Flepiɛn 4

1Tèǒ nì kɔn tè ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane ü Ě noɛɛ nee mǒ plě ü kɔn pnǒ ni mǒo, a nu mǒ chǒn ni mǒ plě Ě kun le kɛn keǒ aa tè mɔ̀. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè a nyna bo kpankpa klě aa tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ a kɔn'ɔ klě Koɔn mǒ. 2Ě bɛ̀te nynoo sɔ̌n'à monoo Iwlodìa klee Sentèki bu wonwɔɔ kɛn ɛ̈ kɔn nù monoo dɛɛ do klě Koɔn mǒ. 3Ě bɛ̀teè le ně bě Sesèkɔ, mǎǒ nynoǒ mɔ̀ ü nuu konkwa keǒ tuposàà ɛɛ popoɛ mɔ̀ ü mǎa mǒ klee Klɛmɛ̀ klee ně bǐì konkwa nu nyo tùu debo ü kɔn nyneǎ chleě lee klě fònfno chněedɛ̌ wlòmo. 4Tǐ wùɛ mɔ̀ aa plɔ bɛ blo klě Koɔn mǒ! È kě Ě dɛ̌ de Ě je, aa plɔ bɛ blo! 5A kɔn wlèe sɔ̌n keǒ nyu wùɛ mɔ̀. Koɔn miě diba pase. 6Dɛ wùɛɛ tè ně tùi a kèjle, kɛɛ tǐ wùɛ mɔ̀ a sɔn'ǒ Nyesoa mɔ̀ mǒ Bɔ ji dɛ tae a jlɛ̌ɛ klě aa bàtea wlòmo klee noǎ kɔn tè a miǒ Ɔɔ jemǒ bo poba. È bǎ ke bɛ̀te, a pe Ɔ tàto keǒ dɛ Ɔ nii mɔ̀ keǒ a mɔ̀. 7È Nyesoaa ně bo wnawna ɛ̈ nyu wùɛ slě wɔ̀ bɔ̈ jboo le nɛ̀ mi a kwa blěba klě tè wlò popoɛ mǒ ɛ̈ a kɔn'ɔ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. 8Ně bǐì Tentǎn Jǔu wǎn ane, demǒ bɔɔ̌ dɛ nɛ̀à, aa dlǒ le sìɛnsiɛn bɛ neǒ dɛà monoo kàan dɛ kɛn klee dɛà kɔn tè boǎa jǐ klee dɛà monoo mǒ slɛɛ̌ dɛ klee dɛà snǎ lěe mɔ̀le klee dɛà monoo jǐlenmɔ dɛ klee dɛà blee lee plɔ plě dɛ wùɛ ɛ̈ nyu bɔ̌ nuu ɛ̈ nii tɛɛ ɛ̈ kɔn tè u bɛɛ ɔɔ klee dɛà nyu bɔ̌ nuu ɛ̈ nii kàan tɛɛ. 9A nu noǎǒ a chěn'e klee noǎǒ Ě nye amoo klee dɛǒ a wɔ̌n'ɔ Ě boɔɔ klee dɛǒ a jě mǒo Ě nuu, è Nyesoa Ɔ̈ nye ämoo ně bo wnawna Ɔ miǒ a mɔ̀ neema. 10Ɛ niniǐ chǒn chɔɔ plě Ě pe Koɔn'ɔ nynɛ̌ le keǒ ba diě ně tè mɔ̀ kɔn klě demǒ bɔɔ̌ tǐ wlòmo. Kàan tè a kɔnaě ně tè mɔ̀, kɛɛ fɔ̌ sea tà ne a mǐa ɛ tee le keǒǒ mɔ̀. 11Ě se dɛà boɔ tà Ě sòɛɛ dɛ tè, ɛ̈ kɔn mǒ chěn ɛɛ keǒ ně plɔ bɛ bloo dɛ Ě blěe kɛn. 12Ě ji ke ɛ nee je le keǒ bo sònwɛ bɛ nu nyu klee bo nyu bɔ pàn. Ě chěn ke nyuu plɔ bɛ nuu bloblɛ ɛɛ je wɛ̌ dɛ le klě tà wùɛ klee klě tǐ wùɛ wlòmo, baǎje mǒ di digbaǐ fòfoa ɔ̀ɔ̌ sàno ni plě baǎje mǒ kɔn noǎ fòfoa ɔ̀ɔ̌ bo ke dɛ sòɛ. 13Bo Tentǎn Jǔà nye mǒo kpě Bɔ̌ sɛ̀ɛ leě mǒ, è Ě wɔ̀le ɛle keǒ bo nu dɛ wùɛ. 14Ɛ mooa kàan dɛ keǒ ba mǐaǎ mǒ sɛ̀ɛ le klě ně feanfeǒ noǎa slè. 15Amo Flepà nyo, a kɔn ɛ jijiɛ tɛɛ ɛ̈ moo klekle tà Ě poa amoo Nyesoaa tuposàà je plě Ě sɔna lěe Masedonìa wakǎ kɛn mǒ, Tentǎn Jǔu wǎn tùu nù seaǎ wlěe nyee dɛ nye ɛ̀ sìn'ǒ aa do. 16Sɔ̌noka, tà Ě nea lěe dě fòɛǒ moo Tɛslonikà wlòmo Ě sòɛaa mǒ sɛ̀ɛa, a dboa wlě klěě mɔ̀, ɛ sea waěe do, kɛɛ a wɛ̀a ɛ kɛn sɔ̌n. 17Ɛ se aa nyee dɛǒ ɛɛ tè i seě kmaa ne chɔɔ, kɛɛ Ě jlɛ̌ bo jě kàan dɛǒ miǒ ɛɛ dlǒ mǒ beba keǒ a mɔ̀ ɛ̈ miěe Nyesoa mɔ̀ mǒ sɔnma. 18Ě kɔn dɛ wùɛ Ě sòɛɛ le plě Ě kɔn ii fòfoaa chɛ̀ ǐ sìn dɛ Ě sòɛɛ kɛn. Nyee noǎǒ a dbo mǒo mɔ̀ ïǒ Apaflɔdetà ja mǒo nì nu ɛ Ě kɔn'ɔ kɛ̀ ii fòfoa. Keǒ Nyesoa mɔ̀ i wǒ je sonsnǒ nyee dɛ klee plɔ bloo chɔ̀no. 19Ně Nyesoa pàn ne, ii tè Ɔ mi a noǎ wùɛ a sòɛɛ nyema. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Tentǎn Jǔ Jùsu nye Ɔ tè jǐ boaboǎ keǒ Bɔ koǒǒ äa tà. 20Nɛ bo Nyesoaa Ɔ̈ moo äa Gbeǐ Bɔ kɔn tè jǐ boaboǎ tǐ wùɛ mɔ̀, kě bɛ ne. 21Wan le gbògba keǒ Nyesoa nyo wùɛ mɔ̀ ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Tentǎn Jǔ Jùsu mǒ. Tentǎn Jǔu wǎn'à klee mǒo sɔ̌n neɔɔ tàɔ u dbo wan le gbògba klě a mɔ̀. 22Nyesoa nyo wùɛ u gbà a wan le, sɛjesɛ nyopòà ü neɔɔ klɔ̀baa kǎ fòɛ bo. 23Nɛ bo Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya, kě bɛ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\