Matiɔ̌n 4

1Tà tǐ gbei sìn'aa, è Ngmà Je Ne Sùsu kpala lě Jùsu kpatekpǎ blǒ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa kǔ mǐa lɛ mǒ tɛ̀n keǒ bɔ tɛ̀na lě Ɔ měne. 2Tà Jùsu chìn'aa keǒ Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀ klě chnɛ̀ jlǒ wěe wlèe sɔ̌n klee tǒn jlǒ wěe wlèe sɔ̌n wlòmo, è sàno niaa kɛ̀ Ɔlo. 3È kǔà mia lě Ɔɔ měne tɛ̀nma ɔ̀ diaě Ɔ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ Bò moo Nyesoaa Jǔ, è Bò tmɔɔ̌ seɛ̌à i mǐ flɔ̌ɔ ponpnɔ no Mì di.” 4Kɛɛ Jùsu tùa ɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo i je, ‘Tùonyugbe bɔɔ̌ nee didi dɛɛ do kmɔ̌, kɛɛ win wùɛà ï sonwɛ lěe Nyesoa wan mǒ nì bɔ nee kmɔ̌.’ ” 5È kǔ dǔa Lɔ mǒ de ɔ̌ kpalaě Ɔ Jlǔsnɛ ɛ̈ moo ngmà je ne dě fòɛ ɔ̌ jaěa lě Ɔ Nyesoaa kǎ fòɛɛ kǎ gbèe mǒ ɛ̈ tmɔaa ja chɔɔ. 6È kě kǔ dɛ̌a Lɔ je ɔ je, “Bɛ̌ nu sɛjesɛ Bò moo Nyesoaa Jǔ, wan nɔ koǔɔ dlǒ be wɔ̀ɔn. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Ɔ mi Ɔɔ najiǒpò dboba u mǐì jǐ mɔ̀ tù tɛɛ tɛɛ u miěè jɔ mǒ saǎ le ɛ̈ di ɛɛ numa Nè bo ně di seɔ̌ je gbèe chɛ̀.’ ” 7Kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a kǔ je Ɔ je, “Ɛ chleě le de klě Ɔɔ Win wlòmo Ɔ je, ‘Nè tɛ̀n'ě nè Koɔn měne Ɔ̈ moo nèe Nyesoa.’ ” 8Ii tè kǔ dǔa Ɔ mǒ de ɔ̌ kpalaě Ɔ togbee fòɛ dlǒ ɔ̌ tea Lɔ kmɔ̌ɔ deplě wùɛɛ win kwa konkɔn je le klee ii pònpan noǎ klee kpě. 9È kě kǔ dɛ̌a Lɔ je ɔ je, “Bɛ̌ nu Bò kɔ kwne bo Bò sà ně wɛ̀, deplě wùɛà nì Ě miì nyema mì win kwa kɔn.” 10È kě Jùsu dɛ̌a kǔ je Ɔ je, “Setɛ̀n, ɛ chleě le klě Nyesoaa win wlòmo ɛ̈ moo, ‘Koɔn Nyesoaa doǒ Nɔ̀ kɔn wɛ̀ nyu wùɛ bɔ sà plě Nɔ̀ kɔn konkwa nyu bɔ nu. Sìn mù.’ ” 11Ii tè kě kǔ nuaǒ Ɔ mɔ̀ mǒ sonsɔn, è najiǒpò nù dia lě ü sɛ̀ɛa Jùsu mǒ. 12Tà Jùsu wɔ̌na nii ɛ̈ moo, “U poa Jɔ̀ɔ̌n wùloò,” è Nɔ̀ǒ muaě klě Jàlalǐi wakǎ kɛn. 13Ɔ bɛɛ̌aě Nǎsòwɛ̌ diě wlòmo tìe Ɔ̌ mua lě Kapanìa dǐa klě Ɔ nea lě. Kapanìa neaǒ Jàlalǐi jbǒ wien keǒ dakwɛ̌ dlěǒ moo Sɛbìlɔn klee Nɛfetelà uu blǒo tnòa kɛn. 14Dɛǒ nɛ̀ kpala tùɔn ɛ̈ di ɛɛ numa win'ǒ Koɔn Nyesoa poa Ɔɔ wnɔsàɔ Aesaeǎ wan seela tǐ jleě i mǐaǒ jaě le ï dɛ̌a bòo, 15“Nyopòà ü neěe Sɛbìlɔn klee Nɛfetelà nyoo blě kɛn ï konwaě něe Jàlalǐi jbǒ le klě něǒ moo Jɔ̀ɔ̌dɛn demǒ, ɛmo Jàlalǐi wakǎǒ ɛ̈ǒ kuodakwɛ̌ tǐn'i kɛn 16ü neěe kwijlě slè u miǎ Pepě Fòɛǒ jěba. Pepěǒ Ɛ mǐǎ fɔnma keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü neěe kokoɛ̌ɛ kwijlě blǒǒ kɛn.” 17Klě tǐǒ wlòmo Jùsu tùa Nyesoaa win boɔboɔ wlò, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ba bitǐ aa wlè bo, Nyesoa diě le Ɔ mǐ a win kwa kɔn.” 18Chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ Jùsu nɛna Jàlalǐi jbǒ wien, Ɔ jěa popǎ nyoo sɔ̌n ǔ pea tata ně měne. U mooa mamǔ jbɛjujluu sɔ̌n, u nyuu doo nynɛ̌ mooa Saemɔ̌ ɔ̈ u dɛɛa Pitɛ̌ ke, è ɔɔ mamǔ tɔ̀ɔ nɔ̀ mooa Andlǔ. 19È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “A naǎ de, Ě mǐ a tee le ke ba nuěe tùonyopo jeja kělɔɔ̌ mɔ̀ wòje keǒ a nii ǎ kmee smì.” 20Tǐi doo tǐ jleě u siaǒ uu tataǒ bo ǔ nana Ɔ de. 21È Ɔ nɛɛ̌a jè jbǒǒ wien Ɔ̌ jěa mamǔ jbɛjujluu sɔ̌n tùu u klee uu gbeǐ Sɛbɛ̀di ǔ nea bo klě uu blǎgbè chěnchaě wan ǔ pɛ̌a tata. Uu nyneǎ nìà, Jìmǐse klee Jɔ̀ɔ̌n. È Jùsu dala u Ɔ je, “A naǎ de.” 22Tǐi doo tǐ jleě ǔ siaǒ uu gbeǐ klě blǎgbè wan ǔ nana Ɔ de. 23Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, è Jùsu nɛna Jàlalǐi wakǎ wùɛǒ kɛn le Ɔ̌ teea nyopò klě Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ bo ble le Ɔ̌ pea u Nyesoaa kàan tuposà je ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoa Bɔ kɔn uu kmɔ̌ neneɛ win kwa jleě mǒ bo. Ɔ peana nyopò wùɛɛ kmakma klee kweǎa doědoe. 24È Ɔɔ tè gbɛ̀tɛɛa blǒǒ moo Siwlìa kɛne, ii tè nyopò jɛa lě kmakma nyo klee nyopò kweǎa doědoe niaa plě ü kɔnaa chnechně noǎa, jà nyopòà kǔ sìsi nea lěe ja klee klè kwɛ̌ plě bo klɔ̀ɔ kwɛ̌ Ɔ̌ peana uu wùɛǒ. 25Diblɛ̌ fòfoa nù nɛna Ɔ de. U sonwɛa mǒ Jàlalǐi wakǎ kɛn, tìe sonwɛa Dikaplà wakǎ kɛn mǒ klee klě diěǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo, tìe sonwɛa Jùdǐa wakǎ kɛn mǒ plě klě něǒ moo Jɔ̀ɔ̌dɛn demǒ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\