Matiɔ̌n 12

1Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sìin'a lě chèa mǒ. U kea i mǒ nɛ, è sàno nia Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo no ǔ kpnɛa jɔ̌ noǎa ǔ dia li. 2Kɛɛ tà Fɛlesǐi wǎn jěaa dɛǒ, è kě u dɛ̌a Jùsu je u je, “Tanàle, Nè mɔ̀ cheěn nyoà u ni konkwa ɛ̈à u see je blɛɛ le bu nuu keǒ Nyesoaa defɛ waěà mɔ̀.” 3È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A sěɛlǎ kɛ ɛ slè klě Nyesoaa win wlòmo dɛǒ klɔ̀ba Dèběse nuaa seela tǐ jleě le? Tà sàno kea lɔɔ klee ɔɔ nyopò ni, 4ɔ muaě Nyesoa koǔ bo ɔ̌ dǔa ngmà je ne flɔ̌ɔǒ nea lěe mǒ ɔ̌ dia lɛ ɔ̌ nyea nɛ ɔ̀ɔ nyopò ke ǔ dia, ɛ̈à ɔ klee ɔɔ nyopò see je blɛɛ le bu dii, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoaa kpatòapoo do. 5Deě alě slè kɛ lɛ klě Nyesoaa teteǎ wlòmo keǒ Nyesoaa defɛ waěǒ mɔ̀ ɛ̈ moo, ‘Nyesoaa kpatòapoo wlɛ̌ tetěǒ ǔ ni konkwa klě Nyesoaa koǔ bo, kɛɛ tè jɛɛa seǒ u jleě mǒ nee?’ 6Ě tmɛɛ̌ ane, kěà ä slèà Nyu neà Ɔ̈ kɔn tè boǎa jǐ ï sìn'ǒo Nyesoaa kǎ fòɛǒ mǒ. 7È bɛ̌ nu bǎ jii dɛ Nyesoa sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ ɛ̈ moo, ‘Ě jlɛ̌ bo nyopò bu kɔn wɔle je jbojbɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀, ɛ̈ see bu pieě chɔ̀no je’, è a see lě wɔ̀ nyuà ɔ̈ see dɛ nu ba dii ɔ tè jɛɛ le. 8È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo Mǒ Jbɛjuu Jǔà Mǒ kɔn Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ win kwa.” 9Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu dǔa jemǒ Ɔ̌ muaě Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔ bo. 10Ɛ kɔna nyu tɔ̀ɔ Ɔ jɛɛa lěe koǔǒ bo ɔ̈ kɔn kweta neaea. Ii tè kě Fɛlesǐi wǎn nia Ɔ wan gbògba u je, “Deě Nyesoaa teteǎ je ɛ nu kɛ tɛɛ keǒ nyu bɔ pean nyu klě Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo le?” Tèǒ kɔn tè u dɛ̌a bòo nɛ̀ moo u pɛ̀na le dɛ u mǐaa Jùsu jleě kmee ne. 11Kɛɛ Jùsu gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Bɛ̌ nu amoà a nyuu blablɛ̌ bɔ̌ beě bǐtìe wan klě Nyesoaa defɛ waě wlòmo, ɔɔ̌ mu kɛ lě blablɛ̌ǒ bǐtìeǒ wan sàba le? 12Tùonyuu tè kma ǐ sìn'ǒ blablɛ̌ mǒ. Nɛ̀ kɔn tè ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ nyu bɔ nu kàan dɛ klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo.” 13È kě Ɔ dɛ̌a jbɛjuǒ je ɔ̈ kɔn kweta neaea Ɔ je, “Pnɛ̌ nè son'ǒ mǒ.” È nɛ̀ǒ ɔ pnɛ̌na mǒ, è tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ kɔn kweta bea kbě mǒ wòje keǒ ɛɛ běǒ ɛ nuaa. 14È Fɛlesǐi wǎn nùǒ sɔna mǒ ü mua snǎ mǒ ke bu nuaa u mǐaa Jùsu dbǎ. 15Kɛɛ Jùsu jia dɛ uu wlè peaa ble bu nuaa le, tèǒ nì kɔn tè Ɔ sɔnaǒ tàǒ mǒ. Tà Ɔ keaa mi, nyopò fòfoa beaǒ Ɔ demǒ Ɔ̌ peana uu wùɛǒ ü kmɛaa. 16È Ɔ tmɔɔ̌a u buǔ tmɛɛ̌a nyu wùɛ nyu tae Ɔ mooa. 17Noǎ wùɛǒ nì kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Nyesoa poa Lɔɔ wnɔsàɔ Aesaeǎ wan ï kwɛɛaǒo Jùsu jleě mǒ bo i mǐaǒ jaě le ï dɛ̌a bòo, 18“A jè Ně Nyebajlo Ɔ̈ Ě noɛɛ nee mǒ plě Ně chɛ̀ tbaa Nɔ̀à. Ně wlò bloo Ɔ kɛn chɔɔ. Ně Sùsu Nɛ̀ Ě miě Ɔ ja poba Ɔ mǐ tùonyopo wùɛ tè mɔ̀ tù. 19Ɔ klee nyu se chɛtlǐiba mu plě Ɔ se nyu wùɛ jǐ měne pnaěma mu, tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ nɔ̀ se Ɔɔ win wɔ̌nma mu klě sniǎ mɔ̀. 20Ɔ se nyopòà kɔn tè wlò popoɛ wɛ̀ɛ kbě kɛn son kwa pooba mu wòje keà tu sensaě těklèeǒo bo plě Ɔ se nyopòà kɔn tè wlò popoɛ wɛ̀ɛ kbě ja le jleě mɔ̀ sàba mu wòje keà nǎpe neǒo chlechle snǔ mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ɔɔ mǒ slɛɛ̌ tè tùtuɛ mǐ dɛ kukǔ wan du. 21Tèǒ nì kɔn tè dakwɛ̌ wùɛ ü neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u mi Ɔ wlò je kuunma.” 22È u jalaě nyu tɔ̀ɔ klě Jùsu mɔ̀ ɔ̈à kǔ sùsu nea lěe ja ɔ̈ kɔn jǐ kanaa plě ɔ̈ seaa wien boɔboɔ ji Ɔ̌ peana nɔ ɔ̌ jěa le plě ɔ̌ boɛa wien le. 23Tà nyopòǒ u jěaa dɛǒ Jùsu nuaa, ì kàea u le wan, è kě u dɛ̌a u je, “Deě a je ɛ se kɛ klɔ̀ba Dèběsee Jǔà Ɔ̈ kɔn tè u boɔlaa Ɔ̈ miǎ lěe diba?” 24Kɛɛ tà Fɛlesǐi wǎn wɔ̌naa tèǒ nyopòǒ u boɔlaa, è kě u dɛ̌a u je, “Dɛ kɔn tè Ɔ wɔ̀le ɛɛ keǒ Bɔ sà lěe nyopò kǔ sìsiǒ ja le nɛ̀ moo Biɛsìbo ɔ̈ moo kǔ sìsii je siɔ nɔ̀ǒ nye Ɔ kpě.” 25È tà Jùsu jiaa dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Dakɔ̌ wùɛà ü mi ɛɛ wakě plooba klě blǒ wlòmo u mǐi je wònwɔɔ no, dakɔ̌ǒ u slě wɔ̀ bu nyna bo. Diě kwɛɛn wùɛ klee koǔ bo kwɛɛn wùɛ ü mi ɛ wakě plooba u mǐi je wònwɔɔ no, u slě wɔ̀ bu nyna bo ke. 26Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ ploo ɛ wakě klě kǔu deplě slè, bo wakǎa do bɛ̌ sɔn mǒ bɛ̌ keǒ ɛɛ bǐì tìi plomǒ pe, è ɛ sɛ̀n nynɛ̌ u wònwɛɛ je. Bɛ̌ nu bǐ moo kàan tè, è ke u wɔ̀le je bu nuǔ kɛ bo nynanyna? 27Sɔ̌noka, bɛ̌ nu bo Biɛsìbo bɔ̌ keě kpě nye keǒ Bo sàě nyopò kǔ sìsi ja le, è aa mɔ̀ cheěn nyoà tà u sɛ̀ɛ̌ kɛ u blěe kpě ǔ niǐ dɛɛ doǒ? Bu chechlǎ lɛ bɛ̌ nu dɛǒ u boɔɔ bɛ̌ moo kàan tè. 28Kɛɛ bɛ̌ nu bɛ̌ moo Nyesoaa Sùsu Bɛ̌ keě kpěà nye, è ba ji ɛ ɛ̈ moo Nyesoaa win kwa konkɔn kě ɛ neɔ a slè. 29È ke nyu wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛ lě kbě mǒ neɔɔ koǔ bo popa bɔ̈ nuǔ jlijlɛ̌? Ɛ̀ sìn'ǒ nyane dɛ ɔ mii numa nɛ̀ moo ɔ mi kbě mǒ ne nyuǒ kmema ɔ mǐ ɔ dbǐ tù plě ɔ miǐ kɛ lě ɛ wɔ̀ keǒ bɔ jlǐ ɔ le. 30È nyopòà ü seě Něe wakǎ kɛn ne u wɛ̀n'ɛ̌ je, nyopòà ü klee Mǒo sɔ̌n älě bòo nyopò le u gbɛ̀ u ja. 31Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, tùonyopo bǔ bitǐ uu wlè bo, Nyesoa mi uu kpni kukwǐ wùɛɛ tè wlò le pooba klee uu Nyesoa fla wan popoɛǒ u nii, kɛɛ nyuà mii Nyesoaa Ngmà Je Ne Sùsu fla wan poba, ɔɔ kpni kukwǐi tè se wlò le pooba mu. 32Nyu wùɛ ɔ̈ boɛɛ win kukwǐ keǒ Jbɛjuu Jǔà jleě mǒ, Nyesoa mi ɔɔ tè wlò le pooba, kɛɛ nyuà ɔ̈ mii win kukwǐ boɔba keǒ Ngmà Je Ne Sùsu jleě mǒ, ɔɔ tè se wlò le pooba mu kělɔ kmɔ̌à ä neɔɔ mɔ̀ plě klee kmɔ̌ǒ ɛ̈ miǎ lěe diba.” 33È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ dɔ̌ kàan tu, ɛ kɔn bɛ to kàan bui, kɛɛ bǎ dɔ̌ tu kukǔ, ɛ kɔn bɛ to bui kukwǐ, tèǒ nì kɔn tè tu wùɛɛ buo nɛ̀ u jbɛɛ ɛ. 34A kɔn wlè kukwǐ wòje chì nyeě ngmɛ̀ɛ smea, tà dɛ kukǔ neě amoo wlè jleě, ke tae aa nyu wɔ̀le je bɔ nuǔ kɛ kàan tè boɔboɔ? Sɛjesɛ dɛà tùonyu boɛɛ klě ɛ sonwɛě ɔɔ wlò jleě mǒ. 35Ii tè nyuà moo kàan nyu ɔ boɛ kàan tè ï sonwɛě ɔɔ kàan wlò kɛn mǒ, kɛɛ nyuà moo dɛ kukǔ nuɔ ɔ boɛ tè kukwǐ ï sonwɛě ɔɔ wlò kukǔ kɛn mǒ. 36Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo nyu wùɛɛ boɔboɔ win nì Nyesoa miǎ ɔ kwa bleěba, jà win kukwǐ wùɛ ɔ boɔɔ. 37Nè boɔboɔ win nì Nyesoa miǎ numa Ɔ miǎà blilǐ mɔ̀ tù. Klě ɛmoǒ mǒ mìǎ ɛ jiba bɛ̈ blilǐ kmeè ne ɔ̀ɔ̌ bɛ̈ i seè kme.” 38È Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyoo tìe nù tmɛɛ̌a Jùsu u je, “Tee Nyuǒ, ä jlɛ̌ Bò te ä jboo dɛ je ä mǐ ɛ ji ɛ̈ moo sɔ̀n'ě mǒ Nyesoa mɔ̀.” 39Kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Amo kpni kukwǐ nyo klee se tè wlò popoɛ kɔn nyoà ne kekɛɛ kmɔ̌, a jlɛ̌ Bo te a jboo dɛ je, kɛɛ a se ɛ jěba mu, ɛ̀ sìn'ǒ je te dɛɛ doǒ ɛ̈ kwɛɛaǒo Nyesoaa wnɔsàɔ Jònǎa tè jleě mǒ bo. 40Kě Nyesoaa win dɛ̌ i je, ‘Ke kɔn doǒ Jònǎ nuaa ɔ̌ sìn'a lěe jbodoɛ̌ wlòmo chnɛ̀ jlǒ wěe tan klee tǒn jlǒ wěe tan,’ kě Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě mi numa, Ě miě blǒ wlò beba klě Ě miě chnɛ̀ jlǒ wěe tan klee tǒn jlǒ wěe tan sìnma. 41Klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waě wlòmo nyopòǒ ü nea lěe Ninìfae dǐa u miǎ jemǒ dǔba u miǎ dɛ kukǔ nyoà tè jɛɛ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tà Nyesoaa wnɔsàɔ Jònǎ boɔla u Nyesoaa win je u bitǐa uu wlè bo, kɛɛ Nyuà kɔn tè boǎa jǐ ï sìn'ǒo Jònǎ mǒ, Ɔ ke dɛ kukǔ nyoà Nyesoaa tè je boɛɛ chɛ̀ uǔ jlǎ bu bitǐ uu wlè ble. 42Klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo blǒǒ monoo Sibà ɛɛ bɔ̀nynɔǒ kɔn'ɔ blǒ win kwa ɔ miǎ jemǒ dǔba ɔ klee dɛ kukǔ nyoà ne kekɛɛ kmɔ̌ ɔ miǎ u tè jɛɛ le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ nana dɛ pɛ̀tu kɛn ɔ̌ mua lě klɔ̀ba Sanemɔ̌ mɔ̀ ɔ̌ pea ɔɔ tɔ̀n win nɔkǔ jebo, kɛɛ Nyuà Ɔ̈ kɔn tè boǎa jǐ ì sìn'ǒo Sanemɔ̌ mǒ Ɔ diě Ɔ̌ neɔ u slè, uǔ po Ɔɔ win nɔkǔ jebo.” 43È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Bɛ̌ nu kǔ sùsu bɛ̌ sɔn'ě nyu ja mǒ, ɛ mi ɛ̌ nɛě kpatekpǎ blǒ kɛn le ɛ̌ pɛ̀n tùɔn le ɛ miǒ kɛn fɛɛ le. Bɛ̌ nu bɛ̌ se tùɔn jě, 44è kě ɛ mi dǎba, ‘Ě mi de muma klě koǔà Ě nea pnɔ lěe bobo.’ È bɛ̌ nu bɛ̌ tbae je, bɛ̌ jě koǔǒ bɛ̌ nu flo plě bɛ̌ snǎě bo ble le bǔ kpně ɛ keǒ sùsuǒ ɛɛ jebo kmekmɛ mɔ̀, 45ɛ mi de ɛ̌ pɛ̀n kǔ sìsii nyiɛta tìi le ï kɔn kpni nymii jǐ le ï sìn'ǒ ɛɛ mǒ i miě koǔǒ bo di. Ii tè nyuǒ i miě ja tǐnma ɔɔ kmɔ̌ mi jǐ le nymima ɛ miě kmɔ̌ǒ ɔ nea pnɔɔ mǒ sìn. Dɛɛ doǒ nɛ̀ mi tùɔn kpaba keǒ nyopòà moo dɛ kukǔ nu nyo ü ne kekɛɛ lɔɔ kmɔ̌ mɔ̀.” 46Tà Jùsu kea lěe nyopò fòfoaǒ mɔ̀ boɛ klě koǔ bo, è Ɔɔ naǎ klee Ɔɔ mamǔpò dia lě ǔ fea Lɔ keǒ plomǒ u mǐaě Ɔ mɔ̀ boɔ. 47Ii tè nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ mua ɔ̈ tmɔɔ̌a Nɔ ɔ je, “Nàǎ klee màmǔpò nùǒ nynaǒ plomǒ bo, u jlɛ̌ bu boɔ lěè mɔ̀.” 48Kɛɛ Jùsu gbɛ̀a u wan Ɔ je, “Sɛjesɛ mɔ monoǒ kɛ Ně naǎ klee Ně mamǔpò?” 49È Ɔ pnɛ̌na Ɔɔ son mǒ klě Ɔɔ mɔ̀ na nyo mɔ̀ Ɔ je, “A tanàle, nyopòà nù moo Ně naǎ plě nù moo Ně mamǔpò. 50Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi Něe Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ numa nɔ̀ moo Ně mamǔ jbɛju klee Ně mamǔ nyneju plě Ně naǎ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\