Wlɛ̀velesɔ̌n 12

1È Ě jěa jboo dɛ fòɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ beaě jɔkɛn, ɛ mooa nynɔ tɔ̀ɔ ɔ̈ peaa wɛn mǒ wòje keà nyu pee wlawlǒ mǒ. Sòbae neaě ɔ bobo plě ɔ̌ tùa klɔ̀ba flɛ̌ dlǒ ɛ̈ u nuua jɔtnèe pù tùo sɔ̌n. 2Ɔ nea mǒ kwlě ɔ̌ fìn'a keǒ tà kwlě nunuɛɛ chnechně noǎa gbàla ɔɔ kanǐ tè. 3È jboo dɛ tɛ̀ɛ nɛ̀ beaě jɔkɛn. Ɛ mooa dɔsmɛ chǒ fòɛ ɔ̈ neaa dlěe nyiɛta je klee ngmèe pù dlǒ. Klɔ̀ba fleǎa nyiɛta nì ɔ tùa dlǒ. 4Ɔ nia ɔɔ wòn ɔ̌ chlìa jɔtnè fòfoa klě jɔkɛn ɔ̌ tunwiǐa nɔ i blǒ mɔ̀le. È ɔ nynanaǒ nynɔǒ nya bo ɔ̈ wɛ̀aa mɔ̀ keǒ bɔ̈ kmàeaa ɛ̈ di ɛɛ numa nynɔǒ bɔ̌ kɔɔ̌n'a bò Jǔǒ ɔ mǐa Jǔǒ di. 5Tà ɔ kmàeaa, ɔ̀ kɔna Jbɛjuju Ɔ̈ miaa kmɔ̌ wùɛà win kwa kɔnma klě kpě kɛne tǔn wlòmo. Kɛɛ u flǎla Jǔǒ Ɔ̌ kpaea jɔkɛn klě Nyesoa mɔ̀ Ɔ̈ neaǒ Ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛ kɛn bo. 6È nynɔǒ ɔ kpalaě kpatekpǎ blǒ kɛn plùplɛ klě tùɔn'à Nyesoa wɔ̀laa mɔ̀le kɛn, tà ɔ miaǒo nema Nyesoa mǐaě ɔɔ tè mɔ̀ kɔn klě jlěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo. 7È to tòala le klě jɔkɛn, Maekɔ̌ ɔ̈ moo najiǒpòi fòɛ klee ɔɔ najiǒpò nù tùngmaea dɔsmɛǒ mɔ̀ wònwɔn. È dɔsmɛǒ ɔ klee ɔɔ nablewa u wɛ̀na u mɔ̀ ke, 8kɛɛ dɔsmɛǒ ɔ klee ɔɔ nablewa sea kpě mǒ ne, ii tè ǔ dua u wan ǔ plùa u mɔ̀le klě jɔkɛn. 9Dɔsmɛ fòɛǒ ǔ sàlaě ɔ jɔkɛn. Nɔ̀ moo smɛ kpaklǎà u dɛɛ kǔ ɔ̀ɔ̌ Setɛ̀n ɔ̈ boo kmɔ̌ wùɛà mǒ. U tuǔn'a lɔɔ klee ɔɔ nablewa blǒ mɔ̀. 10È Ě wɔ̌na win ï jɛ̌a lěe klě jɔkɛn, kě i dɛ̌a i je, “Klě tǐà wlòmo Nyesoa diě keǒ Bɔ mǐ Ɔɔ nyopò gblà klee Ɔ mǐ Ɔɔ kpě nyopò tee le plě Ɔ mǐ kmɔ̌à win kwa kɔn. Klě tǐà wlòmo Ɔɔ Tentǎn Jǔ tee Ɔɔ kpě Ɔ kɔn'ɔ no. Kǔǒ ɔ̈ nynanaǒo Nyesoa jemǒ bo ɔ̈ jɛɛa äa bǐì Nyesoa nyo tè tǒn klee chnɛ̀ u sàlaě ɔ jɔkɛn ne. 11Blajǔu nymɔ klee Nyesoaa win ï u tmɛɛ̌aa nyopò tùu nì u nua ǔ dua lɔ. U pooa uu chɛ̀ɛ fònfno kla kɛn keǒ win'ǒ ii boɔboɔ tè mɔ̀. 12Tèǒ nì kɔn tè jɔkɛn klee nyopò wùɛǒ neěe a nu chǒn le! Kɛɛ chlǒ keǒ blǒ klee jbǒ mɔ̀. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo klě a mɔ̀ wɔ̀ɔn klě kǔǒ ɔ diě. Ɔ ji ɛle ɔɔ tǐ see kɛ̀ jleě mǒ bo tmɔ, ii tè ɔ pe jlo ɛ̌ sìn'ǒ le.” 13Tà dɔsmɛǒ ɔ jěa lɛɛ ɛ̈ moo u tuǔn'a nɔɔ blǒ mɔ̀, ɔ tùaǒ ɛ nynɔǒ demǒ ɔ̌ plìa ɔ mɔ̀le ɔ̈ kmàea ɔ̈ kɔnaa Jǔǒ. 14Kɛɛ nynɔǒ ɔ nyeea ke fòɛɛ kpakpeaa sɔ̌n nì neaǒ ɔ kɛn ɛ̈ di ɛɛ numa ɔ mǐa wan ɔ mǐaě tùɔn'ǒ wɛ̀aa mɔ̀le keǒ ɔ mɔ̀ kɛn mu klě kpatekpǎ blǒ kɛn tàà bɔ̌ nea lěe dɔsmɛǒ ɔɔ̌ dia ɔɔ mɔ̀ gbè klě jlěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo. 15È dɔsmɛǒ ɔ wlàla ně ɛ̈ sonwɛaě ɔɔ wan mǒ ɛ̈ wǒaa ně fòɛ, nɛ̀ tùaǒ ɛ nynɔǒ demǒ ɛ mǐa ɔ kpa, 16kɛɛ blǒà nɛ̀ mǎnaǒ nynɔǒ mɔ̀ ɛ̈ kàla wan ɛ̈ ngmnana ně fòɛǒ. 17È dɔsmɛ nɔ̀ǒ bea jlo měne chɔɔ keǒ nynɔǒ mɔ̀, ii tè ɔ mua ɔ̌ tòala to keǒ nynɔǒ ɔɔ jlǔu jlǔ tùu mɔ̀ ü tùiǒo dɛà Nyesoa tmɛɛ̌ uu bo klee ü nii Jùsuu sàse dɛ keǒ nyopò tùu mɔ̀. 18Tà Ě nynanaǒo jbǒ wien bo,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\