Flepiɛn 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌ klee Timɛtěà chlě chněedɛ̌à ü moo Tentǎn Jǔ Jùsuu nyebajle, ä chleě amo Nyesoa nyo wùɛ mɔ̀ ü klee Tentǎn Jǔ Jùsu monoo dɛɛ do ü neěe dě fòɛǒ monoo Flepà wlòmo, jà uu Nyesoaa tè boɔ nyo klee nyopò mǎ uu dbo. 2Nɛ bo Nyesoa Ɔ̈ moo äle Gbeǐ klee Jùsu Tentǎn Jǔ Ɔ̈ moo äle Koɔn Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ klee ně bo wnawna keǒ a mɔ̀ bi muu nya. 3Tǐ wùɛ mɔ̀ aa tè bǐ beeě wlòmo, Ě pe ně Nyesoa tàto. 4È tǐ wùɛ mɔ̀ bo keǒ aa tà bɛ̀tee le, ɛ jɛ lěě chǒn wlò jleě. 5Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo sɔɔn'ě chnɛ̀ jlǒ waěǒ a mooa Tentǎn Jǔu wǎn jleě mǒ bò jɛ tǐà, amoà amo mɛ̌ǒǒ mɔ̀ ü pe Nyesoaa kàan tuposàà nyopò tùu je. 6Ii tè Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo Nyesoaǒ Ɔ̈ tùaa kàan konkwaǒ wlò klě a slè Nɔ̀ mi ɛ nya kpaeba ɛ mǐ ɛ kpa kpa ɛ miǎ mɔ̀ wɛ̀ keǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ Tentǎn Jǔ Jùsu miǎa de jaba mɔ̀. 7Baǎje mǒ poo wùlo ɔ̀ɔ̌ mǒ se wùlo poo lo, Ě wɛ̀ɛn kàan tuposàà ɛɛ tè kɛn klee Ě pee ɛ kòo kɛn keǒ nyopò tùu mɔ̀, ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ bo nu chǒn keǒ aa tè mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě jě ɛ ɛ̈ moo aa wùɛà a klee mǒo sɔ̌n ä moo mɔ̀niapo keǒ konkwa taeà Nyesoa nye mǒo ɛɛ nunuɛ mɔ̀. 8Nyesoa ji ɛle ɛ̈ moo dɛà Ě boɛɛ ɛ moo kàan tè keǒ bo dǎ bò ɛ̈ moo aa pnǒ niǐ ni plě keǒ Tentǎn Jǔ Jùsu nu amoo mǒ noɛɛa kě Ě nu a mǒ noɛɛa. 9Ě bɛ̀te Nyesoa a mǐ měne nonoɛɛ ne ɛ mǐ kɛn le bebee le klee a mǐ dɛǒ monoo kàan dɛ ji plě klee a mǐ tè tù klě mǒ slɛɛ̌ tǔn wlòmo kpǎkpǎ. 10È ba wɔ̀ě ɛ keǒ ba tba kàan noǎǒ a miǒ jleě měne nunuuma. Dɛǒ nɛ̀ mi a mǒ sɛ̀ɛba a miě mɔ̀le snǎ klee aǎ di tè jɛɛa kɔn keǒ chnɛ̀ jlǒ waěǒ Tentǎn Jǔ miǎa de diba mɔ̀ 11klee a mǐ mǒ slɛɛ̌ dɛ nu ɛ̈à Tentǎn Jǔ Jùsu nu amoo a wɔ̀le ba nuu ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoa mǐ de bìsee le klee Ɔɔ tè mǒ jǐ boaě le. 12Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě jlɛ̌ ba ji ɛ ɛ̈ moo noǎ kukwǐà kpaa tùɔn kěàǎ jleě mǒ sɛjesɛ nì mǎǒ keǒ bï gbɛ̀tɛɛ kàan tuposàà le, 13dɛǒ nɛ̀ nu ɛ nyopò wùɛ ü neɔɔ klɔ̀ba kǎ fòɛ bo klee nyopò tùu ǔ ji ɛ ɛ̈ moo Ě poo wùlo keǒ tà Ě pee tuposàà ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo. 14È de äa bǐì Tentǎn Jǔu wǎn fòfoa ü jě mǒo Ě neɔɔ wùlo u kɔn wlò kpaea klě Koɔn mǒ, bǔ ke Nyesoaa win boɛ u kɔn kpenkpɛ uǔ pe fano. 15I moo kàan tè, tèà kɔn tè nyopòo tìe pee tuposàà kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo nɛ̀ moo u ni chea plě u klee nyopò tùu kpɛǒ ɛ le u mi blala mǒ, kɛɛ ɛ kɔn nyopò tùu pee tuposàǒ keǒ uu kàan wlò jleě. 16Nyopòǒ noɛɛ nee Nyesoa mǒ u ji ɛle ɛ̈ moo tèà kɔn tè Ě neɔɔ wùloɔ nɛ̀ moo keǒ bo wɔ̀ɔn tuposàà ɛɛ tè kɛn. 17Nyopòǒ ü see Tentǎn Jǔu wǎn sɛjesɛ plě ü pee tuposàǒ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ jleě mǒ bo keǒ uu chɛ̀ɛ mǒ nymi wlògbaee tè mɔ̀, u jě ɛ ɛ̈ moo tà Ě neɔɔ wùlo u wɔ̀le je bu poěě feanfeǒ fòfoa slè le. 18Ɛ se dɛ mono, baǎje nù ke tuposàǒ pe klě mǒ nymi tǔn wlòmo klee klě kàan tǔn wlòmo, ke ɛ toon jleě mǒ bo nyopò boɛɛ lee Tentǎn Jǔu tè kɛn klě wakě wùɛ wlòmo ke ɛ nuě ɛɛ wòwɔ, ɛ nii niǐ chǒn. È dɛ tɛ̀ɛ kɔn tè Ě miǐ jèe chǒn le numa nɛ̀ moo 19Ě ji ɛle ɛ̈ moo aa bàtea klee Jùsu Tentǎn Jǔu Sùsuu mǒ sèsɛ nì mi ɛ numa Ě mǐ bo tɛɛ le kělɔ tàɔ. 20Ɛ moo ně wlòo jlajlǎ dɛ chɔɔ klee wlò je kuun dɛ ɛ̈ moo Ě seǎ dɛ wùɛ Ě mii numa ɛɛ tònwe pe kpe keǒ Nyesoa jemǒ, kɛɛ baǎje Ě ne kmɔ̌ ɔ̀ɔ̌ Ě kǒ, Ě miě kpenkpɛ poba Ě miě ně kmɔ̌ wùɛ sà tǐ wùɛ mɔ̀ klee klě tǐà wlòmo Ě mǐ Nyesoaa tè jǐ boaboǎ nye. 21Keǒǒ mɔ̀ dɛ ně kmɔ̌ neneɛ monoo nɛ̀ moo bo nu Tentǎn Jǔu konkwa. Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu bo kǒo, ɛ miiǒ mǒ dɛ bo poba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě miiě Tentǎn Jǔ mɔ̀. 22Kɛɛ bɛ̌ nu ně kmɔ̌ neneɛ bɛ̌ sɛ̀n nynɛ̌ bo nu kàan dɛ keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀, è Ě se dɛ tae boǒ sàǒo ji keǒ ii sɔ̌n'ǒ slè. 23Ɛ kma wan keǒ boǒ sàǒ dɛɛ do. Klě ii sɔ̌n'ǒ slè kàan dɛ Ě jěě nɛ̀ moo bo kǒ bo muě Tentǎn Jǔ mɔ̀. 24Kɛɛ ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ bo neě jè kmɔ̌ keǒ aa tè mɔ̀. 25Ě kuun ɛmoǒ je wlò, ii tè Ě ji ɛle ɛ̈ moo Ě mi kmɔ̌ nema Ě mǐ a mǒ sɛ̀ɛ le a mǐ plɔɔ bloblɛ kɔn klee aa tè wlò popoɛ mǐ nya muu nu. 26Klě ɛmo tǔn'ǒ wlòmo a klee mǒo sɔ̌n bä neǒ tàa do, a mi tè tìi kɔnma ï kɔn tè ba poo Nyesoaa nynɛ̌ le keǒ dɛ Ɔ nuu keǒǒ mɔ̀. 27Dɛ bɛ̈ jě bɛ̈ kpa tùɔn, aa kmɔ̌ neneɛ bɛ tee ɛ wòje nyopò ü blɛɛǒ je bü kɔn'ɔ kàan tuposàǒ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔu tè jleě mǒ bo. Bǎ ke ɛmoǒ ni, baǎje Ě diě ä mǐ jejěe le ɔ̀ɔ̌ Ě kɛ̀n'ě nya bo Ě wɔ̌n aa tè, Ě mi ɛ jiba ɛ̈ moo kɛn kenkmeea neǒ a slè plě klee a niǒ tàa do konkwa tǐ wùɛ mɔ̀ keǒ ba gbɛ̀tɛɛ tuposàǒ le. 28Aǎ pe aa jlae nyoo fano keǒ dɛ wùɛɛ tè mɔ̀. Dɛǒ nɛ̀ mi ɛɛ jboo dɛ tùba keǒ u mɔ̀ ɛ̈ moo Nyesoa mi u gbè sùeba, è amo mi gblàeba. Ɛ mooa Nyesoaa kɛn wɔɔn dɛ 29tà Ɔ nyea amoo Tentǎn Jǔu konkwaǒ, ɛ̈ sea ba po Ɔɔ tè kàan tèe do, kɛɛ a mǐ Ɔ sònwɛ mɔ̀ jěe le ke. 30A klee mǒo sɔ̌n ä wɛ̀n je dɛɛ doǒ a jěa mǒo Ě wɛ̀n'aa je plě ɛ̈ kɔn tè a wɔ̌n'ɔ Ě wɛ̀ɛ̌n jèe je.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\