Matiɔ̌n 26

1Tà Jùsu wɔ̀laa dɛ wùɛ boɔboɔ mɔ̀, è kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, 2“A ji ɛle chnɛ̀ jlǒ wěe sɔ̌n nì siǒ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmně tǐ miǒ nyni, è Jbɛjuu Jǔà u miě Ɔ bo demǒ sàba u miǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ.” 3Ɛmo waěe doǒ nɛ̀ kɔn mɔ̀ Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo muaě Nyesoaa bodiɔǒ u dɛɛ Keafɛ̀ ɔɔ kǎ fòɛ bo. 4Klě u dbaěa lě snǎ ke bu nuaa u mǐaa Jùsu kme klě je wɛ̌ tǔn wlòmo u mǐa Ɔɔ dbǎ. 5Kɛɛ kě u dɛ̌a u je, “Äǎ ni ɛ keǒ wlèwle digbaǐi de ngmně tǐ wlòmo. Bä nu ɛ, tǐ tìi tà jale jejǎea fòɛ kɔn bɛ be blǒ mǒ.” 6È klě ɛmo tǐi doǒ wlòmo Jùsu neaě diěǒ moo Bɛtnè kɛn klě Saemɔ̌ɔ koǔ bo ɔ̈ bale kwɛ̌ tɛaa bo. 7Tà Ɔ keaa dɛ di, è nynɔ tɔ̀ɔ jalaě seɔ̌ sòtae klě Ɔ mɔ̀ ɛ̈ jǐaa sonsnǒ chnɔ̌ je ɛ̈ pee wlě fòfoa nɛ̀ ɔ chniǐaǒ Ɔ dlǒ. 8Tà Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo jěaa dɛǒ, ù bea měne jlo u je, “Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè nynɔà ɔ nymii niǐ chnɔ̌à jǐ le? 9Ɛmo sonsnǒ chnɔ̌à ɛ blɛɛ je bɛ plo loo bɛ̌ jěe wlě fòfoa i mǐi sònwɛ nyo mǒ sɛ̀ɛ le.” 10Tà Jùsu jiaa dɛ u boɛaa, Ɔ gbàla u wan Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a nii niǐ kɛ nynɔà feanfeǒ? Ɔ nu kàan dɛ keǒǒ mɔ̀. 11Tǐi pɛpɛ mɔ̀ a klee sònwɛ nyo a miɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ nema, kɛɛ Mǒà Ě seɔ a slè nema mu tǐ wùɛ mɔ̀. 12Chnɔ̌à ɔ chniǐǒ Mǒo dlǒ nɛ̀ moo Ně fǒ mɔ̀le wòwɔ keǒ Ně bo tùtuɛ mɔ̀. 13Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, tà wùɛ u miǒ Nyesoaa kàan tuposàà pooba kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀, dɛà nynɔà ɔ nuu u mi ɛɛ tè boɔba ke, dɛǒ nɛ̀ moo ɔɔ wlò mɔ̀le popoɛ.” 14È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo sɔ̌n'ǒ uu nyuu do u dɛɛ Jùdǎse Esekalìa nɔ̀ mua lě Nyesoaa kpatòapoo fòe mɔ̀ 15ɔ gbɛ̀a u wan ɔ je, “Bɛ̌ nu bo po kɛ lě a Jùsu kwete mǒ, mɛ a mi mǒoǒ nyema?” È dɛ u klee ɔɔ sɔ̌n wɔɔn'a kɛn nɛ̀ moo sěbla kpěn'e wlò tùo pù nì u nyea nɔ. 16Ii tè sɔɔn'a kɛ̀ǒ tǐǒ jleě mǒ Jùdǎse pɛ̀n'a kàan fɔ̌ le ke ɔ mǐa lěe Jùsu bo demǒ sèsa nu. 17È nyane chnɛ̀ jlǒ waěǒ kɔn mǒ u tùi Ně Jǎ Flɔ̌ɔ didiɛ wlò, Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀ ǔ gbàla Ɔ wan u je, “È tà jlɛ̀ bä wɔ̀ɔ lɔɔ̌ kɛ Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛà mɔ̀le keǒò mɔ̀?” 18È Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “A mu klě Jlǔsnɛ klě jbɛju tɔ̀ɔ mɔ̀, kě ba dǎ ɔ je ɛ̈ moo, ‘Tee Nyu je Ɔɔ kokǒ tǐ konwǎ mɔ̀, Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛà Ɔ jlɛ̌ Ɔ klee ämo bä di ɛ kělɔ nè tà.’ ” 19Ii tè Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mua ǔ nua dɛǒ Ɔ tmɔɔ̌a nuu ǔ wɔ̀la didi dɛǒ mɔ̀le. 20È tà wìtie wɔ̀laa, Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo neaǒ di fuo kɛn 21u kea dɛ di, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, aa nyuu do nɔ̀ miěě bo demǒ sàba.” 22Dɛǒ nɛ̀ poa uu wùɛǒ wɔle měne chɔɔ ǔ pea ɛ do do ǔ gbɛ̀a Ɔ wan le, “Koɔn, deě mǒà mǒ ɛ tù kɛ le? Mǒà mǒ ɛ tù kɛ le?” 23Ɔ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyuà ɔ̈ klee Mǒo sɔ̌n ä pɛɛn'ěe son fuo wan nɔ̀ miěě bo demǒ sàba. 24Jbɛjuu Jǔà Ɔ mi kǒba ke Nyesoaa win dǎa, kɛɛ chlǒ keǒ nyuà mɔ̀ ɔ̈ miǎě Ɔɔ bo demǒ sàba. Ɛ mii tɛɛ numa ɔmo nyuǒ bɔ̌ see kɔɔn no kělɔ kmɔ̌ mɔ̀.” 25È Jùdǎseà ɔ̈ miaě Ɔɔ bo demǒ sàba ɔ̀ gbɛ̀a Ɔ wan ke ɔ je, “Tee Nyu, sɛje deě mǒ kɛ le?” È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ii teěn nìǒ bòɔ.” 26Tà u keaa dɛ di, Jùsu dǔa flɔ̌ɔ tìe mǒ Ɔ̌ poa ɛ ngmna mɔ̀ Ɔ̌ klǎla ɛ wan le Ɔ̌ nyea nɛ Ɔ̀ɔ mɔ̀ cheěn nyo Ɔ je, “A dǔ ɛ mǒ a di ɛ, dɛà nɛ̀ moo Ně fǒ.” 27È Ɔ dǔa mǒ naě kàe mǒ ɛ̈ jǐa lěe Ɔ̌ pea Ɔɔ Gbeǐ tàto keǒ ɛ mɔ̀ Ɔ̌ nyea nɛ ù Ɔ je, “Aa wùɛ a nǎ nɛ. 28Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛmoà nɛ̀ moo Ně nymɔ ɛ̈ gblɛ̀ le keǒ nyopò fòfoaa dɛ kukǔu tè wlò le pooa mɔ̀, dɛǒ nɛ̀ poo kuo win jajle kòo kɛn ï neǒo a klee Nyesoa pǎnpe. 29Ě tmɛɛ̌ ane, sɔɔn'à tǐà jleě mǒ Ě seǎa kɛ̀ kwlepò dbǔu buoo nmɔ nǎ de ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ mǐǎ chnɛ̀ jlǒ waěǒ a klee Mǒ ä miǎ nmɔ jajlo nǎma kɛn jɛɛ le klě Ně Gbeǐi deplě slè.” 30È nùǒ blea Nyesoa wlɛ̌ ü pěaǒ plomǒ ü muaě togbeeǒ moo Ɔlè dlǒ. 31Tàǒ klě Jùsu tmɛɛ̌aě u ɛ̈ moo, “Ale wùɛà a miǒǒ bo siba klě tǒn jlǒ waěà wlòmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa win nì boɔ li i je, ‘Mǒ Nyesoa Ě mi Blableǎ Jǐ Mɔ̀ Tù Nyu dbǎba Ɔɔ blableǎ mǐ le gbɛ̀tɛɛ le.’ ” 32È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Kɛɛ bo Nyesoa Bɔ̌ dǔǎǎ jemǒ, Ě miǎě a nya muma klě Jàlalǐi wakǎ kɛn.” 33È kě Pitɛ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Baǎje nyopò wùɛ bǔ siǒò bo, kɛɛ mǒà Ě seǎǒò bo siba mu kpe!” 34È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Kàan tèà Ě sèsɛ leè wlòmo, klě tǒn jlǒ waěà wlòmo mìǐ mɔ̀ chnɛ̀ma ɛ̈ moo sèě ji klě wěe tan wlòmo plě seaka kokɔ̌ mǐma slò.” 35Kɛɛ kě Pitɛ̌ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Baǎje bǔ momǎe mǒ klee Mòo sɔ̌n kɛn bo bǔ ke ä dbɛ̌ɛ chɛ̀, Ě seǎà mɔ̀ chnɛ̀ kpe ɛ̈ moo Ě seè ji.” È ɔɔ bǐì mɔ̀ cheěn nyo tùuǒ neaǒo dɛɛ doǒ nɛ̀ u boɔla. 36È Jùsu dǔa Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mǒ ǔ muaě bò fòɛǒ u dɛɛ Jɛ̀semne wlòmo Ɔ̌ tmɔɔ̌a u Ɔ je, “A neà tàa bo Boǒ kèklaeǒ nya Ě miě Ně Gbeǐ mɔ̀ boɔ.” 37È Ɔ dǔa Pitɛ̌ klee Sɛbɛ̀dii jlǔu sɔ̌n'ǒ mǒ u klee Ɔ ǔ kèklaeaǒ nya, è Nɔ̀ǒ wɔle tùngmaeaě mǒ bebeɛ klee feanfeǒ. 38È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Ně wlòà ɛ jǐ je le wɔle chɔɔ, ɛ jlɛ̌ bɛ dbǎ Mǒ, nɛ̀ kɔn tè a neàǎ gbàa bo bä tù jǐ mɔ̀.” 39È Nɔ̀ǒ jejǎeaǒ nya bo Ɔ̌ chlìaǒ blǒ mɔ̀ bo Ɔ̌ bɛ̀tea Nyesoa, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Òo Ně Gbeǐ, bɛ̌ nu bɛ̌ wɔ̀le ɛ sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà sàǒ ɛɛ̌ jemǒ, kɛɛ bɛ̌ slě ɛ wɔ̀, nu Nè chɛ̀ɛ kɛn wɔɔn dɛ ɛ̈ see dɛà Ě jlɛ̌ɛ.” 40È tà Ɔ tbaeaa je kělɔ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ mɔ̀, Ɔ̀ jɛɛa u mǒ momnɔ. Ii tè kě Ɔ dɛ̌a Pitɛ̌ je Ɔ je, “A slě wɔ̀ ba mǎ kɛɛ̌ le bä tù jǐ mɔ̀ klě àwɔɔ do wlòmoo chɛ̀ le? 41A tù jǐ mɔ̀ a mǐ Nyesoa bàte aǎ diě měne tèntɛn slè be. Tùonyuu wlò wɔɔn ɛ kɛn keǒ bɛ nu Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ, kɛɛ tùonyugbee kpni kukwǐ kmɔ̌ǒ neě ɔɔ mǒ nɛ̀ ɛɛ̌ wɔɔn ɛ kɛn.” 42È Nɔ̀ǒ mua de sɔ̌noka Ɔ̌ bɛ̀tea Nyesoa Ɔ je, “Òo Ně Gbeǐ, bɛ̌ nu sònwɛ jejeɛ̌ɛ kàeà Ě kɔn Bo naě mǒo Bò se ɛɛ̌ je sàba mu, è Nè kɛn wɔɔn dɛ nɛ̀ bɛ moo no.” 43È tà Ɔ tbaeaa je Ɔ̀ jɛɛa u mǒ momnɔ de. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu kbě wɛ̀aě le chɔɔ. 44È nùǒ Ɔ sɔnaǒ mɔ̀ mǒ klě wěe tan nenɛ wlòmo. È bàteaa doǒ nɛ̀ Ɔ bɛ̀tea klě Ɔɔ Gbeǐ mɔ̀ de. 45Tà Ɔ diaa de kělɔ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A mɛɛ̌ jè kɛ le kaǒ ǎ sɛ̀ lě kɛn jɔ mǒ le? A tanàle, tǐ nyniǒ no, Jbɛjuu Jǔà Ɔ miě bo demǒ sàeba klě kpni kukwǐ nyo kwete mǒ! 46A dǔ jemǒ, a nɛ bä mu! A tanàle, nyuà sàě Mǒo bo demǒ ɔ nyni ni!” 47Tà win kɛ̀naěe Jùsu wan bo, è Jùdǎse ɔ̈ mooaa tàii pù tùo sɔ̌n'ǒ u nyuu do, è nɔ̀ǒ nyniaǒ ɔ klee diblɛ̌ ü blěaa wonwɛ̌n pen klee kpangbia kwa le ü Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo dboaa. 48È Jùdǎse nyea diblɛ̌ǒ jboo dɛ ɔ je, “Bä nyniǒ Nyuǒ a jlɛ̌ɛ Nɔ̀ kɔn wun Ě mi nyǒma è ba kme Ɔ.” 49Tà u nyniaǒo, tǐi doo tǐ jleě Jùdǎse kèklaeaǒ Jùsu gbàa ɔ je, “Ě jɛɛ leè kɛn Chì Kpa Ämo,” ɔ̌ nyǒa Jùsuu wun. 50È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně nenawai, nu dɛǒ kɔn tè dìěe.” È nùǒ kèen'aǒ Jùsu mɔ̀ ǔ kmea Nɔ. 51Tà dɛǒ ɛ keaa tùɔn kpɛ, è Jùsuu mɔ̀ cheěn nyuu do tɔ̀ɔ nɔ̀ sloaě ɔɔ pan bɔ mǒ ɔ̈ sàla Nyesoaa bodiɔɔ nyebajloo do nɔkǔ dlǒ. 52Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ mii pan wɔ̀ɔnma, pan'ǒ nɛ̀ ɔ mi jleě koǒba. Ii tè tù nè pan'ǒ bo. 53Sè kɛ i ji ɛ̈ moo Mǒà Ě wɔ̀le je Boǒ poě Ně Gbeǐ wun mɔ̀ tǐi doo tǐ jleě Bɔ dbo Ɔɔ najiǒpò fòfoa ü sìn'i taslěwɛɛ wlèe tan tùo pù (70,000) kɛn kělɔɔ̌ mɔ̀le? 54Kɛɛ bɛ̌ nu Bo nu dɛǒ, è Nyesoaa win'à ï boɛ lɛɛ ɛ̈ moo ɛmo dɛǒ ɛ kɔn bɛ kpa tùɔn, ì seǒ jaě le.” 55È kě Jùsu nia diblɛ̌ǒ wan gbògba Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a keě kɛɔ Mǒ mɔ̀ di a jɛ lěe pen klee kpangbia wòje keà nyu mii jliɔ̌ le pɔ̀nma. Tǐ wùɛ mɔ̀ Ě neě Nyesoaa kǎ fòɛ bo Ě boɛ nyopò Nyesoaa tè je, klě a slěě kmee ne? 56Kɛɛ noǎ wùɛà i kpɛ tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa tèǒ wnɔsàɔpo chlěaa keǒ Ně tè mɔ̀ i miǒ jaě le.” È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo wùɛ siaǒ Ɔ bo ǔ plùa. 57Tà u kmeaa Jùsu, u dǔa Ɔ mǒ ǔ kpalaě Ɔ Nyesoaa bodiɔ tɔ̀ɔ u dɛɛ Keafɛ̀ ɔɔ tà, tà teteǎ tee nyo klee Jùwɛ nyoo bòlibo wùɛ u bòoa lěe. 58Tà u mia lěe bodiɔɔ blilǐ tù koǔǒ ɛɛ pànto mǒ, Pitɛ̌ poa u kpa debo, ɔ palaě tabɔ̀ǒ slè ɔ̌ nea bo ɔ mǐa ke u miaa blilǐǒ je bebɛ̌ numa ji. 59È Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo tè tù nyo wùɛ pɛ̀n'a le sen le tmɔ̌ sàsepo ü mǐaa Jùsu sen kɛn le po ɛ̈ di ɛɛ numa tè bǐ kmea Nɔ u mǐa Ɔ dbǎ. 60Sen le tmɔ̌ sàsepo fòfoa nù wǒa tà měne, kɛɛ uǔ jěa kenkan dɛ u mǐa Ɔɔ kmee ne. È sen le tmɔ̌ nyoo sɔ̌n'ǒ bɔɔ̌a lěe demǒ ü dia lěe, 61kě u dɛ̌a u je, “Jbɛjuà Ɔ je Ɔ wɔ̀le je Bɔ wlǎla Nyesoaa kǎ fòɛà blǒ mǒ plě Bɔ poa ɛ klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo.” 62È Nyesoaa bodiɔ Keafɛ̀ dǔa jemǒ ɔ̌ gbɛ̀a Jùsu wan ɔ je, “Tè wùɛà nyopòà u boɛ kɛɛ keǒò jleě mǒ kɔ̀n dɛ mìi boɔ keǒ i jleě mǒ le?” 63Kɛɛ Jùsu sea ɔ kɛ̀ɛn tù. Ii tè kě bodiɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Klě Kmɔ̌ ne Nyesoaa nynɛ̌ wlòmo, tmɔɔ̌ ämo tàǒ nynaǒo bo Bò moo Nyesoaa Jǔ Ɔ̈ moo Ɔɔ Tentǎn Jǔ.” 64È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ii teěn nìǒ bòɔ. Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, klě kmɔ̌ɔ nya a miǎ Jbɛjuu Jǔà jěba Ɔ mǐǎ lě kpě kɛne Nyesoaa dilǎ son mɔ̀ bo nene klě Ɔ miǎě mǒ sɔɔnma Ɔ miǎě di klě nukpě kɛn wòje keǒ Nyesoaa win dɛ̌ɛ.” 65È Nyesoaa bodiɔ nɔ̀ǒ bea jlo měne chɔɔ ɔ̌ keklǎea ɔɔ chɛ̀ɛ wlawlě wan le ɔ je, “Nyesoaǒ Ɔ pe fla wan! Mɛ kɔɔ̌n tè ä pɛ̀ɛ̌n jè kɛ sàsepo tùu le? Aa chɛ̀ a po bo nɔkǔ ǎ wɛ̌n'ě Ɔ wan le Ɔ̌ pe Nyesoa fla wan! 66Mɛ a jlɛ̌ bä nuǔ kɛ Ɔ mǒ?” È u tùa bodiɔǒ kɛ̀ɛn u je, “Ɔ blɛɛ je Bɔ kǒ!” 67È u wnɛa Jùsu tontmɔ jǐ měne ǔ bea Lɔ. Tìe tùu pìin'a Ɔ dalo jǐ mǒ ǔ bea Lɔ, 68kě u dɛ̌a u je, “Nyesoaa Tentǎn Jǔ, beě wlòmene sàě nyuǒ tba Mòo dɛ ɔɔ nynɛ̌.” 69Tà Pitɛ̌ neaǒo plomǒ bo, è na wien po nyneju tɔ̀ɔ nɔ̀ diaě ɔ mɔ̀ ɔ je, “Mòo Jùsuà sɔn'ɔ Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyu.” 70Kɛɛ Pitɛ̌ chnɛ̀a ne keǒ nyopò wùɛǒ jemǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Dɛǒ bòɛɛ Ě se ɛ ji.” 71È Pitɛ̌ dǔa jemǒ ɔ̌ kèklaeaǒ koǔu ngmìi pae wànwu jleě, è na wien po nyneju tɔ̀ɔ jěa ɔlo de kě ɔ dɛ̌a nyopòǒ neaǒo je ɔ je, “Nyuà Ě jěaǒ ɔ Jùsu demǒ Ɔ̈ kɔn lěe Nǎsòwɛ̌ dǐa.” 72È ɔ̀ chnɛ̀a ne de ɔ̌ poa ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ɔ je, “Ě se Jbɛjuǒ ji!” 73È tà tǐ gbei sìn'aa, nyopò wùɛǒ nynanaǒo tùɔn'ǒ kɛn bo u kèklaeaǒ Pitɛ̌ gbàa u je, “Ä ji ɛle mòo Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoà uu nyuu do. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo nè boɔboɔ win nì ä jbee ɛ ɛ̈ moo sɔ̀n mǒ Jàlalǐi.” 74È Pitɛ̌ nɔ̀ǒ tùngmaea sadoě popoɛ ɔ̌ pea ɔɔ chɛ̀ win kɛn le ɔ je, “Ě se Jbɛjuǒ jii chɛ̀!” Tǐi doo tǐ jleě è kokɔ̌ slòa le. 75È tèǒ Jùsu boɔla ɔɔ je ì beaě ɔ mǒ wlò ɛ̈ moo, “Plě seaka kokɔ̌ mǐma slò, mì Ně tè mǒ chnɛ̀ma klě wěe tan wlòmo ɛ̈ moo sèě ji.” È nɔ̀ǒ beaǒ plomǒ ɔ̈ fìn'a wɔle fìɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\