Matiɔ̌n 7

1È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “Aǎ jɛɛ nyopò tùu tè ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa Ɔɔ̌ di a tè jɛɛ le ke. 2Ke kɔn doǒ a nii ǎ jɛɛ nyopò tùu tè, ɛɛ doǒ nɛ̀ Nyesoa miǒ jleě mǒ bo nynama ke Ɔ mǐ a tè jɛɛ le. 3Mɛ kɔɔ̌n kɛ tè wɔtae gbeǒ ɛ̈ neěe nyu tɔ̀ɔ jǐ mǒ nè jleě neǒoǒ ɛ mɔ̀, kɛɛ tu peǎn'ǒ ɛ̈ mǎǒ nè chɛ̀ɛ jleě kɛn bo nè jěeě lɛ? 4È tà tu peǎn mǎ kɛǒ nèe jleě kɛn bo, ke tae wɔ̀le je bò nuǔ nyuǒ deda ɛ̈ moo, ‘Diě boǒ sà lěè wɔtaeǒ jǐ mǒ’? 5Mòo ä jěè kɛn ä daà kàan chènyɔ Nyesoa nyu, nyane dɛ bò nuu nɛ̀ moo sàě dìe tu peǎn'ǒ jǐ mǒ, bò kee kɛ le jě tɛɛ plě mòo kɛ lě nyuǒ wɔtaeǒ jǐ mǒ sà. 6Aǎ sɛ̀ǒ ngmà je ne dɛà ɛ̈ kɔn'ǒo Nyesoa mɔ̀ aǎ nye ɛ gbùo plě aǎ tùnwiiǒ aa nèmnejɔ boche jemǒ, nɛ̀ bɛ̌ se bǐ wɔ̀ i kɛn nena mɔ̀ plě i mǐ a jajǎ de i mǐ a wan le keklǎe le.” 7È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Bǎ gbàe Nyesoa dɛ wan, Ɔ mi ɛ a nyema. Bǎ pɔ̀n'ě Ɔ dɛ mɔ̀le, a mi ɛ jěba. Bǎ be Ɔ chnu je dɛɛ tè, Ɔ mi a je knama. 8Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ ɔ̈ gbɛ̀ɛ lee Nyesoa dɛ wan Ɔ mi ɛ ɔ̀ nyema. Nyu wùɛ ɔ̈ pɛ̀n'ɛ dɛ le klě Ɔ mɔ̀ ɔ mi ɛ jěba. Nyu wùɛ ɔ̈ mii Nyesoa chnu je beba dɛɛ tè Ɔ mi ɔ je knama. 9Aa nyu tae ɔ̈ neě kɛɔ ä slèɔ ɔɔ jǔ bɔ̌ sòaǎ flɔ̌ɔ ɔ̈ duǐiǐ seɔ̌ mǒ ɔ̈ nyeě ɛ nɔ̀? 10Plě aa nyu tae ɔɔ jǔ bɔ̌ sòaǎ kɛ smìi ɔ̈ nyeě ɔ smɛ bɔ diǐ? 11È bɛ̌ nu amoà monoo dɛ kukǔ nu nyo bǎ ji kàan dɛ tae ba nye aa jlǔ, bɛ̌ nu nyu bɔ̌ gbà aa Gbeǐǒ neěe jɔkɛn wan dɛɛ tè, Ɔ ji kàan dɛ Bɔ nye ɔɔ no ɛ̌ sìn'ǒ a mǒ. 12Dɛ tɛ̀ɛ neǒo nɛ̀ moo a nu nyopò tùu kàan dɛ mǒ ɛɛ doǒ a jlɛ̌ bu nu amoo mǒ. Ii wùɛǒ nì bǎ ke ni, è Nyesoaa teteǎà nìǒ a tùiǒ bo klee Ɔɔ wnɔsàɔpo.” 13È kě Jùsu dɛ̌a u je klě dǎtèkpa wlòmo Ɔ je, “Bǎ ke kmɔ̌ neneɛɛ snǔ le pɛ̀n, a paeǒ wlɔ̀ dɔwun'ǒ kenkěe mɔ̀le jleě. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wlɔ̀ dɔwun'ǒ ɛ̈ miěe gbè sùela mǒ ɛ boǎ le mɔ̀ plě ɛɛ snǔǒ ɛɛ mɔ̀ nena se wan kma, nyopò fòfoa nù kpɛ ɛmo snǔǒ. 14Kɛɛ wlɔ̀ dɔwun'ǒ ɛ̈ miěe kmɔ̌ siee fònfnoo mɔ̀ ɛ kenkě le mɔ̀ plě ɛɛ snǔu mɔ̀ nena kma wan, mòngmɛ nyo sosǒ nù jě ɛmo snǔǒ.” 15È kě Jùsu dɛ̌a u je de Ɔ je, “A gbɛ̀ɛ sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo ü diě amoo mɔ̀ ü pee blakoɔ̌ kɛn, kɛɛ ü blěe chì wlò. 16È dɛ a mi nuu jbooba nɛ̀ moo uu nunu noǎ. Nyu wɔ̀le je bɔ mu kɛ lě chì klǒkwnaě tu ja bɔ chɛ̌n klèbobo loe? Deě nyu wɔ̀le je bɔ muě klě nena gbàku ja bɔ sà lě nyɛkɛ̌ɛ buo loe? 17Ɛ se bò nu, kàan tu toe kàan bui, è tu kukǔ toe bui kukwǐ. 18Kàan tu slě wɔ̀ bɛ to bui kukwǐ, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, tu kukǔ slě wɔ̀ bɛ to kàan buo. 19Ii tè tuà ɛ̈ see kàan buo toba mu ɛ mi dbaeba ɛ mǐ tǎn poo lo. 20Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, nyopòà monoo sen le tmɔ̌ wnɔsàɔpo dɛ a mi u jiiba nɛ̀ moo uu boɔboɔ win klee uu nunu noǎ.” 21È kě Jùsu dɛ̌a u je Ɔ je, “Ɛ se nyopò wùɛà ü dɛɛ Mǒo Koɔn, Koɔn u seě Ně win kwa konkɔn bobo nema mu, ɛ̀ sìn'ǒ nyopòo doà ü ni Něe Gbeǐǒ neěe jɔkɛn Ɔɔ kɛn wɔɔn dɛ. 22Klě blilǐ tù chnɛ̀ jlǒ waěǒ wlòmo kě nyopò fòfoa miǎǎ je dǎba, ‘Koɔn, Koɔn, deě ɛ sea kɛ ämo äǎ sàla wan klě Nè nynɛ̌ wlòmo, äǎ sàlaě kǔ sìsi nyopò ja le klě Nè nynɛ̌ wlòmo plě äǎ nua wlòlekaen noǎ fòfoa klě Nè nynɛ̌ wlòmo le?’ 23Kɛɛ Ě mǐǎ u tmɔɔ̌ma ɛ̈ moo, ‘Amo dɛ kukǔ nu nyoà, Ě se a ji, a sɔn'ǒǒ jemǒ!’ ” 24È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Nyu wùɛ ɔ̈ wɛ̌n'ɛ tèà Ě boɛɛ ɔ̈ mi nii le numa ɔ wǒ je tɔ̀n kɔn nyu ɔ̈ poa ɔɔ koǔ keǒ seɛ̌ nyakě blǒ kɛn. 25Tà nǔ dbalaa, neǎ jǐa plě pìpia dia le keǒ koǔǒ jleě mǒ, kɛɛ ɛ sea wɔ̀ɔn be. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛɛ kǎngmàǒ ɛ neaǒ seɛ̌ kɛn. 26Kɛɛ nyu wùɛà ɔ̈ wɛ̌n'ɛ tèà Ě boɛɛ plě ɔ̈ se lii le numa mu ɔ wǒ je plɔɔ kokǒ nyu ɔ̈ poa ɔɔ koǔ keǒ mǐsiɔ̌ blǒ kɛn. 27Tà nǔ dbalaa, neǎ jǐa plě pìpia dia le keǒ koǔǒ jleě mǒ, è nɛ̀ǒ bea wɔ̀ɔn ɛ̈ sùea gbè kpǎkpǎ.” 28Tà Jùsu wɔ̀laa tè wùɛǒ boɔboɔ mɔ̀, è diblɛ̌ wùɛ ü neaǒo i kaen'a u le wlò. 29Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ɔ teea lu wòje keà nyuu chɛ̀ blěe noǎa kpě, Ɔɔ̌ teea lu wòje keǒ uu teteǎ tee nyoo ka neaa je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\