Matiɔ̌n 8

1Tà Jùsu sonwɛa lěe togbee dlǒ mǒ Ɔ kea lɔɔ wɔ̀ɔn di, è diblɛ̌ fòfoa nù nɛa Ɔ de. 2È jbɛju tɔ̀ɔ bale kwɛ̌ niaa nɔ̀ dia lě Ɔ mɔ̀ ɔ̈ kɔlaǒ Ɔ kwne jemǒ bo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Koɔn, bɛ̌ nu Bò wɔɔn ɛ kɛn, nu mǒ boǒ wɛ̀ sìnɛ.” 3È Jùsu pnɛ̌na Ɔɔ son mǒ Ɔ̌ gbèa jbɛjuǒ mɔ̀ Ɔ je, “Ě wɔɔn ɛ kɛn, wɛ̀ sìnɛ.” Tǐi doo tǐ jleě ɔɔ bale nìǒ wɛ̀a. 4È kě Jùsu dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Tanàle, nè tmɛɛ̌ nyu wùɛ keǒ dɛà ɛɛ tè mɔ̀, kɛɛ mu dìe Nyesoaa kpatòa je te, bɔ̌ poo loò kòo kɛn mì dɛǒ Nyesoaa tetěǒ Ɔ nyeaa Mɔ̀sě ɛ tmɔɔ̌ uu nu, mì chɔ̀no pi ɛ mǐ ɛ nyopò wùɛ tee le ɛ̈ moo wɛ̀ sìnɛ.” 5Tà Jùsu palaa Kapanìa dǐa, Wlǔmɔ nyoo tabɔ̀ɔ jǐgbàdiɔ nɔ̀ dia lě Ɔ mɔ̀ ɔ̈ bɛ̀tea Ɔ le keǒ mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀ 6ɔ je, “Ně Koɔn, ně nyebajlo bo klɔ̀ɔ kwɛ̌ pean nɔ bo, ɔ neě sònwɛ jejeɛ̌ slè klě koǔ bo.” 7È Ɔ tùa lɔ kɛ̀ɛn Ɔ je, “Ě miě diba Ě mǐ ɔ pean.” 8Kɛɛ kě jǐgbàdiɔǒ ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ně Koɔn, mǒà Ě seǒ je blɛɛ le keǒ Bò diě ně tà. Kɛɛ boɔ wien sosǒ ně nyebajloǒ ɔɔ kwɛ̌ mi dɛ bɔ̌ba. 9Mǒà Ě neeě nyopò tùu kpě bobo plě tabɔ̀ neeɔɔ̌ bobo ke. Bo tmɔɔ̌ u nyuu do mu ɔ̀ mu nu, bo da do tɔ̀ɔ diě ɔ̀ diě le, bo tmɔɔ̌ ně nyebajlo nu dɛà ɔ̀ nu ɛ ne. Dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono, wɔ̀le je Bò boɔ wien le bo kwɛ̌ǒ bɛ bɔ̌ dɛ.” 10Tà Jùsu wɔ̌naa win'ǒ, i kaen'a Ɔ le wlò, kě Ɔ dɛ̌a nyopòǒ ü nɛa Ɔɔ de je Ɔ je, “Kàan tèà Ě tmɛɛ̌ amo, Ě sěɛlǎ ɛ nyu jě bɔ̈ kɔn'ɔ tè wlò popoɛ taeà klě tà wùɛ klee kělɔ Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn slèe chɛ̀. 11Ě tmɛɛ̌ ane, nyopò fòfoa miǎě wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ sɔnma klee klě wɛn'ɛ pala mǒ u mǐǎ lě jɔkɛn diblɛ̌ slè ne u klee Eblɛ̌hɛ̀mo klee Aesěè klee Jèkɔ̌po u mǐǎě tàa do dɛ dii li. 12Kɛɛ nyopòà ü blɛɛ lee je bu neěe Nyesoaa win kwa konkɔn bobo, Nyesoa mǐǎǒ u plomǒ tuǔnma klě kwijlě slè, tàà nyopò neěe u miǎ wɔle fìɛn fìn u miǎ nyě di.” 13È kě Jùsu dɛ̌a jǐgbàdiɔǒ je Ɔ je, “Mu, keǒ nù ɛɛ tè kàan tè popoɛ nɛ̀ bɛ mono keǒò mɔ̀.” Klě tǐi doǒ wlòmo ɔ̀ɔ nyebajlo nɔ̀ǒ kɔn kwɛ̌ bɔ̌a dɛ. 14È Jùsu mua lě Pitɛ̌ɛ tà klě Ɔ jɛɛaě Pitɛ̌ɛ nynenaǎ ɔ̈ fèflɛ bea lěe fǒ mǒ. 15Tà Ɔ gbèa ɔɔ kwete mɔ̀, è fèflɛ nɛ̀ǒ gbɛ̀a ja klě ɔ fǒ mǒ. È nynɔ nɔ̀ǒ dǔa jemǒ, ɔ̌ nyea nyopòǒ didi dɛ. 16Klě wìtie waěǒ wlòmo u jalaě nyopò fòfoa ü kǔ sìsi nea lěe ja, Jùsu tmɛɛ̌a kǔ sìsiǒ bi sɔnaě nyopòǒ ja měne bi mua Ɔ̌ paena nyopò tùu ü kɔn wùɛ kweǎ niaa ke. 17È dɛǒ nɛ̀ nua lɛ win'à Nyesoa poa Lɔɔ wnɔsàɔ Aesaeǎ wan ǐ jaěaǒ ï dɛ̌a bòo ɛ̈ moo, “Nɔ̀ kpala äa kmakma klee kweǎ ne ämoo ja le.” 18Tà Jùsu jěaa nyopò fòfoa u tbɛɛa Ɔɔ dǐ, Ɔ tmɔɔ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo bu bɛɛ̌a Lɔ Jàlalǐi jbǒ tìe klě ɛɛ wakǎ tɛ̀ɛ mɔ̀. 19È plě u mǐaǒ tàǒ mǒ sɔn, teteǎ tee nyu tɔ̀ɔ nɔ̀ diaě Ɔ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a Lɔ je ɔ je, “Tee Nyuò, Tà wùɛ mìi muma, Ě miì mɔ̀ nama.” 20È Jùsu tɛ̀na ɔ mǒ kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Totǒgbea kɔn bǐtìi i tǐn'ěe wan plě noeà neěe jɔ mǒ i kɔn dlě, kɛɛ Jbɛjuu Jǔà Ɔ se pɛna kɔn.” 21È Ɔɔ mɔ̀ na nyu tɔ̀ɔ kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Ně Koɔn, nyane dɛ nɛ̀ moo sɔn'ǒǒ mɔ̀ mǒ bo mu ně gbeǐ bo tù.” 22Kɛɛ kě Jùsu dɛ̌a lɔ je Ɔ je, “Naǎ de bä mu, nɛ bo nyopòǒ kokǒ kmɔ̌ neě ja bu tù uu kokǒ nyo bo.” 23È Jùsu beaě blǎgbè chěnchaě wan Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo beaě Ɔ mɔ̀ ǔ mia lě Jàlalǐi jbǒo wakǎ tɛ̀ɛǒ mɔ̀. 24È keà nyu kɛpǒo jǐ pìpia blɔ̀ nɛ̀ dia le klě jbǒǒ kɛn, è jbodoě tùngmaea blǎgbèǒ je le ngmnangmna. Jùsu pɛna bo klě blǎgbè wan Ɔ̌ mɛa, 25è Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo muaě Ɔ mɔ̀ ǔ sàla Ɔ momnɔ mǒ, kě u dɛ̌a u je, “Koɔn, gblà ämo! Ä kwě leàò!” 26Kɛɛ kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a peě kɛ fano? Aa tè wlò popoɛ chɛɛ̌n mǒ no!” È Nɔ̀ǒ nynana bo Ɔ̌ tmɔɔ̌a pìpia klee jbodoě bi poa kpee, ìi wùɛ nìǒ tbala bo. 27È i kaen'a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyoǒ le wlò, kě u dɛ̌a u je, “À nyu taeà kɛ? Jbodoě klee pìpiaa chɛ̀ tùiǒ Ɔɔ win bo!” 28Tà Jùsu bɛ̌aa jbǒǒ tìe Ɔ nynia lěe Kedawlà kwɛɛn'ɛ fle mǒ, è nyopòo sɔ̌n ü kǔ sìsi nea lěe ja ü tǐn'a lěe sɛklɛ bǐtìi wan, nù dia lě Ɔ mɔ̀. Uu kpni wɔ̌na jǐlenymi tè, ii tè snǔǒ nyu wùɛ nɔ̀ sea lě wɔ̀ bɔ nana ɛ mɔ̀. 29Tà u jboaa Jùsu, u pnɛ̌a dɛ jleě le u je, “Nyesoaa Jǔ, mɛ jlɛ̀ Bò nuǔ kɛ ä mǒ? Dì kɛɛ̌ le Mì ä sònwɛ tù plě tǐ miǒ nyni le?” 30È keǒ u gbàa bogbò fòɛ neaǒ nɛ̀ dia wan le. 31Ii tè kě sìsi kukwǐǒ i nia Jùsu bàtea i je, “Bɛ̌ nu Bò klě ä jbɛjluǒ ja sɛ̀, dbo ämo klě bocheǒ mǒ.” 32È kě Jùsu dɛ̌a i je Ɔ je, “A mu.” Ii tè ǐ sɔnaě jbɛjluǒ ja mǒ ǐ palaě bocheǒ mǒ, tǐi doo tǐ jleě boche wùɛǒ è nìǒ tèeaǒ jbǒo kponkpǒo dɛǒ pɛ̀slɛɛa je ǐ wɛ̀ɛaě jbǒ mɔ̀ de ɛ̌ kpala i. 33Ii tè nyopòǒ ü tùia lii jǐ mɔ̀ u kpala dǐa plùplɛ ǔ tmɔɔ̌a nyopòǒ dɛ wùɛ kpalaa tùɔn keǒ jbɛjluǒ jleě mǒ ü kǔ sìsi nea lěe ja. 34Ii tè ǔ sɔnaě dǐa mǒ ǔ mua Jùsu nya bɛ̌ba. Tà u jěa Lɔɔ, u pea Ɔ kpěǒ ii fano, ii tè u tmɔɔ̌a Nɔ u je, “Ä bɛ̀teè le, sɔn nɔ äa blǒɔ wlòmo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\