Matiɔ̌n 6

1È dɛ tɛ̀ɛ Jùsu boɛa uu je de nɛ̀à Ɔ je, “A tùě jǐ bo aa Nyesoa dɛɛ nunuɛ aǎ diǒ ɛ klɔ̀ jemǒ kpa keǒ bu mǐ aa nynɛ̌ le po tè. È bɛ̌ tù ɛ tè bǎ ke ɛ ni, è aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ se snǒ sàe dɛ kɔnma mu keǒ a mɔ̀. 2Tèǒ nì kɔn tè bò ke sònwɛ nyu dɛ nyema mi, nè pe ɛɛ sàe wòje keǒ ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyo nii klě Nyesoa keǐ bo ble le klee keǒ snǔ fòɛ wakǎ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò mǐ u bae le. Tèe jleěà Ě tmɛɛ̌ amo, u blěe snǒ sàe dɛ wùɛ u kɔn'ɔ nɛ̀ǒ. 3Kɛɛ bɛ̌ nu bò ke nè kàan dɛǒ ni, nè sonwɛǒ nyu wùɛ mɔ̀ mǒ ɔɔ̌ jiǒ ɛ dɛ kɛn 4ɛ̈ di ɛɛ numa nè nyee dɛǒ ɛ miě je wɛ̌ tǔn wlòmo ne mì ɛ ɔ̀ nye. È nè Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ̈ jěe je wɛ̌ dɛǒ nùu, Ɔ miì snǒ sàba klě klɔ̀ slè.” 5È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ klě Nyesoa mɔ̀ boɛ, aǎ wě je ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyo bü klě Nyesoa mɔ̀ boɛ ü jlɛ̌ mǒ bü nyna lěe Nyesoa koǔ bo klee bü nynaǒ snǔ fòɛɛ kotoee mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa nyopò mǐ u jě. Tèe jleě nìà Ě tmɛɛ̌ amo, u blěe snǒ sàe dɛ wùɛ u kɔn'ɔ nɛ̀ǒ. 6Kɛɛ bò keě Nyesoa mɔ̀ boɛ, paě nè blò mǒ, è bò poǒ chnu plě mìě nè jɔkɛn Gbeǐǒ mɔ̀ boɔ Ɔ̈ neǒ mòo wakǎ mǒ baǎ je nè do, è Ɔmoǒ Ɔ̈ wɛ̌n nèe je wɛ̌ tèǒ bòɛɛ, Nɔ̀ miì snǒ sàba klě klɔ̀ slè. 7Bɛ̌ nu bǎ klě aa Gbeǐ mɔ̀ boɛ, aǎ boɛ win ï see dɛ kɛn bo nyna, noǎǒ nì nyopò ü monoo se Nyesoa ji nyo u ni. Uu wlò je win fòfoaa le boɔboɔǒ nɛ̀ bǔ nu plě Nyesoa mǐ nuu win wɔ̌n. 8Aǎ ni dɛ ɛɛ̌ wě lu je. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn plě a mǐ Ɔ wan gbà dɛɛ tè, Ɔ ji dɛǒ a sòɛɛ le. 9Tèǒ nì kɔn tè bǎ klě Nyesoa mɔ̀ boɛ, kě ba dǎ u je, ‘Äa Gbeǐ Nyesoa Mò neěe jɔkɛn, Nɛ bo nyopò bu nyeǒò tùtuɛ wòje Ngmà Je Ne Nyesoa. 10Nu Nè win kwa konkɔn bɛ kɔn äa kmɔ̌ neneɛ win kwa. È keǒ Nè kɛn wɔɔn dɛ ɛ nii klě jɔkɛn kě bɛ nu kělɔ kmɔ̌ mɔ̀. 11Nye ä didi dɛ ɛ̈ ä jlɛ̌ɛ keǒ chnɛ̀ jlǒ waěà mɔ̀. 12Poo ä dɛ kukǔ ä nii ɛɛ tè wlò le wòje keǒ ä nii nyu bɔ̌ nu ämoo dɛ kukǔ mǒ ä pee ɔɔ tè wlò le. 13È Nè kpɛě ä měne tèntɛn slè, kɛɛ gblàě ä dɛ kukǔ slè. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Mòà Mò moo Klɔ̀ba Ɔ̈ kɔn win kwa klě kpě klee tè jǐ boaboǎ wlòmo tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne.’ ” 14È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ poo nyopò tùu tè wlò le üà nuu dɛ kukǔ keǒ a jleě mǒ, è aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ mi aa tè wlò le pooba ke. 15Kɛɛ bǎ se ɛ kɛn wɔɔn no keǒ ba poo nyopò tùu tè wlò le, è aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ se aa tè wlò le pooba mu ke.” 16È kě Jùsu dɛ̌a de Ɔ je, “Bɛ̌ nu bǎ ke chìn keǒ Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀, aǎ ni ɛ wòje keǒ ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyo ni ɛɛ ǔ pee wɔle je le ǔ tee ɛɛ klě klɔ̀ slè nyopò ji ɛɛ ɛ̈ moo u chìn ni ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ u bae le. Ě tmɛɛ̌ ane, u blěe snǒ sàe dɛ u kɔn'ɔ nɛ̀ǒ. 17Kɛɛ bɛ̌ nu bò ke chìn, nè pe ɛ je le. Pnè mì chnɔ̌ gbee jleě po 18ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ně di ɛ ji ɛ̈ moo chìn ni, ɛ̀ sìn'ǒ nè Gbeǐi doǒ neěe jɔkɛn. È Ɔɔ doǒ Ɔ̈ jěe dɛǒ nìi klě je wɛ̌ tǔn mǒ Nɔ̀ miì snǒ sàba klě klɔ̀ slè.” 19È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Aa mǒ tèe dɛ aǎ tùi ɛ lɔ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ bo, tàà chèaween klee bɔ̀gbe bɛ̌ lɔɔ noǎ je le, tàà jlǐ nyo wɛ lɔɔ keǐ ǔ jlǐi. 20Kɛɛ dɛɛ do ba nuu nɛ̀à, aa mǒ tèe dɛǒ klě ba tùě ɛ jɔkɛn bo, tàà bɔ̀gbe iǐ bɛ̌ lěe noǎ je le plě chèaween iǐ nymiiěe noǎ jǐ le, tàà jlǐ nyo uǔ muěe uǔ waa keǐ uǔ jlǐi. 21È tè kɔn tè Ě boɛ amoo tèà je nɛ̀ moo tàà nè mǒ tèe dɛ neǒo keǒ nè wlò wùɛ pɛn'ǒ bo.” 22È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Jleě nɛ̀ moo fǒà ɛɛ nǎpe, ii tè bɛ̌ nu nè jleě bɛɛ̌ kma, è kɔ̀n bò jě le tɛɛ. 23Kɛɛ bɛ̌ nu nè jleě bɛ̌ ke kmɛ, è slè wɔ̀ bò jě le tɛɛ, kwijlě sosǒ kɔn bɛ jiěè jǐ měne. Ii tè dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nè sùsuǒ ɛ̈ neě mòo mǒ bo kwijlě bɛ̌ jiě ɛ měne, è nè wlò wùɛǒ ɛ kɔn bɛ jǐ dɛ kukǔ kɛne.” 24È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Nyuu do slě wɔ̀ bɔ neeě chì kpa ämopòo sɔ̌n bobo. Ɔ mi do faenma ɔ mǐ do mǒ noɛɛ ne plě ɔ miǒ do tùtuɛ nyema ɔ miǒ doo tè le sàe le. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, a slě wɔ̀ ba neě Nyesoa bobo plě ba neě kmɔ̌ɔ noǎ bobo. 25Tèǒ nì kɔn tè Ě tmɛɛ̌ amo, aǎ tùi aa chɛ̀ kèjle keǒ dɛ a mii diba klee dɛ a mii nǎma klee dɛ a mii mǒ peba ii tè mɔ̀. Aa fònfnoo tè se kɛ kma ɛ seǒ didi dɛ mǒ sìn le? Plě fǒo tè se kɛ kma ɛ seǒ dale mǒ sìn le? 26Ba tan'ě noeǒ ï neěe jɔ mǒ mɔ̀le. Iǐ dɔ̌ dɛ plě iǐ chɛ̌n dɛ bi tùu bo klě wùlo, kɛɛ aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ sɛ̀ didi dɛ tàmo keǒ i mɔ̀ kaǒ. Aa tè se kɛ kma chɔɔ i seǒ noe mǒ sìn le? 27È aa nyu tae wɔ̀le je kokoɛ̌ɛ kèjle bɛ keě kɛ ni bɔ̈ poǒo waěe do keǒ ɔɔ kmɔ̌ neneɛ dlǒ mǒ? 28È mɛ kɔɔ̌n tè kèjle niǐ kɛ amo keǒ dalee tè mɔ̀? Ba tan'ǒ keǒ tichɛble nii kunkuɛn mɔ̀le klě kwlǎ dlǒ, iǐ nu konkwa plě i se ii chɛ̀ dba. 29Kɛɛ Ě tmɛɛ̌ ane, kàan tè Klɔ̀ba Sanemɔ̌ pàna ne, kɛɛ kaǒ ɔɔ dalee jǐ le nmɔnmɔ sea tichɛbleǒ ii jǐ le nmɔnmɔ kɛn jɛɛ le. 30Bɛ̌ nu bo Nyesoa Bɔ̌ ke bò kwlǎ kpnekpnɛ̌ ni ɛ̈ neěe fle mǒ ɛ̈à kɔn blěe chnɛ̀ jlǒ waě nee do ɛ̈ mi kàan kǒba, è aa wlè je Ɔ se kɛě aa tè mɔ̀ kɔn le? Aa tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no! 31Tèǒ nì kɔn tè aǎ gbɛ̀ aa chɛ̀ wan le ɛ̈ moo, ‘Mɛ ä miǐ kɛ diba? Mɛ ä miǐ kɛ nǎma? Mɛ ä miǐ kɛ mǒ peba?’ 32Dɛǒ nɛ̀ nyopòà moo se kàan tè po nyo u ni. È dɛ tɛ̀ɛ mǎǒo de nɛ̀ moo aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔ ji ɛle noǎ wùɛ a sòɛɛ. 33Ii tè klekle dɛ ba nuu nɛ̀ moo ba paeě aa die Nyesoa bobo, a mǐ dɛ wùɛ Ɔ jlɛ̌ ba nuu nu. È dɛ wùɛ a mii sòaba Ɔ mi ɛ tàmo sàba keǒ a mɔ̀. 34Tèǒ nì kɔn tè kàn noǎa kèjle bɛɛ̌ ni amo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛmo waěǒ ɛ mi ɛɛ chɛ̀ɛ tɔ̀n poba. Sɔ̌noka, a kɔn noǎ fòfoa ba sìɛn něe dlǒ mɔ̀le klě chnɛ̀ jlǒ waě wùɛ wlòmo, aǎ diǒ kàn noǎa tè bo mǎ ke.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\