Matiɔ̌n 20

1Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je keà chè kɔn nyu duǐi jemǒ kènta gbìi ɔ miěe pɛlě plooa mǒ ɔ mii chènyo le pɔ̀nma u mǐ ɔɔ konkwa nu klě chè mǒ. 2Nyane nyo ɔ jěaa dɛ u klee ɔ̀ wɔɔn'aa kɛn nɛ̀ mooa chnɛ̀ jlǒ waě gblèe snǒ sàe dɛ, è nùǒ ɔ dboa klě ɔɔ chè mǒ. 3È klě kènta àwɛɛ siědo nenɛ wlòmo ɔ mua de ɔ̀ jěa nyopò tùu ü nynanaǒo noǎ plooa mǒ bo ü seaa konkwa kɔn. 4È kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, ‘A muě ně chè mǒ a mǐ konkwa nu, è dɛǒ wɛɛn'ǒo le nɛ̀ Ě mi a snǒ sàeba.’ 5Ii tè ǔ muaě ɔɔ chè mǒ. È ɔ bɔɔ̌a demǒ de ɔ̌ bea plomǒ klě wɛn'ɛ blǒ mǒ wulee tǐ wlòmo klee klě àwɛɛ tan nenɛ wlòmo ɛ̈ moo wìtika, ɔ̀ jěa nyopò tùu ɔ̌ dboa u klě ɔɔ chè mǒ u mǐa konkwa nu ke. 6È klě àwɛɛ m̀m nenɛ wlòmo tǐà wɛn beě jbǒ kɛn, ɔ̀ bea plomǒ de ɔ̌ muaě tàa doǒ ɔ̌ jěa nyopò tùu ǔ nynana ble, è ɔ gbàla u wan ɔ je, ‘Mɛ kɔɔ̌n tè a nyenynɛɛ neě kɛ ble chnɛ̀ jlǒ waě gblèeà mɔ̀ a seě dɛ kɔn ba nuǔ?’ 7È u tùa lɔ kɛ̀ɛn u je, ‘Ä se nyu jě ɔ̈ mǐ ämoo konkwa nye.’ Ii tè ɔ̌ tmɔɔ̌a u ɔ je, ‘A muě ně chè mǒ a mǐ konkwa nu,’ è nùǒ mua. 8Tà ɛ nuaa wìtika, è ɔ dala chènyoǒ uu je siɔ ɔ je, ‘Da konkwa nu nyoǒ mì u snǒ sà. Sɔɔn'ǒ demǒ bɔɔ̌ nyo mɔ̀ mǒ mì nyane nyo kɛn jɛɛ le.’ 9È tà nyopòǒ ü bɔɔ̌aa demǒ u dia lěe keǒ bu kmea uu snǒ sàe dɛ bo, ɔ nyea u chnɛ̀ jlǒ waě gblèe snǒ sàe dɛ. 10Ii tè tà nyopòǒ ü kɛnaa nya u jěaa nyopòǒ bɔɔ̌a lěe demǒ uu snǒ sàe dɛ, è dɛ u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le nɛ̀ moo uu dɛ kɔn bɛ sìn'aǒ u mǒ, kɛɛ chnɛ̀ jlǒ waě gblèe snǒ sàe dɛɛ doǒ nɛ̀ u jěa ke. 11Tèǒ nì kɔn tè tà u jěa uu snǒ sàe dɛǒ, è nùǒ boboɛɛa wan le keǒ chè kɔn nyuǒ mɔ̀ 12u je, ‘Nyopòà ü bɔɔ̌ěe demǒ ü nuu tǐ gbeii konkwa, snǒ sàe dɛɛ doǒ nyè nuu nɛ̀ nyè ämo. Kɛɛ ä nu chnɛ̀ jlǒ waě gblèe konkwa wɛn sǐ ä mǒ bo.’ 13È kě ɔ dɛ̌a u nyuu do je ɔ je, ‘Ně mɔ̀nai, Ě se dɛ kukǔ nu keǒò mɔ̀. Ɛ se dɛ mǒ klee mò ä wɔɔn kɛɛ kɛn ɛ̈ moo Ě miì chnɛ̀ jlǒ waě gblèe snǒ sàe dɛ nyemaǒ le? 14Dǔ ɛ mǒ, mu. Ɛ moo ně wlòo kɛn wɔɔn dɛ keǒ nyopòà bɔɔ̌ěe demǒ klee amoà kɛɛn nya boǒ sàe a dɛɛ doǒ snǒ. 15Aa wlò je ɛ se kɛǒ le wɛɛn ne keǒ dɛà ně wlò poo ble boǒ nu něe wlě mǒ boǒ nu ɛɛ ì mǒ le? A ni kɛ chea keǒ ně kwa nmɔnmɔɔ tè mɔ̀le?’ ” 16È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyopòà monoo demǒ bɔɔ̌ nyo nù miǎ nyane nyo tùba, è nyane nyo nù miǎ demǒ bɔɔ̌ nyo tùba.” 17Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n u jɛɛ̌aa je u miaa Jlǔsnɛ, Ɔ kpaeaǒ u wakǎ mǒ u klee Ɔɔ sɔ̌n sosǒ ǔ kpleaǒ je Ɔ̌ tmɛɛ̌a nu Ɔ je, 18“A tanàle, ä jɛɛ̌ je ä mi Jlǔsnɛ, è Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě miě bo demǒ sàeba klě Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo kwete mǒ, u miǐ kokǒ wun kɛn bɛ̌. 19U miěě kuodakwɛ̌ kwete mǒ poba u miǐ pà kɛn po, u miǐ fǎe kɛn sà, u miǒǒ pète bɛ̌ tu jleě kɔba, kɛɛ bɛ̌ sìn, klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa miǐ jemǒ dǔba de.” 20È Sɛbɛ̀dii jlǔu naǎ klee ɔɔ jbɛjluu sɔ̌n nù diaě Jùsu mɔ̀. Nynɔǒ ɔ kɔla kwne bo keǒ Ɔ jemǒ ɔ̌ gbàla Ɔ wan Bɔ nua ɔ kàan dɛ mǒ. 21È Jùsu gbàla ɔ wan Ɔ je, “Mɛ jlɛ̀ Bo nuǔ kɛ?” È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě jlɛ̌ Bò pooě ɛ mǒ ɛ̈ moo ně jlǔu sɔ̌n'à uu nyuu do miǎě Nè dilǎ son mɔ̀ bo neema, do mǐǎě Nè gbàpe son mɔ̀ bo nee ne tǐǒ jleě mìǎ diblɛ̌ win kwa kɔnma.” 22Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A se dɛ ji ba gbàa wan. A wɔ̀le je ba naǎ kɛ sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà Ě mi mǒo naěma ne pase le?” È u tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Uuǔn, ä wɔ̀ě ɛle.” 23È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tè, a mi ɛ mǒ naema, kɛɛ ɛ se Mǒà ně tba nyu tae ɔ̈ miǎě Něe dilǎ son mɔ̀ bo neema klee nyu tae ɔ̈ miǎě Něe gbàpe son mɔ̀ bo neema. Imo tùnwɛǒ Ně Gbeǐ wɔ̀ i mɔ̀le ǐ neǒ keǒ nyopòǒ ü kɔn'ǒ ii kɛn mɔ̀.” 24Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùuǒ u wɔ̌naa dɛǒ, ù bea měne jlo. 25È Jùsu dala Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ Ɔ̌ poaǒ u tàa do Ɔ je, “Aa chɛ̀ a ji ɛle kuodakwɛ̌ɛ win kwa kɔn nyo ke u ni uu nyopò le cheanchean ǔ sɛ̀ uu noǎ měne plě ǎ ji ke uu kòngmna nyefòapo ni uu teteǎ kɛn kpokpa ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo u moo nyefòapo. 26Kɛɛ aa ka ɛɛ̌ ne bò je. Aa nyu bɔ̌ jlɛ̌ ɔɔ tè bi kma chɔɔ klě Nyesoa jǐ kɛn, nɔ̀ bɔ̈ moo mɔ̀le nae nyu keǒ nyopò tùu mɔ̀. 27È bɛ̌ nu aa nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ neě ɔɔ bǐì dlǒ jleě, nɔ̀ bɔ̈ moo kèi keǒ a mɔ̀. 28Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ě slě di nyopò mi Ně konkwa nu, kɛɛ Ě diě keǒ Bo mǐ nyopòo konkwa nu plě Ě mǐ kǒ, dɛǒ nɛ̀ mi tùonyopo fòfoa gblàba klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa slè.” 29Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sonwɛa lěe diěǒ moo Jɛ̀lekǒ kɛn mǒ, è diblɛ̌ fòfoa nɛa Ɔ de. 30È dodɔ jbɛjluu sɔ̌n nù neaǒ snǔ wakǎ mǒ bo. Tà u wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “Jùsuǒ diěò,” è nùǒ pnɛ̌a le u je, “Koɔn, klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ, jbo ä wɔle je!” 31È diblɛ̌ǒ u pnɛɛ̌a jbɛjluǒ jǐ měne ǔ tmɛɛ̌a nu bu poa kpee, kɛɛ u jɛɛ̌aě win ǔ pnɛ̌a lě u je, “Koɔn, klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ, jbo ä wɔle je!” 32È Jùsu Nɔ̀ǒ nynana bo Ɔ̌ dala u Ɔ̌ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ a jlɛ̌ Bo nuǔ kɛ a mǒ?” 33È u tùia Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Koɔn'ò, nu äa jǐ bi kna.” 34È tà Ɔ jěa luu, ùu wɔle beaě Ɔ mǒ no, ii tè Ɔ gbèa uu jǐǒ mɔ̀, tǐi doo tǐ jleě è nùǒ jěa le ǔ dǔa jemǒ ǔ nana Ɔ de.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\