Matiɔ̌n 16

1È Fɛlesǐi wǎn'a tìe klee Sadesǐi wǎn'a tìe dia lě Jùsu mɔ̀ keǒ bu tɛ̀naě Ɔ měne, ii tè u gbàla Ɔ wan u je, “Te ä jboo dɛ je ɛ̈ mi ɛ ämoo le jbooba ɛ̈ moo kàan tè sɔ̀n lě mǒ Nyesoa mɔ̀.” 2È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Klě wìtika wlòmo bo jɔ mǒ de bɛ̌ flòě le, à je kàn'ǒ chnɛ̀ mi kàn nmɔma. 3È bǎ chèě jɔ mǒ bo klě kènta wlòmo, bò dě bɛ̌ gbukɔɔě le, à je chnɛ̀ mi nymima kekɛɛà. Bǎ chèě jɔ mǒ bo, à ji chnɛ̀ jlǒ wěe jboo noǎ ne, kɛɛ klě tǐà wlòmo a slě wɔ̀ ba jbo noǎà le ï kpɛɛ tùɔn dɛ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌. 4Amo kpni kukwǐ nyo klee se tè wlò popoɛ kɔn nyoà ne kekɛɛ kmɔ̌, a jlɛ̌ Bo te a jboo dɛ je, kɛɛ a se ɛ jěba mu, ɛ̀ sìn'ǒ jboo dɛɛ doǒ ɛ̈ kwɛɛǒo Jònǎa tè jleě mǒ bo.” È nùǒ Ɔ sɔnaǒ gbàa mǒ. 5È Jùsu Nɔ̀ǒ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bɛ̌a Jàlalǐi jbǒ tìe, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo snùa flɔ̌ɔɔ tè le. 6È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ba tùě jǐ bo plě a gbɛ̀ɛ Fɛlesǐi wǎn klee Sadesǐi wǎn'a ǐsiǒ.” 7È dɛǒ Ɔ boɔlaa nɛ̀ Ɔɔ mɔ̀ na nyo pepeaě měne, kě u dɛ̌a u je, “Mǎa je tà ä snù flɔ̌ɔ tè ä slě ɛɛ ja nɛ̀ kɔn tèà Ɔ boɔ tèà.” 8Kɛɛ tà Ɔ jiaa dɛ u pepeaě měne, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Aa tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no. Mɛ kɔɔ̌n tè ale wlò muǔ kɛ lě flɔ̌ɔ kɔn tè a snùu mɔ̀? 9Deě a sěɛ kɛ tèe de jbojbɛ kwɛn kaǒ le? Deě iǐ be kɛě a wlòmo tà Ě nuaa flɔ̌ɔ kwlee m̀m Ě nyea nii jbɛjluu taslěwɛɛ m̀m ǔ dia lii le? È plɛǎ wě tìen tae jiǐa kɛ lě keǒ ii noǎ u seaea mɔ̀? 10Deě iǐ be kɛě a wlòmo tà Ě nuaa flɔ̌ɔ kwlee nyiɛta Ě nyea nii jbɛjluu taslěwɛɛ hɛ̀n ǔ dia lii le? È plɛǎ wě tìen tae jiǐa kɛ lě keǒ ii noǎ u seaea mɔ̀? 11È ke ɛ nuǔ kɛ Bo keěe amo tmɛɛ̌ ně ɛ̈ moo a gbɛ̀ɛ Fɛlesǐi wǎn klee Sadesǐi wǎn'a ǐsi aǎ jboo i le? Ɛ se flɔ̌ɔ tè Ně boɔ li.” 12È plě kèke ǔ jboǒa kɛ i le ɛ̈ moo Ɔ boɛaě u mɔ̀ keǒ bu gbɛ̀ɛa Fɛlesǐi wǎn klee Sadesǐi wǎn'a teea kukǔǒ, ɛ sea flɔ̌ɔ klee ǐsi tè Ɔɔ̌ boɔɔa i kɛn. 13È Jùsu mua lě tùɔn'ǒ kɛn ɛ̈ konwaěaa diěǒ u dɛɛ Sesawlià Felepà le, klě Ɔ gbɛ̀ɛaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wan Ɔ je, “Mɔ nyopò je Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě monoǒ kɛ?” 14È u tùia Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Tìe je Mòo Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n, è tìe je Mòo Ilaejɔ̀, è tìe je Mòo Jɛ̀lemaeǎ ɔ̀ɔ̌ Nyesoaa wnɔsàɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ neaa kmɔ̌ seeaa tǐ jleě.” 15È Jùsu gbàla u wan Ɔ je, “È aa chɛ̀à, mɔ a je Ě monoǒ kɛ?” 16È Saemɔ̌ Pitɛ̌ tùia Lɔ kɛ̀ɛn ɔ je, “Mòà Mò moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo kmɔ̌ ne Nyesoaa Jǔ.” 17È kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Saemɔ̌, Jònǎa jǔ, kɔ̀n ngmna, ɛ se kmɔ̌ ne tùonyugbe ɔ seè dɛà le jboo lo, kɛɛ Ně Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Nɔ̀ jboo ɛɛ̀ le. 18Ii tè Ě tmɛ̌ něè ne, nè nynɛ̌ moo Pitɛ̌ ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Seɔ̌, mòà mò Ě mi numa ɔ miǎě Ně wǎn tàa do po. È na slè kpě slě wɔ̀ ɛ mǐ u wan duu chɛ̀. 19Ii tè Nyesoaa win kwa konkɔn ɛɛ gbàanoǎ nì Ě miì nyema ɛ̈ di ɛɛ numa dɛ wùɛ mìǒo wun mɔ̀ sàba kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ miǒ wun mɔ̀ sàeba klě jɔkɛn, è dɛ wùɛ sèǒ wun mɔ̀ sàba mu kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ seǒ wun mɔ̀ sàeba mu klě jɔkɛn.” 20È Ɔ maěaě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo Ɔ je, “Alě tmɛɛ̌ nyu wùɛ ɛ̈ moo Mǒà Mǒ moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ.” 21È Jùsu tùngmaea Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tmɔɔ̌a Ɔ je, “Ɛ wɛɛn'ǒ le Bo muě Jlǔsnɛ u miǐ kme, Ě mǐ sònwɛ jě klě Jùwɛ nyoo bòlibo klee kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo kwete mǒ. U miǐ dbǎba, kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa miǐ jemǒ dǔba de.” 22È Pitɛ̌ kpaeaǒ Jùsu wakǎ mǒ ɔ̌ soa Lɔ ɔ je, “Sɔ̀, Koɔn, nɛ bo Nyesoa Bɔɔ̌ sonwɛǒ dɛ taeǒ mɔ̀ mǒ bɛɛ̌ kpɛ tùɔn keǒò jleě mǒ!” 23Kɛɛ Ɔ chèa Pitɛ̌ ja Ɔ je, “Sɔ̀, mò Setɛ̀n'à, sɔ̀n'àǎ jleě mǒ, mòo jebo chnimae dɛ keàǎ mɔ̀. Nè dlǒ le sìɛnsiɛn moo tùonyuu dlǒ le sìɛnsiɛn, ɛ se Nyesoaa dlǒ le sìɛnsiɛn.” 24È kě Jùsu dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ naǎ de, è bɔ poo ɔɔ chɛ̀ɛ fònfno kla kɛn ɔ mǐ ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ɛ pète bɛ̌ tu mǒ dǔ ɔ mǐǐ de na. 25È bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ɔ̌ jlǎ bɔ̈ na Mǒo de ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ̌ di ɔɔ fònfno mǎ, ɔ mi kmɔ̌ sie fònfno mǎma, kɛɛ nyuà ɔ̈ mi ɔɔ fònfno mǎma keǒ Ně tè mɔ̀, ɔ miǎ kmɔ̌ siee fònfno kɔnma. 26Bɛ̌ nu nyu bɔ̌ kɔn kmɔ̌ wùɛà, kɛɛ bɔ̌ mǎ ɔɔ sùsuǒ neě ɔɔ mǒ, mɛ ɛ miǐ kɛǒ ɔ bo poba? È plě mɛ tùonyugbe wɔ̀le je bɔ sìnsiɛɛ neě kɛ ɔɔ sùsu mɔ̀? 27Jbɛjuu Jǔà Ɔ klee najiǒpòo tǐ mǎ bo je keǒ bu diě klě Ɔɔ Gbeǐi tè jǐ boaboǎ wlòmo. È Ɔ mi nyu wùɛ snǒ sàba ke ɔɔ nunu dɛ nee. 28È tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, tà ä nynanàa bo ɛ kɔn nyopò tùu ü neàa ü see kǒba mu u mǐǎ Mǒ Jbɛjuu Jǔà jě Ě mǐǎě Ně win kwa konkɔn wlòmo dii li.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\