Flepiɛn 3

1Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, klě tǐà ä neěe wlòmo aa plɔ bɛ blo keǒ tà a klee Koɔn nyenymae nee mǒ. Ɛɛ̌ tùǔ kèjle keǒ boǒ chleě amo de bo wɛ̀ dɛà kɔn tè Ě chleěa amoo mɔ̀ sɔ̌n kɛn, imoǒ nì miǒ a mɔ̀ mǎma ï mi a kpni kukwǐ mɔ̀ tmɔɔma. 2Ba tù gbùoǒ jǐ mɔ̀ ü moo dɛ kukǔ nyoǒ ü tɛ̀n ɛ mǒo bü bɛ̌ luu chɛ̀ foeě u mǐi wa. 3Ämoà ämo sɛje u moo foeě bɛ̌ nyopò. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo ämo sɛ̀ Nyesoaa wɛ̀ klě Ɔɔ Sùsu mǒ plě ä kun kɛn le Tentǎn Jǔ Jùsuu tè plě äǎ kuun foeě bebɛ̌ wlò je ɛ mǐ ä jebo siǐn nyo mǒ nu. 4I moo kàan tè Ě wɔ̀le je bo kɔn wlò je kunkuɛn taeǒ lo, kɛɛ ɛ seě kàan dɛ wùɛ mo numa mu. Bɛ̌ nu bo nyu tɔ̀ɔ bɔ̌ jě lɛ ɛ̈ moo ɛ kɔn tè kɔn tè ɔ kɔn'ɔ wlò je kunkuɛn klě ɔɔ chɛ̀ mǒ ɛ̈ mi ɔɔ jebo siǐn nyu mǒ numa, è Ě kɔn noǎ fòfoa ï kɔn tè bo kuun nuu wlò je ɛ̌ sìn'ǒ ɔ mǒ. 5Tà Ě kɔɔn'aa, keǒ ně chnɛ̀ jlǒ wěe nnyɛɛ̀ nenɛ mɔ̀ Ě bɛ̌a foeě. Ě moo Ǐsòwɛ̌ kwɛin, Ě kɔn'ě dakɔ̌ dlǒǒ monoo Bɛ̀chemɛ̌ slè plě Ě moo Hiblǔ nyu. Bä diěǒ Nyesoaa teteǎa bo tùtuɛ dɛ kɛn, Ě kɔn'ě Fɛlesǐi wǎn slè ü sleěe jebo keǒ teteǎ ble tùtuɛ mɔ̀. 6Ě nea kbě kɛn Ě mɛ̌aǒ Jùwɛ nyo mɔ̀ ǔ tèa Tentǎn Jǔu wǎn'a tè mɔ̀. Ě wɔ̌na jebo siǐn tè, nyu wùɛ ɔɔ̌ jěa mǒ keǒ bo tè bi kmea mǒ keǒ Nyesoaa teteǎa dɛɛ doo chɛ̀ wlawlǎ mɔ̀. 7Kɛɛ keǒ Tentǎn Jǔ Jùsuu tè mɔ̀ imo noǎǒ Ě jěa pnɔɔ ɛ̈ moo i peaǒǒ bo dɛ, klě tǐà wlòmo iǐ poǒo dɛ boo kɛ̀. 8Bɛ̌ nu bo po imo noǎǒ kàan dɛǒ neǒo nyu bɔ ji Tentǎn Jǔ Jùsu wlòmo je Ɔ̈ moo ně Koɔn, ii wùɛ Ě jě li ɛ̈ moo i se dɛ mǒ ne. Keǒ Ɔɔ tè mɔ̀ Ě sàǒ noǎ wùɛ mɔ̀ jleě plě Ě jě li ɛ̈ moo i moo wɔ̀te ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ Tentǎn Jǔ kɔn 9plě Ě mǐ tè wlò popoɛ kɔn klě Ɔ mǒ. Dɛǒ nɛ̀ bo nu, è Ě se ně jebo siǐan kɔn klě teteǎa ble tùtuɛ mǒ, kɛɛ Ě kɔn nɛ klě tè wlò popoɛ mǒ. A jě lɛ, Nyesoa nu ä mǒ jebo siǐn nyo klě tè wlò popoɛ ä kɔn'ɔ mǒ. 10Tèǒ nì kɔn tè Ě jlɛ̌ boǒ ji Tentǎn Jǔ klee kpěǒ sàlaě Ɔɔ kǒla mǒ plě Ě jlɛ̌ bo kɔn'ǒ kàan noǎǒ Ɔɔ kokoɛ̌ klee sònwɛ jejeɛ̌ nye ämoo wakǎ jleě mǒ. 11Klě ɛɛ nunuɛ mǒ, Ě kuun ɛ je wlò Ě miǎ jemǒ dǔ Ě miǎ lě kǒla mǒ sɔn. 12Ě se bo dǎ ɛ̈ moo Ě nu dɛ wùɛ Ě kɔn'ɔ nunuɛ ne klee Ě snǎě le mɔ̀ kpǎkpǎ, kɛɛ Ě mɛɛ̌ǒ bo je Ě pɛ̀n imo noǎǒ le. Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ nuǔ mǒ Ɔɔ chɛ̀ɛ nyu ɛ̈ di ɛɛ numa Ě mǐ ɛmo dɛǒ nu. 13Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, Ě ji ɛle ɛ̈ moo Ě sěɛɛ̌ jè dɛǒ Ě pɛ̀n'ɛ le kɛn jɛɛ le, kɛɛ noǎ kukwǐ wùɛ Ě nuaa Ě snù ii tè le i be de, Ě tɛn'ě nya le keǒ dɛǒ neěe mɔ̀. 14Dɛǒ Ě pɛ̀n'ɛ le nɛ̀ Ě peě kbě Ě miě mɔ̀ Ě mǐ ɛɛ snǒ sàe dɛǒ monoo kmɔ̌ sie fònfno kɔn ɛ̈ neěe jɔkɛn ɛ̈ kɔn tè Nyesoa da ämoo klě Jùsu Tentǎn Jǔ mǒ. 15Ämoà snǎ lěe mɔ̀le ɛmo dɛǒ nɛ̀ bä sìɛn dlǒ mɔ̀le. Bɛ̌ nu aa tìee dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ̌ ne dɔ̌, Nyesoa mi a de jaeba a mǐ dɛǒ monoo mǒ slɛɛ̌ dɛ dlǒ mɔ̀le sìɛn ne. 16È a nɛ bä muu nya bä na snǔà nyniiɔ ämoo tàɔ mɔ̀. 17Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, a sàě ně fì le a mǐ nyopòǒ gbɛ̀ɛ le üà nee kmɔ̌ wòje je te dɛǒ ä nyea amoo ke ɛ je ba nuu. 18Ě tmɔɔ̌a ane klě wě fòfoa wlòmo plě Ě tmɛɛ̌ ane de klě fìɛn win wlòmo ɛ̈ moo nyopò fòfoa sɛ̀ dɛà mɔ̀ jleě ɛ̈ moo Tentǎn Jǔ kǒa le keǒ Bɔ mǐ u jebo siǐn nyo mǒ nu. 19Klě ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ u mi gbè sùeba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo uu nyesoa nɔ̀ moo dɛ uu wlè jlɛ̌ɛ. U jɛɛě uu chɛ̀ le keǒ dɛà kɔn tònwe blɛɛ je bɛ̈ nu nuu mɔ̀ plě dɛ wùɛ u sìɛn nee dlǒ mɔ̀le nɛ̀ moo kmɔ̌ɔ noǎà ii tè sosǒ. 20Kɛɛ ämoà ä kɔn lě jɔkɛn plě ä pɛ̀n Tentǎn Jǔ Jùsu snǔ mɔ̀le Ɔ̈ moo äa Koɔn klee Gblàgbla Nyu Ɔ̈ ä fee Ɔ̈ sonwɛ lěe jɔkɛn mǒ. 21Ɔ mi äa fǒà mii kǒba numa ɛ mǐ ponpnɔɔ no Ɔ mǐ ɛ tè jǐ boǎ fǒ mǒ nu wòje keǒ Ɔɔ nenɛ nuu. Ɔɔ kpěǒ nu Ɔɔ Ɔ̌ wɔ̀le ɛɛ Bɔ poě noǎ wùɛ Ɔɔ win kwa konkɔn bobo nì Ɔ mi numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\