Flepiɛn 2

1Tèǒ nì kɔn tè bɛ̌ nu keǒ a klee Tentǎn Jǔ ba moo dɛɛ do bɛ̌ po a kbě ja le klee Ɔɔ mǒ noɛnoɛ bɛ̌ nye a wlò wlòmo ble tùtuɛ plě a klee Ngmà Je Sùsu bǎ keǒ tàa do be plě bo Nyesoa Bɔ̌ nu kàan keǒ a mɔ̀ klee Bɔ̌ jboa a wɔle je, 2è ba nu mǒ bo nu chǒn le chɔɔ klee ba kɔn dlǒ le sìɛnsiɛn do, ba nonoɛɛ měne ɛ̈ bɛ boae lee kɛn mǒ, kɛn wonwɔɔa bɛ neě a slè, ba kɔn'ě dɛɛ do dlǒ wlòmo. 3Baǎ ni dɛ wùɛ klě mǒ nymi tǔn mǒ klee klě de jaě sùsu mǒ ɛ̈ see dɛ wlò mǒ ne, kɛɛ ba tìeǒ aa chɛ̀ plě a nu nyopò tùu dɛ mǒ ɛ miǒ aa chɛ̀ mǒ sìn. 4Baǎ kwɛn'ě aa doo tè mɔ̀ chɔɔ, kɛɛ a kɔn'ě nyopò tùu tè mɔ̀ ke. 5Kmɔ̌ɔ doǒ neěe Tentǎn Jǔ Jùsu ja nɛ̀ ba kɔn. 6Kàan tè Ɔ moo Nyesoa klě Ɔɔ kmɔ̌ neneɛ mǒ, kɛɛ Ɔ seaǒ nyopò demǒ ne bɛɛ keǒ bu nua Ɔɔ dɛ wòje Nyesoa. 7Kɛɛ Ɔ tìeaǒ Ɔɔ chɛ̀ Ɔ̌ poaě Ɔɔ chɛ̀ kèi tǔn wlòmo plě Ɔ̌ wǒa tùonyopo tùu je Ɔ̌ woǒa ä je klě tùonyu tǔn wlòmo. 8Ɔ tìeaǒ Ɔɔ chɛ̀ Ɔ̌ nyeaǒ Ɔɔ Gbeǐ tùtuɛ bò jɛɛa ɔɔ kokǒ tǐ kɛn'ɛ chɛ̀ ɛ̈ mooa Ɔɔ kokoɛ̌ keǒ pète bɛ̌ tu jleě. 9Tèǒ nì kɔn tè Nyesoa dǔa Ɔ mǒ Ɔ̌ tùaě Ɔ tùɔn'à kɔn tè kmaa chɔɔ dɔ̌ kɛn bo Ɔ̌ nyea Ɔ nynɛ̌ ɛ̈ kɔn tè kuun ɛ̈ sìn'ǒo nyneǎ wùɛ mǒ. 10Dɛ sonwɛě ɛɛ wlòmo nɛ̀ moo Jùsu Bɔ̌ tbaeǎ je bo Ɔɔ nynɛ̌ǒ bɛ̌ daeǎ, nyu wùɛ neěe jɔkɛn klee kělɔ blǒ mɔ̀ plě klee klě blǒ bobo nɔ̀ miǎ kwne bo kɔba, 11è nyu wùɛ kɔn bɔ boɔ lɛ ɛ̈ moo Jùsu Tentǎn Jǔ moo Koɔn ɛ̈ di ɛɛ numa Nyesoaǒ monoo Gbeǐ Ɔ mǐ tè jǐ boaboǎ kɔn. 12Tèǒ nì kɔn tè ně mǒ noɛ mɔ̀niapo ale, keǒ a niaa ǎ tùiaǒ něe win bo tǐ wùɛ mɔ̀, kě ɛɛ tè nu kmakma keǒ ba nu Nyesoaa konkwa klě Ɔ tùtuɛ fòɛ mǒ ɛ̈ di ɛɛ numa aa wowa dɛ mǐ dlǒ mɔ̀ mu. Aǎ ni ɛ tà Ě neɔ amoo slè sosǒ tè, kɛɛ sɛjesɛ tǐà Ě seɔ amoo slè ne. 13Nyesoa ni konkwa klě a slè, dɛǒ nɛ̀ ni ɛ ǎ jlɛ̌ ba nu dɛ blee Ɔɔ plɔ plě ǎ ni ɛmo dɛǒ. 14A nu noǎ wùɛ aǎ boboɛɛ wan le plě aǎ chɛtlǐi li 15ɛ̈ di ɛɛ numa tè jɛɛa ɛɛ̌ diǒ a jleě mǒ ne, a mǐ Nyesoaa jlǔà snǎ lěe mɔ̀le tù ü kɔɔ̌ dɛ seǒo jleě mǒ ne klě kmɔ̌ɔ jǐ le nymi nyo klee kpni kukwǐ nyoǒ neěe kmɔ̌ mɔ̀ slè. A fɔn klě u slè wòje jɔtnè ï fɛn'ɛ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀. 16È ke a mii wnewnɛ numa klě u slè nɛ̀ moo a nye u Nyesoaa win'à ï nyee nyu kmɔ̌ sie fònfno. Bɛ̌ nu bǎ nu ɛ, Ě miǎ kɛn le kunma klě chnɛ̀ jlǒ waěǒ Tentǎn Jǔ miǎ lěe diiba wlòmo ɛ̈ moo Ě sea win'à boɔ plě konkwa jakǎǒ Ě nuaa klě a slè Ě sea kbě ble wlǎ. 17Bɛ̌ nu bo kɔn bo kǒo chɛ̀ wòje piepie chɔ̀no keǒ a mǐ tè wlò popoɛ kɔn tè mɔ̀, Ě miǐ jè chǒn le numa plě a klee mǒo sɔ̌n ä miǒ plɔɔ bloblɛ tàa do kɔn. 18Dɛɛ doǒ nɛ̀ ba nu, chǒn bɛ nu amo a mǐ plɔɔ bloblɛ kɔn a klee mǒo sɔ̌n. 19Bɛ̌ moo Koɔn'ɔ kɛn wɔɔn dɛ, Ě kuun ɛ je wlò keǒ bo dbo Timɛtě klě a mɔ̀ pase ɛ̈ di ɛɛ numa Ě miě a mɔ̀le wɔ̌n ɛ mǒo chǒn nye ke. 20Ě se nyu tɔ̀ɔ kɔn bɔ̈ mǎ mǒo debo ɔ̈ kɔn'ɔ dlǒ le sìɛnsiɛn klee mǒo sɔ̌n neǒ tàa do plě ɔ̈ sìɛɛn aa tè dlǒ mɔ̀le kàan wɛ̀, ɛ̀ sìn'ǒ Timɛtěe do. 21Nyu wùɛ bɔ̈ nee kɛ̀ǒ ɔ kɔn'ě ɔɔ chɛ̀ɛ tè mɔ̀ sosǒ ɛ̈ see dɛ bɔ nuu ɛ̈ kwɛɛǒo Tentǎn Jǔ Jùsuu tè jleě mǒ bo. 22A ji ɛle ke Timɛtě nuě sèn bo momǎ keǒ Nyesoaa konkwaà mɔ̀. Ɔ klee mǒo sɔ̌n ä nuǒ tàa do konkwa keǒ bä po kàan tuposàà wòje jǔ klee gbeǐ. 23Ii tè bo jiǐ bo dɛ mii tùɔn kpaba kěàǎ jleě mǒ kělɔ tàɔ, nɔ̀ Ě kuun wlò je Ě mi dboba klě a mɔ̀. 24Bɛ̌ nu bɛ̌ moo Koɔn'ɔ kɛn wɔɔn dɛ, Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo ně chɛ̀ Ě miě a mɔ̀ diba pase. 25Klě tǐà wlòmo ně dlǒ jě ɛ ɛ̈ moo ɛ wɛɛn'ǒ le keǒ boǒ dbo Apaflɔdetà de klě a mɔ̀ ɔ̈ moo äa nenawai klee ɔ̈ moo aa Nyesoaa tuposà kpa nyu. Ɔ dǔaǎ mǒ sɛ̀ɛ mǒ no keǒ dɛ Ě sòɛɛ mɔ̀ ɔ̌ mɛ̌aǎ le ä nia konkwa plě ɔ klee mǒ ä wɛ̀n keǒ Koɔn mɔ̀. 26Kɛɛ aa wùɛ aa pnǒ ni ɔ no plě ɛ̌ nii ɔ feanfeǒ ɛ̈ moo a wɔ̌n ini ke ɔɔ fǒ nuu smuua, ii tè ɔ jlɛ̌ bɔ diě a mɔ̀ a mǐ ɛ ji ɛ̈ moo ɔɔ fǒ nu tɛɛ klě tǐà wlòmo. 27I moo kàan tè ɔ kmɛa ne ɔ̌ dukwla kokoɛ̌, kɛɛ Nyesoa kɔna wɔle je jbojbɛ keǒ ɔ mɔ̀. Ɛ se bo Nyesoa Bɔ jboa ɔ wɔle jee do, kɛɛ klee mǒ Ɔ̌ gblàla lěě sònwɛ chìnchiɛn slè bo Apaflɔdetà bɔ̌ kǒoa. 28Tèǒ nì kɔn tè ke ɛ miě ɛ wòwɔ numa Ě mi ɔ dboba pase ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ ɔ jě de chǒn mǐ a nu, è ně chɛ̀à ɛ mi ɛ numa ně wlò miě jɔ mǒ sɔn ke. 29Ba kme ɔ jebo klě plɔɔ bloblɛ tǔn kpɛntɛɛ̌ wlòmo wòje aa mamǔ klě Koɔn mǒ plě a nyeǒ nyopò taeǒ tùtuɛ ü kɔn ka wǒ ɔɔ je. 30Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ dukwla kokoɛ̌ keǒ Tentǎn Jǔu konkwaà ɛɛ nunu tè mɔ̀ plě ɔ̌ poo ɔɔ chɛ̀ɛ fònfno kla kɛn keǒ bɔ nyeě mǒ sɛ̀ɛa taeà a slě wɔ̀ ba nye mǒo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\