Matiɔ̌n 14

1Tǐǒ jleě Hɛwlǒ ɔ̈ mooa Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ ɔ̈ kɔnaa Jàlalǐi wakǎ win kwa ɔ̀ wɔ̌na Jùsuu tè. 2È kě ɔ dɛ̌a ɔɔ tɔ̀n mǒ po nyo je ɔ je, “Ně wlò je Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ǒ dǔ jemǒ ɔ̈ sɔn lě kǒla mǒ, nɛ̀ kɔn tèǒ Ɔ ni wlòlekaen noǎǒ.” 3Tè kɔn tè Hɛwlǒ sìɛn'aa dɛǒ dlǒ mɔ̀le nɛ̀ moo tǐ muaa sìnma ɔ kmea Jɔ̀ɔ̌n ɔ̌ pea ɔ chěen sonwe le ɔ̌ poa ɔ wùlo keǒ ɔmo Hɛwlǒǒ ɔɔ mamǔ Felɔ̌ɔ nynɔ Hɛwlodìaa tè mɔ̀. 4Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Jɔ̀ɔ̌n tmɛɛ̌a nɔ kaǒ ɛ̈ moo ɛ sea tetě keǒ bɔ kɔna ɔɔ mamǔu nynɔ. 5Tèǒ nì kɔn tè Hɛwlǒ jlɛ̌ bɔ dbǎla Jɔ̀ɔ̌n, kɛɛ ɔ pea nyopòo fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u poa Jɔ̀ɔ̌n tè kàan tè ɛ̈ moo ɔ mooa Nyesoaa wnɔsàɔ. 6Kɛɛ tà Hɛwlǒo kɔɔn chnɛ̀ jlǒ waě wǒaǒo, klě ɛɛ de ngmnengmnɛ̌ wlòmo, Hɛwlodìaa nynejuju jeea u je ɛ̌ blooa Hɛwlǒo plɔ chɔɔ. 7Nɛ̀ kɔn tè ɔ poa ɔɔ chɛ̀ win kɛne ɔ̌ peeaě ɛ nynejuǒ ɛ̈ moo dɛ wùɛ ɔ miaa wan gbàba ɔ mia lɛ ɔ nyema. 8È nynejuǒ ɔɔ naǎ tmɔɔ̌a nɔ dɛ bɔ sòalaa, ii tè kě ɔ dǎla Hɛwlǒ je ɔ je, “Bɛ̌ Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n dlǒ je, mìě ɛ chɛ̀chɛɛ wan po mì ɛɛ̌ nye.” 9Tà klɔ̀ba wɔ̌naa tèǒ, ɔ̀ɔ wlò bea wɔ̀ɔn chɔɔ, kɛɛ ke ɛ ton'aa jleě mǒ bo ɔ̌ poa lɔɔ chɛ̀ win kɛne keǒ nyopò slè, nɛ̀ kɔn tè ɔ nyea u snǒ bu nua nɛ. 10Tǐi doo tǐ jleě ɔ dboa win klě wùlo pola mǒ ǔ bɛ̌a Jɔ̀ɔ̌n dlǒ je 11ǔ jalaě ɛ klě chɛ̀chɛɛ wan ǔ nyea nɛ nynejuǒ ɔ̌ kpala lɛ klě ɔɔ naǎ mɔ̀. 12Tà ɛ sìn'aa, è Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyo dia lě ǔ dǔa ɔ mǒ ǔ tùa ɔ bo, ǔ mua Jùsu tmɔɔ̌ma keǒ dɛ kpalaa tùɔn mɔ̀. 13Tà Jùsu wɔ̌naa tèǒ, Ɔ sɔnaǒ tùɔn'ǒ kɛn mǒ Ɔ̌ beaě blǎgbè chěnchaě wan Ɔ̌ muaě tàa dě poa lěe kpee ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔɔ do miaě ne, kɛɛ tà nyopòǒ kɔn deě tbɛɛaǒ dǐ u wɔ̌na nii, è diblɛ̌ naea bo jleě ǔ nana Ɔ de. 14Tà blǎgbèǒ ɛ peěa lěe wakǎ tɛ̀ɛǒ kɛn Jùsu jěaa diblɛ̌ fòfoaǒ, ùu wɔle beaě Ɔ mǒ no Ɔ̌ peana uu nyopòǒ kmɛaa. 15Klě wìtika wlòmo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tà ä neɔɔ dě tmɔɔ no plě tǐ sìn ni, ii tè tɛ nyopòà kɛn bo bu mu deě kɛn le u mǐ uu chɛ̀ɛ didi dɛ tɔ̀n.” 16Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “U se kɔn u mǐ mu, a nye u dɛ bu di.” 17Ù tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smìi sɔ̌n sosǒà ä blě.” 18È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “A jaě i.” 19Ɔ tmɔɔ̌a diblɛ̌ǒ bu nea ble keǒ nenanyɔ kɛn. Ɔ dǔa flɔ̌ɔ kwlee m̀m klee smìi sɔ̌n'ǒ mǒ Ɔ̌ wlǎla jǐ jɔ mǒ Ɔ̌ poa i ngmna mɔ̀ Ɔ̌ klǎla i wan le Ɔ̌ nyea i Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ǔ plooa i nyopòǒ měne. 20Nyopò wùɛ ü neaǒo tùɔn'ǒ kɛn u dia dɛ uu kwliǎ jǐaě le. È dɛǒ u seaea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tɛ̌naa le ɛ jiěaě plɛǎa pù tùo sɔ̌n. 21È jbɛjluǒ diaa didi dɛǒ u blɛɛa mɔ̀ taslěwɛɛ m̀m, u sea nyno klee jlǔ slè. 22Tǐi doo tǐ jleě tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Ba beě blǎgbè wan a kɛn leě nya a muě klě jbǒo wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀ Bo ke diblɛ̌à ja gbɛ̀.” 23È tà Ɔ gbàlaa diblɛ̌ǒ ja, Ɔ muaě togbee dlǒ Ɔɔ do Ɔ mǐaě Ɔɔ Gbeǐ mɔ̀ boɔ. Wìtie waěǒ nɛ̀ Ɔ sìn'a lě togbeeǒ dlǒ Ɔɔ do. 24Tà Ɔ kɛ̀naě Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ wlòmo bo, è blǎgbèǒ ɛ̀ tmɔɔa kponkpǒ mɔ̀, pìpia klee jbodoě tɛlaě bo ǐ tɛkɛ̌a blǎgbèǒ le. 25È keǒ tǒn dbǎ doɛ klee chnɛ̀ wlawle pǎnpe Jùsu Nɔ̀ǒ nɛna ně kɛn Ɔ̈ diaě u mɔ̀. 26Tà u jěa Lɔɔ Ɔ keaa něǒ kɛn nɛ, è nùǒ kètekee bea wan bo ü pea tùe le u je, “Sùsuǒ ä jě!” 27Kɛɛ tǐi doo tǐ jleě kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A wàen kɛn bo, a bɔ̌ fano pepeɛ, Mǒà!” 28È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Lɔ je ɔ je, “Koɔn, sɛje bɛ̌ tù Mò, è Bò tmɔɔ̌ mǒ bo diěè mɔ̀ klě ně kɛn.” 29Ii tè Jùsu je, “Diě.” È Pitɛ̌ nɔ̀ǒ sɔnaě blǎgbè wan mǒ ɔ̈ tùngmaea ně kɛn nena ɔ̈ miaě Ɔ mɔ̀. 30Kɛɛ tà ɔ jěaa kpě kɛne pìpiaǒ, è nɔ̀ǒ bea fano mǒ ɔ̈ tùngmaea ně wlò popa. Ɔ poa tùe ɔ̌ dala Jùsu ɔ je, “Koɔn, gblà mǒ!” 31Tǐi doo tǐ jleě è Jùsu pnɛ̌a son mǒ Ɔ̌ kmea nɔ, è kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nè tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no. Mɛ kɔɔ̌n tè pèě kɛ kplɛ?” 32È nùǒ jǎlaě blǎgbè wan, è fèflɛ nɛ̀ǒ tbala bo. 33È uu wùɛǒ nea lěe blǎgbèǒ wlòmo, è Nɔ̀ kɔn nynɛ̌ǒ u pea le, kě u dɛ̌a u je, “Kàan tè Ɔ moo Nyesoaa Jǔ.” 34Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bɛ̌aa jbǒǒ tìe, ù nynia lě diěǒ monoo Kɛnislà kɛn, 35è tǐi doo tǐ jleě nyopòo tìeǒ neaǒo tàǒ ù jboa Jùsu lo ǔ gbɛ̀tɛɛa Ɔɔ tè blěǒ kɛn le. Tèǒ nì kɔn tè nyopò jɛlaě uu kmakma nyopò wùɛ klě Ɔ mɔ̀ 36ǔ bɛ̀tea Ɔ le keǒ Bɔ sɔnaǒ kmakma nyopòǒ mɔ̀ mǒ bu tǒa Ɔɔ wlawlǒo ngmnǎ le sosǒ. È nyu wùɛ ɔ̈ toěa Lɔɔ le, ɔɔ kwɛ̌ bɔ̌a dɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\