Matiɔ̌n 9

1Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo beea kɛn bo klě blǎgbè wan ǔ bɛ̌a jbǒǒ tìe de ǔ mua lě Ɔɔ diěǒ Ɔ nea lěe kɛn, 2klě nyopò tùu jalaě bo klɔ̀ɔ jbɛju klě Ɔ mɔ̀ keǒ chèen kɛn. È tà Ɔ jěa luu tè wlò popoɛ taeǒ, kě Ɔ dɛ̌a bo klɔ̀ɔ jbɛjuǒ je Ɔ je, “Ně jǔ, nè wlò bɛ blo, Ě poo nè kpni kukwǐi tè le wlò.” 3Tà teteǎ tee nyoo tìe wɔ̌naa win'ǒ, è kě u dɛ̌a klě uu chɛ̀ wlè jleě u je, “Nyesoaǒ ɔ pe fla wan!” 4È tà Jùsu jiaa dɛ u sìɛn'a dlǒ mɔ̀le, è kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè a sìɛn neě kɛ dɛ kukǔ taeǒ dlǒ mɔ̀le? 5Ii sɔ̌n'à Bo jě dɛ tae se kɛ mǒo kma nyu bɔ boɔɔ bɛ̈ kpaa tùɔn? Deě Bo nu kɛ Ě po nè kpni kukwǐi tè le wlòe? Deě Bo nu sɔn mǒ nà? 6Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo Jbɛjuu Jǔà Ɔ kɔn kpě keǒ Bɔ poo kpni kukwǐi tè wlò le kělɔ kmɔ̌ mɔ̀.” Tèǒ nì kɔn tè Ɔ chèa bo klɔ̀ɔ jbɛjuǒ ja Ɔ je, “Dǔ jemǒ, kpa nè chèen'ǒ, muě koǔ bo.” 7Tǐi doo tǐ jleě jbɛjuǒ ɔ dǔa jemǒ ɔ̌ dǔa ɔɔ chèen'ǒ mǒ, è nɔ̀ǒ muaě koǔ bo. 8Tà diblɛ̌ǒ u jěaa dɛǒ, è ɛ kàea u le wan ǔ pea Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ Bɔ dia kpě taeǒ tàmo sà klě tùonyopo slè. 9Tà Jùsu sɔnaǒ tàa mǒ, Ɔ jɛɛa jbɛju tɔ̀ɔ kɛn ɔ̈ neaǒo wlě tɛ̌n koǔ bo u dɛɛa Matiɔ̌n. È kě Ɔ dɛ̌a Matiɔ̌n je Ɔ je, “Naǎ de.” Tǐi doo tǐ jleě è nɔ̀ǒ sɔna mǒ ɔ̈ nana Jùsu de. 10Tà tǐ gbei sìn'aa, è nùǒ muaě Matiɔ̌n'ɔ tà ü mua dɛ diba. Tà u kɛ̀naǒo dɛ dila mǒ bo, è dlǒ wlě tɛ̌n nyo fòfoa klee kpni kukwǐ nyo tùu nù dia lě Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo mɔ̀ ǔ diiaǒ tàa do dɛ. 11Tà Fɛlesǐi wǎn jěaa dɛǒ, ù gbàla Jùsuu mɔ̀ cheěn nyo wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè aa Tee Nyu klee nyopò taeǒ u dii liǐ kɛǒ tàa do dɛ?” 12Tà Jùsu wɔ̌naa tèǒ, Ɔ̀ tùa u kɛ̀ɛn Ɔ je, “Nyopòà üǔ kmaa u se dɛjǐɔ sòa, kɛɛ nyopòà kmɛɛ nù sòɛ dɛjǐɔ. 13Ba mu a mǐ ɛ chěn dɛ Nyesoaa win sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ keǒ ɛ mɔ̀ ɛ̈ moo, ‘Mǒ Nyesoa Ě jlɛ̌ nyopò bu kɔn wɔle keǒ nyopò tùu mɔ̀, ɛ̈ see bu pieě chɔ̀no je.’ Tèǒ nì kɔn tè Ě seɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ di keǒ Boǒ da jebo siǐn nyo u mǐ uu wlè bo bitǐ, kɛɛ Ě diě keǒ Bo da kpni kukwǐ nyo u mǐ uu wlè bo bitǐ.” 14È Ně Dlǒ Po Jɔ̀ɔ̌n'ɔ mɔ̀ cheěn nyoo tìe nù dia lě Jùsu mɔ̀, u gbàla Ɔ wan u je, “Mɛ kɔɔ̌n tè ämoà ä klee Fɛlesǐi wǎn ä keě kɛ chìn keǒ Nyesoa mɔ̀ boɔboɔ mɔ̀ tǐ wùɛ mɔ̀ plě Nè mɔ̀ cheěn nyo uǔ nuǔ dɛɛ doà.” 15È Ɔ tùa lu kɛ̀ɛn Ɔ je, “Tǐnma mu nynɔɔ jbee mɔ̀niapo wɔ̀le je bu chìn kɛ le tà u klee nynɔ kɔn nyuǒ u neě jèǒ tàa do le? Kɛɛ ɛ kɔn tǐ miǎ lěe diba tǐnma nynɔɔ jbeǒ ɔ miǎě u slè sàe le plě u miǎa kɛ wɔle le nu u miǎ chìn. 16Nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ dǔ dalo jajlo mǒ bɔ̈ paě ɛ dalo dakǎà wòo. Bɔ̌ nu ɛ, tǐǒ jleě ɔ mii daloǒ jlaba, dalo jajloǒ bɛ̌ mu chlìba, è dalo dakǎǒ ɛ̈ wòo ɛɛ klaklǎ kɔn bɛ boǎě wan le. 17Plě nyu wùɛ nɔ̀ slě wɔ̀ bɔ̈ dǔ nmɔ jajlo mǒ ɛ̈à plǐi bɔ̈ poě ɛ tapɛ̌ gbà wan. Bɔ̌ nu ɛ, bo nmɔ jajloǒ bɛ̌ muě ɛ blěe funfǔ jaba, tapɛ̌ gbàǒ ɛ kɔn bɛ wa, è nmɔǒ ɛ mi bo wlɛ̀ba plě tapɛ̌ǒ ɛ mǐ gbè sùe. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè nyopò peě nmɔ jajlo klě tapɛ̌ jajlo wan ɛ̈ di ɛɛ numa ii sɔ̌n'ǒ i mǐ tɛɛ nu.” 18Tà Jùsu kea lěe nyopò fòfoaǒ mɔ̀ boɛ, è Jùwɛ nyoo Nyesoa koǔu nyefòɛ tɔ̀ɔ nɔ̀ dia lě Ɔ mɔ̀ ɔ̈ kɔlaǒ Ɔ kwne jemǒ bo, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Ně nynejuju kǒ lo kèkeà, kɛɛ bɛ̌ nu Bò diě, Bò gbè ɔ mɔ̀, ɔ kɔn bɔ ne kmɔ̌ de.” 19Ii tè Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo sɔna mǒ ǔ nɛna jbɛjuǒ de klě ɔɔ koǔ bo. 20È nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ nymɔ kwɛ̌ niaa klě jlěe pù tùo sɔ̌n wlòmo nɔ̀ diiaě Jùsu demǒ ɔ̈ tǒa Ɔ wlawlǒo ngmnǎ le. 21È dɛà nɛ̀ ɔ chlàla klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě ɔ je, “Bɛ̌ nu boǒ tǒ Ɔɔ wlawlǒ le sosǒ, è ně kwɛ̌ kɔn bɛ bɔ̌ dɛ.” 22È tà ɔ nua lɛɛ, Jùsu chèa de Ɔ̌ jěa lɔ, kě Ɔ dɛ̌a ɔ je Ɔ je, “Ně nynejuju, bo chǒn bɛ nu mò, nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klěě mǒ nɛ̀ǒ pean mò.” È sɔɔn'aǒ tǐǒ jleě mǒ è nɔ̀ǒ kɔn kwɛ̌ bɔ̌a dɛ. 23È Jùsu sɔnaǒ tàǒ mǒ Ɔ̌ muaě nyefòɛǒ ɔɔ koǔ bo. Tà Ɔ nynia lěe, è Ɔ jɛɛaě nyopò ü beaa plèi keǒ nynejuǒ ɔɔ kpǎn nunuɛ mɔ̀ klee nyopò fòfoa ü tùiaa wlà. 24È kě Ɔ dɛ̌a u je Ɔ je, “Nynejuà ɔ se kǒ, ɔ mɛ ne sosǒ. Ii tè a pěǒ plomǒ.” Tà u wɔ̌na nii, è Nɔ̀ǒ u cheɛ̌a mɔ̀. 25Kɛɛ tà Ɔ pieaǒ uu plomǒ, è Nɔ̀ǒ palaě blò mǒ Ɔ̌ kmeea nynejuǒ son, è nyneju nɔ̀ǒ nynana bo. 26È dɛǒ Ɔ nuaa ù gbɛ̀tɛɛa ɛɛ tè blǒ wùɛǒ kɛn le. 27Tà Jùsu sɔnaǒo tùɔn'ǒ kɛn mǒ Ɔ keaa mi, è dodɔ nyoo sɔ̌n nù nɛa Lɔ demǒ ü pea tùe le ü dɛa Lɔ u je, “Klɔ̀ba Dèběsee jlǔu Jǔ, jbo ä wɔle je!” 28Kɛɛ Ɔ pala koǔ bo. È uu sɔ̌n'ǒ ù nana Ɔ de ǔ pala koǔ bo ke, Ɔ̀ gbàla u wan Ɔ je, “A po kɛ i mǒ kàan tè ɛmoo Ě wɔ̀le je Boǒ pean a nee?” È u tùa Lɔ kɛ̀ɛn u je, “Uuǔn, äa Koɔn.” 29È Ɔ kmeaǒ uu jǐ kɛn bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Ke a nu ɛɛ tè kàan tè popoɛ nɛ̀ bɛ mono.” 30È tǐi doo tǐ jleě è nùǒ kɔn jǐǒ knana. È Ɔ maěaě u chìjoɛɛ nɔkǔ mǒ bo Ɔ je, “Baǎ tmɛɛ̌ nyu wùɛ dɛà ɛɛ tè.” 31Kɛɛ tà u pěaǒo plomǒ, è nìǒ u gbɛ̀tɛɛa blǒ wùɛǒ kɛne. 32È tà Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo klee diblɛ̌ǒ nɛa Lɔɔ de u sonwɛaǒo tàǒ mǒ u keaa mi, è nyopòo tìe jalaě jbɛjuà seaa wien boɔboɔ ji klě Ɔ mɔ̀ ɔ̈ kǔ sùsu nea lěe ja 33Ɔ̌ sàlaě jbɛjuǒ kǔ sùsuǒ ja, è nɔ̀ǒ tùngmaea wien le boɔboɔ. Tà diblɛ̌ǒ u jěaa dɛǒ, i kɛɛn'a u le wlò, kě u dɛ̌a u je, “Dɛ taeà ä sěɛlǎ ɛɛ dɛ jě kělɔ Ǐsòwɛ̌ blǒ kɛn.” 34Kɛɛ kě Fɛlesǐi wǎn dɛ̌a u je, “Kǔ sìsii je siɔǒ nye Ɔ kpěǒ Ɔ̌ sɛ̀ě nyopò kǔ sìsi ja le.” 35È Jùsu nɛa dě fòe klee deě wùɛǒ kɛn le. Klě deěǒ kɛn Ɔ nɛa Jùwɛ nyoo Nyesoa keǐ je le Ɔ̌ teea u Ɔ̌ pea u Nyesoaa kàan tuposà je ɛ̈ kwɛɛǒo Nyesoaa win kwa konkɔn jleě mǒ bo. Ɔ peana nyopò wùɛɛ kmakma klee kweǎa doědoe. 36Tà Ɔ jěaa diblɛ̌ǒ uu wlè sakaeaa jǐ měne wòje keà blableǎ nii wɔle le i see nae nyu kɔn plě feanfeǒ jǐ lii je le, ùu wɔle beaě Ɔ mǒ no. 37È kě Ɔ dɛ̌a Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo je Ɔ je, “Nyopòà u fò lo wòje bebɛ̌ kou, kɛɛ ɛɛ bebɛ̌ nyo se fò. 38Tèǒ nì kɔn tè ba gbà chèǒ ɛɛ konkɔn Nyu wan Ɔ̈ monoo Nyesoa Ɔ mǐ nyopò fòfoa dbo u mǐ Ɔɔ kouǒ bɛ̌.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\