Matiɔ̌n 15

1È Fɛlesǐi wǎn klee teteǎ tee nyoo tìe sɔnaě Jlǔsnɛ mǒ ǔ diaě Jùsu mɔ̀ ǔ gbàla Ɔ wan u je, 2“Mɛ kɔɔ̌n tè Nè mɔ̀ cheěn nyoà uǔ tùǔ kɛǒ ämo bòliboo blětà teteǎ bo uu nyu bɔ̌ keě dɛ di ɔɔ̌ jlaǎ chìa keǒ teteǎ dǎa?” 3È Jùsu gbɛ̀a u wan Ɔ je, “È mɛ kɔɔ̌n tè aǎ tùǔ kɛǒ Nyesoaa teteǎ keǒ aa blětà teteǎa tè mɔ̀? 4Nyesoa je, ‘Tùǒ nàǎ klee gbèǐ,’ è ‘Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ naǎ klee gbeǐ win kukwǐ jleě mǒ boɔba ba dbǎ lɔ.’ 5Kɛɛ kě aa blětà teteǎ dɛ̌, i je dɛǒ aa nyu kɔn'ɔ bɔ sɛ̀ɛ ɔɔ naǎ klee gbeǐ mǒ kě bɔ dǎ u je ɛɛ tè ɛ̈ moo, ‘Ě nye ɛ Nyesoa ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le.’ 6Ii tè ɔ se kɔn bɔ sɛ̀ɛ u mǒ. Tèǒ nì kɔn tè aa blětà teteǎǒ nì a ni ǎ sɛ̀ǒ Nyesoaa win snǔ mɔ̀. 7Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà, ɛ wɛɛn'aǒ le keǒ Aesaeǎ bɔ sàla wan keǒ a jleě mǒ bɔ dǎla bò ɛ̈ moo, 8‘Nyopòà uu wun sosǒ nɛ̀ u ni ǔ tùiǒ Mǒ Nyesoa bo, kɛɛ uu wlè tmɔɔ noǒ mɔ̀. 9U tee uu blětà teteǎ, ii tè uu wɛ̀ sèsa keàǎ mɔ̀ ɛ se dɛ kɛn bo nyna.’ ” 10È Jùsu dala diblɛ̌ǒ kě ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ba poǒ nɔkǔ jebo a mǐ tè le jbo. 11Ɛ se dɛà beěe tùonyugbe wan ɛɛ̌ nu ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyu mǒ, kɛɛ dɛà sonwɛ lěe tùonyugbe wan mǒ nɛ̀ ni ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyu mǒ.” 12Tà tǐ gbei sìn'aa, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀ ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Dɛǒ bòɔɔ Nè wlò je ɛ se kɛ Fɛlesǐi wǎn mǒ bo sǐe?” 13È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Dodɔ̌ dɛ wùɛà Ně Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ see dɔ̌, Ɔ mi ɛ be ngmɛ̀ɛ bo mǎma Ɔ mǐ ɛ wlò sà. 14Tèǒ nì kɔn tè uu dɛ bɛ bɔ̌ a kèjle tùtuɛ, u moo nyopò nae nyo ü dɔɔ. È bo dodɔ nyu bɔ̌ kme ɔɔ bě dodɔ nyu son jleě bǔ ke mi, uu sɔ̌n wùɛǒ u miě bǐtìe wan beba.” 15È kě Pitɛ̌ nia Ɔ wan gbògba ɔ je, “Sèsae a wlòmo dɛ dǎtèkpaǒ pòo Fɛlesǐi wǎn je ɛ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌.” 16È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Aa chɛ̀ a sěɛ kɛ tèà Ě boɛɛ le jbe le? 17A se kɛ i ji ɛ̈ moo dɛà tùonyugbe dii bɛ̌ beě ɔ wlòmo ɛ nymɛɛ ɔ mǒ ɔ̌ mi ɛ bo poba klě chònu le? 18Kɛɛ noǎà ï sonwɛ lěe tùonyugbe wan mǒ, i sonwɛě mǒ ɔɔ wlò jleě, noǎǒ nì ni ɔ se sìnɛ wɛ̀ nyu mǒ klě Nyesoa jǐ kɛn. 19Ii tè dɛ kukǔ dlǒ le sìɛnsiɛn klee mnùngma popoɛ klee wlawle nunuɛ klee gblà popoɛ klee jlijlɛ̌ klee sen le tmɔtmɔ̌ plě klee nyu mǒ feflea ii wùɛà i sonwɛě mǒ wlò jleě. 20Noǎǒ nì ni tùonyugbe ɔ̌ moo se sìnɛ wɛ̀ nyu, kɛɛ ɛ se nyu bɔ se chìa jla bɔ di dɛ keǒ u je ba nuu.” 21Tà Jùsu sɔnaǒo tàǒ mǒ, Ɔ̀ mua lě tùɔn tɛ̀ɛ kɛn ɛ̈ tbɛɛaa deěǒ monoo Taè klee Saedɛ̀n dǐ. 22È dakɔ̌ǒ moo Kenɛ̀ nù kɔn nynɔ neaě tùɔn'ǒ kɛn, nɔ̀ diaě Ɔ mɔ̀ ɔ̈ pnaěaě jɔ mǒ ɔ je, “Koɔn, klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ, jboǒ wɔle je! Ně nynejuju kǔ sùsu neě ɔ ja, ɛ tùi ɔ sònwɛ chɔɔ!” 23Kɛɛ Jùsu seaǒ ɔ wun mɔ̀ kpa ɛ̌ kpala ɛ kpa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀ u je, “Nu nynɔà bɔ sɔn'ǒ ä demǒ ɔ bɔ̌ ä slɛ̀ de naea.” 24Ii tè kě Jùsu nia nynɔǒ tmɔɔ̌a Ɔ je, “Nyesoa dboǒ lo kělɔ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ nyopòà mɔ̀ ü mǎa klě uu kpni kukwǐ slè wòje keà blableǎ mǎa.” 25È nynɔǒ ɔ diaǒ Ɔ gbàa ɔ̌ kɔlaǒ Ɔ kwne jemǒ bo, kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn'ò, sɛ̀ɛ leě mǒ!” 26Kɛɛ Jùsu tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ seǒ le wɛɛn ne keǒ Bo dǔ Ně nyopò ü moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn uu didi dɛ mǒ Bo tuǔn'ǒ ɛ gbùo jemǒ ü moo kuodakwɛ̌.” 27È kě nynɔǒ ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Koɔn, ii teěn nìǒ bòɔ, kɛɛ gbùoǒ jèe i pɛn'ǒ ngmà fuo wɔ̀ɔn bo ǐ di noǎ pɛpleǒ blee chì kpa ämo kwa le.” 28È kě Jùsu dɛ̌a ɔ kɛ̀ɛn tùtuɛ Ɔ je, “Nynɔ, nè tè wlò popoɛ kun dɔ̌, ii tè keǒ ni ɛɛ jlajlǎ nɛ̀ bɛ moo no keǒò mɔ̀.” Sɔɔn'aǒ tǐǒ jleě mǒ è nynɔǒ ɔɔ nynejuju nɔ̀ǒ kɔn kwɛ̌ bɔ̌a dɛ. 29Tà Jùsu sɔnaǒo tùɔn'ǒ kɛn mǒ, Ɔ nɛna Jàlalǐi jbǒ wien, Ɔ jǎlaě togbee dlǒ, è Nɔ̀ǒ nea bo. 30È nyopò fòfoa jalaě Ɔ mɔ̀ bo klɔ̀ɔ nyo klee dodɔ nyo klee kokɔ̌ nyo klee nyopòà see wien boɔboɔ ji plě nyopò fòfoa tùu nù u peana ble keǒ Ɔ be wɔ̀ɔn Ɔ̌ peana u. 31Tà diblɛ̌ǒ u jěaa nyopòà seaa wien boɔboɔ ji u keaa wien le boɛ plě nyopòà mooa kokɔ̌ nyo uu kweǎ bɔ̌aa dɛ klee nyopòà klɔ̀ɔaa bo u keaa nɛ plě nyopòà ü mooa dodɔ nyo u keaa le jě, è i kàea u le wan, è nùǒ pea Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn'ɛ Nyesoaa nynɛ̌ le. 32È Jùsu dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ̌ tmɔɔ̌a nu Ɔ je, “Diblɛ̌à uu wɔle beěě mǒ no, chnɛ̀ jlǒ wěe tan'à nì u sìn'àǎ demǒ plě u se dɛ kɔn u mǐi di, Ně jlǎ Bo sàno bɛ ke u ni Bo dbo u de ɛ̈ di ɛɛ numa chlùgbla ɛɛ̌ se u kme keǒ snǔ mɔ̀.” 33È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nia Ɔ wan gbògba u je, “Tà ä wɔ̀le je bä sàǎ kɛ flɔ̌ɔ fòfoa ä miǐ ɛ nyopò wùɛà nye u miǐ di kělɔ tàɔ dě ton bò lɔɔ?” 34È Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “È flɔ̌ɔ kwle tìen tae a blěeě kɛ?” U tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ä blě flɔ̌ɔ kwlee nyiɛta klee mòngmɛ smì klɔkwlě.” 35Ii tè Ɔ tmɔɔ̌a diblɛ̌ǒ bu nea ble keǒ blǒ mɔ̀ 36Ɔ̌ dǔa flɔ̌ɔ kwlee nyiɛta klee smìǒ mǒ Ɔ̌ pea Ɔɔ Gbeǐ tàto Ɔ̌ klǎla i wan le Ɔ̌ nyea i Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo ǔ plooa i diblɛ̌ǒ měne. 37Tà nyopò wùɛǒ u diaa dɛ uu kwliǎ jǐaě le, è ɛɛ dɛǒ u seaea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bòa ɛ le ɛ̌ jieěaě plɛǎa nyiɛta. 38È jbɛjluǒ diaa didi dɛǒ u nua taslěwɛɛ hɛ̀n, u sea nyno klee jlǔ slè. 39Tà Jùsu dboaa diblɛ̌ǒ de, è Ɔ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo beaě blǎgbè wan ǔ mua lě diěǒ moo Mɛdelà jleě mǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\