Matiɔ̌n 5

1Tà Jùsu jěaa diblɛ̌ǒ ü sonwɛaa dɔ̌ɔdɔ̌ wakě kɛn měne, è Nɔ̀ǒ jǎlaě togbee kò dlǒ Ɔ̈ nea bo. È Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo diaě Ɔ mɔ̀ 2Ɔ̌ u teea, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, 3“Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü tìeǒ uu chɛ̀ ja. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Nɔ̀ kɔn uu kmɔ̌ neneɛ win kwa. 4Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü nii wɔle le. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa mi u wlò wlòmo ble tùba. 5Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü moo tbotbǒ nyo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa mi u noǎ Ɔ̈ peeě uu nyema. 6Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn fě nymɛ̌ɛ keǒ bü nuu Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa mi uu plɔ blooba. 7Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn'ɔ wɔle keǒ nyopò tùu mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa mi u wɔle je jboba. 8Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn wlè snǎ lěe kɛne. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nù miǎ Nyesoa jěba. 9Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü jɛ lěe ně bo wnawna keǒ tà. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa mi u Ɔɔ jlǔ daeba. 10Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü kɔn tè u tèe mɔ̀ keǒ tà u nii Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛɛ tè. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Nyesoa Nɔ̀ kɔn uu kmɔ̌ neneɛ win kwa. 11Bo nyopò bǔ ke a sadoě tùi plě bǔ ke a tè mɔ̀ tè klee bǔ po a sen kɛne keǒ ba naǎ de ɛɛ tè mɔ̀, ɛ moo ngmna keǒ a mɔ̀. 12A kɔn snǒ sàe dɛ fòɛ ɛ̈ neěe jɔkɛn, ii tè aa plɔ bɛ blo a nu chǒn le. Ke kɔn do u nuaa Nyesoaa wnɔsàɔpo sònwɛ tùtuɛ plě ɛ̌ jɛ aa tǐà ɛɛ do nɛ̀ǒ.” 13È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛaa klě u mɔ̀ nɛ̀à Ɔ je, “Amoà a wǒ je tmɔ̌ keǒ kmɔ̌à mɔ̀. Kɛɛ bɛ̌ nu tmɔ̌ɔ tanǔ bɛ̌ mǎ, è mɛ miǐ kɛ ɛ tmɔ̌ mǒ numa de? Ɛ see kɛ̀ konkwa kɔn, ɛ̀ sìn'ǒ bɛ wlǎe bo klě plomǒ nyopò mi ɛ kɛn na. 14È de amoà a wǒ je pepě keǒ kmɔ̌à mɔ̀. Diěà ɛ̈ neěe togbee dlǒ nyu slě wɔ̀ bɔ wɛ̌ lɛ. 15Nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ tù nǎpe jleě plě bɔ chlì ɛ plɛ̌ dlǒ, kɛɛ ɔ kɔn bɔ tùǒ ɛ kǎ slè bo ɛ mǐ nyopò wùɛ pepě nye. 16Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, ba sɔn'ǒ aa de nu kmɔ̌ mɔ̀ mǒ bɛ tee kàan dɛ keǒ nyopò jemǒ ɛ̈ di ɛɛ numa bǔ jě ale kàan kpniǒ a nii, u mǐ aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔɔ nynɛ̌ le po.” 17È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Alě jě lɛ ɛ̈ moo Ě diě le Ě miǒ teteǎà Nyesoa nyeaa Mɔ̀sě klee Nyesoaa wnɔsàɔpoo tuposè snǔ mɔ̀ sà. Ě slě di keǒ Boǒ kwliǒ i snǔ mɔ̀ bo, kɛɛ Ě diě keǒ Bo jieě i le. 18Sɛje tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, jɔkɛn klee kmɔ̌à i mi sìnma, kɛɛ teteǎà ii jliwlǒ klee win boo doo chɛ̀ nɛ̀ slě wɔ̀ bɛ sìnsiɛɛǎ mɔ̀ ɛ mǐ ɛ kpa kpa noǎ wùɛǒ i miǎ tùɔn kpa. 19Tèǒ nì kɔn tè nyu wùɛ ɔ̈ miǒo Nyesoaa teteǎà ii win boo doo chɛ̀ snǔ mɔ̀ sàba plě ɔ̈ mi nii nyopò tùu teeba keǒ bu nuu dɛɛ doǒ, ɔɔ tè kɔn bi bɛtɛ̌ je klě Nyesoa jǐ kɛn klě Ɔɔ win kwa kɔn nyo slè. Kɛɛ nyu wùɛ ɔ̈ miǒ ii bo tùba plě ɔ̈ mi ni ɔ̀ɔ bǐì teeba keǒ bu nuu dɛɛ doǒ, ɔɔ tè kɔn bi boǎ jǐ klě Nyesoa jǐ kɛn klě Ɔɔ win kwa kɔn nyo slè. 20Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, wakǎ tɛ̀ɛ nɛ̀ seǒ ne keǒ Nyesoa Bɔ kɔn nyu win kwa, ɛ̀ sìn'ǒ nyuǒ bɔ nu noǎà monoo Nyesoaa kɛn wɔɔn noǎ kpǎkpǎ ɛ miǒ teteǎ tee nyo klee Fɛlesǐi wǎn mǒ sìn.” 21È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ a dǔa äa gbeǐpò wan le wonwɔ̌n mǒ ɛ̈ moo, ‘Nyu bɔɔ̌ pe mnùngma,’ è ‘nyuǒ mii mnùngma poba jǐlenymi tè jɛɛa nɛ̀ ɔ neě slè,’ 22kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, nyu wùɛ ɔ̈ mii nyu tɔ̀ɔ jlo pooba, Nyesoa mi ɔ tè jɛɛba. È nyu wùɛ ɔ̈ mii nyu tɔ̀ɔ boboɛ mǒ jěba, ɔ mi tè jɛɛa kɔnma keǒ tè tùla mǒ. È nyu wùɛ ɔ̈ mii nyu tɔ̀ɔ plɔ kokoɛ̌ɛ daeba, jǐlenymi na slè mumuɛ nɛ̀ poo ɔ jeja. 23Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bò jaě nè Nyesoaa nyee dɛ keǒ chɔ̀no kǒngmà jemǒ plě bǐ beěè wlòmo ɛ̈ moo mò klee nyu tɔ̀ɔ a kɔn slɛ̀ keǒ a slè, 24siǒ nè nyee dɛǒ keǒ chɔ̀no kǒngmà jemǒ. Mu klě nyuǒ mɔ̀ ba sàǒ tèǒ slè plě mìě di mì nè dɛǒ ja lěe Nyesoa nye. 25Mò klee nyu bǎ kɔn tè bǎ klě tè tù nyo jemǒ mi, tà a nɛɛ̌ jèe snǔ mɔ̀ keǒ bò nu ɛ ba sàǒ i slè do do. Nɛ̀ bɛ̌ se nu bɔ̌ nyniiěè tè tùɔ̌ jemǒ, è tè tùɔ̌ǒ ɔ miì mǒ dǔba ɔ miěè ɔɔ debo mǎ nyu kwete mǒ po, ɔ mǐì wùlo po. 26Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ mò, sèě wùlo mǒ sɔnma mu kpe ɛ mǐ ɛ kpa kpa wlě wùɛ u tba mòo mǒ mì i sà.” 27È kě Jùsu dɛ̌a Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ a dǔa wonwɔ̌n mǒ ɛ̈ moo, ‘Nyuǔ ni wlawle.’ 28Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, nyu wùɛ ɔ̈ mii nynɔ jěba ɔ̈ kɔn wlò mii waba keǒ ɔ mɔ̀, ɔ nu wlawleǒ lo ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le klě ɔɔ wlò jleě. 29Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu nè dilǎ jleě bɛ̌ keè ni bò ke dɛ kukǔ ni, sàě ɛ dìe jǐ mǒ mò ɛ kwa po. Ɛ mi tɛɛ numa bò mǎ jleěǒ ɛ̀ sìn'ǒ nè fǒ wùɛ Nyesoa Bɔ poǎ lě ɛ na slè. 30Bɛ̌ nu nè dilǎ kweta bɛ̌ keè ni bò keě kpni kukwǐ slè be, bɛ̌ ɛ je mì ɛ kwa po. Ɛ mi tɛɛ numa bò mǎ kwetaǒ ɛ̀ sìn'ǒ nè fǒ wùɛ bɛ beǎě na slè.” 31È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ a dǔa wonwɔ̌n mǒ ɛ̈ moo, ‘Nyu bɔ̌ ke nynɔ gbɛ̌, è bɔ chlě bobɔ̌ chněedɛ̌ ɔ mǐ ɔ nye.’ 32Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, nyu wùɛ ɔ̈ mi ɔɔ nynɔ bɔ̌ba, bo nynɔǒ bɔ̌ kɔn jbe tɔ̀ɔ, ɔ ni nynɔǒ ɔ̌ ni wlawle, è nyuǒ ɔ̈ mi ɔmoo nynɔǒ koǔ bo paeba ɔ ni wlawle ke, ɛ̀ sìn'ǒ dɛɛ do bɛ̈ neěe nynɔǒ ja plě mì ɔɔ bo tɛ nɛ̀ moo bɔ̌ ke wlawle ni.” 33È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ a dǔa äa gbeǐpò wan le wonwɔ̌n mǒ ɛ̈ moo, ‘Nè sɛ̀ǒ win'ǒ pòo dìe kɛne keǒ Nyesoa jemǒ dɛ tɛ̀ɛ tè, kɛɛ tùǒ i bo, mì dɛǒ kɔn tè pò lii dìe kɛne nu.’ 34Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, aǎ pe aa dìe win kɛne wùɛ. Aǎ pe aa dìe win kɛne keǒ jɔkɛn jleě mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo klě Nyesoaa Klɔ̀ba gbèsɛɛ neě. 35Kmɔ̌à nɛ̀ Nyesoa tù Ɔɔ be kɛn bo, ii tè aǎ pe aa dìe win kɛne keǒ ɛ jleě mǒ ke. È aǎ pe aa dìe win kɛne keǒ Jlǔsnɛ jleě mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo diěǒ nɛ̀ moo Nyesoaà monoo Klɔ̀ba Fòɛ Ɔɔ diě. 36È aǎ pe aa dìe win kɛne keǒ aa dlǒ jleě mǒo chɛ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa nyu slě wɔ̀ bɔ nu ɔɔ dujoɛ̌ɛ do bɛ plɛ̌ plě bɔ nu ɛ bɛ chle. 37Kɛɛ nè uuǔn bɛ moo uuǔn, nè òooǒn bɛ moo òooǒn. È win tìi bǐ beǒ i dlǒ mǒ i sonwɛě mǒ kǔ mɔ̀.” 38È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “A dǔa i wonwɔ̌n mǒ seela ɛ̈ moo, ‘Nyu bɔ̌ wa nè jleě, è bò wa ɔɔ jleě, nyu bɔ̌ sàà nyeě wan, è bò sà ɔ nyeě wan.’ 39Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, aǎ ni dɛ kukǔu doǒ aǎ sɛ̀ dɛ kukǔu kpa, kɛɛ bo nyu bɔ̌ pooěè kpǎ dilǎ nyěkà mǒ, è bò teǒ gbàpe nyěkà bɔ pooě kpǎ ke. 40È bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ kpa lěè tè tùla mǒ keǒ nè mǒ po wlawlǒo tè mɔ̀, sɔn'ǒ ɔ mɔ̀ mǒ bɔ kpa nè dalo fòɛǒ ke. 41Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ jlɛ̌ bɔ kpaa leè kbě bò kpa lɔɔ gbɛ̀ɛ keǒ snǔ konwakonwǎe mɔ̀, è bò na ɔ de ba na snǔ pɛ̀tu mɔ̀. 42Bo nyu bɔ̌ sòaà dɛ, è bò nye ɛ nɔ̀. Bɛ̌ nu bo nyu bɔ̌ sòa nè dɛ ɔ mǐ ɔɔ dɛ nu, è bò nye ɛ nɔ̀.” 43È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Dɛà nɛ̀ nyopò dǔa a tmɔɔ̌a mǒ ɛ̈ moo, ‘Noɛɛ nè nenawa mǒ, kɛɛ faen nè jlae nyo.’ 44Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, a noɛɛ aa jlae nyo mǒ, a bàteǒ nyopòǒ uu tà ü tè aa tè mɔ̀ 45ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔɔ jlǔ tù. Nyesoa Nɔ̀ nu wɛn ɛ̌ fɛn keǒ dɛ kukǔ nu nyo klee kàan dɛ nu nyo mɔ̀ plě Nɔ̀ dbe nǔ keǒ jebo siǐn nyo klee nyopòà ü seǒo jebo siǐn ni mɔ̀. 46È bɛ̌ nu bǎ noɛɛ nyopòo doǒ ü noɛɛ amoo mǒ, è bä jě snǒ sàe dɛ tae a kɔɔn? Deě ɛ se kɛ dɛɛ do dlǒ wlě tɛ̌n nyo ni kɛɛ le? 47È bɛ̌ tù bǎ keě aa nenawa nyoo do mɔ̀ boɛ, è dɛ tae neě kɛ dɔ̌ a niǐ keǒ a klee se kàan tè po nyo slè? Deě ɛ se kɛ dɛɛ do se Nyesoa ji nyo ni kɛɛ le? 48Tèǒ nì kɔn tè keǒ aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ nuu Ɔ̌ snǎ lěe mɔ̀le kpǎkpǎ kě ba nu ke.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\