Matiɔ̌n 13

1Ɛmo chnɛ̀ jlǒ waěe doǒ mɔ̀ Jùsu sɔnaě koǔǒ bo mǒ Ɔ̌ mua lě Jàlalǐi jbǒ wien Ɔ̌ nea bo. 2È diblɛ̌ diaě Ɔ mɔ̀, ii tè Ɔ̌ beaě blǎgbè chěnchaě wan, blǎgbèǒ wan kě Ɔ neaě bo è diblɛ̌ǒ nù neaǒ kponkpǒ. 3Klě Ɔ pooaě kɛn Ɔ̌ boɛa u noǎ fòfoa je klě dǎtèkpe wlòmo, kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ kɔna jlǒ nu nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ mua dodɔ̌ jɔ̌ gblàba klě chè mǒ. 4Tà ɔ keaa jɔ̌ǒ le gblɛ̀, ii tìe beaě fɛ snǔ mɔ̀, noe dia lě ǐ dia li. 5Ii tìe beaǒ seɛ̌ blǒ kɛn tà blǒ seǒo fò, è tǐi doo tǐ jleě nìǒ kwin'a. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo blǒǒ neaǒo ɛ chɛkɛ̌a mǒ no. 6Kɛɛ tà wɛn sàla lěe jleě ɛ sǐa ii mǒ bo, è nìǒ koklǒa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ii be sea blǒ wlò pa dɔ̌. 7È ii tìe beaě wiǎ slè. Tà i keaa kwin, è wiǎ nìǒ kwin'a ke ǐ nynǎna i měne. 8Kɛɛ ɛ kɔna jɔ̌ tìi beaǒo kàan blǒ kɛn ï toeaa kplě. Tìe nea jleě le wlèe m̀m m̀m, è tìe tìi nea jleě le wlèe tan'a tan, è tìe tìi nea jleě le wlò tùo pù pù.” 9Ii tè kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.” 10È tà tǐ gbei sìn'aa, Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀ ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè Bò keě kɛě nyopòà mɔ̀ boɛ pèě dǎtèkpe?” 11È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoa nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ ba jbo Ɔɔ win kwa konkɔn'à ɛɛ tè le ɛ̈ wɛ̌ pnɔɔ je, kɛɛ keǒ umoǒ mɔ̀ Ɔ se ɛ pepě mǒ po. 12Nyuà mii tè le jbojbɛ kɔnma keǒ Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ, Nyesoa mi ɔ ngmna mɔ̀ poba Ɔ mǐ ɔ de jbojbɛ fòfoa nye, kɛɛ nyuǒ se ɛɛ tɛ̀ le jbojbɛ kɔn, tè le jbojbɛ chěnchaěe gbee chɛ̀ǒ ɔ kɔn'ɔ Nyesoa mi ɛ ɔ kwa sàba. 13Tèà nì kɔn tè Bo keě u mɔ̀ boɛ Ě pe dǎtèkpe plě de u kɔn jǐ, kɛɛ uǔ jě le, è plě u kɔn nɔkwǐ bu wɔ̌n le, kɛɛ bǔ wɔ̌n tè uǔ jbo i le. 14È dɛǒ ɛ̈ kpɛɛ tùɔn keǒ u mɔ̀ nɛ̀ jiěě Nyesoaa wnɔsàɔ Aesaeǎa win'à ɔ boɔlaa seela tǐ jleě ï dǎla bòo, ‘Nyopò miǎ win'ǒ wɔ̌nma de u miǎ i wɔ̌n de, kɛɛ u seǎ i de jbojbɛ kɔn kpe, u miǎě nya le tanma suuu, kɛɛ u seǎ dɛ jě kpe. 15Nyopòǒ uu wlè klee dlě i kan le je plě uu nɔkwǐ sǔn uǔ wɔ̌n le, ǔ kan uu jǐ, ii tè u seǎ le jě kpe plě u seǎ le wɔ̌n kpe, è u slě wɔ̀ bu jbo tè le u mǐ wlè bo bitǐ u mǐɔɔ̌ mɔ̀ di Ě mǐ u wa.’ ” 16È Jùsu je, “Kɛɛ a jě le plě ǎ wɛ̌n le, ii tè amoà a kɔn ngmna. 17Sɛjesɛ kàan tè Ě tmɛɛ̌ ane, Nyesoaa wnɔsàɔpo fòfoa klee jebo siǐn nyo fòfoa jlɛ̌ bu jěa noǎà a jěe, kɛɛ u se i jě plě u jlɛ̌ bu wɔ̌na noǎà a wɛ̌n'ɛ, kɛɛ u se i wɔ̌n.” 18È Jùsu tmɛɛ̌a u Ɔ je, “A po nɔkǔ bo keǒ dǎtèkpaǒ mɔ̀ ɛ̈ kwɛɛǒo jlǒ nu nyuu tè jleě mǒ bo, dɛ ɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌. 19Jɔ̌ǒ beaǒo fɛ snǔ mɔ̀ i nynaǒ pènmo bo nyopòà ü wɔ̌n'ɔ Nyesoaa tuposà ɛ̈ kwɛɛǒo Ɔɔ win kwa konkɔn tè jleě mǒ bo, kɛɛ ü se ɛɛ le jbo. Ii tè kǔ diě ɔ̌ sà lě win'ǒ Nyesoa poě uu wlè jleě. 20È jɔ̌ǒ beaǒo seɛ̌ blǒ kɛn i nynaǒ pènmo bo nyopòà ü wɔ̌n'ɔ win'à tǐi doo tǐ jleě ii chǒn beě wlò jleě ü kme nii bo. 21Kɛɛ uu tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no, nɛ̀ kɔn tè ɛ sea dɛ pɛ̀tu kpa è nìǒ wɛ̀a bo, ii tè tà tǐ jakě muěe diba klee měne tèntɛn keǒ u mɔ̀ keǒ bu po Ně tè kàan tè, tǐi doo tǐ jleě è nùǒ muu de. 22È jɔ̌ǒ beaěe wiǎ slè i nynaǒ pènmo bo nyopòà ü wɔ̌n'ɔ win'à, kɛɛ kmɔ̌ɔ kàan noǎa feanfeǒ sɛ̀ uu wlò kǔ mǒ plě pònpan bee u mǒ ǐ sà lě u win'ǒ mǒ, ii tè ǐ seǒ u dɛ bo po. 23Kɛɛ ii noǎǒ beaǒo kàan blǒ kɛn i nynaǒ pènmo bo nyopòà ü wɔ̌n'ɔ win'à plě ü jbo ii le tɛɛ plě ü nee ii kmɔ̌, nù wǒ je kplěǒ ï neaa jɔ̌ɔ wlèe m̀m m̀m klee wlèe tan'a tan klee wlò tùo pù pù jleě le.” 24È Jùsu poa u dǎtèkpa tɛ̀ɛ je, kě Ɔ dǎla Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn'à ɛ wǒ je keà nyu dɔ̌ɔ kou klě ɔɔ chè mǒ. 25Kɛɛ tǒn jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ tà nyopò keaa le mɛ, è ɔɔ jlae nyu muaě ɔɔ chèǒ mǒ ɔ̌ dɔ̌a nenanyɔ jɔ̌ kukwǐ klě kouǒ slè, è nɔ̀ǒ mua. 26Tà kou kun'aa ɛ wǒaǒo kmàeaa tǐ jleě, è nenanyɔ tùngmaea kunkuɛn ke klě ɛ slè. 27Tà chè kɔn nyuǒ ɔɔ nyebajle jěaa nenanyɔǒ klě kou slè, u muaě ɔ mɔ̀ ǔ gbɛ̀a ɔ wan u je, ‘Äle chì kpa ämo, sèa kɛ kou dɔ̌ klě chè mǒ le? È tà nenanyɔ sɔɔ̌n kɛ mǒ ɛ̌ wǒo?’ 28È ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, ‘Ně jlae nyuǒ dɔ̌ li.’ Ii tè u gbɛ̀a ɔ wan u je, ‘Jlɛ̀ bä mu kɛ bä sà ɛ wlò lee?’ 29È ɔ tùa u kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Òooǒn, aǎ ni ɛ. Bɛ̌ nu bǎ ke ɛ wlò le sɛ̀, a mi kouǒ wlò le sàba ke. 30Ii tè a sà ii sɔ̌n wùɛǒ wun le bi kuun'ǒ tàa do ɛ mǐ ɛ kpa kpa kou bɛ̌ tǐ miǒ nyni. È nyane dɛ Ě miǎ numa nɛ̀ moo Ě miǎ kou bɛ̌ nyo tmɔɔ̌ma u mǐǎ nenanyɔǒ je le bɛ̌ u mǐǎ ɛ pnǐ pìn u mǐǎ ɛ tǎn le po, è plě u mǐǎa kɛ kouǒ le bò klě wùlo.’ ” 31È Jùsu poa u dǎtèkpa tɛ̀ɛ je Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je mɔsà joɛ̌ɛ ɛ̈à nyu dǔ mǒo ɔ kpa lěe chè mǒ ɔ dɔ̌ɔ. 32Kàan tè ɛɛ joɛ̌ɛ chɛɛ̌n mǒ no klě ɛɛ bǐì jɔ̌ slè, kɛɛ bɛ̌ kun ɛ ni tu ɛ̌ sìn'ǒ dǎgbà wùɛ mǒ, è noe mi klě ɛɛ tibaě slè ǐ peeě dlě ǐ neě.” 33È Ɔ poa u dǎtèkpa tɛ̀ɛ je Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je keà nynɔ duǐi ǐsi chěnchaǐ gbei mǒ ɔ peě i flɔ̌ɔɔ pǔpu fòfoa slè ɔ duduɛ lɛɛ ɛ̌ pɛ lɛɛ jǐ měne ɛ̌ ni ɛɛ ɛ̌ fìi.” 34Jùsu tmɔɔ̌a u noǎ wùɛǒ klě dǎtèkpe wlòmo, ɛ sea dɛ kɔn Bɔ boɔla uu je bɛ̈ sea lěe dǎtèkpa wlòmo ne. 35È klě dɛǒ mǒ Nyesoaa win'à Ɔ poa Ɔɔ wnɔsàɔ wan i jaěaǒ lo ï dɛ̌a bòo, “Bo klě a mɔ̀ boɛ, Ě miě dǎtèkpe wlòmo boɔɔba, Ě mi noǎa tè kɛn boɔɔba ïà dǔaa je wowɛ̌ mǒ sɔɔn'ě kmɔ̌ɔ wlò tùla mǒ.” 36È Jùsu Nɔ̀ǒ sɔnaǒ diblɛ̌ǒ slè mǒ Ɔ̈ pala koǔ bo, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dia lě Ɔ mɔ̀ ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Sèsae ä wlòmo dɛ nenanyɔǒ neěe chè mǒ ɛɛ dǎtèkpaǒ ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌.” 37Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyuǒ dɔ̌ɔ kouǒ Nɔ̀ nynaǒ Jbɛjuu Jǔà pènmo bo. 38È chè fòɛǒ nɛ̀ nynaǒ kmɔ̌à pènmo bo, è kouǒ nɛ̀ nynaǒ nyopòà pènmo bo ü neěe Nyesoaa win kwa konkɔn bobo, è nenanyɔǒ nɛ̀ nynaǒ kǔu jlǔ pènmo bo. 39È jlae nyuǒ dɔ̌ɔ nenanyɔǒ nɔ̀ nynaǒ kǔ pènmo bo. Kou bɛ̌ tǐǒ nì nynaǒ kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ pènmo bo, è kou bɛ̌ nyo nù nynaǒ Nyesoaa najiǒpò pènmo bo. 40Keǒ kou bɛ̌ nyo nuu ǔ bɛ̌ɛ nenanyɔǒ ǔ po ɛɛ tǎn le ɛ̌ siin, kě ɛ miǎ tùɔn kpokpa numa klě kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ. 41Klě tǐǒ wlòmo Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ Ɔɔ najiǒpò dboba klě Ɔɔ deplě wlòmo u mǐǎ noǎ wùɛ ï peěe nyu dɛ knǎ mǒ klee nyopò wùɛ ü nii dɛ kukǔ le tɛ̌n. 42Najiǒpò miǎě u na bǐtìe wan poba, tàà nyopò neěe u miǎ wɔle fìɛn fìn u miǎ nyě di. 43È nyopòà moo jebo siǐn nyo u miǎ wnema wòje keà wɛn fɛn'ɛ klě uu Gbeǐ Nyesoaa deplě wlòmo. Nɛ̀ kɔn tè nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ poǒ nɔkǔ jebo tɛɛ tɛɛ.” 44È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je mǒ tèe dɛ ɛ̈à u wɛ̌aa klě chè mǒ kɔn tè nyu wùɛ sea ji. Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ tà nyu tɔ̀ɔ jěa lɛɛ ɔ̀ wɛ̌a ɛle de. Ɔɔ plɔ wɔ̌na bloblo tè, tèǒ nì kɔn tè ɔ mua ɔ ploa ɔɔ noǎ wùɛ ɔ kɔnaa ɔ̌ tɔ̀na chèǒ. 45È de Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je kɔseɛ̌ po nyu ɔ̈ mǎnaěe sèn bo ɔ̈ pɛ̀n'aa le bɔ̈ tɔ̀n'aa jǐlenmɔ nèmnejɔ. 46Nɔ̀ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ jěa ɛɛ dɛà wɔ̀le je bɛ poaa dɛ fòfoa, ii tè ɔ mua ɔ̌ ploa ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ ɔ̌ dia lě ɔ̌ tɔ̀na ɛ. 47È de Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je tata fòɛ ü poaa jbǒ mǒ ɛ̈ kmeaa smìi doědoe. 48Tà tataǒ ɛ jǐaa smì je, u chlìa ɛ kělɔ kponkpǒ ǔ nea bo, è kàan smìǒ nì u tɛ̌na le u poaě uu pàtia wan le, kɛɛ smìǒ seaa kàan nu nì u poa kwa. 49Kě kɔn do ɛɛ ka kɔn bɛ neǎ je klě kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ, najiǒpò miǎ kmɔ̌ kɛn beba u mǐǎ nyopòǒ moo dɛ kukǔ nu nyo le bò u miǎě u jebo siǐn nyo slè le sà. 50È u miǎ lě nye kukwǐǒ na bǐtìe wan poba, tàà nyopò neěe u miǎa wɔle fìɛn fìn u miǎ nyě di.” 51È Jùsu gbàla Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wan Ɔ je, “A jbo kɛ tè wùɛà Ě boɔɔ lee?” U tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Uuǔn.” 52È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ nu tɛɛ, teteǎ tee nyuà moo Něe mɔ̀ na nyu ɔ̈ jii Nyesoaa win kwa kɔn tè měne ɔ wǒ je pònpan nyu ɔ̈ miěe ɔɔ mǒ tèe blɔ̀kun wan ɔ̈ sɛ̀ lěe noǎ jajle klee noǎ dakěà ï pee wlě fòfoa. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ mi tuposà jajle klee dakěǒ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ jiba ï kɔn tè kmaa.” 53È tà Jùsu wɔ̀laa dǎtèkpe wùɛǒ popoɛ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ sɔnaǒ tùɔn'ǒ kɛn mǒ 54Ɔ̈ mua lě Ɔɔ chɛ̀ɛ dǐa ɛ̈ moo Nǎsòwɛ̌, klě Ɔ teea lě nyopò klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le. È nyopò wùɛ ü nea lěe i kaen'a u le wlò, kě u dɛ̌a u je, “È tà Nyuà Ɔ sɛ̀ɛ̌ kɛ Ɔɔ tɔ̀n klee kpě taeà? 55Deě ɛ se kɛ chamǔdɛ̀ɛ Jǔà Ɔ̈ kɔn naǎ monoo Mɛwlě? Plě Ɔɔ mamǔpò wùɛ a ji ulu, Jìmǐse klee Jòsɛ̌fo klee Saemɔ̌ plě Jùdǎse. 56Ɛ se kɛ Ɔɔ mamǔ nynejlu wùɛ u klee ämoo sɔ̌n ä se kɛ lɔ tàa do neě? Tà Ɔ sàǎ kɛ noǎ wùɛà Ɔ̌ niǐ ni?” 57Tèǒ nì kɔn tè u sàla Ɔ jleě mɔ̀. È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Wnɔsàɔ kɔn'ǒ tùtuɛ klě tà wùɛ, ɛ̀ sìn'ǒ klě ɔ chɛ̀ɛ blǒ wlòmo klee klě Ɔɔ koǔ bo kwɛɛn slè.” 58Uǔ poa Ɔɔ tè kàan tè, tèǒ nì kɔn tè Ɔ sea wlòlekaen noǎ fòfoa nu klě uu dǐa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\