Matiɔ̌n 25

1È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “Tǐǒ jleě Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎa de diba, Nyesoaa win kwa konkɔn miǎ je wǒba nynejluu pù ü see jbɛju tè ji ü dǔu nǎpea mǒ ü mi uu běe blěpa jbe nya bɛ̌ba. 2Uu tàii m̀m nù neaǒ ü kɔn plɛ kǒa, è tàii m̀m tùu neaǒ u kɔna tɔ̀n. 3Nyopòǒ kɔn plɛ kǒaa u kpala nǎpea, kɛɛ u sea i chnɔ̌ tɛ̀ɛ debo mǎ. 4È tɔ̀n kɔn nyoǒ nù kpala nǎpea ǔ mǎna i chnɔ̌ sòtai tìi debo. 5Tà blěpa jbɛjuǒ ɔɔ didiɛ keaǒo wlɛ̀, è uu wùɛǒ nùǒ kɔn kbě wɛ̀a lě ü bea momnɔ mǒ. 6Klě tòtoo kɛn mǒ wuleea mǒ nyu tɔ̀ɔ poa sàe ɔ je, ‘A jè blěpa jbɛju nɔ̀ǒ diě! A mu ɔ nya bɛ̌!’ 7È nynejlu wùɛ nùǒ sɔna mǒ ǔ wɔ̀la uu nǎpea mɔ̀le. 8È plɛɛ kokǒ nynejluǒ kě u dɛ̌a uu bǐì tùuǒ je u je, ‘Aa nǎpea wɛ̀ mɔ̀ chnɔ̌, ii tè a nye aa chnɔ̌ǒ ɛɛ tìe ämo.’ 9Kɛɛ tɔ̀n kɔn nynejluǒ u tùa u kɛ̀ɛn u je, ‘Òooǒn, ä se ɛ numa mu, ɛ se fò keǒ a klee ämoo sɔ̌n mɔ̀, nɛ̀ kɔn tè a mu de klě nyopòǒ plee chnɔ̌ mɔ̀ a mǐ chnɔ̌ tɔ̀n keǒ aa chɛ̀ mɔ̀.’ 10Ii tè kě u nua de mumuɛ. Tà u maeaa chnɔ̌ tɔ̀nma, è blěpa jbɛju diaě le, è nynejluǒ wɛ̀aa mɔ̀ nù klee ɔɔ sɔ̌n pala koǔ bo klě tà u mia lěe tǐnma didi noǎǒ diiba, è chnu nɛ̀ǒ pooaǒ. 11È tà tǐ gbei sìn'aa, ùu bǐì tùuǒ nùǒ dia lě keǒ chnu kɛn, kě u dɛ̌a u je, ‘Chì kpa ämo, chì kpa ämo, kna ä je!’ 12Kɛɛ ɔ tùia u kɛ̀ɛn ɔ je, ‘Kàan tè nìà Ě boɛ a jeà, Ě se a ji.’ ” 13È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Tèǒ nì kɔn tè a tù aa de nu kmɔ̌ tǐ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo chnɛ̀ jlǒ waě klee tǐ tae Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ lěe jaba a se i ji.” 14È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je nɛ̀à Ɔ je, “Tǐǒ jleě Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎa de diba, Nyesoaa win kwa konkɔn kɔn bɛ wǒǎ je jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ wɛ̀aa mɔ̀le bɔ̈ muaa tmɔtmɔ dakpǎ mǒ ɔ̈ dala ɔɔ na wien po nyebajle ɔ̈ plooa u ɔɔ wlěe tìe měne u mǐa i konkwa nunu. 15È ɔ nyea nyuu do wlě blɛ̌ɛ m̀m, ɔ nyea do tɔ̀ɔ wlě blɛ̌ɛ sɔ̌n, è ɔ nyea do tɔ̀ɔ wlě blɔ̌ɔ do. È ɔ plooa li ù měne ke uu nyu son nuaa kbě kɛn neneɛ, è nɔ̀ǒ bea snǔ mɔ̀ ɔ̈ mua dakpǎ mǒ. 16Tǐi doo tǐ jleě nyebajloǒ ɔ nyeaa wlě blɛ̌ɛ m̀mǒ, è nìǒ ɔ niia konkwa ǐ poaǒ wlě blɛ̌ɛ m̀m tìi. 17È nyebajloǒ ɔ nyeaa wlě blɛ̌ɛ sɔ̌n dɛɛ doǒ nɛ̀ ɔ nua ɔɔ wlě ǐ bebea kɛne ǐ poaǒ wlě blɛ̌ɛ sɔ̌n tìi. 18Kɛɛ nyuǒ ɔ nyeaa wlě blɔ̌ɔ do ɔ dǔa wlě blɔ̌ǒ mǒ ɔ̌ klèaě wlò le ɔ̌ wɛ̌a ɔɔ chì kpa ämoo wlěǒ. 19È tà ɛ kpalaa tǐ pɛ̀ti, è nyebajleǒ ùu chì kpa ämo tbaea je ɔ̌ dala u ɔ mǐa uu wlěǒ ii kɔ̌ntèɛ mɔ̀ po. 20Tà nyuǒ ɔ nyeaa wlě blɛ̌ɛ m̀m dia lěe ɔ je, ‘Tanà le ně chì kpa ämo, nyèaǎ wlě blɛ̌ɛ m̀m, kɛɛ i poǒ wlě blɛ̌ɛ m̀m tìi.’ 21È kě ɔɔ chì kpa ämo dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Pòě le kbě dɔ̌, mòo kàan sèn bo mǎ nyebajlo. Ke ɛ toon jleě mǒ bo è mǎ lěe sèn bo keǒ noǎ chěnchaǐi tè mɔ̀, ii tè Ě miì numa mì noǎà kɔn tè kmaa win kwa kɔn. Diě ä miǒ plɔɔ bloblɛ tàa do kɔn no.’ 22Tà nyuǒ ɔ nyeaa wlě blɛ̌ɛ sɔ̌n dia lěe ɔ je, ‘Tanà le ně chì kpa ämo, nyèaǎ wlě blɛ̌ɛ sɔ̌n, kɛɛ i poǒ wlě blɛ̌ɛ sɔ̌n tìi.’ 23È kě ɔɔ chì kpa ämo dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Pòě le kbě dɔ̌, mòo kàan sèn bo mǎ nyebajlo. Ke ɛ toon jleě mǒ bo è mǎ lěe sèn bo keǒ noǎ chěnchaǐi tè mɔ̀, ii tè Ě miì numa mì noǎà kɔn tè kmaa win kwa kɔn. Diě ä miǒ plɔɔ bloblɛ tàa do kɔn no.’ 24Plě demǒ bɔɔ̌ nyuǒ ɔ̌ dia lě ke ɔ̈ ɔɔ chì kpa ämo nyeaa wlě blɔ̌ɔ do, è kě ɔ dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Ně chì kpa ämo, Ě ji nè tè le mòo dɛɛ wan kma nyu, tàa nè dɔ̌ǒo dɛ keǒ chɛ̀n'ǒ ɛ, è tàa nè gblàǒo noǎ keǒ chɛ̀n'ǒ i. 25Tèǒ nì poǒ fano mǒ Ě poa nè wlěà wlò. Jè nè wlě nìà.’ 26È kě ɔɔ chì kpa ämo dɛ̌a ɔ je ɔ je, ‘Mò kpnii jǐlenymi fnàfna nyebajloà, mò jě ɛ ɛ̈ moo tàa ně dɔ̌ǒo dɛ keǒ Ě chɛ̌n'ǒ ɛ, è tàa ně gblàǒo noǎ keǒ Ě chɛ̌n'ǒ i. 27Tèǒ nì kɔn tè tàa blɛ̀ɛ je bò kpaala lěe ně wlěǒ boǒ dii de i mǐi dɛ dlǒ mǒ be ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐi ně wlě klee dɛǒ miiǒ i dlǒ mǒ beba mǒ dǔ, sè ɛ nu.’ 28È kě ɔ dɛ̌a nyebajle tùuǒ je ɔ je, ‘A sà ɔ wlě blɔ̌ǒ kwa, a nye ɛ nyuǒ kɔn'ɔ wlě blɛ̌ɛ pù. 29Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nyuà mii tè le jbojbɛ kɔnma, ɔ mi ngmna mɔ̀ pooba ɔ mǐ de jbojbɛ fòfoa kɔn, kɛɛ nyuǒ se ɛɛ tè le jbojbɛ kɔn, tè le jbojbɛ chěnchaěe gbee chɛ̀ǒ ɔ kɔn'ɔ ɛ mi ɔ kwa sàeba. 30Ba dǔ slě tè wɔ̀ nyebajloà mǒ a piěǒ ɔ plomǒ klě kwijlě slè, tàa nyopò neěe u miǎ wɔle fìɛn fìn u miǎ nyě di.’ ” 31È Jùsu kpɛɛa Ɔ win nya Ɔ je, “Tà Jbɛjuu Jǔà Ɔ miǎ lěe diba klě Ɔɔ tè jǐ boaboǎ wlòmo Ɔ klee Ɔɔ najiǒpò wùɛ, Ɔ miǎǒ Ɔɔ tè jǐ boaboǎ gbèsɛɛ kɛn bo nema. 32Dakɔ̌pò dakɔ̌pò wùɛ ü neɔɔ kmɔ̌ mɔ̀ u miǎ de wɛ̀ba keǒ Ɔ jemǒ. È plě Ɔ mǐǎ u mɔ̀ sèsae le wòje keà blableǎ jǐ mɔ̀ tù nyu sèsɛ lee ɔɔ blableǎ klee wlia mɔ̀. 33Ɔ mǐǎ lɔ blableǎ dilǎ son mɔ̀ po, è wlia nì Ɔ poǎ lɔ gbàpe son mɔ̀. 34È kě Klɔ̀baǒ Ɔ miǎ nyopòǒ neɔɔ dilǎ son mɔ̀ je dǎba, ‘Amoà amo Ně Gbeǐ po ngmna mɔ̀, a diě a mǐ jɔkɛn deplěà kɔn ɛ̈ Nyesoa wɔ̀ɔ mɔ̀le keǒ a mɔ̀ sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ. 35Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tà sàno nia Mǒo a nyeaǎ didi dɛ, nenǎ to keaǎ ni ǎ nyeaǎ ně, Ě mooa dakpǎi ǎ paeaǎ koǔ bo, 36Ě sea dalo mɔ̀ ne ǎ nyeaǎ dalo, Ě kea kmɛ ǎ kɔnaě Ně tè mɔ̀, u poaǎ wùlo ǎ muaǎ jebo chèba.’ 37È kě jebo siǐn nyo miǎ Ɔ wan gbògba numa, ‘Koɔn, è tà ä jeě leěa kɛ Mò sàno niǐa Mò ä nyeěa Mò didi dɛ È diǐa plě nenǎ to keěa Mò ni ä nyeěa Mò ně? 38È plě tà ä jeě leěa kɛ Mò È monoǒa dakpǎi ä paa leěa Mò koǔ bo? Plě È seěa dalo mɔ̀ ne ä nyeěa Mò dalo? 39È tà ä jěe lěeěa kɛ Mò È kmɛɛ̌a klee È poo loǒa wùlo ä muǔa Mò jebo chèba?’ 40È Klɔ̀ba miǎ u kɛ̀ɛn tùba ɛ̈ moo, ‘Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, aa nyu bɔ̌ nu noǎǒ i dɛɛ do keǒ Ně nyopòà ü kɔn tè bɛtɛ̌ɛ je mɔ̀ɔ chɛ̀, è Mǒǒ ɔ nu ɛ mǒ.’ 41È kě Ɔ miǎ nyopòǒ neɔɔ gbàpe son mɔ̀ je dǎba, ‘A sɔn'ǒǒ jemǒ, kmɔ̌ sie na slèe chlǒ nɛ̀ neǒ a kɛn ɛ̈à wɛ̀ɛ mɔ̀le keǒ kǔ klee ɔɔ nablewa mɔ̀. 42Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐà sàno nia Mǒo a seaǎ didi dɛ nye, tà nenǎ to kea Mǒo ni a seaǎ ně nye. 43Tà Ě mooa dakpǎi a seaǎ koǔ bo pa le, Ě sea dalo mɔ̀ ne, a seaǎ dalo nye, plě Ě kea kmɛ klee u poaǎ wùlo a seaǎ jebo chèba di.’ 44È u miǎ Ɔ wan gbàba ɛ̈ moo, ‘Koɔn, è tà ä jeě leěa kɛ Mò sàno niǐa Mò plě nenǎ to niǐa Mò ɔ̀ɔ̌ È monoǒa dakpǎi klee È seěa dalo mɔ̀ ne plě È kmɛɛ̌a ɔ̀ɔ̌ ǔ poǒa Mò wùlo ä seěaà mǒ sɛ̀?’ 45È kě Ɔ miǎ u je dǎba, ‘Kàan tè nìà Ě tmɛɛ̌ amo, ke ɛ toon jleě mǒ bo ǎ see dɛ nu keǒ Ně nyopòà ü kɔn tè bɛtɛ̌ɛ je mɔ̀ɔ chɛ̀, è Mǒǒ a se ɛ mǒ nu.’ 46È u miǎǒ Klɔ̀ba jemǒ sɔnma u mǐǎě tàa de mooěe kmɔ̌ siee plɔɔ tu kɛn bo maěa mǒ mu, kɛɛ jebo siǐn nyo miǎ muma u mǐǎ kmɔ̌ siee fònfno kɔn tǐ wùɛ mɔ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\