Wlɛ̀velesɔ̌n 11

1È Ě nyeea dɛ ble dbee tu ǔ tmɔɔ̌a mǒ u je, “Sɔn mǒ mì Nyesoaa kǎ fòɛà ble dbe klee chɔ̀no tògbee kǒngmà plě mì nyopò wùɛà sɛ̀ɛ Nyesoaa wɛ̀ kělɔ kǎ fòɛɔ bo slè. 2Kɛɛ kǎ fòɛǒ ɛɛ pàntoǒ ɛ kɔn'ǒ kuodakwɛ̌ mɔ̀ ü mii ngmà je ne diěà batě kɛn ble tùba klě jlěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo, tèǒ nì kɔn tè nè dbe ɛ. 3Ně sàsepo kplěe sɔ̌n'à Ě mi u kpě nyema, u mi chìnchin dale měne poba u mǐ Ně win wan sà klě jlěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo.” 4Sàsepoo sɔ̌n'ǒ nù ɔlè tii sɔ̌n klee nǎpea tii sɔ̌n nynaǒ pènmo bo ï nynaǒo Koɔn jemǒ bo Ɔ̈ kɔn'ɔ kmɔ̌ win kwa. 5Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̌ tɛ̀n ɛ mǒ keǒ bɔ nu u dɛ kukǔ mǒ, na sonwɛě u wan mǒ nɛ̀ sùe uu jlae nyo gbè. Kě nyu wùɛà pɛ̀n lɛɛ le bɔ̈ nu uu dɛ kukǔ mǒ ɔ kɔn bɔ nu kokoɛ̌. 6Tǐǒ jleě sàsepoo sɔ̌n'ǒ u mii Nyesoaa win wan sàba, u kɔn kpě keǒ bu kan nǔ je klě jɔ mǒ ɛɛ̌ di dba plě u kɔn kpě ke keǒ bu bitǐ ně bo bɛ nu nymɔ plě u kɔn kpě bu poɔ dɛ kukǔ jakǎ wùɛ kělɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ke u mi ɛɛ sòasoa numa. 7Bɛ̌ nu bǔ wɔ̀ uu sàse dɛǒ mɔ̀, nmi kukǔ fòɛ ɔ̈ miěe bǐtìe fòɛǒ see mɔ̀ kɔn wan mǒ sɔnma, nɔ̀ mi u tùngmaema ɔ̈ mi u ja jǎba, ɔ mi u wan duba ɔ mǐ u dbǎ. 8Uu kokǒ dɛ miǒ blɛblě mɔ̀ bo pɛnma klě dě fòɛǒ moo Jlǔsnɛ wlòmo tà u kɔɔaǒ uu Koɔn pète bɛ̌ tu jleě. Jlǔsnɛ nɛ̀ nynaǒ Sedɔ̀n diě klee Ǐjɛ̀te blǒ pènmo bo. 9Klě chnɛ̀ jlǒ wěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo nyopò miě nyopò slè mǒ sɔnma u mǐ blě kɛn měne sɔn u miě dɔ̌ɔdɔ̌ nyoà pee dɔ̌ɔdɔ̌ win slè měne sɔn plě u mǐ dakwɛ̌ mɔ̀ měne sɔn u mǐ uu fěǒ jěba mu. U jlɛ̌ bu po u pà mǒ, ii tè uǔ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bu kpa u bo tùba. 10Nyopòà neɔɔ blǒɔ mɔ̀ u mi chǒn le numa keǒ uu kokoɛ̌ mɔ̀. U mi le ngmněma u mǐ nyenye noǎ nyenyee ne. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo wnɔsàɔpoo sɔ̌n'ǒ u nua nyopòà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ǔ jěa sònwɛ. 11Kɛɛ tà chnɛ̀ jlǒ wěe tan ne bɔ̀tie le sìn'aa, Nyesoa poa u fònfno mǒ ǔ nynana bo de, è nyopò wùɛà jěa luu ɛ poa u wan bo kètekee. 12È wnɔsàɔpoo sɔ̌n'ǒ u wɔ̌na win ï peaa sàe klě jɔ mǒ ï dɛ̌a bò uu je ɛ̈ moo, “A diɔ jɔ mǒ!” Uu jlae nyo keaǒ u mɔ̀le tɛn, è nùǒ mua jɔkɛn klě nukpǎ kɛn. 13Klě tǐi doǒ wlòmo, è kpě kɛne blǒ sèkea bea bo, è dě fòɛǒ ɛɛ wakǎ peǎn gbe nɛ̀ wlɛ̀a blǒ mǒ, è nyopòo taslěwɛɛ nyiɛta nù kǒa. Nyopòǒ siaa kmɔ̌, dɛǒ ɛ jaěa uu fě dlǐ, è nùǒ nyea Nyesoa tè jǐ boaboǎ Ɔ̈ kɔn'ɔ jɔkɛn win kwa. 14Dɛǒ nɛ̀ mooa sɔ̌n nenɛ tǐ jakěe dlǒ chlɛ̀chlɛ. È ba gbɛ̀ɛ le, tan nenɛ tǐ jakě i miě diba pase! 15Tà najiǒpòo nyiɛta nonɔǒ ɔ bea ɔɔ nokpa, Ě wɔ̌na slɛ̀ ɛ̈ peeaa le klě jɔkɛn, kě ɛ dɛ̌a ɛ je, “Kmɔ̌à ɛɛ win kwa kɔn kpě kɔn'ǒ äa Koɔn Nyesoa klee Ɔɔ Tentǎn Jǔ mɔ̀ plě Nɔ̀ mi ɛ win kwa kɔnma ke ɛ mii kɛ̀ɛ jleě mǒ bo tonma!” 16È kunkunyoo wlò tùo hɛ̀n'ǒ ü neaǒ uu klɔ̀ba gbèsɛiǒ kɛn ble keǒ Nyesoa jemǒ nùǒ kɔa uu jigbè ble keǒ Nyesoa jemǒ ǔ sàla Ɔɔ wɛ̀, 17kě u dɛ̌a u je, “Kpě kɛne Koɔn Nyesoa Ɔ̈ ɛ tùu plě ɛ tùaa, ä peè tàto keǒ Bò di Nè kpě fòe nu bi di kmɔ̌ wùɛà win kwa kɔn. 18Dakwɛ̌ wùɛ nù pea jlo, kɛɛ klě tǐà wlòmo Nè jlo neà ne plě ɛ nu tǐ keǒ Bò tù blilǐ keǒ kokǒ nyo mɔ̀ klee Bò sà Nè na wien po nyebajle klee nynejlu klee wnɔsàɔpo klee Nè nyopò tùu snǒ, jà nyefòe klee nyeflabutupò ü nyeǒ Mòo tùtuɛ. Ɛ nu tǐ de keǒ Bò sùe nyopòà gbè ü nymiaa kmɔ̌à jǐ le!” 19È Nyesoaa kǎ fòɛǒ neěe jɔkɛn ɛ knana ne, è Nyesoaa ngmà je ne blɔ̀kun'ǒ Ɔɔ kuo win neěe wlòmo ï neǒo Ɔ klee tùonyopo pǎnpe ɛ̀ jeěa le klě Ɔɔ kǎ fòɛǒ bo. È tɛ̀n ngmněa ne ɛ̌ kwlia ɛ̌ bea ble plě blǒ sèkea klee chɛn kpěn fòee pìpia dia le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\