Matiɔ̌n 28

1Tà Nyesoaa defɛ chnɛ̀ jlǒ waěǒ moo Sɛ̌ɛ̀de ɛ sìn'aa, Sɔ̌ndee kènta gbìi Mɛwlě Mɛkɛniì klee Mɛwlě tɔ̀ɔ nù muaě sɛklɛ bǐtìeǒ wien bo chèba. 2Klě jǐ kapǒ ka wlòmo, è blǒ nɛ̀ǒ sèkea u bobo klě kpě kɛne tǔn wlòmo. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Nyesoaa najiǒpòi nɔ̀ sɔnaě jɔkɛn mǒ ɔ̈ dia lě ɔ̈ gblìseea seɔ̌ǒ měne ɔ̈ sàlaǒ ɛ sɛklɛ bǐtìeǒ wien ɔ̌ nea ɛ kɛn bo. 3Ɔ plɛ̌a pɔpɔ wòje tɛ̀n'ɛ pepě, è ɔɔ daleà neaǒ ɔɔ fǒ mǒ i plɛ̌a wòje fankpɛ̌. 4È tabɔ̀ǒ tùiaa sɛklɛ bǐtìeǒ jǐ mɔ̀ kètekee bea u wan bo uu fě sèn'a le ǐ kligbǎla wòje keà kokǒ nyo. 5È kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌a nynoǒ je ɔ je, “A bɔ̌ fano pepeɛ. Ě ji ɛle a pɛ̀n le Jùsu Ɔ̈à u kɔlaǒo tu jleě, 6kɛɛ Ɔ seà tùɔn'à kɛn ne, Nyesoa dǔ Ɔ mǒ je Ɔ sàě Ɔ kǒla mǒ no wòje ke Ɔ dǎlaa teěn. A diɔ le tan, tà u poa lɔɔ bo kěà. 7Tèǒ nì kɔn tè a kpa plùplɛ, a mu a mǐ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo tmɔɔ̌ no ɛ̈ moo, ‘Nyesoa dǔ Ɔ mǒ je, Ɔ muě a nya klě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě a miě Ɔ jeěba,’ dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Ě sèsɛɛ a wlòmo.” 8È nùǒ sɔnaǒ bǐtìeǒ wien mǒ kekǎ kekǎ. U neaě fano pepeɛ wlòmo, kɛɛ ù nia le chǒn ǔ kpɛa plùplɛ ǔ kpɛa win'ǒ klě Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀. 9Tà u keaa mi, klě jǐ kapǒ ka wlòmo kàtika ù klee Jùsuu sɔ̌n mɔɔa ne Ɔ je, “Ě bìse ale, a sàě aa wlè jɔ mǒ.” È nynoǒ u kèklaeaǒ Ɔ gbàa ǔ blěaǒ Ɔ be mɔ̀ kwa ǔ sàla Ɔɔ wɛ̀. 10È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “A bɔ̌ fano pepeɛ, a mu a tmɔɔ̌ Ně mamǔpòǒ bu muě Jàlalǐi wakǎ kɛn klě u miěě jeěba.” 11Tà nynoǒ u sɔnaǒo sɛklɛ bǐtìeǒ wien mǒ, è tabɔ̀ǒ uu tìe mua dǐa ǔ tmɔɔ̌a Nyesoaa kpatòapoo fòe dɛ wùɛ kpalaa tùɔn. 12Ii tè kpatòapoo fòeǒ klee teteǎ tee nyo pala snǎ dɛ bu nuaa keǒ ɛ jleě mǒ ǔ sàlaǒ wlě fòfoa nì u nyea tabɔ̀ǒ, 13è win'à nì u poa u wan u je, “Nyu wùɛ bɔ̌ gbà a wan, a tmɔɔ̌ ɔ ɛ̈ moo, ‘Klě tǒn wlòmo ä ke mɛ Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diě ǔ jlǐ Ɔɔ blǒ fǒ.’ 14È bɛ̌ nu bo kòngmna nyefòɛ bɔ̌ wɔ̌n ni ɛ̈ moo, a mɛɛ neò, äa doà ämo mi ɔɔ plɔ blooba ɔɔ̌ di a dɛ mǒ nu.” 15Ii tè u dǔa wlěǒ mǒ ǔ nua dɛǒ u tmɔɔ̌a nuu. Imo win'à kekɛɛà i neě jè lě Jùwɛ nyo slè le. 16È Jùsuu mɔ̀ cheěn nyoo pù tùo doǒ u dǔa jemǒ ǔ mua lě klě togbeeǒ ɛ̈ neěe Jàlalǐi wakǎ kɛn dlǒ ɛ̈ kɔn tè Ɔ tmɔɔ̌a nuu bu mua lěe dlǒ. 17Klě u jěa lě Ɔ ǔ sàla Ɔɔ wɛ̀, kɛɛ uu tìe tùu pea i kplɛ bɛ dia Lɔ tù. 18È Ɔ kèklaeaǒ u gbàa kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Nyesoa nyeě kpě pɛpɛ wùɛ ï neěe jɔkɛn klee kělɔ kmɔ̌ mɔ̀ keǒ dɛ wùɛ mɔ̀. 19Tèǒ nì kɔn tè a mu dakwɛ̌ wùɛ mɔ̀le a mǐ u Ně mɔ̀ cheěn nyo mǒ nu. È uu mɔ̀ cheěn nyo mǒ nunuɛ nɛ̀ moo a po u ně dlǒ klě Gbeǐ klee Jǔ klee Ngmà Je Ne Sùsuu nynɛ̌ wlòmo 20plě ba tee u bu tùǒ noǎ wùɛà ble ï Ě tee amoo. È bi beě a wlòmo ɛ̈ moo Ě kɔn Boǒ neeě a mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀, ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ miǎ kmɔ̌à ɛɛ dlǒ chlɛ̀chlɛ kɛn jɛɛ le, kě bɛ ne.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\