Matiɔ̌n 22

1È Jùsu poa u dǎtèkpe tìi je, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, 2“Nyesoaa win kwa konkɔn wǒ je keà klɔ̀ba wɛ̀ɛ blě pa digbaǐ mɔ̀le keǒ ɔɔ jbɛjuju mɔ̀, 3plě ɔ dbe ɔɔ na wien po nyebajle bu daa nyopò ü ɔ jlɛ̌ bü di ɔɔ jǔu tǐnma mu digbaǐǒ kɛn, kɛɛ u je u seě di. 4È ɔ dboa nyebajle tùu de, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, ‘Bǎ mu, ba tmɔɔ̌ u ně digbaǐà i wɛ̀ le mɔ̀. Ně wnùnoaa jǐlenmɔ noǎ nì Ě dbǎ. Noǎ wùɛ wɛ̀ le mɔ̀, bu diě.’ 5Kɛɛ u sea nyebajleǒ uu win nɔkǔ jebo po, è nùǒ mumuua le. Do muaě klě ɔɔ chè mǒ, è do tɔ̀ɔ muaě ɔɔ kɔseɛ̌ pooa mǒ, 6ù tìe tùuǒ neaǒo u kmea ɔɔ nyebajleǒ ǔ nua u kǔsègbe ka ǔ dbǎla u. 7Tà klɔ̀ba wɔ̌naa tèǒ, ɔ bea jlo měne ɔ̌ dboa ɔɔ tabɔ̀ ǔ mua ǔ dbǎla nyopò wùɛǒ mooa mnùngma po nyo ǔ poa uu dě fòɛ tǎn. 8È kě ɔ dɛ̌a ɔɔ nyebajleǒ je ɔ je, ‘Blě pa digbaǐà i wɛ̀ le mɔ̀, kɛɛ nyopòà Ě daa bu diěe u seǒ je blɛɛ le. 9Tèǒ nì kɔn tè a mu a na sniǎ fòe jleě le nyu wùɛ a mii jěba a da lɔ bɔ diě ɔ mǐ dɛ di.’ 10Ii tè nyebajleǒ ǔ mua ǔ nɛa sniǎ wan le, nyu wùɛ u jěaa nɔ̀ u dɛa, mòo kàan nyuǒ, mòo nye kukǔǒ, uu wùɛǒ nù dia lě, koǔǒ ɛ̌ jǐa tùonyopo je le. 11È tà klɔ̀ba diaa nyopòǒ ɔ dalaa jebo chèba, ɔ̀ jěa jbɛjuu do klě u slè ɔ̈ seaa tǐnma mu wlawlǒ mǒ po. 12Ɔ gbàla ɔ wan ɔ je, ‘Bě, è ke nùǔ kɛɔ bììɔ slè didiɛ è seě tǐnma mu wlawlǒ mǒ po?’ Kɛɛ jbɛjuǒ ɔ sea win kɔn ɔ mia nɔɔ kɛ̀ɛn tù. 13Ii tè klɔ̀ba tmɔɔ̌a ɔɔ nyebajleǒ ɔ je, ‘A pìn ɔɔ sonwe klee be a miě ɔ plomǒ tuǔn nǔ klě kwijlě slè, tàà nyopò miěe wɔle fìɛn fìnma u miǎ nyě di.’ ” 14È tà Jùsu kea Ɔɔ win wɔ̀ɔn pe Ɔ je, “Nyopò fòfoa nù daa le, kɛɛ mòngmɛ nyo nù blɛɛǒ je.” 15È Fɛlesǐi wǎn poa ɛ ble keǒ u mǐa Jùsu kme keǒ Ɔɔ boɔboɔ win kɛn. 16Nɛ̀ kɔn tè u dboa uu mɔ̀ cheěn nyoo tìe klee Hɛwlǒo nyopòo tìe nù mua lě Jùsu mɔ̀, kě u dɛ̌a Lɔ je u je, “Tee Nyu, ä ji ɛle Mòo sèn bo mǎ Nyu Ɔ̈à tee lee kàan dɛ keǒ Nyesoa dɛ mɔ̀ plě nyopòo dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ ɛɛ̌ kpaa leè kbě keǒ Bò nu dɛ plě Nè wlò ɛɛ̌ sàǒ nyuu do ɛɛ̌ siǒ nyopò tùu. 17Tèǒ nì kɔn tè tmɔɔ̌ ämo dɛ bɛ moo Nè dlǒ mɔ̀le sìɛn dɛ keǒ dɛà mɔ̀. Ɛ wɛɛn kɛǒ le bä sà dlǒ wlě klě Wlǔmɔ nyoo klɔ̀ba mɔ̀le deě bäǎ sɛ̀ li?” U jěa lɛ ɛ̈ moo u kmea Ɔno, Bɔ̌ nua, “A sà li,” Ɔ̀ wala Jùwɛ nyoo tetě, Bɔ̌ nua, “Aǎ sɛ̀ li,” Ɔ̀ wala Wlǔmɔ nyoo tetě. 18Kɛɛ Jùsu jia dɛ kukǔ tae u sìɛn'aa dlǒ mɔ̀le ne, nɛ̀ kɔn tè Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a tɛ̀ɛ̌n kɛě Mǒ měne amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà? 19A tee leě wlejoɛ̌ɛà a sɛ̀ɛ klɔ̀baa dlǒ wlě mǒ.” Tà u jala lɛ Ɔ̀ɔ, 20Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ dlǒ klee dɛ son kɛn popoɛ neěà wlejoɛ̌ɛà kɛn?” 21U tùa Ɔ kɛ̀ɛn u je, “Wlǔmɔ nyoo klɔ̀bao.” Ii tè kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Dɛǒ kɔn lěe klɔ̀ba mɔ̀ a nye ɛ ɔ̀, è dɛǒ kɔn lěe Nyesoa mɔ̀ a nye ɛ Nyesoa.” 22Tà u wɔ̌naa win'ǒ Ɔ boɔlaa, ì kàea u bo wan, è Nɔ̀ǒ u sɔnaǒ mɔ̀ mǒ ǔ mua. 23Chnɛ̀ jlǒ waěe doǒ mɔ̀ Jùwɛ nyoo nyopò tùu ü dɛɛ Sadesǐi wǎn ü see kokǒ nyoo jeměne dǔ tè kàan tè po nù diaě Jùsu mɔ̀ 24ü gblàla Ɔ wan u je, “Tee Nyu, Nyesoaa teteǎà Ɔ nyeaa Mɔ̀sě i tmɔɔ̌ ämo ɛ̈ moo, ‘Bo jbɛju bɔ̌ se jǔ kɔn bɔ̌ kǒ, è ɔɔ mamǔ jbɛju bɔ kɔn ɔɔ tògba nynɔǒ ɔ klee ɔɔ sɔ̌n miǒ ɔ jlǔ pènmo kɔn'ɔ no.’ 25Ɛ kɔna mamǔpòo nyiɛta ü klee ämo nea pnɔàa tàa. Nyuǒ mooa uu fòɛ ɔ kɔna nynɔ, kɛɛ ɔ klee ɔɔ sɔ̌n sea jǔ kɔn ɔ̌ kǒa, ɔ̀ɔ mamǔǒ tbalaǒ ɔɔ mɔ̀ nɔ̀ kɔna tògba nynɔǒ. 26Dɛɛ doǒ nɛ̀ kpala tùɔn keǒ sɔ̌n nonɔ nyu klee tan nonɔ nyuǒ mɔ̀ ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ jɛɛa nyiɛta nonɔǒ. 27Klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo, è nynɔɔ chɛ̀ǒ ɔ̀ kǒa le. 28Tà mamǔpòo nyiɛta wùɛ u kɔn kɛɛ nynɔɔ doǒ, bɛ̌ nu bǔ duǎ jemǒ, mɔ miǎa kɛ ɔɔ jbe tùba?” 29È Jùsu tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyesoaa win'à a se i ji plě a seǒ Ɔɔ kpě dɛ kɛn ji, ii tè aa dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ ɛ kan ne. 30Bo Nyesoa Bɔ̌ dǔǎ nyopò jeměne, jbɛjuu nynɔ konkɔn seǎě nema mu, nynɔ tǐnma kpokpa seǎě nema mu, kɛɛ u miǎ Nyesoaa najiǒpò je wǒba ü neěe jɔkɛn üǔ tǐn'i. 31Kɛɛ bä diǒ jeměne duduɛ̌ dɛ kɛn, aǎ slè kɛ lɛ keǒ Nyesoaa win dɛ̌ amoo je le? Ɔɔ win je, 32‘Mǒ Nyesoa Mǒ moo Eblɛ̌hɛ̀moo Nyesoa plě Mǒ moo Aesěèe Nyesoa plě Mǒ moo Jèkɔ̌poo Nyesoa.’ Ɔ se kokǒ nyoo Nyesoa, kɛɛ Ɔ moo kmɔ̌ ne nyoo Nyesoa.” 33Tà diblě wɔ̌na imoo tèǒ, ì kàea u bo wan keǒ Ɔɔ teeaǒ mɔ̀. 34Tà Fɛlesǐi wǎn wɔ̌na ii ɛ̈ moo, “Jùsu poa Sadesǐi wǎn'ǒ wan kaen klě Ɔ boɔboɔ win mǒò,” è nùǒ mua snǎ mǒ. 35È u nyuu do ɔ̈ mooa teteǎ jiɔ nɔ̀ mua lě Jùsu mɔ̀ ɔ mǐaě Ɔ měne tɛ̀n ɔ̌ gbàla Ɔ wan ɔ je, 36“Tee Nyu, à tetě tae neě kɛ lě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ kɔn tè kuǔn kɛ chɔɔ dɔ̌?” 37Ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nè wlò wùɛ nɛ̀ bo sàǒ mì Koɔn Nyesoa mǒ noɛɛ ne klee nè sùsu wùɛ klee nè dlǒ le sìɛnsiɛn wùe. 38Dɛǒ nɛ̀ moo tetě ɛ̈ kɔn tè kun chɔɔ ɛ̈ sìn'ǒ plě ɛ̈ kɔn tè kma chɔɔ dɔ̌ klě teteǎ slè. 39È tetě tɛ̀ɛ ɛ̈ kɛn'ǒ ɛɛ mɔ̀ ɛ̈ kɔn tè kuun plě ɛ̈ wǒ ɛɛ je nɛ̀ moo, ‘Noɛɛ tùonyopo tùu mǒ keǒ nù nèe chɛ̀ mǒ noɛɛa.’ 40Teteǎa sɔ̌n'à nì Nyesoaa teteǎ klee Nyesoaa wnɔsàɔpoo chněenoǎ tee kɛn.” 41Tà Fɛlesǐi wǎn siǐaǒo tàa doǒ, Jùsu gbàla u wan Ɔ je, 42“Mɛ monoǒ kɛ aa dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ keǒ Nyesoaa Tentǎn Jǔu tè mɔ̀? Mɔ kɔɔ̌n kɛ jlǔu Jǔ aa wlò je Ɔ monoǒ?” U tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Ɔ moo klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ.” 43È Ɔ gbɛ̀a u wan Ɔ je, “È bɛ̌ nu bǐ moo kàan tè, è mɛ kɔɔ̌n tè Dèběse dɛɛ leěa Ɔ Koɔn tà ɔ nea lěe Ngmà Je Ne Sùsuu kpě bobo ɔ dɛ̌a bòo, 44‘Kě Nyesoa dɛ̌ Ně Koɔn je Ɔ je, “Neeàǎ dilǎ son mɔ̀ bo ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě mǐ Nè jlae nyo nu Mì u bo kɛn bo tù.” ’ 45È tà Dèběse keaa Tentǎn Jǔ Koɔn dɛɛ le, ke tae Ɔ nuǔ kɛ ɔɔ jlǔu Jǔ tùtuɛ?” 46Nyu wùɛ nɔ̀ sea lě wɔ̀ bɔ tùa Ɔɔ win'ǒ kɛ̀ɛn, è sɔɔn'aǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ jleě mǒ ɛ sea kɛ̀ wlò kun nyu kɔn bɔ̈ muaě Ɔɔ mɔ̀ bɔ̈ mua Ɔɔ chlǎ de.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\