Matiɔ̌n 23

1È kě Jùsu dɛ̌a diblɛ̌ klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, 2“Teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn'à nù moo nyopò kpě nyee ne keǒ bü sèsae Nyesoaa teteǎà kɛn le ï Ɔ nyeaa Mɔ̀sě. 3Tèǒ nì kɔn tè dɛ wùɛ bǔ tmɔɔ̌ amo ba tùǒ ɛ bo, kɛɛ aǎ ni noǎǒ u nii. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u tee kàan dɛ, kɛɛ uu chɛ̀ uǔ nu ɛ kpni le. 4U tè gbɛ̀ɛ fòɛ nɛ̀ u pe uu bǐì kɛn, kɛɛ uu chɛ̀ uǔ poǒ son keǒ bu sɛ̀ u mǒ. 5Dɛ wùɛ u nii u ni ɛ ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò mǐ u jě. Gbɛtɛ̌ nì u pìin'ǒ uu chɛ̀ je ï kɔn wlòmo Nyesoaa win ii tènme neěe ǔ pe ii gbɛtɛ̌ tìi sonwe le. Uu Nyesoa mɔ̀ boɔ wlawlě pɛ̀tiǒ u tùi i fɛ̀n pɛ̀ti je le ɛ mǐ ɛ tee le ɛ̈ moo u moo nyefòapo. 6U noɛɛ mǒ bu neě kpǎte fòeà ï kɔn tè kmaa wan ble keǒ dɛ dila mǒ klee klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le. 7Plě ǔ noɛɛ nyopò bu kɔ u bìse nàkne kɛn ble bu dae u tee nyo klě pɛlě plooa mǒ. 8Kɛɛ aa Tee Nyu ne do sosǒ, è aa wùɛ a moo mamǔpò, ii tè nyopò buǔ dɛɛ a tee nyo keǒ u ni nuu deda. 9È kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ aǎ dɛɛ nyu wùɛ aa gbeǐ. Ɛ kɔn Nyuu do sosǒ Ɔ̈ moo aa jɔkɛn Gbeǐ. 10È Nyesoaa Tentǎn Jǔu do sosǒ Nɔ̀ moo aa Chì Kpa Ämo, ii tè alě sonwɛǒ nyopò mɔ̀ mǒ uǔ dɛɛ a chì kpa ämo. 11Nyuà ɔ̈ kɔn tè kun'u chɔɔ dɔ̌ klě a slè nɔ̀ bɔ moo aa na wien po jǔ. 12Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ɛ tè kuɛnma chɔɔ nɔ̀ Nyesoa mi ja tìeba, è nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ ja tìeba nɔ̀ kɔn tè mi kunma chɔɔ. 13Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo jɔkɛn nɛ̀ kɔn chnu a po nyopò tùu je. A slě paba mu, nɛ̀ kɔn tè nyopòà peěe kbě le ü miěe pa a kenkɛɛ u je le uǔ di pa. 14Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a jlǐ koti nynoo keǐ plě ǎ tmɛɛ Nyesoa bàtea jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò mǐ a jě. Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa miǒ aa plɔ tu kɛn bo maěma chɔɔ. 15Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a nɛ blě kɛn le ǎ mi tà wùɛ ǎ pɛ̀n nyu le ɔ̈ mǐ amoo mɔ̀ na, è bǎ jě nyuu do, a ni ɔ dɛ kukǔ jiě ɔ měne chɔɔ ɛ̌ sìn'ǒ a mǒ ɔ̌ moo kǔu konkwa nuɔ keǒ a ka nee. 16Chlǒ keǒ a mɔ̀, amo kɔn jǐ dɔɔ plě u nɛɛ nee nyopò. È kě aa tee win dɛ̌ i je, bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ po ɔɔ chɛ̀ win kɛn le keǒ Nyesoaa kǎ fòɛ jleě mǒ, plě bɔ̌ seǒ ɔɔ pee dɛǒ kɛn nyni, ɛ se dɛ mono, kɛɛ kě a dɛ̌ de, bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ po ɔɔ chɛ̀ win kɛn le keǒ klòǒ neěe Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo jleě mǒ, è ɔ kɔn bɔ nyna ɔɔ pee win'ǒ kɛn bo. 17Amo plɔ kokoɛ̌ɛ jǐi dodɔ nyoà, mɛ kɔɔ̌n kɛ tè kuǔn chɔɔ dɔ̌ klě ii kplěe sɔ̌n'ǒ slè? Nyesoaa kǎ fòɛ kɛ le, deě klòǒ neě ɛɛ bobo ɛmo kǎ fòɛǒ ɛ tùu ngmà je? 18È kě a dɛ̌ de, nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ win kɛn le poba keǒ Nyesoaa chɔ̀no tògbee kǒngmà jleě mǒ plě ɔ̈ seǒ ɔɔ pee win'ǒ kɛn nyni, ɛ se dɛ mono, kɛɛ bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ po ɔɔ chɛ̀ win kɛn le keǒ chɔ̀noǒ neǒo kǒngmàǒ kɛn jleě mǒ, ɔ kɔn bɔ nyna ɔɔ pee win'ǒ kɛn bo. 19Amo jǐi dodɔ nyoà, mɛ kɔɔ̌n kɛ tè kuǔn chɔɔ dɔ̌ klě ii sɔ̌n'ǒ slè? Chɔ̀no tògbee kǒngmàǒ kɛ le, deě chɔ̀noǒ neǒo kǒngmàǒ kɛn ɛ̈ tùu ngmà je? 20Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ win kɛn le poba keǒ kǒngmàǒ jleě mǒ, è kǒngmàǒ ɛ klee noǎ wùɛ ï kwɛɛǒ ɛɛ jleě mǒ bo nì kɔn tèǒ ɔ po ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ke. 21Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ win kɛn le poba keǒ Nyesoaa kǎ fòɛǒ jleě mǒ, è kǎ fòɛǒ ɛ klee noǎ wùɛ neě ɛɛ wlòmo nì kɔn tèǒ ɔ po ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ke. 22Nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ chɛ̀ win kɛn le poba keǒ jɔkɛn jleě mǒ, è Nyesoaa klɔ̀ba gbèsɛɛ fòɛ klee Nyesoaǒ ne ɛɛ kɛn bo nù kɔn tèǒ ɔ po ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ke. 23Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a nye Nyesoa aa noǎà ï kɔn tè see kun ii pù nenɛ wòje sonsnǒ noǎa u peěe digbaǐ mɔ̀, kɛɛ dɛà kɔn tè kun'u chɔɔ klě Nyesoaa teteǎ wlòmo nɛ̀ a bɛtɛ̌ɛ je wòje mǒ slɛɛ̌ tè tùtuɛ klee wɔle je jbojbɛ plě klee sèn bo momǎ. A blɛɛ je ba nu noǎǒ kɔn tè kun'u klee noǎǒ kɔn tè see kun ke. 24Amo jǐi dodɔ nyoà ü nɛɛ nee nyopò, a slě aa nenǎ ně mǒ ǎ sè lě tànfnae, kɛɛ a memnɛɛ bùkɛn sòko ně. 25Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo aa mǒ naě kàe klee fuo nì a jlɛ kɛn le, kɛɛ klě i wlòmo paě mnǒ wòje aa wlò boabuǔ klee nè blěǒ dìee wlò mɔ̀ɔ kwa nì jǐ a je le. 26Amo dodɔ Fɛlesǐi wǎn'à, klekle dɛ nɛ̀ moo kàeǒ wlòmo klě ba snǎě le, è ɛɛ kɛn'ǒ ɛ kɔn bɛ wɛ̀ mnǒ ke. 27Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà, a wǒ je tnè kpokpɛ̌ɛ ɛ̈ u tlii pɔ̀tɔ kɛn le ɛ nmɔɔ jǐ le, kɛɛ klě ɛ wlòmo klě kǔ kbě klee sònsɔn noǎa wùɛ i neě. 28Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ a mɔ̀. A ni aa chɛ̀ ǎ wɛɛn'ě klɔ̀ jǐ kɛn le, kɛɛ a blě ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ kmɔ̌ klee ně tùǒ teteǎ bo kmɔ̌. 29Chlǒ keǒ amo teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mɔ̀. Amo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyoà. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo a blǐ sɛklɛ bǐtìi keǒ Nyesoaa wnɔsàɔpo mɔ̀ ǎ kpně i keǒ jebo siǐn nyo mɔ̀. 30È kě a dɛ̌ ɛ̈ moo bɛ̌ nu bǎ neea kmɔ̌ klě a gbeǐpòo tǐ wlòmo, a sea u le mǎma mu keǒ ba dbǎla Nyesoaa wnɔsàɔpo. 31A chɛ̀ɛ boɔboɔ win nì kme amo ï dɛ̌ bòo ɛ̈ moo amoà amo moo jlǔ keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü dbǎlaa wnɔsàɔpo. 32Ii tè a mu dlǒ mɔ̀, tà aa gbeǐpò pooǒo jebo a mǐ ɛ dlǒ chlà. 33Amo chì nyeǎ ngmɛ̀ɛ smeaa jlǔà, bo jě kɛ ke a mii na slè mumuɛ je plùua numa aǎ diě poo lo? 34Keǒ aa mǒ sèsɛ mɔ̀ nɛ̀ kɔn tè Ě dbe wnɔsàɔpo klee tɔ̀n kɔn nyo plě kàan teteǎ tee nyo. È a mi uu tìe le dedbǎeba, a miǒ uu tìe pète bɛ̌ ti jleě kɔ, a mǐ uu tìe tùu fǎe kɛn sà klě aa Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le, a mǐ deě kɛn le plù a mǐ u le pɔ̀n. 35Tèǒ nì kɔn tè jebo siǐn nyo klɛɛkpɛ wùɛ u dǔaa dbadbǎ mǒ, sɔɔn'ě Ebòo mnùngma mǒ poo tǐ jleě mǒ bò jɛ Sɛkɛwlaeɔ̌ ɔ̈ monoo Bɛwlěchìaa jbɛjuju ɔ̈ aa gbeǐpò pooaa mnùngma ɔɔ tǐ ɔ̈ u dbaěaǒo Nyesoaa kǎ fòɛ klee chɔ̀no tògbee kǒngmà pǎnpe, uu tè jɛɛa miǒ a klee aa gbeǐpò kɛn beba. 36Ě tmɛɛ̌ ane, sɛjesɛ Nyesoa miǎǒ nyopò taeǒ ü wǒ amoo je uu plɔ tu kɛn bo maěma keǒ mnùngma popoɛ wùɛǒ mɔ̀.” 37È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Jlǔsnɛ nyo ale, Jlǔsnɛ nyo ale, amoà dbɛ̌ɛ Nyesoaa wnɔsàɔpo plě ü dbɛɛ̌ lee nyopòà Nyesoa dboɔ amoo mɔ̀ seɛ̌, klě tǐ fòfoa wlòmo Ě jlɛ̌ Boǒ bòo a le kělɔ Ně chɛ̀ mɔ̀ wòje keǒ soǎn naǎ nii ɔ̌ gbè ɔɔ jlǔ le klě ɔɔ chɛ̀ɛ kpakpea bobo, kɛɛ aǎ nyeě fɔ̌. 38A tanàle, aa Nyesoaa kǎ fòɛǒ ɛ miǎ kǎflà mooma. 39Ě tmɛɛ̌ ane, a see kɛ̀ɛ̌ jejeɛ̌ kɔnma mu de ɛ mǐ ɛ kpa kpa tǐǒ i miǎǒ nyni ï kɔn mǒ a miǎ bòo dǎba ɛ̈ moo, ‘Baea keǒ Nyuǒ mɔ̀ Ɔ̈ diiě Koɔn Nyesoaa nynɛ̌ wlòmo!’ ”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\