Matiɔ̌n 2

1Klě tǐǒ wlòmo Hɛwlǒ nɔ̀ mooa kòngmna nyefòɛ klě Jùdǐa wakǎ kɛn, Jùsu kɔɔn'a lě Bɛ̀tlehɛ̌ɛn dǐa ɛ̈ neěe dakɔ̌ǒ u dɛɛ Jùdǎ nyo uu blǒ kɛn. Tà Jùsu kɔɔn'aa, tɔ̀n kɔn nyo ü jii dɛ jɔtnèǒ neěe jɔ mǒ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nù sɔnaě wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ ü diaě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo, kě u dɛ̌a u je, 2“È tà Jijlǎeà Ɔ neě kɛ Ɔ̈ moo Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba? Ä kɛ̀n'ě wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ bo ä jě Ɔɔ jɔtnàe, tèǒ nì kɔn tè ä diě ä mǐ Ɔɔ wɛ̀ sà.” 3Tà nyefòɛ Hɛwlǒ klee ɔɔ nyopò wùɛ ü nea lěe Jlǔsnɛ u wɔ̌naa tèǒ, è uu wlò je bo klɔ̀ba jajloǒ Bɔɔ̌ wɔ̀na Hɛwlǒ je, dɛǒ nɛ̀ niia u feanfeǒ. 4Tèǒ nì kɔn tè Hɛwlǒ dala Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo wùɛ ɔ̌ gbàla u wan ɔ je, “È tà u je Tentǎn Jǔà Ɔ miǐa kɛ kɔɔnma?” 5U tùa lɔ kɛ̀ɛn u je, “Klě Bɛ̀tlehɛ̌ɛn dǐa ɛ̈ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn wòje keǒ Nyesoa nua lɛɛ Ɔɔ wnɔsàɔ wan popoɛ ɔ̈ chlěa lɛɛ seela tǐ jleě, è dɛ ɔ chlěaa nɛ̀à ɔ je, 6‘Bɛ̀tlehɛ̌ɛn diě ɛ̈ neěe Jùdǎ blǒ kɛn ɛɛ tè kma chɔɔ klě ɛɛ bǐì deě slè ï neɔɔ Jùdǎ blǒɔ kɛn. Klě ɛ kɛn klě Klɔ̀ba miǎě mǒ sɔnma Ɔ miǎě Ně nyopò Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tè mɔ̀ kɔn.’ ” 7È Hɛwlǒ dala tɔ̀n kɔn nyoǒ klě je wɛ̌ tǔn wlòmo keǒ bɔ jboa ɛ le tǐ taeǒ jɔtnàeǒ ɛ beea lěe jɔ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐa lɛ ji tǐ tae Jǔǒ Ɔ sìn'aa kmɔ̌. 8È ɔ dboa lu klě Bɛ̀tlehɛ̌ɛn dǐa, kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “A mu, a pɔ̀n Jǔǒ le doɛɛ doɛɛ. Bɛ̌ nu bǎ jě Ɔ, è ba diǐ wlòmo sèsae le tà Ɔ neǒo ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ mu Ě mǐ Ɔɔ wɛ̀ sà ke.” 9Tà ɔ dǎla bò uu je, è nùǒ mua. È jɔtnàeǒ u jěa lěe wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ, è nɛ̀ǒ nɛna u nya ɛ̈ nynanaǒ tàǒ Julǔǒ Ɔ neaǒo bo. 10Tà u jěaa jɔtnàeǒ ɛ nynanaa bo, ùu wlè bloa chɔɔ, chǒn nia nu. 11È nùǒ pala koǔ bo ǔ jěa Jijlǎeǒ Ɔ klee Ɔɔ naǎ Mɛwlě ǔ kɔla kwne bo keǒ Ɔ jemǒ ǔ sàla Ɔɔ wɛ̀. È nùǒ knana uu mǒ tèe gblɛ̀kin je le ǔ nyea Lɔ nyee noǎ, jà klò plě sonsnǒ noǎa ï kɔn tè kmaa chɔɔ u dɛɛ fnekèse klee maà. 12È tà u sɔnaǒo mǒ, klě tǒn jlǒ waěǒ wlòmo Nyesoa jǎla u dlǒ mɔ̀ klě jajie mǒ Ɔ̌ maěaě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo ɛ̈ moo buǔ mia de klě Hɛwlǒ mɔ̀. Tèǒ nì kɔn tè u kpala deplee snǔ ǔ mua uu blětà. 13Tà tɔ̀n kɔn nyo mua uu blě, Koɔn Nyesoaa najiǒpòi nɔ̀ jǎla Jòsɛ̌fo dlǒ mɔ̀ klě jajie mǒ ɔ je, “Dǔ jemǒ, nu jǐ měne, kpa Jijlǎeà Ɔ klee Ɔɔ naǎ klě Ǐjɛ̀te blǒ kɛn. Klě bò neě bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě mǐǎà tmɔɔ̌ no dɛ bò nuu. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Hɛwlǒ mi ɛ mǒ tɛ̀nma keǒ bɔ dbǎ Jijlǎeà.” 14Ii tè klě tǒn jlǒ waěǒ wlòmo Jòsɛ̌fo dǔa jemǒ ɔ̌ kpala Jijlǎeǒ Ɔ klee Ɔɔ naǎ Ǐjɛ̀te. 15Tà u nynia lěe Ǐjɛ̀te, klě u neaě ne ne Hɛwlǒ kǒa, ii tè dɛǒ Nyesoa poa Ɔɔ wnɔsàɔ wan seela tǐ jleě ɛ̌ jaěaǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě miǎ Ně Jǔà daba keǒ Bɔ sɔnaě Ǐjɛ̀te blǒ kɛn mǒ.” 16Tà Jòsɛ̌fo kpala luu Ǐjɛ̀te, klě tǐi doǒ wlòmo è Hɛwlǒ jěa lɛ ɛ̈ moo tɔ̀n kɔn nyo poa ɔ le boboɛ. Tèǒ nì kɔn tè ɔ bea jlo měne ɔ̌ dboa tabɔ̀ bu dbǎla jbɛjujlu wùɛ sɔɔn'ǒ jlěe sɔ̌n mɔ̀ mǒ bò diɔ bobo ü nea lěe Bɛ̀tlehɛ̌ɛn klee deě wùɛǒ tbɛɛa lɛɛ dǐ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo jɔtnàeǒ ɛ blěe klekle jejeɛ̌ tɔ̀n kɔn nyo jěa lɛɛ sɔɔn'aǒ mǒ bò jɛa tǐǒ ɛ nua jlěe sɔ̌n. 17Dɛǒ nɛ̀ kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Nyesoa poa Ɔɔ wnɔsàɔ Jɛ̀lemaeǎ wan seela tǐ jleě ǐ jaěaǒ, ɔ je, 18“Ě wɔ̌n jǐlenymi fìɛn fòɛ ɛ̈ kwlii klě diěǒ moo Wlimà kɛn. Wlichɔ̌ɔ jlǔ kǒa, ii tè ɔ fìn'a uu tè, ɔ sea kèka ji.” 19Tà Hɛwlǒ kǒaa, è Koɔn Nyesoaa najiǒpòi nɔ̀ jǎla Jòsɛ̌fo dlǒ mɔ̀ klě jajie mǒ klě Ǐjɛ̀te 20ɔ je, “Nyopòà ü jlɛ̌ bü dbǎlaa Jǔà u kǒ lo. Ii tè dǔ jemǒ, kpa Jijlǎeà Ɔ klee Ɔɔ naǎ, a mu de klě Ǐsòwɛ̌ blǒ kɛn.” 21Tèǒ nì kɔn tè Jòsɛ̌fo dǔa jemǒ ɔ̌ kpala Jǔǒ Ɔ klee Ɔɔ naǎ de klě Ǐsòwɛ̌ blǒ kɛn. 22Kɛɛ tà Jòsɛ̌fo wɔ̌na nii ɛ̈ moo Achèlɔ nɔ̀ beǒ ɔɔ gbeǐ Hɛwlǒ pènmo ɔ̈ kɔn Jùdǐa wakǎ win kwaò, dɛǒ nɛ̀ pea ɔ fano mǒ keǒ bɔ tǐn'a lě. Tà ɛ tùu Nyesoa wala ɔ wlò je klě jajie mǒ, nɛ̀ kɔn tè ɔ mua lě blǒǒ ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛ u dɛɛ Jàlalǐi wakǎ kɛn 23ɔ̌ tǐn'a lě diěǒ u dɛɛ Nǎsòwɛ̌ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Nyesoa poa Ɔɔ wnɔsàɔpo wan seela tǐ jleě i mǐaǒ jaě le ï dɛ̌a bòo, “U miǎ Nɔ Nǎsòwɛ̌ Nyu daeba.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\