Matiɔ̌n 19

1Tà Jùsu wɔ̀laa noǎ wùɛ ii boɔboɔ mɔ̀, è Nɔ̀ǒ sɔnaě Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ Ɔ̌ bɛ̌a něǒ moo Jɔ̀ɔ̌dɛn tìe Ɔ̌ muaě Jùdǐa wakǎ kɛn. 2È diblɛ̌ fòfoa nù nɛna Ɔ de Ɔ̌ peana u. 3Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Fɛlesǐi wǎn'a tìe nù diaě Ɔ mɔ̀ ü diaě Ɔ měne tɛ̀nma ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Ɛ moo kɛ tetě keǒ nyu bɔ bɔ̌ ɔɔ nynɔ bɛ̌ nu bɛ̌ kɔn tè kɔn tè le?” 4Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A sěɛlǎ kɛ lɛ slè klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ tà Nyesoa nuaa noǎ wùɛ, Ɔ nua jbɛju klee nynɔ le?’ 5È kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, ‘Tèǒ nì kɔn tè jbɛju siǒ ɔɔ naǎ klee gbeǐ bo ɔ klee ɔɔ nynɔ ǔ pɛ tǐn koǔ bo ǔ ni dɛɛ do.’ 6Uu sɔ̌n'ǒ u see kɛ̀ tàii sɔ̌n, u moo dɛɛ do. Tèǒ nì kɔn tè nyopòà Nyesoa poǒ tàa do nyu wùɛ nɔ̀ bɔɔ̌ sèsɛ u je le.” 7È u gbàla Ɔ wan u je “È mɛ kɔɔ̌n tè Mɔ̀sě poǒa kɛ tetěà Nyesoa nyea nɔɔ ɛ̈ moo nyu bɔ̌ ke nynɔ gbɛ̌, bɔ chlě bobɔ̌ chněedɛ̌ bɔ nye ɔ plě ɔ mǐ ɔ bo tɛ?” 8È Jùsu tùa lu kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tè kɔn tè Mɔ̀sě sɔnaǒ amoo mɔ̀ mǒ nɛ̀ moo a blěa wlè jakě, kɛɛ sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ ɛ sea bò nu. 9Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, jbɛju wùɛ ɔ̈ mii nynɔ bɔ̌ba plě ɔ̈ mii nynɔ tɔ̀ɔ kɔnma, ɔmo jbɛjuǒ wlawleǒ ɔ ni, ɛ̀ sìn'ǒ nynɔǒ bɔ̌ slě sèn bo mǎ keǒ ɔ mɔ̀ plě. È jbɛju wùɛ ɔ̈ mii nynɔǒ nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ɔ kɔnma, wlawleǒ ɔ ni ke.” 10È kě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo dɛ̌a u je, “È bɛ̌ nu dɛǒ bɛ̌ ne bò jè keǒ nynɔ klee jbe slè, è ɛ mi tɛɛ numa bo nyu bɔɔ̌ kwɛn nynɔ.” 11È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ se nyopò wùɛ u se ɛɛ kbě blě keǒ uu do bu na, kɛɛ ɛ kɔn nyopò tùu Nyesoa nye ɛɛ kbě ü kɔn do wɔ̀le je bu naa. 12Tè kɔn tè nyopò tùu wɔ̀ɔbo nɛ̀ moo u ja ɛ dǐa. È tè kɔn tè nyopò tùu wɔ̀ɔbo nɛ̀ moo nyopò tùuǒ nu ɛ ǔ wɔ̀bo. Ɛ kɔn nyopò tùu ü tùǒ uu chɛ̀ bo keǒ Nyesoa mǐ uu kmɔ̌ neneɛ win kwa kɔn. Nyopòǒ wɔ̀lee je ü kɔn do bü naa, a sɔn'ǒ u mɔ̀ mǒ bu nee ɛ kmɔ̌.” 13Nyopòo tìe nù jalaě uu jlǔ klɔkwlě klě Jùsu mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Ɔ mǐaǒ u son dlǒ bo po Ɔ mǐaě Nyesoa mɔ̀ boɔ uu tè, kɛɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo pnɛɛ̌a nyopòǒ jǐ měne. 14Ii tè Ɔ tmɛɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “A sɔn'ǒ jlǔǒ mɔ̀ mǒ bu diɔɔ̌ mɔ̀! A bɔ̌ u je le kenkaea. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u wǒ je nyopò Nyesoaa win kwa konkɔn kɔn'ǒo mɔ̀.” 15È tà Ɔ wɔ̀la uu son dlǒ bo popoɛ mɔ̀, Ɔ boɔlaě Nyesoa mɔ̀ uu tè, è Nɔ̀ǒ mua. 16È chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ nyemò tɔ̀ɔ dia lě Jùsu mɔ̀ ɔ̌ gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “Kàan Tee Nyu, bo jě kàan noǎ tae boǒ nuǔ plě Ě mǐi kmɔ̌ siee fònfno kɔn?” 17È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè gbɛ̀ɛ̌ɛ kɛ mǒ wan keǒ dɛ monoo kàan ɛɛ tè mɔ̀? Nyesoaa do sosǒ Nɔ̀ moo kàan. Bò jlɛ̌ bò kɔ̀n kmɔ̌ sie fònfno, è bò tùǒ Ɔɔ teteǎ bo.” 18È nyemòǒ ɔ̀ gbàla Ɔ wan ɔ je, “À teteǎ tae boǒ tùǔ kɛǒ bo?” È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nè pe mnùngma, nè ni wlawle, nè jlǐ, nè tmɛ̌ sen, 19tùǒ nàǎ klee gbèǐ, è bò noɛɛ nyopò tùu mǒ keǒ nù nèe chɛ̀ mǒ noɛɛa.” 20È kě nyemòǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě dǔaǒ teteǎ wùɛǒ ble tùtuɛ mǒ seea. Deě dɛ tɛ̀ɛ siǐ jè kɛǒ bo nue?” 21È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Bɛ̌ nu bò jlɛ̌ nè Nyesoa dɛ bɛ snǎě mɔ̀le kpǎkpǎ, mu nè konkɔn noǎ plo, mì ii wlěǒ sònwɛ nyo nye ɛ̈ di ɛɛ numa mì mǒ tèe dɛ kɔn klě jɔkɛn, mìě di mìǐ de na.” 22Nyemòǒ ɔ kɔna noǎ fòfoa, ii tè tà ɔ wɔ̌naa tèǒ Jùsu boɔlaa, ɔ̀ɔ wlò bea wɔ̀ɔn chɔɔ, è nɔ̀ǒ mua. 23È Jùsu tmɛɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, ɛ moo wan jakǎ dɛ keǒ pònpan nyu bɔ sɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ mǒ Bɔ kɔn ɔ win kwa. 24Ě tmɛɛ̌ ane, ɛ nu dɛ jɔpǒ keǒ bùkɛn sòko bɔ bɛɛě diěe wɔn wan tìe ɛ̌ sìn'ǒ pònpan nyu bɔ beě Nyesoaa win kwa konkɔn bobo.” 25Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wɔ̌naa tèǒ, ì kaen'a u le wlò chɔɔ ǔ gbàla Ɔ wan u je, “À nyu tae wɔ̀le je bɔ kɔɔ̌n kɛ wowa dɛ de?” 26Kɛɛ tà Ɔ tana uu wùɛǒ je le, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Tùonyu slě ɛ wɔ̀, kɛɛ Nyesoa wɔ̀ě noǎ wùɛ nunuɛ ne.” 27È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Jùsu je ɔ je, “Tanàle, ä siǒ noǎ wùɛ bo ä nɛɛ̀ de. Ä mi kɛ snǒ sàe dɛ kɔnma keǒ ɛ mɔ̀ le?” 28È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ neaǒ Ɔɔ tè jǐ boǎ klɔ̀ba gbèsɛɛǒ kɛn bo klě kmɔ̌ jajloǒ miǎ lěe diba wlòmo, amoà nɛ Mǒo mɔ̀ a miǎ klɔ̀ba gbèsɛii pù tùo sɔ̌n kɛn ble nema a mǐǎ Ǐsòwɛ̌ kɔn dakwɛ̌ dlěe pù tùo sɔ̌n'ǒ uu blilǐ tù. 29Nyu wùɛ ɔ̈ miǒo ɔɔ mamǔ jbɛju klee ɔɔ mamǔ nyneju klee ɔɔ gbeǐ klee naǎ ɔ̀ɔ̌ ɔɔ nynɔ klee ɔɔ jlǔ klee ɔɔ chèa bo sibaa chɛ̀ keǒ Ně tè mɔ̀, Nyesoa mi ɔ noǎ klee nyopò fòfoa nyema i mǐǒ ɔɔ nyopò klee noǎǒ ɔ siǒ bo mǒ sìn plě Nyesoa mǐ ɔ kmɔ̌ sie fònfno nye ke.” 30È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Nyopò fòfoa ü kɛn lěe nya u miǎ demǒ bɔɔ̌ nyo tùba, è nyopò fòfoa ü bɔɔ̌ěe demǒ nù miǎ nyane nyo tùba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\