Matiɔ̌n 18

1È klě ɛmo tǐǒ wlòmo Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo dia lě ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ tè kmaǎ chɔɔ dɔ̌ klě Nyesoaa win kwa konkɔn wlòmo?” 2È Jùsu dala jǔ gbe nɔ̀ Ɔ nynaeaǒ u jemǒ bo, 3è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bǎ se aa chɛ̀ɛ kmɔ̌ de sà, bɛ̌ se je wǒ keà jlǔ klɔkwlě, Nyesoa se a win kwa kɔnma mu. 4Kɛɛ nyuà ɔ̈ mi ɔɔ die ja tìeba wòje jǔà, nɔ̀ kɔn tè kma chɔɔ dɔ̌ klě Nyesoaa win kwa konkɔn wlòmo. 5È nyu wùɛ ɔ̈ mii jǔ gbeà kuun Něe nynɛ̌ wlò je jebo kmema wòje keà jǔà ɔɔ ka nee je, è Mǒǒ ɔ kmeě jebo. 6È nyu wùɛ ɔ̈ mii jlǔ klɔkwlěà ü po Něe tè kàan tè uu nyu numa ɔ miě tè wlawlǎ slè be, ɛ mi tɛɛ numa bu pe ɔ kèuseɔ fòɛ dɔ u miě ɔ jbǒo wulǒ mǒ tuǔn nu, ɛ̀ sìn'ǒ Nyesoa Bɔ maěǒ ɔɔ plɔ tu kɛn bo. 7Chlǒ keǒ kmɔ̌ mɔ̀ keǒ noǎ fòfoaà ï neɔ ɛɛ mɔ̀ ii tè mɔ̀ ï peěe tùonyopo tè wlawlǎ slè. Ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ měne tèntɛn bɛ diě, kɛɛ chlǒ keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn mǒ měne tèntɛn'ǒ ɛ diiěe. 8Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nè kweta ɔ̀ɔ̌ bo bɛ̌ keè ni bò keě kpni kukwǐ slè be, bɛ̌ ɛ je mì ɛ kwa po. Ɛ mi tɛɛ numa nè kweta bɛ bɛ̌ je ɔ̀ɔ̌ nè bo bɛ bɛ̌ je bò nee ɛ kmɔ̌ miě jɔkɛn mu, ɛ̀ sìn'ǒ bò blě li Nyesoa Bɔ poěè kmɔ̌ sie na slè. 9È plě de bɛ̌ nu nè jleě bɛ̌ keè ni bò ke dɛ kukǔ ni, sàě ɛ dìe jǐ mǒ mì ɛ kwa po. Ɛ mi tɛɛ numa bò nae jleě gbàe mɔ̀le bò muě jɔkɛn, ɛ̀ sìn'ǒ bò kɔn jǐi sɔ̌n Nyesoa Bɔ poǎ lěè na slè. 10Nɛ̀ kɔn tè ba gbɛ̀ɛ le ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di jlǔ klɔkwlěà dlǒ le jǎ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo, Ě tmɛɛ̌ ane, uu najiǒpò neě jɔkɛn keǒ Ně Gbeǐ jemǒ tǐ wùɛ mɔ̀, è u wɔ̀ě ɛle keǒ bu wǒ a le keǒ Ɔ jemǒ.” 11È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je nɛ̀à Ɔ je, “Jbɛjuu Jǔà Ɔ diě keǒ Ɔ mǐ nyopòà gblà u kpni kukwǐ kɔn'ɔ win kwa. 12Mɛ aa nyu miǐ kɛ numa? Bɛ̌ nu bɔ̌ kɔn kɛ blǎ wlèe m̀m plě bo do bɔ̌ mǎ klě i slè, ɔ se kɛǒ blableǎa wlèe hɛ̀n tùo pù pù tùo siědoǒ keǒ togbei wlòmo siba mu i ke wan le di, ɔ se blablɛ̌ɛ doǒ mǎa le pɔ̀nma mu le? 13Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bɔ̌ jě lɔ, chǒn kɔn bɛ jǐ ɔ je chɔɔ ɛ miǒ blǎ wlèe hɛ̀n tùo pù pù tùo siědoǒ see mǎ mǒ sìn. 14Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, aa Gbeǐ Nyesoaǒ neěe jɔkɛn Ɔ se jlǎ Ɔɔ nyopòà u nyuu doo chɛ̀ bɔ mǎ.” 15È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛaa de nɛ̀à Ɔ je, “Bɛ̌ nu bo nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ wlǎǒò tè jemǒ, da lɔ keǒ wakǎ mǒ, aa sɔ̌n ba neǒ mì ɔ kenkan dɛǒ ɔ nuu ɛɛ tè tmɔɔ̌ no. Bɛ̌ nu bɔ̌ po nè win nɔkǔ jebo, è mò wa lɔ ɔ̈ sàě ɔ kenkan dɛǒ slè. 16Kɛɛ bɔ̌ se nè win nɔkǔ jebo po, è bò kpa nyuu do ɔ̀ɔ̌ tàii sɔ̌n ɛ̈ di ɛɛ numa aa sɔ̌n'ǒ ɔ̀ɔ̌ tan'ǒ a mǐ sàse tù a mǐ tèǒ ikòo kɛn poo lo wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ. 17Bɛ̌ nu kaǒ bɔ̌ je bɔ̌ se uu win nɔkǔ jebo po, è bò dǔ tèǒ mǒ kpaě i Nyesoaa wǎn mɔ̀. È bɛ̌ nu bɔ̌ je bɔ̌ se u nɔkǔ jebo po, è ba nu ɔ keà a mii se kàan tè po nyo numa klee kpni kpɔnǐ dlǒ wlě tɛ̌n nyo, ɔ klee amo aǎ nɛɛ kɛ̀ǒ tàa do. 18Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, dɛ wùɛ a miǒo wun mɔ̀ sàba kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ miǒ wun mɔ̀ sàeba klě jɔkɛn, è dɛ wùɛ a seǒo wun mɔ̀ sàba mu kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɛ̀ seǒ wun mɔ̀ sàeba mu klě jɔkɛn. 19È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de Ě tmɛɛ̌ amoo nɛ̀ moo, bɛ̌ nu aa sɔ̌n bǎ poǒ wlè tàa do keǒ dɛɛ tè mɔ̀ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, bǎ gbà Ně jɔkɛn Gbeǐ wan, Ɔ mi ɛ numa keǒ a mɔ̀. 20Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tà wùɛ tàii sɔ̌n ɔ̀ɔ̌ tan miǒo le bòba keǒ Ně nynɛ̌ɛ tè mɔ̀, Ě miě u slè neema.” 21È Pitɛ̌ dia lě Jùsu mɔ̀ ɔ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu ně mamǔ bɔ̌ keǒǒ tè je měne wlɛ̌ tǐ wùɛ mɔ̀, à wě tìen tae boǒ poo loǒ kɛ ɔɔ tè wlò le? Kpɛɛ nyiɛta kɛ le?” 22È Jùsu tùia lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ se bɛ moo wěe nyiɛta, kɛɛ bɛ moo wěe wlèe tan tùo pù ii kpɛɛ nyiɛta. 23Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je klɔ̀ba ɔ̈ jlɛ̌ bɔ̈ tɛ̌n ɔɔ tùgbe ï ɔɔ nyebajle blě ɔɔ kwa. 24Tà ɔ tùngmaea ɔɔ noǎǒ je ble gblègblɛ, è ɔɔ nyopò jalaě jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ blěa ɔɔ wlě blɛ̌ fòfoa kwa. 25Kɛɛ jbɛjuǒ ɔ sea wlě taeǒ blě ɔ mǐa i ɔ̀ nye. Ii tè klɔ̀baǒ ɔ tmɔɔ̌a ɔɔ nyopò keǒ bu ploa ɔ klee ɔɔ nynɔ klee jlǔ plě klee dɛ wùɛ ɔ kɔnaa ɛ̈ di ɛɛ numa tùgbaǒ ɛ mǐa sàe le. 26Ii tè ɔ kɔla kwne bo keǒ klɔ̀baǒ jemǒ ɔ̌ bɛ̀tea lɔ ɔ je, ‘Chì kpa ämo, Ě bɛ̀teè le, kɔn wlò dbadbǎ keàǎ mɔ̀, Ě mi nè wlě wùɛǒ le pɔ̀nma Ě mǐ niì nye!’ 27Tà ɔɔ chì kpa ämo jěa lɛɛ, ɔ̀ɔ wɔle beaě ɔ mǒ no, ii tè ɔ sàlaǒ tùgba wùɛǒ ɔ blěaa ɛɛ tè wun mɔ̀ ɔ̌ sàlaǒ ɔ wun mɔ̀ ɔ̌ mua. 28Kɛɛ tǐi doo tǐ jleě tà ɔ pěaǒo plomǒ, ɔ̀ jěa ɔɔ bě nyebajlo tɔ̀ɔ ɔ̈ blěa ɔɔ mòngmɛ wlě kwa. È nɔ̀ǒ ɔ jǎla mǒ ɔ kmeaǒ dbo bo ɔ je, ‘Sà tùgbaà blè mǒo kwa kèkeà!’ 29Tèǒ nì kɔn tè ɔɔ běǒ ɔ kɔla kwne bo keǒ ɔ jemǒ ɔ̌ bɛ̀tea lɔ ɔ je, ‘Ě bɛ̀teè le, kɔn wlò dbadbǎ keàǎ mɔ̀, Ě mi nè wlejoɛ̌ɛǒ tàmo sàba Ě mǐ ɛɛ̀ nye.’ 30Kɛɛ ɔɔ̌ jlǎ bɔ poa ɔɔ běǒ ɔɔ win nɔkǔ jebo ɔ̌ dǔa ɔ mǒ ɔ̌ poaě ɔ wùlo klě bɔ pooa lě kɛn ɔ mǐa tùgbaǒ sà. 31È tà nyebajle tùu jěaa kpni taeǒ ɔ nua ɔɔ běǒ mǒ, ɛ poaě u wɔle dlǒ wlòmo chɔɔ, ii tè u mua uu chì kpa ämoǒ tmɔɔ̌ma keǒ dɛǒ ɔ nua ɔɔ běǒ mǒ ɛɛ tè mɔ̀. 32Tà uu chì kpa ämo wɔ̌naa tèǒ, ɔ dala nyebajloǒ de, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Mò kpnii jǐlenymi nyebajloà! Bàteě le, nɛ̀ kɔn tè Ě poo nè tè wlò le keǒ noǎ wùɛ blè mǒo kwa mɔ̀. 33Sèe kɛ lě wɔ̀ keà Ě nuu Ě jbo mòo wɔle je bò jboo kɛ bèǒ wɔle je ke le?’ 34Ii tè ɔɔ chì kpa ämo bea jlo měne chɔɔ keǒ ɔ mɔ̀ ɔ̌ tmɔɔ̌a nyopò bu kmea nɔ ke bu poa ɔ wùlo bu paea ɔ dɛ wan le ɛ mǐa ɛ kpa kpa wlě wùɛǒ ɔ blěa lɔɔ̀ kwa ɔ mǐa i sà.” 35È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Bɛ̌ nu baǎ poo aa mamǔpòo tè wlò le kpǎkpǎ, dɛɛ doǒ nɛ̀ Ně Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ mi a mǒ numa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\