Matiɔ̌n 21

1Tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo keaa Jlǔsnɛ diě le konwɛɛ̌ ně u nyniaǒo diěǒ u dɛɛ Bɛfèji kɛn ɛ̈ neaǒo togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ, è Jùsu dboa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo sɔ̌n nya, 2kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A muě diěǒ neě amoo nya kɛn, bǎ keě bò dǐa pɛ, a mi jakǎsè klee ɔɔ jǔ jěba ï moaa bo. A jle i bo, a ja i Mǒ. 3Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ gbà a wan ɛ̈ moo, ‘Mɛ a niǐ kɛ i mǒ?’ è ba tmɔɔ̌ ɔ ɛ̈ moo, ‘Koɔn'ǒ jlɛ̌ li,’ è u miǒ a mɔ̀ mǒ sɔnma a miě i ja.” 4È dɛǒ nɛ̀ kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Nyesoa poa Lɔɔ wnɔsàɔ wan i mǐaǒ jaě le ɔ̈ dɛ̌a bòo, 5“Tmɔɔ̌ Jlǔsnɛ kwɛɛn bu tan'ǒ le, uu Klɔ̀ba diě le, Ɔ diiě klě ja tìe tǔn wlòmo, Ɔ nɛɛ jakǎsè kɛn, jakǎsèǒ nuu bòto.” 6È nùǒ mua ǔ nua dɛǒ Ɔ tmɔɔ̌a nuu. 7U jalaě jakǎsè klee ɔɔ bòtoǒ ǔ jloaǒ i dale kɛn ble Jùsu neaǒ daleǒ kɛn bo. 8Tà u keaa mi, è nyopò fòfoa jlea uu wlawlě snǔ mɔ̀ ble, tìe bɛ̌a snɛwɛɛ ǔ peɛna ɛ snǔ mɔ̀ ble. 9È diblɛ̌ǒ kɛnaě Ɔɔ nya klee tìeǒ nea Nɔɔ demǒ u pea plɔɔ bloo slɛ̀ le wòje ke Nyesoaa win dɛ̌ɛ, ǔ nia, “Hehejoo keǒ Dèběsee jlǔu Jǔ mɔ̀! Baea keǒ Ɔ mɔ̀ Ɔ̈ diiěe Koɔn'ɔ nynɛ̌ wlòmo! Baea keǒ Ja Tmɔ Nyesoa mɔ̀!” 10Tà Jùsu keaa Jlǔsnɛ dǐa pɛ, è slɛ̀ fòfoa nɛ̀ u pea le ǔ jejɛ̌ɛaě jǐ měne. È dɛ fòfoa gbɛ̀a i wan u je, “Mɔǒo kɛ?” 11È diblɛ̌ǒ ù tùia u kɛ̀ɛn u je, “Jùsu Ɔ̈ moo Nyesoaa Wnɔsàɔ Ɔ̈ sɔn něe Nǎsòwɛ̌ kɔn dǐa mǒ ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn Nɔ̀à diě!” 12È Jùsu mua lě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ̌ jɛɛaě nyopò ü pleaa noǎ klee tìe tɔ̀nwɛaa noǎ u mǐaa chɔ̀no pie le Ɔ̌ piěaǒ uu wùɛǒ plomǒ. Ɔ chinchnǐia wlě mɔ̀ sìnsiɛɛ nyoo těblea mǒ klee hùngbei plo nyoo tukwlǐ. 13È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, Ɔɔ koǔ moo koǔà nyopò bu muě bobo u miě Ɔɔ mɔ̀ boɔ, kɛɛ nɛ̀à a ni jlǐ nyoo bobo ne koǔ mǒ!” 14È dodɔ nyo klee bo klɔ̀ɔ nyo ü nea lěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo nù diaě Ɔ mɔ̀ Ɔ̌ peana u. 15Kɛɛ tà Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo jěaa wlòlekaen noǎǒ Ɔ nuaa klee jlǔ panpěǒ ü neaěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo ü peaa slɛ̀ le ü dɛ̌a bòo, “Hehejoo keǒ Dèběsee jlǔu Jǔ mɔ̀!” È nùǒ bea jlo měne. 16Ii tè kě u nia Jùsu wan gbògba u je, “Dɛǒ jlǔǒ u boɛ kɛɛ wɛ̀n ɛ nee?” È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Uuǔn, deě aǎ slè kɛ le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, jlǔ panpě klee jijlǎi nù mi Ně nynɛ̌ le poba?” 17È Nɔ̀ǒ sɔnaě Jlǔsnɛ dǐa mǒ Ɔ̈ muaě diěǒ moo Bɛtnè kɛn klě Ɔ sìn'a lě tǒn jlǒ waěǒ. 18Kènta gbìi tà Jùsu keaa de mi klě Jlǔsnɛ, è sàno nia Ɔ no. 19Ii tè tà Ɔ jěaa bueě tuǒ keǒ snǔ wakǎ mǒ, Ɔ muaě ɛ mɔ̀ Ɔ̌ pɛ̀n'a buo le Ɔ mǐa di, kɛɛ Ɔ seaě ɛ buo ja jɛɛ le ɛ̀ sìn'ǒ wɔ̀nfi sosǒo do. Tèǒ nì kɔn tè kě Ɔ dǎla bueě tuǒ je Ɔ je, “Tu buo seǎ kɛ̀ lɔɔ ja kun kpe!” È tǐi doo tǐ jleě tu nɛ̀ǒ chechɛ̌a. 20Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěaa dɛǒ, ì kaen'a u le wlò ǔ gbàla Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè ɛ seě dɛ pɛ̀tu kpaa chɛ̀ kekǎ kekǎ tuà ɛ nuǔ bo chechɛ̌a?” 21È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, bɛ̌ nu bǎ kɔn tè wlò popoɛ bo kplɛ bɛ̌ slě a mǒ ne, a wɔ̀le je ba nu dɛɛ doǒ bueě tu mǒ no, è plě a wɔ̀le je ba tmɔɔ̌ togbeeà ɛ̈ moo, ‘Sɔn mǒ, kpaě dìe jbǒ mɔ̀,’ ɛ mǐ tùɔn kpa. 22Dɛ wùɛ kɔn tè a mi Něe Gbeǐ wan gbàba klě tè wlò popoɛ mǒ, a mi ɛ jěba.” 23Ɛmo waěe doǒ mɔ̀ tà Jùsu muaa de klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ɔ muaa teeba, è Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo nù dia lě Ɔ mɔ̀ ü gbɛ̀a Ɔ wan u je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ kpě wlòmo nìiěe noǎà plě mɔ nyeě kɛ Mò kpě do taeǒ?” 24È Ɔ tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Klekle Boǒ gbà a wan, bɛ̌ nu bǎ tùǔ kɛ̀ɛn plě Ě mǐ a wlòmo sèsae tà Ě sɛ̀ɛ kpěà Ě nii noǎ wùɛà. 25È tà Jɔ̀ɔ̌n sɛ̀ɛ̌a kɛ ɔɔ kpě ɔ̌ peěa nyopò ně dlǒ le? Ɔ sɛ̀a kɛě i Nyesoa mɔ̀le? Deě ɔ sɛ̀aě i tùonyugbe mɔ̀?” È dɛǒ Ɔ gbàlaa wan nɛ̀ǒ u pepeaě měne klě uu chɛ̀ slè u je, “Bɛ̌ nu bä nu i sɔn lě mǒ Nyesoa mɔ̀, è Ɔ mi ä wan gbàba ɛ̈ moo, ‘Mɛ kɔɔ̌n tè aǎ poǒa Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè kàan tè?’ 26È bɛ̌ nu bä nu klě tùonyugbe mɔ̀ ɛ kɔn bɛ moo jǐlenymi dɛ fòɛ keǒ ä mɔ̀. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ tè kàan tè ɛ̈ moo ɔ mooa Nyesoaa wnɔsàɔ.” 27Tèǒ nì kɔn tè kě u dǎla Ɔ je u je, “Ä se ɛ ji.” È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn ke Ɔ je, “Ně chɛ̀à Ě se a wlòmo sèsaeba mu nyu tae nye Mǒo kpěà Ě nii noǎ wùɛà.” 28È kě Jùsu dɛ̌a kpatòapoo fòe klee bòliboǒ je de Ɔ je, “Mɛ aa dlǒ le sìɛnsiɛn wɔ̀le je bɛ sàǎ kɛ kwlǎ mǒ keǒ dɛà kɛn? Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ kɔnaa jbɛjujluu sɔ̌n. Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɔ mua lě nyane jǔǒ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Ně jǔ, dǔ jemǒ, muě chè mǒ mì konkwa nu kekɛɛà.’ 29È ɔɔ jǔ tùa ɔ kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Òooǒn, Ě slě muma mu.’ Kɛɛ ɔ neaǒ ne è wlò jɛɛa ɔ tè, è nɔ̀ǒ bɔɔ̌a demǒ ɔ̈ muaě chè mǒ ɔ̈ mua konkwa mɔ̀. 30È jbɛjuǒ ɔ muaě ɔɔ sɔ̌n nonɔ jǔǒ mɔ̀ ɔ̌ tmɔɔ̌a nɔ bɔ muaě chè mǒ ɔ mǐa konkwa nu. È ɔ tmɔɔ̌a nɔ ɔ je, ‘Ně gbeǐ, Ě miě mumaò.’ Kɛɛ ɔ seaě mu. 31Jlǔu sɔ̌n'ǒ uu nyu tae nuǔ kɛ ɔɔ gbeǐi kɛn wɔɔn dɛ?” Ù tùia Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Nyane nyuǒ nɔ̀ nu ɔɔ gbeǐi kɛn wɔɔn dɛ.” È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyopòà a je ü moo kpni kpɔnǐ dlǒ wlě tɛ̌n nyo klee gblà po nyo nù miě a nya kɛnma klě jɔkɛn deplě slè. 32Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Jɔ̀ɔ̌n dia lě ɔ mǐa a jebo siǐan tee le, è a sea ɔɔ tè kàan tè po, kɛɛ dlǒ wlě tɛ̌n nyo klee gblà po nyo nù poa ɔɔ tè kàan tè. È tà a kea luu jě u pea lɔɔ tè kàan tè, kaǒ a je a sea aa wlè bo bitǐ a sea ɔɔ tè kàan tè po.” 33Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “A po dǎtèkpa tɛ̀ɛà nɔkǔ jebo. Ɛ kɔna jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ nuaa chè fòɛ plě ɔ̈ dɔ̌a ɛɛ nano kɛn. Ɔ sàla chèǒ seɛ̌ɛ ngmì je ɔ̌ blǔa bǐtìe klě seɔ̌ wlòmo ɛ̈ kɔn wan u mia lěe nano jɔ̌ǒ pnɔɔ̌ma plě ɔ̌ poa ja tmɔ koǔ keǒ chèǒ ɛɛ jǐ mɔ̀ tùtuɛ mɔ̀ ɔ̌ dǔa chèǒ mǒ ɔ̌ nyea ɛ jlě nu nyopò tùu u mǐa ɛ konkwa dlǒ mɔ̀ kpa dɛ bɛ̈ sɔnaě ɛ wlòmo u mǐa ɔ blěe nenɛ ɔ kɔnaǒo ɔ̀ nye, è nɔ̀ǒ muaě blǒ tɛ̀ɛ kɛn tǐnma. 34Tà nano chɛ̌n tǐ nyniaǒo, ɔ dboa ɔɔ nyebajle klě u mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ blěe wakǎ ɔ kɔnaa klě u mɔ̀ u mia lɛ ɔ̀ nye. 35Kɛɛ u kmea ɔɔ nyebajleǒ ǔ bea u nyuu do, ù dbǎla u nyuu do, è do tɔ̀ɔ nɔ̀ u beea seɛ̌ ɔ̈ kǒa. 36È chè kɔn nyuǒ ɔ̀ dboa nyebajle tùu de ü fòaa ü sìn'aǒo nyane nyoǒ mǒ, kɛɛ dɛɛ doǒ nɛ̀ u nua u mǒ de. 37È demǒ bɔɔ̌ dɛ ɔ nua kɛ̀ɛ nɛ̀ moo ɔ dboa ɔɔ jbɛjuju klě u mɔ̀ ɔ je, ‘Bɛ̌ nu bǔ jě ně jǔà u miǒ ɔ tùba.’ 38Kɛɛ tà jlě nu nyoǒ u jěa ɔɔ jǔǒ, è kě u dɛ̌a u je, ‘A jè jǔ miǎ noǎ wùɛ win kwa kɔnma nɔ̀ǒ diě, a diě bä dbǎ lɔ ɛ̈ di ɛɛ numa ɔɔ konkɔn noǎà ä mǐ i je chlì.’ 39Ii tè u kmea nɔ ǔ sàlaǒ ɔ chè kɛn ǔ dbǎla ɔ. 40Bɛ̌ nu bo chè kɔn nyuǒ bɔ̌ di kɛ lě, mɛ aa wlò je ɔ miǐ jlě nu nyoǒ mǒ numa?” 41U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ɔ mi wlòo jǐlenymi nyopòǒ dbǎba, ɔ mǐ ɔɔ chèǒ mǒ dǔ ɔ mǐ ɛ jlě nu nyo tùu nye üà bo nano chɛ̌n tǐ bǐ nyniǒo ü miǒ ɔ blěe wakǎ sàba u mǐ ɛ ɔ̀ɔ nye.” 42È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Aǎ slè kɛ lɛ klě Nyesoaa win wlòmo le? Kě i dɛ̌ i je, ‘Tiblěà kǎ poɔ bɛtɛ̌ɛ lee je nɛ̀ kɔn tè kma klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo. Ɛ moo Nyesoaa chɛ̀ɛ nunu dɛ, è ɛ moo wan le mae dɛ keǒ ä mɔ̀.’ ” 43È Jùsu je, “Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, Nyesoa mi amo Jùwɛ nyo win kwa konkɔn bɔ̌ba, kɛɛ Ɔ mi kuodakwɛ̌ win kwa kɔnma ü mi Ɔɔ konkwa numa. 44Nyuà ɔ̈ mii wɔ̀ɔn beba keǒ Tiblěǒ kɛn Ɛ mi ɔ le waeba, è nyuà ɔ̈ Tiblěǒ Ɛ mii kɛn beba Ɛ mi ɔ le changmnaema.” 45Tà Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn wɔ̌naa Ɔɔ dǎtèkpeǒ, ù jboa ili ɛ̈ moo nù Ɔ sɛ̀n'a nynɛ̌. 46Tèǒ nì kɔn tè u jlɛ̌ bu kmea Nɔ, kɛɛ u pea diblɛ̌ɛ fano. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo diblɛ̌ǒ u poa Jùsuu tè kàan tè ɛ̈ moo Ɔ mooa Nyesoaa Wnɔsàɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\