Wlɛ̀velesɔ̌n 1

1Chněedɛ̌à ɛ boɛɛ kɛn noǎ Nyesoa nyeaa Jùsu Tentǎn Jǔ Bɔ teeaa Nyesoaa na wien po nyebajle klee nynejlu ï kɔn bi kpalaa tùɔn ï kɔn tǐ seaǒo mɔ̀ tmɔ. Tentǎn Jǔ dboa Ɔɔ najiǒpòi kělɔ mǒ Jɔ̀ɔ̌n mɔ̀ ɔ̈ moo Ɔɔ na wien po nyebajlo Ɔ̌ teeaǎ noǎǒ. 2Kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo Ě sèsae ii tè kɛn le ɛ̈ kwɛɛǒo noǎ wùɛ Ě jěaa jleě mǒ bo. Win'à i moo Nyesoaa tuposà klee dɛ Tentǎn Jǔ Jùsu tmɔɔ̌a mǒo. 3Nyuà mii Nyesoaa wnɔsà win'à slèba ɔ kɔn ngmna, dɛɛ doǒ nɛ̀ ɛ mono keǒ nyopòà mi nii wɔ̌nma plě ü mi nii kàan tè poba mɔ̀ ï kɔn tè chleě lee kělɔ chněedɛ̌ɔ wlòmo. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo tǐ mǎ bo je keǒ noǎ wùɛà bi kpa tùɔn. 4Mǒ Jɔ̀ɔ̌n'à chlě chněedɛ̌à klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ɛ nyiɛtaà mɔ̀ ü neěe Esìa wakǎ kɛn. Wlòo jlajlǎ dɛ ɛ̈ɛ̌ sàa wlò kǔ mǒ klee ně bo wnawna bi neeǒ a mɔ̀ ï sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ Ɔ̈ ɛ tùu klee ɛ tùaa plě Ɔ̈ miěe diba klee ï sɔn lěe sìsii nyiɛtaǒ mɔ̀ mǒ ï nynaǒ Ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛ jemǒ bo 5klee klě Jùsu Tentǎn Jǔ mɔ̀ Ɔ̈ moo wlò kpae Sàse klee klekle Nyu Ɔ̈ sàeěe kǒla mǒ plě Ɔ̈ kɔn'ɔ klɔ̀bapoo wùɛ win kwa ü neɔɔ blǒɔ mɔ̀. Bìsea keǒ Jùsu mɔ̀ keǒ Bɔ di ä mǒ noɛɛ ne Bɔ di ä kpni kukwǐi plɔ tu kɛn bo maěe dbǔ mɔ̀ bɛ̌ ɛ̈ Ɔɔ kokoɛ̌ nuu. 6Ɔ nu ä mǒ klɔ̀bapoo klee bodiɔpò ä mǐ Ɔɔ Nyesoa Ɔ̈ moo Ɔɔ Gbeǐ Ɔɔ konkwa nu. Nɛ bo Tentǎn Jǔ Bɔ kɔn tè jǐ boaboǎ klee kpě ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma, kě bɛ ne! 7A tanà le, Tentǎn Jǔ miǎě nukpě kɛn diiba! Nyopò wùɛ miǎǒ Ɔ jleě mɔ̀ kpaba, jà nyopòo chɛ̀ǒ dbǎla Ɔɔ. Dakwɛ̌ wùɛà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u mi Ɔɔ sònwɛ chìnma. Imo tèà nì moo kàan tè, kě bɛ ne. 8Kpě kɛne Koɔn Nyesoa Ɔ̈ ɛ tùaa klee ɛ tùu plě Ɔ̈ miěe diba, kě Ɔ dɛ̌ Ɔ je, “Mǒà Mǒ moo Ɛɛ Wlò Tùla Mǒ klee Ɛɛ Dlǒ Chlɛ̀ɛa.” 9Mǒ Jɔ̀ɔ̌n'à ɔ̈ moo aa bě Tentǎn Jǔu wǎnpòi, Ě moo aa nenatùmo klě sònwɛ jejeɛ̌ slè klee Nyesoaa deplě klee tǐ jakě jebo nynanyna ï ä klee Jùsu ä jeěǒo tàa do. Ě boɛa Nyesoaa win plě Ě nia Jùsuu sàse dɛ, tèǒ nì kɔn tè Wlǔmɔ nyoo kòngmna kpala lěě blǒ tìeǒ kɛn ɛ̈ ně poěe gbàe mǒ u dɛɛ Pamǒ. 10Koɔn'ɔ defɛ chnɛ̀ jlǒ waě tɛ̀ɛ mɔ̀ ɛ̈ moo Sɛ̌ɛ̀de, Nyesoaa Sùsu Nɛ̀ bea lěě ja. È Ě wɔ̌na win ï pnɛ̌aa le klěě demǒ wòje keà nokpa boɛaa, 11kě i dɛ̌a i je, “Chlě dɛǒ jèe klě chněedɛ̌ wlòmo mì ɛ dbo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ɛ nyiɛtaǒ mɔ̀ ü neěe deě fòeà monoo Ɛfèse kɛn klee Smanà klee Pɔkemɔ̀ klee Taetawlà klee Sɔdè klee Feledɛfìa plě klee Lodisìa!” 12Ě bitǐa bo Ě mǐa nyuǒ boɛaě mǒo mɔ̀ jě. Tà Ě bitǐaa bo, Ě jěa klò nǎpea ti fòee nyiɛta. 13Klě klò nǎpea tiǒ slè Nyu tɔ̀ɔ nynanaě bo Ɔ̈ wǒaa Nyuà u dɛɛ Jbɛjuu Jǔ. Ɔ pea wlawlǒ pɛ̀tu ɛ̈ jɛa Lɔɔ bopla plě klò papɔ̌ sìin'aǒ Ɔ kekeě jleě. 14Ɔɔ dlǒ klee dujɔ̌ plɛ̌a pɔpɔ wòje jeseě ɔ̀ɔ̌ fankpɛ̌ plě Ɔɔ jǐ wnea wòje napèpɛlo. 15Ɔɔ boplɛ wnea ǐ nea wlekě wlekě wòje keà u nii na u siɛn kanwɛɛ ɛ̌ wnee plě u sonwɛ nɛɛ fǒ měne. Ɔɔ win jɛ̌a lě wòje keà něe klè kwlii. 16Ɔ blěa kwa jɔtnèe nyiɛta klě Ɔɔ dilǎ son mɔ̀ plě pan'à wɛ̌n'ɛ ɛ̈ kɔn'ɔ jǐi sɔ̌n ɛ̌ sonwɛaě Ɔ wan mǒ. Ɔɔ jigbà wnea wòje keà wɛn wulee blǒ mǒ ɛ fɛn'ɛ. 17Tà Ě jěa Lɔɔ, Ě pɛnaǒ Ɔ be wɔ̀ɔn bo keà nyu kǒo. È Ɔɔ dilǎ son nɛ̀ Ɔ mǎnaǎ kɛn bo, kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Fano bɛ bɔ̌ɔ̀ nunuɛ, Mǒ moo Klekle Nyu klee Demǒ Bɔɔ̌ Nyu 18plě Ɔ̈ moo Kmɔ̌ Ne Nyu. Ě kǒa le, kɛɛ tanàle, Ě ne kmɔ̌ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma plě Mǒ kɔn kokoɛ̌ klee na slè mumuɛ win kwa. 19Tèǒ nì kɔn tè chlě noǎà jèe ii tè, jà noǎà jèe klě tǐà wlòmo klee noǎ tìi mìǎa jěba. 20Jɔtnèe nyiɛtaǒ jèe ï neɔ Mǒo dilǎ son mǒ klee nǎpea tii nyiɛtaǒ, dɛ i sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ nɛ̀ moo jɔtnèe nyiɛtaǒ nì nynaǒ pènmo bo najiǒpòo nyiɛta ü nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn kpɛɛ nyiɛta pènmo bo. È nǎpea tii nyiɛtaǒ nì nynaǒ pènmo bo Tentǎn Jǔu wǎn kpɛɛ nyiɛtaǒ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\