Matiɔ̌n 24

1Tà Jùsu sɔnaěe Nyesoaa kǎ fòɛ bo mǒ Ɔ keaa mi, Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo kèklaeaǒ Ɔ gbàa ǔ teea Lɔ keǐ fòeǒ ï tbɛɛaa Nyesoaa kǎ fòɛǒ dǐ. 2È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A tanà le, a jě keǐ wùɛà lee? Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, ii seɛ̌ fòe wùɛà i miǎ blǒ mǒ wlɛ̀ba, seɔ̌ɔ doo chɛ̀ seǎǒ ɛɛ bě dlǒ siba mu.” 3Tà tǐ gbei sìn'aa, è Jùsu jǎlaě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ Ɔ̌ nea bo, è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo kpleaǒ je ǔ diaě Ɔ mɔ̀, kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Tmɔɔ̌ ämo, tǐ tae dɛǒ ɛ miǎǎ kɛ tùɔn kpaeba plě mɛ miǎa kɛɛ ämo teeba tǐǒ mìǎ de jaba klee tǐǒ kmɔ̌à ɛ mii dlǒ chlɛ̀ɛba.” 4È Jùsu tùia u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A gbɛ̀ɛ le nyu tɔ̀ɔ ɔɔ̌ di a mǒ boo lo. 5Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyopò fòfoa nù miǎě Ně nynɛ̌ wlòmo diiba, kě u miǎ dǎba ɛ̈ moo, ‘Ämoà ämo moo Nyesoaa Tentǎn Jǔ.’ U mǐǎ nyopò fòfoa mǒ boo lo. 6Ɛ seǒ mɔ̀ tmɔ a miǎ too slɛ̀ wɔ̌n plě a miǎ toe tìi tè wɔ̌n, kɛɛ aǎ be fano mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo imoǒ i kɔn bi kpalǎ tùɔn, kɛɛ ɛ̈ sěɛɛ̌la jè kmɔ̌ɔ dlǒ chlɛ̀chlɛ. 7Dakwɛ̌ miǎ mɔ̀ wònwɔɔma, deplě miǎ mɔ̀ wònwɔɔ no. È dodopà miǎ kmɔ̌ mɔ̀ beba klee blǒ bɛ sèke bɛ beě bo ɛ miǎ ɛ numa klě tà wùɛ. 8Noǎ wùɛǒ nì moo sònwɛ jejeɛ̌ɛ wlò tùtuɛ. 9Klě sònwɛ jě tǐǒ wlòmo nyopò miǎ a kmema, u miǎ a sònwɛ jeě le, u miǎ a le dedbǎa le. Tà a nɛ Mǒo de nɛ̀ kɔn tè nyopò wùɛ miǎ a faenma. 10Klě tǐǒ wlòmo nyopò fòfoa ü moo Něe mɔ̀ cheěn nyo u miǎ uu tè wlò popoɛ mǎma, u miǎ fonfae ne u miǎě be deměne sèsae le. 11Sen wnɔsàɔpo fòfoa nù miǎě diba u miǎ nyopò fòfoa mǒ boo lo. 12Kpni kukwǐ miǎ lɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀le jǐba, tèǒ nì kɔn tè nyopò fòfoa miǎ nyopò tùu mǒ noɛnoɛ bɔ̌ba. 13Kɛɛ nyopòà ü miǎa tè wlò popoɛ kɔnma ü miǎ lěe tǐ jakěǒ wlòmo tìe bɛɛ̌ba nù miǎ waba klě uu kpni kukwǐi plɔɔ tu kɛn bo maěa bobo. 14Nyesoaa win kwa konkɔn'ɔ tuposà jajlo miǎ kmɔ̌ wùɛà dlǒ wɔ̀ba ɛ̈ di ɛɛ numa ɛ miǎ sàse tù keǒ nyopòà ü wɔ̌n nii mɔ̀ plě kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ tǐ miǎǒ nyni. 15Tèǒ nì kɔn tè bǎ jěǎ dɛ kukǔ bɛ̌ nynanǎě ngmà je ne tùɔn kɛn bo ɛ̈ kɔn tè Nyesoaa wnɔsàɔ Dàneɔ̌ chlěaa,” è nyu wùɛ bɔ̈ slè chněedɛ̌à bɔ jbo tèǒ i boɔɔ le. È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, 16“Bǎ jěǎ noǎǒ bǐ keǎ tùɔn kpɛ, è amoǒ neěe Jùdǐa wakǎ kɛn ba kpalǎě togbei dlǒ plùplɛ a miǎ gblàgbla kɔn. 17È nyu bɔ̌ neǎě ɔɔ koǔ dlǒ, bɔɔ̌ diǎ lɔ koǔ bo bɔɔ̌ diǎ dɛ mɔ̀. Bɔ kpalǎě togbei dlǒ plùplɛ. 18È nyopòǒ miǎ lěe chèa mǒ nema, fɔ̌ seǎǒ bo pɛnma muu chɛ̀ keǒ bu diǎ dǐa bu diǎ uu dale mɔ̀. Bu kpalǎě togbei dlǒ plùplɛ. 19Klě tǐǒ wlòmo ba jě ke ɛ miǎa jǐlenymi dɛ tùtuɛ numa le keǒ kwliǎ měne ne nyno klee nynoà miǎa jlǔ nyǎma mɔ̀! U seǎě ɛ wɔ̀ba mu keǒ bu plùǎ. 20Ba bàte Nyesoa ɛ̈ di ɛɛ numa klě tǐǒ wlòmo ɛɛ̌ diǎ wìtaa tǐ tù plě ɛɛ̌ diǎ Nyesoaa de fɛ chnɛ̀ jlǒ waě moo no. 21Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tǐ jakě fòe nì miǎ blǒ mǒ beba klě tǐǒ wlòmo, i miǎǒ le sìnma chɔɔ. Sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ ɛɛ tǐ jakě sěɛlǎɔ kmčɔ mɔ̀ be plɛ̌ ɛɛ tǐ jakě seǎa kɛ̀ɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ be de. 22Bɛ̌ nu chnɛ̀ jlǒ wěǒ bo Nyesoa Bɔ̌ seǎ i de sà, è nyu wùɛ nɔ̀ seǎ kmɔ̌ si, kɛɛ keǒ Ɔɔ nyopòà Ɔɔ chɛ̀ sà lěe uu tè mɔ̀ Ɔ miǎ i de sàba. 23Klě tǐǒ wlòmo bɛ̌ nu bo nyu wùɛ bɔ̌ tmɔɔ̌ǎ amo ɛ̈ moo, ‘A jè Nyesoaa Tentǎn Jǔ Nɔ̀à,’ ɔ̀ɔ̌ ‘A jè Nɔ̀ǒ neě tà lě,’ aǎ peǎ ɔɔ win kàan tè. 24Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo sen le tmɔ̌ tentǎn jlǔ klee sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo miǎ tà měne wǒba. U miǎ jboo noǎ fòe numa klee wlòlekaen noǎ ɛ̈ di ɛɛ numa bɛ̌ wɔ̀laě ɛ u miǎ Nyesoaa nyopòà Ɔ sà lěe mǒ boo lo. 25A po nɔkǔ bo, tèà nì kɔn tèà ɛ kɛ̀n'ě nya bo Ě tmɛɛ̌ amoà. 26Ii tè bɛ̌ nu bǔ keǎ bò a je dɛ̌ ɛ̈ moo, ‘A Tanàle, Tentǎn Jǔ diě le Ɔ neě kpatekpǎ blǒ kɛn'ò,’ aǎ miǎ lě bo chèba ɔ̀ɔ̌ bɛ̌ nu bǔ nuǎ, ‘A Tanàle, klě Ɔ neě blòǒ wlòmoò,’ aǎ peǎ i kàan tè. 27Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo keà tɛ̀n ngmněe ɛ sonwɛ lěe wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ ɛ̌ miěe wɛn'ɛ pala mǒ nyu wùɛ jě ɛɛ, kě Jbɛjuu Jǔà Ɔɔ didiɛ miǎ je nema. 28Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ jě noe fòe kukwǐà ï dii kokǒ dɛ bǐ keǒ tà le fǐn, ɔ̀ ji ɛle ɛ̈ moo kokǒ dɛà neà tùɔn'à kɛn.” 29Jùsu kpɛɛa win nya Ɔ je, “Bò tǐ jakě bǐ chlɛ̀ǎa bò dlǒ, wɛn miǎ kwijlě mǒ paba, è sòbae seǎ fonfɔn jiba mu, jɔtnè miǎě jɔ měne bloba, è noǎǒ kɔn'ɔ kpě klě jɔ mǒ i miǎ tùɔn měne wǒba. 30È plě Jbɛjuu Jǔu de didiɛ ɛɛ jboo dɛ miǎa kɛ lě jɔkɛn be. Nyopò miǎ Ɔɔ sònwɛ chìnma. È dakɔ̌pò dakɔ̌pò wùɛ miǎ Jbɛjuu Jǔà jěba Ɔ miǎě nukpě kɛn dii li klee klě Ɔɔ kpě klee tè jǐ boaboǎ fòɛ wlòmo keǒ Nyesoaa win dǎa. 31È Ɔɔ kànmu miǎ boɔba, Ɔ miǎ Ɔɔ najiǒpò dbo u miǎ kmɔ̌ wùɛà kɛn be u miǎ Ɔɔ nyopò le bò.” 32È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛaa de nɛ̀à Ɔ je, “Bueě tuà ɛɛ dǎtèkpa nɛ̀ ba cheěn mɔ̀. Bɛ̌ nu bǎ jě bueě tu ɛɛ beě bǐ nuǔ jè pòte bǐ keǒ wɔ̀nfi jajle le tùi, à ji ɛle ɛ̈ moo jlǒpàa tǐ nyniǒ no. 33Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, noǎà kɔn tèà Ě boɛ amoo je bǎ jěǎ li bǐ keǎ tùɔn kpɛ, è ba kɔn ɛ jijiɛ ɛ̈ moo Ně de di tǐ konwǎ mɔ̀. 34Tèe jleě nìà Ě boɛ a je, kmɔ̌à ɛ se dlǒ chlɛ̀ba mu ɛ mǐ ɛ kpa kpa noǎ wùɛà Ě tmɛɛ̌ amoo i miǎ tùčn kpa. 35Jɔ klee kmɔ̌à i miǎ bo wɛ̀ba, kɛɛ Ně win'à i seǎ bo wɛ̀ kpe.” 36È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Nyu wùɛ neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nɔ̀ se chnɛ̀ jlǒ waě klee tǐǒ kmɔ̌ miǎ dlǒ chlɛ̀ɛba ji, ɛ̀ sìn'ǒ Ně jɔkɛn Gbeǐi do. Najiǒpòo chɛ̀ǒ neě jɔkɛn u se i ji, Nyesoaa Jǔu chɛ̀ se i ji. 37Mǒ Jbɛjuu Jǔà Ně de didiɛ miǎ je wǒba keǒ Nòwǎa tǐ nuaa. 38Plě jijǐ něǒ bɛ mǐa jǐ, nyopò wùɛ dia digbaǐ ǔ nɛ̌a nmɔ, jbɛjlu kwɛn'a nyno plě nynejlu kpɛɛa tǐnma le, ɛ kpala ɛ kpa chnɛ̀ jlǒ waěǒ ɛ̌ nyniaǒ Nòwǎ palaě blǎgbè wan. 39Nyopò sea i ji ɛ̈ moo jijǐ ně miaě diba ɛ̌ kpala ɛ kpa jijǐ ně jǐa ɛ̌ kpala uu wùɛ. Bɛ̌ nu bo Jbɛjuu Jǔà Bɔ̌ diǎ le, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ miǎ numa. 40Bɔ̌ keǎ lě di, jbɛjluu sɔ̌n miǎě chè mǒ nema u miǎ konkwa nu, Nyesoa miǎǒ do sà Ɔ miǎ ɔ jɔkɛn kpa, do miǎǒ si. 41Nynoo sɔ̌n miǎǒ kou du tòu wɔ̀ɔn nema u keǎ siǎn slè, Nyesoa miǎǒ do sà Ɔ miǎ ɔ jɔkɛn kpa, do miǎ bo si. 42Tèǒ nì kɔn tè a gbɛ̀ɛ aa chɛ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo a se chnɛ̀ jlǒ waěǒ aa Koɔn Jùsu miǎ lěe diba ji. 43Aa chɛ̀ a ji ɛle, bɛ̌ nu bo koǔ kɔn nyu bɔ̌ jii tǐǒ jliɔ̌ miěe jaba ɔ mǐ ɔɔ koǔ wa, ɔ mii ɔ gbɛ̀ɛba ɔ̀ slě wɔ̀ bɔ sɔɔn'ǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ waa ɔɔ koǔ. 44Tèǒ nì kɔn tè a wɛ̀ mɔ̀le tǐ wùɛ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐà a see Jbɛjuu Jǔà wlò tɔɔnma mu nì Ɔ miǎě jaba.” 45È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Mɔ kɔɔ̌n kɛ ka miǐ sèn bo mǎ tɔ̀n kɔn nyebajlo je wǒba ɔ̈à ɔɔ chì kpa ämo poě ɔɔ nyebajle tùu kwete mǒ bɔ̈ nye uu didi dɛ tǐǒ jleě ɔ see tùɔn kɛn nema mu? 46Tǐǒ jleě ɔɔ chì kpa ämo mii de diba bɔ̌ jɛɛ ɔ kàan dɛ nunuɛ kwete mǒ, ɔ mi ngmna kɔnma. 47È kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, ɔmo nyebajloǒ nɔ̀ ɔɔ chì kpa ämo miě ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ kwete mǒ poba. 48Kɛɛ bɛ̌ nu bɔ̌ moo kpnii jǐlenymi nyebajlo, kě ɔ mi dǎba klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě ɛ̈ moo, ‘Ně chì kpa ämoǒ tǐ ɔ kpaa i tmɔ mǒ bo jleě, ii tè Ě se ně chɛ̀ feanfeǒ tùba mu.’ 49Ɔ̀ tùngmaea ɔɔ bǐì nyebajle tùuǒ bebeɛ ɔ klee nmɔ nǎ nyo ǔ diiaǒ dɛ tàa do ǔ nɛ̌a nmɔ. 50È chnɛ̀ jlǒ waěǒ nyebajloǒ ɔ se ɔɔ chì kpa ämo wlò tɔ̀ɔn no klee tǐǒ ɔ see ji nì ɔ ja de. 51È ɔ kɔn bɔ momǎe ɔ klee ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ nyopò kɛn bo bɔ maěě uu plɔ tu kɛn bo ɔ miǎě u tà po, tàa nyopò neěe u miǎ wɔle fìɛn fìn u miǎ nyě di.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\