈ mi nuu ně wlɔlǒo kàe waě nyemaa chɛ̀ keǒ tà u moo Něe mɔ̀ na nyo tè, kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, sɛjesɛ ɔmo nyuǒ Nyesoa mi ɔ snǒ sàba.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\