Matiɔ̌n 3

1Jlǒ kpě nì sìin'aǒ slèǒ, è Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n wǒa mǒ tà klě kpatekpǎ blǒ kɛn klě Jùdǐa wakǎ kɛn ɔ̌ boɛa Nyesoaa win. 2È kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Nyesoa diě le Ɔ mǐ a win kwa kɔn. Ii tè a bitǐ aa wlè bo!” 3Jɔ̀ɔ̌n'ǒ nɔ̀ kɔn tè Nyesoa poa Ɔɔ wnɔsàɔ Aesaeǎ wan seela tǐ jleě, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ɛ miǎ nyu tɔ̀ɔ kɔnma ɔ̈ miǎ sàe poba klě kpatekpǎ blǒ kɛn kě ɔ miǎ dǎba, ‘Ba wɔ̀ aa chɛ̀ mɔ̀le keǒ Koɔn mɔ̀ wòje keà nyu pee fɛ snǔ ɛ slɛɛ̌ mǒo keǒ nyefòɛɛ didiɛ mɔ̀.’ ” 4Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mǒ po dale nua bùkɛn sòkwee pìnpnii ɔ̌ pea koɔ wlo mɔ̀. Ɔɔ digbaǐ mooa tànynakpaǐ klee dochnɔ. 5Nyopò miaě ɔ mɔ̀ ü sonwɛaa Jlǔsnɛ mǒ klee Jùdǐa blǒ wùɛ kɛn mǒ plě klee nyopò wùɛ tbɛɛaa něǒ moo Jɔ̀ɔ̌dɛn dǐ 6ɔ̌ pea u ně dlǒ le klě Jɔ̀ɔ̌dɛn mɔ̀ ǔ wɛɛn'a uu kpni kukwǐ je le. 7Kɛɛ tà Jɔ̀ɔ̌n jěaa Fɛlesǐi wǎn klee Sadesǐi wǎn fòfoa u dia lě ɔɔ mɔ̀ keǒ bɔ poa uu ně dlǒ, è kě ɔ dɛ̌a u je ɔ je, “Amo chì nyee ngmɛ̀ smeaa jlǔà, mɔ tmɔɔ̌ nǒoǒ kɛ amo ba plùu lǔuǔ Nyesoaa jloǒ diěe je keǒ nyopò mɔ̀? 8A nu dɛ bɛ tee ɛ ɛ̈ moo aa wlè bitǐ bo kàan tè, 9alě kwɛn'ě ɛ aa chɛ̀ wlò jleě ɛ̈ moo, ‘Ä moo Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ, tèǒ nì kɔn tè Nyesoa seǒ äa plɔ tu kɛn bo maěma mu.’ Bo tmɔɔ̌ amo, Nyesoa wɔ̀le je Bɔ nu seɛ̌à Eblɛ̌hɛ̀moo jlǔu jlǔ mǒ no. 10Kèkeà Nyesoaa tòwɛ wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bɛ bɛɛě ti wùɛɛ be wlò je le. Ii tè tuà ɛ̈ see kàan buo toba mu Ɔ mi ɛ dbaba Ɔ mǐ ɛ tǎn po. 11Mǒà mǒ pe a ně dlǒ sosǒ ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ aa wlè bo bitǐ. Kɛɛ ɛ kɔn Chì Kpa Ämo Ɔ̈ neǒ mǒo demǒ Ɔ̈ diěe Ɔ̈ kɔn tè kun'u chɔɔ ì sìn'ǒ mǒo mǒ. Ě seǒ je blɛɛ lee chɛ̀ bo di Ɔɔ nyɔkòɛbě blě. Nɔ̀ miě amoà po Ɔɔ tè kàan tè Ngmà Je Ne Sùsu ja poba klee Nɔ̀ miě nyopòǒ se Ɔɔ tè kàan tè po na ja poba. 12Ɔɔ nyaka neě Ɔ kwete mǒ Ɔ̌ flè Ɔɔ kou měne Ɔ̌ sɛ̀ ɛ fle mɔ̀le Ɔ mǐ ɛ bo tù klě wùlo, è ɛɛ fleǒ nì Ɔ mi tǎn poba klě naà see chlechlɛ kɔn slè.” 13È Jùsu sɔnaě Jàlalǐi wakǎ kɛn mǒ Ɔ̌ mua lě něǒ moo Jɔ̀ɔ̌dɛn wien klě Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ ɛ̈ di ɛɛ numa Jɔ̀ɔ̌n mǐa Lɔ ně dlǒ po. 14Kɛɛ Jɔ̀ɔ̌n jlɛ̌ bɔ kana Jùsu je, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ě sòɛ Mòà Mò Bɔ poǒ ně dlǒ, è Mò di kɛ lɔɔ̌ mɔ̀le?” 15Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a lɔ je Ɔ je, “Nu ɛ. Dɛǒ nɛ̀ bä nu nɛ̀ moo Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ teěn.” Ii tè Jɔ̀ɔ̌n wɔɔn'a lɛ kɛn ɔ̌ poa Jùsu ně dlǒ. 16Tà Ɔɔ ně dlǒ popoɛ wɛ̀ɛ̌la bòo mɔ̀, Jùsu sonwɛaěe ně wlòmo, è keà nyu kɛpǒo jǐ jɔkɛn knana je, Jɔ̀ɔ̌n jěa Nyesoaa Sùsu Ɛ̌ tèea lě Jùsu ja, Ɛ wǒa plabae. 17Klě tǐi doo tǐǒ wlòmo Nyesoaa Win sɔnaě jɔkɛn mǒ, kě I dɛ̌a I je, “Ně Jǔ Ě noɛɛ nee mǒ Nɔ̀à. Ně plɔ bloo Ɔ kɛn chɔɔ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\