Matiɔ̌n 27

1È tà chnɛ̀ gbàlaa le ɛɛ kènta gbèii, Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo wùɛ pea ɛ ble ke u mǐaa Jùsu dbadbǎ nu. 2U pea Ɔ chěen sonwe le ǔ dǔa Ɔ mǒ ǔ kpalaě Ɔ klě Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ Pàlɛ̌te mɔ̀. 3È tà Jùdǎse sàlaěe Jùsu bo demǒ u bɛ̌a Lɔɔ kokǒ wun kɛn ɔ wɔ̌na nii, è wɔle beaě ɔ mǒ no keǒ dɛ ɔ nuaa mɔ̀ ɔ̌ jala sěbla kpěn'e wlò tùo pùǒ de klě Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo mɔ̀. 4È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě wlǎ tè keǒ Nyuà see dɛ nu bo diě Ɔ bo demǒ sà keǒ bu dbǎ Lɔ.” Kɛɛ kě u dɛ̌a Jùdǎse je u je, “Mɛ ä kɔɔn noǒ kɛě ɛ mɔ̀? Nè chɛ̀ɛ tèǒo kɛ̀.” 5Ii tè Jùdǎse dǔa wlěǒ mǒ ɔ̌ gblàla i le klě Nyesoaa kǎ fòɛ bo, è nɔ̀ǒ sɔnaǒ mǒ ɔ̌ mua ɔ̌ pea ɔɔ chɛ̀ dbǔ dɔ ɔ̌ kǒa. 6È kpatòapoo fòe dǔa wlěǒ mǒ, kě u dɛ̌a u je, “Ɛ moo äa tetě wlawlǎ keǒ bä po lě wlěà Nyesoaa kǎ fòɛɛ mǒ tèe dɛ wan. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo u tɔ̀n i jleě Tùonyugbee fònfno.” 7Ii tè u poaǒ win tàa do ǔ tɔ̀n'a blǒ tìe jagbia mɔ nyu mɔ̀ nɛ̀ kɔn kɛn u tùiaǒ dakpě ble. 8Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè blǒ tìeǒ u dɛɛ kekɛɛ ɛ Nymɔ Blǒ. 9Dɛǒ nɛ̀ nu Nyesoaa win ǐ jaěǒ ï Ɔ poa Ɔɔ wnɔsàɔ Jɛ̀lemaeǎ wan seela tǐ jleě ï dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “U dǔa sěbla kpěn'e wlò tùo pù mǒ ï umo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn tbalaa keǒ Ɔ mɔ̀ 10ǔ tɔ̀na i jagbia mɔ nyuu blǒ tìe je wòje ke Koɔn nua ɛ mǒo tmɔɔ̌a.” 11Dɛɛ doǒ nɛ̀ u kɛ̀naě wlòmo bo ǔ dǔa Jùsu mǒ ǔ kpalaě Ɔ Pàlɛ̌te jemǒ ɔ̈ mooa Wlǔmɔ nyoo kòngmna nyefòɛ, è ɔ gbɛ̀a Jùsu wan le ɔ je, “Deě Mò moo kɛ Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba?” È Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ii teěn nìǒ bòɔ.” 12È Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo boɛa Jùsu win fǒ měne ǔ pea Ɔ tè dlǒ le, kɛɛ Ɔɔ̌ boɔa wien. 13È Pàlɛ̌te gbɛ̀a Ɔ wan ɔ je, “Tè wùɛà u boɛǒ Mòo jleě měne Nè wɔ̌n kɛ lie?” 14Kɛɛ Ɔɔ̌ boɔa wien, ii tè ɛ kaen'a Pàlɛ̌te wlò le chɔɔ. 15È klě jlǒ wùɛ wlòmo bǔ mu Dlǒ Mǒ Sìin Didi Dɛɛ de ngmnengmnɛ̌ kɛn, Pàlɛ̌te ni uu blětà dɛ ɔ̌ tɛ nyuu do bo klě nyopòà ɔ poo wùlo slè ɔ̈ u jlɛ̌ɛ. 16È klě tǐǒ wlòmo ɛ kɔna kpnii jǐlenymi jbɛju tɔ̀ɔ ü dɛɛa Balabɔ̀ nɔ̀ u poa wùlo. 17È tà diblɛ̌ wɛ̀aa de, è Pàlɛ̌te gbɛ̀a u wan ɔ je, “Mɔ a jlɛ̌ bo tɛɛ̌ kɛ bo klě tǐà wlòmo, Balabɔ̀ kɛ le, deě Jùsu Ɔ̈ u dɛɛ Nyesoaa Tentǎn Jǔ?” 18Tè kɔn tè ɔ gbàla imoo tèǒ wan nɛ̀ moo ɔ jia ɛle ɛ̈ moo u jalaě ɔ Jùsu mɔ̀ klě chea tǔn wlòmo, ii tè bɔ̌ kea ɛ jě ɔ̀ je Jùsu Nɔ̀ u miia jlǎba keǒ bɔ tɛa bo. 19Tà Pàlɛ̌te neěa jè lěe ɔɔ blilǐ tù kpǎta wlòmo bo ɔ fea luu bu tùa lɔɔ kɛ̀ɛn, è tuposà sɔnaě Pàlɛ̌tee nynɔ mɔ̀ mǒ kě ɛ dɛ̌a ɛ je, “Jbɛjuǒ Ɔ se tè wlǎ, nè ni Ɔ dɛ mǒ. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo tǒn jlǒ waěà ä sɔn lěe wlòmo Ě ja jajie kukǔ ɛ̈ pa mǒo wan le keǒ Ɔɔ tè mɔ̀.” 20Klě ɛmoǒ wlòmo Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Jùwɛ nyoo bòlibo nyenynɛ̌ɛa diblɛ̌ǒ u je a tmɔɔ̌ ɔ Balabɔ̀ nɔ̀ bɔ tɛ bo, è Jùsuǒ Nɔ̀ bɔ dbǎ! 21È Pàlɛ̌te blala bo de ɔ̌ gbàla u wan ɔ je, “U tàii sɔ̌n'à mɔ a jlɛ̌ boǒ tɛɛ̌ kɛ bo keǒ a mɔ̀?” Ù tùa ɔ kɛ̀ɛn de u je, “Balabɔ̀!” 22È ɔ gbàla u wan de ɔ je, “È mɛ a jlɛ̌ bo nuǔ kɛ Jùsu mǒ Ɔ̈à u dɛɛ Tentǎn Jǔ?” U tùa ɔ kɛ̀ɛn u je, “Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” 23Kɛɛ ɔ gbàla u wan de ɔ je, “Mɛ̌oǒ? Mɛ sɛje Ɔ nuǔ kɛ ɛ̈ monoǒ kenkan dɛ?” Kɛɛ u pnɛɛ̌aě jɔ mǒ chɔɔ u je, “Kɔǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě!” 24Tà Pàlɛ̌te jěa lɛɛ ɛ̈ moo ɔɔ win slě wɔ̀ bi sàlaǒ dɛ keǒ u jleě mǒ plě u tùngmaea jale jejǎea klě uu chɛ̀ slè, è ɔ dǔa ně mǒ ɔ̌ jlala kwete keǒ u jemǒ, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Mǒà Ě se tè jɛɛa kɔn keǒ Jùsuu kokoɛ̌ mɔ̀, kɛɛ amo Ɔɔ tè jɛɛa neǒ dlǒ.” 25È nyopò wùɛ tùia ɔ kɛ̀ɛn u je, “Ɔɔ tè jɛɛaa nymɔ bɛ neǒ ä dlǒ klee äa jlǔu jlǔu chɛ̀.” 26Pàlɛ̌te jlɛ̌ bɔ blooa nyopòǒ uu plɔ, ii tè kě ɔ nua Balabɔ̀ bo tetɛ keǒ u mɔ̀, è Jùsu Nɔ̀ ɔ sàla fǎe kɛn ɔ̌ nyea Ɔ tabɔ̀ bu muaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jleě kɔ. 27È Pàlɛ̌tee tabɔ̀ wùɛ kpalaě Jùsu kòngmnaa kǎ fòɛɛ slè ǔ tbɛɛa Ɔ dǐ 28ǔ sàla Ɔ wlawlě měne ǔ pea Ɔ manǐwlù wlawlǒ pɛ̀tu mǒ. 29È u nua dɔwiǎ chùnɔɔ gbàkla nɛ̀ u tùa Ɔ dlǒ ǔ tùaě Ɔ tu kwete mǒ ǔ kwɛa Ɔ kwne jemǒ ble wòje keà u nii klɔ̀ba ǔ pea Ɔ pà kɛn, kě u dɛ̌a u je, “Hehejoo, Jùwɛ nyoo Klɔ̀ba!” 30È u wnɛa Ɔ tontmɔ ǔ sàla Ɔ tuǒ kwa ǔ peeaǒ ɛ Ɔ̀ dlǒ le ǔ sèsɛɛa ɛ kwete měne. 31Tà u wɔ̀la Ɔɔ pà kɛn popoɛ mɔ̀, u sàla Ɔ wlawlǒǒ mǒ ǔ poa Lɔɔ chɛ̀ɛ wlawlǒ mǒ de, è Nɔ̀ǒ u kpala u mǐaǒ Ɔ pète bɛ̌ tu jlěe kɔ. 32Tà u kea lěe diěǒ wlòmo sonwɛ u keaa mi, ù klee jbɛju tɔ̀ɔ ü dɛɛ Saemɔ̌ ɔ̈ sɔnaěe diěǒ moo Sawlinì mǒ nù mɔɔa ǔ kpaea ɔ kbě bɔ blěa pète bɛ̌ tuǒ keǒ Jùsu mɔ̀. 33Tà u nyniaǒo tùɔn'ǒ u dɛɛ Kɔkɔ̀ta kɛn ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ Dlǒ Kankǒ Tùɔn kɛn, 34keǒ u nyeeaǒ Jùsu nmɔ u chìseeaa wan nonǒ noǎa, kɛɛ tà Ɔ kɔla ɛɛ mɛ je sosǒ, Ɔ je Ɔ sea ɛ nǎ. 35Tà u kɔlaǒ Ɔɔ pète bɛ̌ tuǒ jleě, è Ɔɔ daleǒ nì u pooa nòkpo kɛn ǔ ploa li. 36Tà u wɔ̀laa dɛǒ mɔ̀, è nùǒ nea bo ǔ tùia Ɔ jǐ. 37È keǒ Jùsu dlǒ mǒ keǒ pète bɛ̌ tuǒ kɛn u chlěa win be ïà u je ï mooa Ɔ tè jɛɛa, kě i dɛ̌a i je, “NYUÀ NƆ̀ MOO JÙSU Ɔ̈ MOO JÙWƐ NYOO KLƆ̀BA.” 38È tàii sɔ̌n ü mooa dɛ kukǔ nu nyo nù u mǎna Jùsu kɛn bo u kɔlaǒ pète bɛ̌ ti jleě ke, do neea Lɔɔ dilǎ son mɔ̀, è do tɔ̀ɔ neea Lɔɔ gbàpe son mɔ̀. 39Nyopò wùɛǒ nɛaa snǔǒ mɔ̀ ü sìin'aǒo tàǒ bǔ kea Jùsu jě, u blɛa dlě je le ǔ tbɛa Ɔ je le ǔ pea Ɔ pà kɛn, 40kě u dɛ̌a Ɔ je u je, “Ɛ̀nhɛɛ̀, dɛ̌ jè mia kɛ Nyesoaa kǎ fòɛ blǒ mǒ wlǎba mìa ɛ po klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmoò, dɛ̌ Mòǒ jo? Gblà Dìe! Sɛje bɛ̌ nu Bò moo Nyesoaa Jǔ, è Bò sàě Dìe pète bɛ̌ tuǒ jleě!” 41È dɛɛ doǒ nɛ̀ Nyesoaa kpatòapoo fòe klee teteǎ tee nyo klee Jùwɛ nyoo bòlibo nia ke ǔ pea Ɔ pà kɛn, kě u dedɛ̌ɛa je le, 42“Ɔ gblɛ̀ nyopò tùu, kɛɛ Ɔ se Ɔɔ chɛ̀ gblàgbla wɔ̀! Bɛ̌ nu sɛjesɛ Bɔ̌ moo Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn Klɔ̀ba, è Bɔ sàǒ Ɔɔ chɛ̀ pète bɛ̌ tuǒ jleě kèkeà ä mǐ Ɔɔ tè kàan tè po! 43Ɔ kpae Nyesoa wlò plě Ɔ̌ je Ɔ̌ moo Nyesoaa Jǔ. Bɛ̌ nu Nyesoa Bɔ̌ ke Ɔ jlɛ̌, è Bɔ gblà Lɔ!” 44È nyopòo chɛ̀ǒ ü klee Ɔɔ sɔ̌n u kɔaǒo pète bɛ̌ tiǒ jleě u bea nyopòǒ uu win kɛn ke ǔ pea Ɔ pà kɛn. 45È keà nyu kɛpǒo jǐ, klě wɛn'ɛ blǒ mǒ wulee tǐ wlòmo, è blǒ wùɛ ɛ̀ bea kɛn kwijlě kpǎ fòɛ ɛ̌ kpala ɛ kpa ɛ̌ nua àwɛɛ tan nenɛ klě wanpno wlòmo. 46Tǐà ɛ blɛɛaa àwɛɛ tan nenɛ mɔ̀, Jùsu pnaěaě jɔ mǒ Ɔ je, “Ilà, ilà lɛma sabatnè!” ɛ̈ sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ “Ně Nyesoa, Ně Nyesoa, mɛ kɔɔ̌n tè sɛ̀ɛ̌ kɛ Mǒ jleě mɔ̀!” 47È nyopòo tìeǒ nynanaǒo tàǒ bo tà u wɔ̌naa win'ǒ, kě u dɛ̌a u je, “Nyesoaa Wnɔsàɔ Ilaejɔ̀ǒ Ɔ dɛ.” 48È tǐi doo tǐ jleě uu nyuu do kpala plùplɛ ɔ̌ jalaě dlǒ pìnpni nì ɔ tùa tu jleě ɔ̌ nynǎnaě i weě ně mɔ̀ nɛ̀ ɔ tùaǒ Jùsu wien. 49Kɛɛ nyopòo tìeǒ neaǒo kě u dɛ̌a u je, “A sɔn'ǒ Ɔ mɔ̀ mǒ ä mǐ ɛ jě bɛ̌ nu Ilaejɔ̀ bɔ̌ diě diba ɔ mǐ Ɔ gblà.” 50È Jùsu pnaěaě jɔ mǒ de Ɔ̌ ngmnana fònfno. 51Klě tǐi doǒ wlòmo dalo kpoklǒ fòɛǒ nea lěe Nyesoaa kǎ fòɛ bo è nɛ̀ǒ klǎla wan sɔɔn'ě ɛɛ dlǒ mǒ bò diɔ bobo, ɛ nua peěn'e sɔ̌n ɛ̈ tee ɛɛ ɛ̈ moo nyu wùɛɛ fɔ̌ kna je keǒ bɔ nyniǒ Nyesoa jemǒ ɛ̈ see Nyesoaa bodiɔpòo do. È blǒ sèkea le, seɛ̌ klɛ̌a wan le. 52È sɛklɛ bǐtìi knana je le, Nyesoaa nyopò fòfoaà kǒaa uu tìe duǐa jeměne 53ǔ sɔnaě uu sɛklɛ bǐtìiǒ wan měne. È tà Jùsu dǔaa jemǒ, è nùǒ mua lě ngmà je ne diěǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo, nyopò fòfoa kpalaě u jleě mɔ̀. 54È tà Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ klee uu jǐgbàdiɔ ü tùiaa Jùsu jǐ mɔ̀ u jěaa blǒo de sèkea klee noǎ wùɛ ï kpalaa tùɔn, è kètekee bea u bo wan, kě u dɛ̌a u je, “I moo kàan tè Nyuà Ɔ moo Nyesoaa Jǔ!” 55Ɛ kɔna nyno fòfoa ü sɔnaa Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ ü sɛ̀ɛa pnɔɔ Jùsu měne, nù nynanaě nya bo ü jěa Lɔ. 56Klě nynoǒ slè klě Mɛwlě Mɛkɛniì nea lě klee Mɛwlě ɔ̈ monoo Jìmǐse klee Jòsɛ̌foo naǎ plě Sɛbɛ̀dii jlǔu naǎ. 57Klě wìtikaǒ wlòmo pònpan jbɛju tɔ̀ɔ ɔ̈ monoo Jòsɛ̌fo ɔ̈ sɔn lěe diěǒ moo Alamatià kɛn mǒ ɔ̈ mooaa Jùsuu mɔ̀ na nyu ke, 58nɔ̀ mua lě Pàlɛ̌te mɔ̀ ɔ̈ sòala Jùsuu kokǒ fǒ, è Pàlɛ̌te nyea nyopòǒ kpě keǒ bu nyea Nɔ ɔ̀. 59È Jòsɛ̌fo dǔa Ɔɔ kokǒ fǒǒ mǒ ɔ̌ finfiɛ̌ɛa ɛ jǐlenmɔ dalo, 60è Nɔ̀ǒ ɔ dǔa mǒ ɔ kpalaě ɔɔ chɛ̀ɛ sɛklɛ bǐtìe jajlo wan ɛ̈à ɔ nua ɔɔ nyopò u blǔaa klě seɔ̌ wlòmo keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀. U gblìseea seɔ̌ fòɛ měne ǔ kana bǐtìeǒ je, è nùǒ mua. 61È Mɛwlě Mɛkɛniì klee Mɛwlě tɔ̀ɔ nù siaǒ ɛmo sɛklɛ bǐtìeǒ wien ǔ nea bo klě ɛɛ snǔ wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀. 62Tà chnɛ̀ tɛ̀ɛ gbàlaa le, ɛ mooa Sɛ̌ɛ̀de ɛ̈ moo Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ. Klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo Nyesoaa kpatòapoo fòe klee Fɛlesǐi wǎn muaě Pàlɛ̌te mɔ̀, 63è kě u dɛ̌a u je, “Chì kpa ämo, i beě ä mǒ wlò tǐà jleě sen le tmɔ̌ Nyuà Ɔ neěa jèe kmɔ̌, win'à nì Ɔ boɛa ɛ̈ moo Bɔ̌ kǒa klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan nenɛ wlòmo Nyesoa miǎě Ɔ kǒla mǒ sàba Ɔ miǎ kmɔ̌ ne. 64Tèǒ nì kɔn tè tmɔɔ̌ nè tabɔ̀ bu tù sɛklɛ bǐtìeǒ jbooa u mǐ ɛ jǐ mɔ̀ tù klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan wlòmo, nɛ̀ bɛ̌ se nu Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo kɔn bu diě u mǐ Ɔɔ blǒ fǒǒ jlǐ, u mǐ nyopò tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo, ‘Ɔ dǔ mǒ je.’ È sen'ǒ i miǒ le sìnma i miǒ ii nyane noǎǒ Ɔ tmɛ̌aa mǒ sìn.” 65Ii tè Pàlɛ̌te tmɔɔ̌a nu ɔ je, “A kpa tabɔ̀ a mǐ sɛklɛ bǐtìeǒ jǐ mɔ̀ tù ke ɛ nuě ɛɛ wòwɔ.” 66Kě u nua mumuɛ ǔ tùa bǐtìeǒ jbooa plě ǔ tùaǒ tabɔ̀ bo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\