Falimɔ̌ 1

1Mǒ Pɔ̀ɔ̌à chlě chněedɛ̌à ɔ̈ u poo wùlo keǒ Tentǎn Jǔ Jùsuu tè mɔ̀, mǒ klee ně nenawai Timɛtě ämoà chleě mǒ Falimɔ̌ mɔ̀ ɔ̈ moo äa nenawai klee äa bě konkwa nuɔ. 2Ä dbe wan le gbògba ke klě äa mamǔ nyneju Afia mɔ̀ klee Achèpɔ ɔ̈ moo äa bě tabɔ̀poi keǒ Koɔn mɔ̀ klee Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ ü gbèe le klě nè tà. 3Nɛ bo äa Gbeǐ Nyesoa klee äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔ Uu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Uu wlò kǔ mǒ keǒ a mɔ̀ bɛ muu nya klee Bu nye a ně bo wnawna. 4Tǐ wùɛ mɔ̀ bo klě Nyesoa mɔ̀ boɛ, nè tè bǐ beěě wlò jleě, Ě pe Ɔ tàto keǒò mɔ̀. 5Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Ě wɛ̌n nè tè wlò popoɛǒ kɔ̀n'ɔ klě Koɔn Jùsu mǒ ɛɛ tè le klee ke nùu Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ mǒ noɛɛa. 6Dɛ moo něe bɛ̀tea nɛ̀ moo keǒ bò mì ɛɛ kbě kɛn ne mò nyopò tùu tmɔɔ̌ no ɛ̈ kwɛɛǒ nèe tè wlò popoɛ jleě mǒ bo ɛ̈ di ɛɛ numa mìě ɛ wɔ̀ keǒ bò jbo kàan dɛ wùɛ měne ɛ̈ ä mii numa keǒ Tentǎn Jǔ mɔ̀. 7Ně bě Tentǎn Jǔu wǎnpòi, nè mǒ noɛnoɛǒ kɔ̀n'ɔ keǒ nyopò tùu mɔ̀ ɛ̈ kɔn tè Ě wɛ̌n'ɛ ɛ nu mǒ ně plɔ blo chɔɔ plě ɛ̌ peě kbě ja le. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ è ni Nyesoa nyo wùɛ ǔ ni chǒn le. 8Kàan tè Ě wɔ̀ɔ lě je boǒ kuun jele bo tmɔɔ̌ noo mò klě Tentǎn Jǔu nynɛ̌ wlòmo keǒ bò nuu dɛǒ moo mǒ slɛɛ̌ dɛ, 9kɛɛ Ě ji ɛle nòɛɛ nyopò mǒ no, ii tè dɛà nɛ̀ Ě gbɛ̀ɛ leè wan. È mǒ Pɔ̀ɔ̌à ɔ̈ moo nyekpaklǎ klee ɔ̈ moo wùlo po nyu klě tǐà wlòmo keǒ tà Ě nii Tentǎn Jǔu konkwa tè, 10mǒà gbɛ̀ɛ leè dɛà wan keǒ Onisìma pènmo ɔ̈ wǒo kɛ̀ něe chɛ̀ɛ jǔ kělɔ wùloɔ Ě neɔɔ. 11Nyane tà ɔ sea mǒ sɛ̀ɛ nyu keǒò mɔ̀, kɛɛ klě tǐà wlòmo ɔ moo mǒ sɛ̀ɛ nyu keǒ mǒ klee mòo sɔ̌n mɔ̀. 12Klě tǐà wlòmo Ě dbe ɔ de klěè mɔ̀, ɔɔ pnǒ miǐ numa chɔɔ. 13Tà Ě neɔɔ wùloɔ keǒ Tentǎn Jǔu tuposàà ɛɛ tè mɔ̀, Ě jlɛ̌ bɔ neeɔ mǒ mɔ̀ bo ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ miǐǒ mò pènmo be keǒ ně mǒ sɛ̀ɛa mɔ̀, 14kɛɛ ně jlǎ bo nu dɛ wùɛ ɛ̈ nè wlò see kɛn wɔɔn no, ně diì kbě kpae le keǒ bò nu kàan dɛ, kɛɛ keǒ bò mì dɛà nè wlò wɔɔn noo kɛn nu. 15Tǐ tìi tà tèǒ kɔn tè Onisìma sàeaǒ mòo gbàa klě tǐ gbeià sìn'i wlòmo nɛ̀ moo ɛ̈ di ɛɛ numa bɔ̌ tbaea je ɔ miěè gbàa bo ne ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma 16wòje màmǔ jbɛju ɔ̈ nòɛɛ nee mǒ ɛ̈ see kɛ̀ɛ kèi, kɛɛ ɔ̈ kɔn tè sìn'ǒo kèii tè mǒ. Ɔɔ tè kma ne keǒǒ mɔ̀ plě i mi kmama keǒò mɔ̀ keà màmǔ jbɛju klee Tentǎn Jǔu wǎnpòi. 17Ii tè bɛ̌ nu bò jě ɛ ɛ̈ moo Ě moo nyuɔ̈ klee mò niǒo tàa do konkwa keǒ Koɔn mɔ̀, è keà mìi mǒo jebo kmekmɛ numa, kě bò nu ɔ jebo kmekmɛ. 18Bɛ̌ nu bɔ̌ nua kenkan dɛ keǒò mɔ̀ plě bɔ̌ blěaǒò dɛ tɛ̀ɛ mɔ̀ kwa, è ɛmo dɛǒ mǒ bò poě ɛ dlǒ. 19Mǒ Pɔ̀ɔ̌ɔ chɛ̀à sà dɛ chlě nyu pěnsnètu kwa ɔ̈ chlě chněedɛ̌à ɛɛ win'à. Dɛ bò poěě dlǒ Ě mi ɛɛ̀ de nyema, bo ke ɛɛ̀ de nye, Ě se dɛà boɔba mu ɛ̈ moo, tà Ě jaɔ mòo Koɔn mɔ̀ nɛ̀ kɔn tè blèě kwa keǒ nè fònfnoo tè mɔ̀. 20Ii tè ně nenawai, Ě bɛ̀teè le, nu ɛmo dɛǒ keǒǒ mɔ̀ keǒ Koɔn'ɔ nynɛ̌ɛ tèe tà. Nu ɛ chǒn bɛ nu mǒ wòje keà bě Tentǎn Jǔu wǎnpòi. 21Ɛ̈ kɔn mǒ chlěe chněedɛ̌à, Ě ji ɛle dɛà kɔn tè Ě gbàa mòo wan mì ɛ numa plě Ě ji ɛle mì ɛ numa ɛ miǒ dɛà mǒ sìn'i chɛ̀. 22È dɛ tɛ̀ɛ neǒo de nɛ̀ moo wɔ̀ blò mɔ̀le keǒǒ mɔ̀. Ě kuun ɛ je wlò ɛ̈ moo Nyesoa mi aa wùɛ aa bàtea kɛ̀ɛn tùba Ɔ mǐ ɛ nu Ě mǐ de di klě a mɔ̀. 23Ɛpaflɔ̀ klee mǒo sɔ̌n u poo wùlo keǒ Tentǎn Jǔ Jùsuu tè mɔ̀, ɔ dbo wan le gbògba klěè mɔ̀. 24Dɛɛ doǒ nɛ̀ Mǎkè klee Awletakɔ̀ klee Dimǎse klee Lǔkù nu ü klee mǒ niǒo tàa do konkwa. 25Nɛ bo äa Koɔn Jùsu Tentǎn Jǔu wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sà Ɔɔ wlò kǔ mǒ keǒ aa wùɛ mɔ̀ bɛ muu nya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\