Matiɔ̌n 11

1È tà Jùsu wɔ̀laa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ noǎǒ tmɔɔ̌a mɔ̀, Ɔ sɔnaǒ tàa mǒ Ɔ̌ nɛa Ǐsòwɛ̌ deě kɛn le Ɔ̌ boɛa Nyesoaa win Ɔ̌ teea u. 2È klě tǐǒ wlòmo Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n neaě wùlo, wùloǒ klě ɔ kɛ̀na lě bo ɔ̌ wɛ̌na noǎ wùɛ Tentǎn Jǔ niaa ii tè. Tèǒ nì kɔn tè ɔ dboa ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe klě Jùsu mɔ̀. 3È dɛà nɛ̀ u gbɛ̀a Jùsu wan u je, “Deě Mò moo kɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ Ɔ peea lěe Bɔ dboaa Ɔ̈ mǐa ämoo gblà? Deě ɛ kɔn nyu tɔ̀ɔ bä pɔ̀n'ɔ snǔ mɔ̀le de?” 4È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A mu, a tmɔɔ̌ Jɔ̀ɔ̌n noǎ ï a wɔ̌n'ɔ klee ï a kpaǒo jleě mɔ̀ ii tè. 5Dodɔ nyo jě le plě bo klɔ̀ɔ nyo nɛ ne, è bale nyoo kwɛ̌ wɛ̀ le, nyopòà ü sǔn'u u wɛ̌n le klee kokǒ nyo duǐ měne je plě sònwɛ nyo Nyesoaa win boɛɛ u je. 6A tmɔɔ̌ ɔ, nyopòà ü see kplɛ kɔn keǒ nyu tae Ě monoo mɔ̀ ɛ moo ngmna keǒ u mɔ̀.” 7È tà Jɔ̀ɔ̌n'ɔ Jɔ̀ɔ̌n'ɔ̌ mɔ̀ cheěn nyoǒ u muaa, è Jùsu gbàla diblɛ̌ǒ wan ɛ̈ kwɛɛaǒo Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè jleě mǒ bo Ɔ je, “Mɛ a muǔa kɛ lě kpatekpǎ blǒ kɛn a muǔa jěba? Ɛ mooa kɛ fèflɛ bɛ sèke kwlǎ wɔ̀nfi le nɛ̀ a mua jěba le? 8È bɛ̌ sea ɛɛ tè, mɛ kɔɔ̌n tè a muǔa kɛ lě kpatekpǎ blǒǒ kɛn a muǔa jěba? Ɛ mooa kɛ nyu nea lě ɔ̈ pea jǐlenmɔ wlawlě měne nɔ̀ a mua jěba le? Nyopòǒ pee jǐlenmɔ wlawlěǒ měne u neě klɔ̀baa kǎ fòɛ bo. 9Ii tè mɛ kɔɔ̌n tè a muǔa kɛ lě kpatekpǎ blǒǒ kɛn? A mua kɛ Nyesoaa wnɔsàɔ jěba le? Kòo, Boǒ sèsae a wlòmo, Jɔ̀ɔ̌n'ǒ ɔ̈ kɔn tè a mua lěe tàě ɔ se Nyesoaa wnɔsàɔ sosǒ. 10Ɔmoǒ nɔ̀ kɔn tè Nyesoaa win boɛa ï dɛ̌a bòo, ‘Ba po nɔkǔ bo, Mǒ Nyesoa Ě kɔn Bo dboǎ Ně tà dbo nyu klě Tentǎn Jǔ nya ɔ miǎ nyopò mɔ̀le wɔ̀ keǒ Ɔ mɔ̀.’ ” 11È Jùsu kpɛa win dlǒ mɔ̀ Ɔ je, “Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, klě kmàe nynoo jlǔ slè nyu tɔ̀ɔ tè se kun i seǒ Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè mǒ sìn, kɛɛ nyuà ɔ̈ tìeǒ ɔɔ chɛ̀ keǒ Nyesoaa win kwa konkɔn mɔ̀ nɔ̀ kɔn tè kun ï sìn'ǒ Jɔ̀ɔ̌n mǒ. 12Sɔɔn'aě tǐǒ kɔn jleě Jɔ̀ɔ̌n tùngmaeaa Nyesoaa win kwa konkɔn tè boɔboɔ mǒ bò jɛ tǐà, dɛ kukǔ nyo wɛ̀n imo win'à je keǒ bu sàǒ i snǔ mɔ̀. 13Kɛɛ teteǎ klee wnɔsàɔpo wùɛ, Jɔ̀ɔ̌n'ɔ chɛ̀ beěe je, Nyesoaa win kwa konkɔn nɛ̀ kɔn tè u boɔɔ kɛn. 14Bɛ̌ nu bǎ po win'ǒ u sàlaa wan kàan tè, è Jɔ̀ɔ̌n moo Ilaejɔ̀ ɔ̈ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔ boɔlaa ɔ je ɔ̈ miǎ lěe diba. 15Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ. 16Mɛ Ě wɔ̀le je Bo poǒ kɛ kmɔ̌ ne tùonyopoo tè je? U wǒ je keà jlǔ panpě ü neěe noǎa plooa mǒ bo u dɛ luu bǐì jlǔ tùu. 17È kě u dɛ̌ u je u je, ‘Ä be plèi keǒ a mɔ̀, kɛɛ a sà i mǒ nɔkǔ aǎ jlǎ ba je. Ä mu ä be kpǎn tùu bebe noǎ, kɛɛ a sàǒ ä jleě mɔ̀ a slě wɔ̀ ba be ä kɛn bä nu wɔle le.’ 18Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, tà Jɔ̀ɔ̌n diěe ɔ chìn'a keǒ Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀ ɔɔ̌ nǎna nmɔ, kɛɛ uǔ poa ɔ nɔkǔ jebo plě kě u dɛ̌ u je, ‘Kǔ sùsuǒ neě ɔ ja.’ 19È Jbɛjuu Jǔà Ɔ diě Ɔ̌ di dɛ Ɔ̌ nǎ, kɛɛ uǔ po Ɔ nɔkǔ jebo, è kě u dɛ̌ Ɔɔ tè ɛ̈ moo, ‘Nyuà tàa Ɔ kɔn knaknǒ Ɔ̌ moo nmɔ nǎɔ plě Ɔ̌ moo dlǒ wlě tɛ̌n nyo klee kpni kukwǐ nyo tùu mɔ̀niapo,’ kɛɛ Nyesoaa tɔ̀n win'à i boɛ kàan tè ɛ̌ tee ɛ keǒ dɛ i nii klě nyopòo kmɔ̌ neneɛ mǒ.” 20È Jùsu tùngmaea deěǒ chlǒ mɔ̀ popoɛ ï kɔn wlòmo Ɔ nua lěe wlòlekaen noǎ fòfoa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopòǒ neaě ii wlòmo u sea uu wlè ble bitǐ kaǒ. 21È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Chlǒ keǒ nyopòà mɔ̀ ü neěe Kowlasèn diě wlòmo, chlǒ keǒ nyopòà mɔ̀ ü neěe Bɛsedà diě wlòmo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu wlòlekaen noǎà ïà Ě nuɔ amoo slè Boǒ nuu ni klě kpni kukwǐ nyoǒ slè ü neěe deěǒ moo Taè klee Saedɛ̀n wlòmo, u miia uu wlè bo bitǐba u miǐa blɛ̌ wlawlě měne po u miǐa pòpo dlǒ le po seela keǒ bɛ teea lɛ ɛ̈ moo uu wlè bitǐa bo. 22Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo deěe sɔ̌n'ǒ monoo Taè klee Saedɛ̀n ii nyopòo dɛ kukǔu tè jɛɛa miǎǒ le tɛ̀nma ɛ miǎǒ nyopòǒ uu tè mǒ sìn. 23È amo Kapanìa nyo, Nyesoa miǎ kɛě a jɔkɛn kpaba le? Òooǒn, Ɔ miǎě a na slè poba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo bɛ̌ nu wlòlekaen noǎà Ě nuɔ amoo slè Boǒ nuua ni klě kpni kukwǐ nyoǒ nea lěe diěǒ moo Sedɔ̀n wlòmo ɛ mii kmɔ̌ nema kekɛɛà. 24È tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo diěǒ monoo Sedɔ̀n ɛɛ nyopòo dɛ kukǔu tè jɛɛa miǎǒ le tɛ̀nma ɛ miǎǒ nyopòǒ uu tè mǒ sìn.” 25È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ Gbeǐ je Ɔ je, “Ně Gbeǐ Ɔ̈ kɔn'ɔ jɔkɛn klee kmɔ̌ win kwa, Ě peè tàto keǒ noǎǒ Bò di li kmɔ̌ɔ tɔ̀n kɔn nyo klee de ji nyo jǐ kɛn wɛ̌ɛ le plě Bò dì li pepě mǒ po keǒ nyopòà see de ji mɔ̀. 26Kòo, Ně Gbeǐ, Ě peè tàto keǒ bɛ di Nè kɛn wɔɔn dɛ tù.” 27È kě Ɔ dɛ̌a nyopòǒ je Ɔ je, “Ně Gbeǐ nyeě noǎ wùɛ, ii tè nyu wùɛ nɔ̀ seě ji ɛ̀ sìn'ǒ Gbeǐi do, è nyu wùɛ nɔ̀ se Gbeǐ ji ɛ̀ sìn'ǒ Ně do klee nyopòà Ě jlɛ̌ Bo sàe Něe Gbeǐ kwlǎ mǒ. 28È aa wùɛ ü nii konkwa jakǎ plě ü kɔn'ɔ wlò le popala, a diɔɔ̌ mɔ̀ Ě miě a wlò le popalaǒ slè sà. 29Ně konkwaǒ a mii numa ba pe ɛɛ kplɛkplɛɛ dɔ plě ba chěn neě mɔ̀. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo Ě kɔn wlò dbadbǎ plě Ě nu kàan. Tèǒ nì kɔn tè a mi fefɛ jěba klě aa sùsu mǒ. 30Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Ně konkwa se wan jakǎ plě Ně dɛ lě kèklee nyu le.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\