Wlɛ̀velesɔ̌n 13

1Ě jěa nmi kukǔ fòɛ ɔ̌ sonwɛaě jbǒǒ mɔ̀ mǒ. Ɔ nea dlǒ ngmèe pù klee dlěe nyiɛta. Ɔɔ ngmèǒ i nea dlǒ le fleǎa pù plě nynɛ̌à peaa Nyesoa fla wan ɛ̌ chleěa keǒ ɔɔ dlǒ wùɛ kɛn. 2Nmiǒ Ě jěaa ɔ wǒa chì. Ɔɔ be wǒa kòkǒwɛ̀ɛ be plě ɔɔ wun wǒa sàa wun. Dɔsmɛǒ ɔɔ kpě ɔ kɔnaa nì ɔ nyea nmiǒ klee ɔɔ klɔ̀ba gbèsɛɛ klee ɔɔ kbě fòe. 3Nmiǒ ɔɔ dlǒ do wǒa keà dɛ tbala ɛɛ ɛ̈ blɛɛ je bɛ dbǎla lɔɔ, kɛɛ chìe fòɛǒ ɛ wɛ̀a le. Nyopò wùɛ neaɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ɛ̀ kàea u le wan ǔ nɛa nmiǒ de. 4Tà ɛ tùu ɔɔ kpě nì ɔ nyea nmiǒ, ii tè nyopò sɛ̀a dɔsmɛǒ ɔɔ wɛ̀ ǔ sɛ̀a nmiǒ ɔɔ wɛ̀ ke, kě u dɛ̌a u je, “Mɔ wǒoǒ kɛ nmiǒ je? À nyu tae wɔ̀ je bɔ̈ wɔ̀ɔɔ̌n kɛ ɔ je?” 5Nmiǒ ɔ sɔɔn'aǒ mɔ̀ mǒ ɔ̌ pea wun fòɛ le keǒ ɔɔ chɛ̀ mɔ̀ ɔ̌ pea Nyesoa fla wan ɔ̌ nia dɛ wùɛ ɔ jlɛ̌ bɔ nuaa klě jlěe tan ne bɔ̀tie le wlòmo. 6Klě tǐǒ wlòmo ɔ pea Nyesoa fla wan klee Ɔɔ nynɛ̌ klee tùɔn'ǒ kɔn kɛn Ɔ neěe plě nyopòǒ neěe jɔkɛn. 7Ɔ sàeaǒ wun mɔ̀ bɔ kpala Nyesoaa nyopò to mɔ̀ bɔ dua lu. Kpě nyeea nɔ keǒ dakwɛ̌ wùɛ mɔ̀ klee nyopò wùɛ klee nyopòà pee dɔ̌ɔdɔ̌ win plě klee blě wùɛ. 8Nyopò wùɛ neɔɔ blǒɔ mɔ̀ nù mi ɔɔ wɛ̀ sàba ü sɔɔn'aě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ ü kɔn nyneǎ seaa chleě le klě Blajǔà kǒaa Ɔɔ fònfno chněedɛ̌ wlòmo. 9Bɛ̌ nu nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, ɔ blɛɛ je bɔ po nɔkǔ bo. 10Nyu wùɛ Nyesoa Bɔ̌ sàǒ keǒ bɔ̈ moo wùlo poɔ̌, ɔ mi wùlo poɔ̌ mooma. Nyu wùɛ Nyesoa Bɔ̌ sàǒ keǒ bɔ̈ koǒ pan jleě, ɔ mi pan jleě dbaěba. Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Nyesoaa nyopò kɔn bu nyna ɛ jebo klě tè wlò popoɛ mǒ. 11È Ě jěa nmi tɔ̀ɔ ɔ̈ sonwɛa lɔɔ blǒɔ mɔ̀ mǒ, ɔ nea dlǒ ngmèe sɔ̌n wòje blajǔu ngmè plě ɔ̌ boɛa wien le wòje dɔsmɛ. 12Sɔ̌n nonɔ nmiǒ ɔ nia klekle nmiǒ ɔɔ konkwa ɔ̌ gbɛ̀tɛɛa ɔɔ kpě le klě tà wùɛ, ɔ kpae blǒà ɛ klee nyopò wùɛ neɔ ɛɛ mɔ̀ kbě keǒ bu sàla klekle nmiǒ ɔɔ wɛ̀ ɔ̈ kɔn chìe fòɛ wɛ̀aa. 13Sɔ̌n nonɔ nmiǒ ɔ nia wlòlekaen noǎ, ɔ nia naa chɛ̀ ɛ̌ sonwɛaě jɔkɛn mǒ keǒ nyopò wùɛ jemǒ. 14Nɔ̀ booa nyopò wùɛ ü nea nɔɔ blǒɔ mɔ̀ keǒ ɔɔ wlòlekaen noǎ ɔ niaa mɔ̀ ï u sɔnaǒ ɔɔ mɔ̀ mǒ bɔ nuaa keǒ klekle nmiǒ pènmo. Ɔ tmɔɔ̌a nu bu nua klekle nmiǒ ɔɔ sùsu tu bɛ nynanaǒ ɔ pènmo bo keǒ ɔɔ tùtuɛ mɔ̀ ɔ̈ u nuaa pan u tbalaa dɛ, kɛɛ ɔ̈ neěa jèe kmɔ̌. 15È u sɔnaǒ sɔ̌n nonɔ nmiǒ mɔ̀ mǒ ɔ̌ poa klekle nmiǒ ɔɔ sùsu tuǒ fònfno mǒ. Dɛǒ nɛ̀ nu ɛ ɛ̌ wɔ̀le ɛ keǒ bɛ boɔ wien klee ɛ mǐ nyu wùɛ dbǎ ɔ̈ se ɛɛ wɛ̀ sàba mu. 16Ɔmo nmiǒ ɔ kpɛɛa nyopò wùɛ kpě ke, jà nyeflabutupò, nyefòapo, pònpan nyo, sònwɛ nyo klee kèiapo plě nyopòà see kèiapo keǒ bu mǎnaǒ u mǎkpee dilǎ son mɔ̀ bo klee keǒ uu jigbàa gblee wnana mǒ 17ɛ̈ di ɛɛ numa nyu wùɛ ɔɔ̌ dia dɛ plo plě ɔɔ̌ dia dɛ wùɛ tɔ̀n, ɛ̀ sìn'ǒ bɔ̌ kɔna nmiǒ ɔɔ nynɛ̌ plě bɔ̌ kɔna ɛɛ tìɛn ɛ̈ nynaǒ ɔɔ nynɛ̌ pènmo bo plě. 18Jè chɛtlǐi ngmni dǒ nɛ̀à ɛ̈ sòɛɛ nyu bɔ kɔn'ɔ tɔ̀n plě ɔ mǐi mɔ̀ sà. Nyu wùɛ ɔ̈ kɔn dlǒ tɛn'ɛ le, nɔ̀ wɔ̀le je bɔ̈ sèsae nmi tìɛn ɛɛ tè kɛn le, ɛɛ tìɛn'ǒ ɛ nynaǒ pènmo bo jbɛjuu nynɛ̌. Ɛɛ wun dɛǒ bò kpokpae ɛɛ jlǐ wlě mɔ̀le i nu hɔ̀ndlowɛɛ m̀mɔdo tùo wlèe tan tùo m̀mɔdo (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\