Wlɛ̀velesɔ̌n 14

1È tà Ě keaǒo le tɛn, Ě jěa Blajǔǒ Ɔ̌ nynana bo keǒ Sàna togbee dlǒ. Nyopòǒ neaǒ Ɔɔ gbàa u nua taslěwɛɛ wlèe nyiɛta tùo hɛ̀n (144,000), u blěa Ɔɔ nynɛ̌ plě u blěa Ɔɔ Gbeǐi nynɛ̌ ɛ̈ chleěaa keǒ uu jigbàa gblee wnana mǒ. 2Ě wɔ̌na win sonwɛaěe jɔkɛn mǒ, i wǒa jbǒo klukwlɛ klee tɛ̀n'ɛ pnapnǎ fòɛ. Noǎǒ kɔn win Ě wɔ̌naa i wǒa je noǎ be nyo ü beaa kanǐkài. 3Wlɛ̌ jajlo nɛ̀ u blea keǒ klɔ̀ba gbèsɛɛ klee soaa hɛ̀n'ǒ jemǒ klee keǒ kunkunyoǒ jemǒ. Nyu wùɛ nɔ̀ seaě ɛ wɔ̀ bɔ̈ chěn'a ɛmo wlɛ̌ǒ, ɛ̀ sìn'ǒ nyopòo taslěwɛɛ wlèe nyiɛta tùo hɛ̀n'ǒ ü kɔnaa wowa dɛ ü sɔna nɔɔ blǒ mɔ̀ mǒ. 4Klě u slè ɛ kɔna jbɛjlu nea lěe ü sěɛlǎa nyne tè ji plě ü sěɛlǎ uu kmɔ̌ jǐlenymii ni keǒ bu nu wlawle, nù nɛa Blajǔǒ de tà wùɛ Ɔ miǒo muma. Nù u sàlaě uu bǐìǒ slè ü gblàea bü mooa klekle nyo bü jɛɛa Nyesoa klee Blajǔǒ kɛn. 5Uǔ tmɔ̌a sen le plě kɔɔ̌ dɛ seaǒ u jleě mǒ ne. 6È Ě jěa najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̌ wɛn'a klě jɔtùwle mǒ. Nyesoaa tuposà nɛ̀ ɔ kpɛa ɛ̈ kwɛɛǒo kmɔ̌ sie fònfnoo tè jleě mǒ bo keǒ bɔ tmɔɔ̌a i nyopò ü nea nɔɔ blǒɔ mɔ̀ klě dakwɛ̌ wùɛ mɔ̀ klee nyopò wùɛ peaa dɔ̌ɔdɔ̌ win klee tùonyopo wùɛ. 7Ɔ jɛɛ̌aě win ɔ̌ boɛa, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “A nyeǒ Nyesoa tùtuɛ, a nye Ɔ tè jǐ boaboǎ. Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo tǐ nyniǒ no keǒ Bɔ tù nyopò wùɛɛ blilǐ. Sà Nyesoaa wɛ̀ Ɔ̈ nuu jɔkɛn klee blǒà plě jbǒ klee neǎa chlolǎi.” 8È sɔ̌n nonɔ najiǒpòiǒ kɛnaǒ ɔɔ mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Babòlɔn nyoo blǒ wlɛ wɔ̀ɔn! Babòlɔn fòɛ wlɛ mǒ blǒ ü nii dakwɛ̌ wùɛ ǔ nɛ̌ nɔɔ nmɔ ɛ̈ moo wlawle nu kmɔ̌, Nyesoa miǒ uu plɔ tu kɛn bo maěma!” 9Najiǒpòo tan nonɔǒ ɔ nana ɔɔ bǐì sɔ̌n'ǒ de ɔ̌ jɛɛ̌aě win, kě ɔ dɛ̌a ɔ je, “Bɛ̌ nu nyu wùɛ ɔ̈ mii nmiǒ ɔɔ wɛ̀ sàba klee ɔɔ sùsu tu plě ɔ̈ mi ɔɔ mǎkpee kɔnma keǒ ɔɔ jigbàa gblee wnana mǒ klee keǒ ɔɔ son kɛn, 10ɔmoǒ ɔ mi Nyesoaa jloo nmɔ nǎma ke ɛ̈ Ɔ chniǐěe Ɔɔ jloo mǒ naě kàe wan, Ɔ se u wɔle je jboba mu. Ɔ mi na klee wnewne seɛ̌ numa Ɔ mǐ u dɛ wan le pae le keǒ Ɔɔ ngmà je ne najiǒpò klee Blajǔ jemǒ. 11Naǒ Ɔ mii numa Ɔ mǐ uu dɛ wan le pae le ɛɛ nǎno mi jɔ mǒ muma ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. Tǒn klee chnɛ̀ nyopòǒ ü sɛ̀ɛ nmiǒ ɔɔ wɛ̀ klee ɔɔ sùsu tu plě nyu wùɛ ɔ̈ blě ɔɔ nynɛ̌ɛ mǎkpee, u slě kɛn le sèsa kɔnma mu.” 12Dɛǒ nɛ̀ kɔn tè Nyesoaa nyopòà ü tùiǒ Ɔɔ teteǎ ble plě ü kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Jùsu mǒ u kɔn bu nyna ɛ jebo ɛ̈ di ɛɛ numa uǔ diǒ ɛ jleě mǒ kplɛɛ le plě Ɔɔ̌ se lu ù kɛn po keǒ plɔɔ tu kɛn bo maěa mɔ̀. 13È Ě wɔ̌na win ï sɔnaěe jɔkɛn mǒ ï boɛaě mǒo mɔ̀, kě i dɛ̌a i je, “Chlě dɛà, sɔɔn'à tǐà jleě mǒ nyopòà kɔn'ɔ tè wlò popoɛ klě Koɔn mǒ ü kǒo, u kɔn ngmna. Kòo Nyesoaa Sùsu tmɛɛ̌ ämo ɛ̈ moo, u mi fɛba keǒ uu konkwa mɔ̀ ɛ̈ u dǔaa nunuɛ mǒ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo kàan dɛǒ sɔn'ě uu konkwaǒ wlòmo ɛ mi u de nama keǒ Nyesoa jemǒ.” 14Tà Ě keaǒo le tɛn, è Ě jěa nukpǎ ɛ̈ plɛ̌aa. È Nyuǒ neaǒo nukpǎǒ kɛn bo Ɔ wǒa Jbɛjuu Jǔ. Klɔ̀baa klò flɛ̌ nɛ̀ Ɔ tùa dlǒ, wonwɛ̌n kou bɛɛ̌ faka neaě Ɔ kwete mǒ. 15È najiǒpòi tɔ̀ɔ sɔnaě Nyesoaa kǎ fòɛ bo mǒ ɔ̌ pnǎna dɛ jleě le keǒ Nyuǒ neaǒo nukpǎǒ kɛn bo mɔ̀, kě ɔ dɛ̌a Ɔ je ɔ je, “Dǔ Nè kou bɛɛ̌ faka mǒ, bɛ̀ kou. Ɛ nu tǐ keǒ nyu bɔ bɛ̌ kou plě blǒà ɛɛ kou wlɛ dlǒ bo na!” 16È Nyuǒ neaǒo nukpǎǒ kɛn bo fakaǒ ɛ nea lěe kwete mǒ, Ɔ sìnsiia Ɔɔ sonwe mǒ keǒ blǒ dlǒ, è blǒo kou wùɛ nɛ̀ǒ wɛ̀a fle mǒ. 17È najiǒpòi tɔ̀ɔ nɔ̀ sɔnaě Nyesoaa kǎ fòɛǒ bo mǒ klě jɔkɛn ɔ̈ blěa wonwɛ̌n kou bɛɛ̌ faka ke. 18È najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̈ naa kpě nea lěe kwete mǒ, nɔ̀ sɔɔn'aě chɔ̀no tògbee kǒngmà mɔ̀ mǒ ɔ̈ pea win nya ɔ̈ tmɛɛ̌a najiǒpòiǒ fakaǒ ɛ nea lěe kwete ɔ je, “Dǔ nè wonwɛ̌n fakaǒ mǒ mò kmɔ̌à ɛɛ kwlepò bɛ̌. Kwlepòǒ ɛ flo lo!” 19Najiǒpòiǒ blěaa fakaǒ ɔ sìnsiia sonwe mǒ kělɔ blǒ mɔ̀ ɔ̌ bɛ̌a blǒo kwlepò wùɛ ɔ̌ wɔ̀a ɛ fle mǒ ɔ̌ dǔa ɛ mǒ ɔ̌ poaě ɛ tòu wan ɛ̈ moo Nyesoaa jlo fòɛ. 20Klě tòuǒ wan klě u duuaě kwlepòǒ klě dě fòɛǒ ɛɛ ngmì demǒ. Nymɔ sɔnaě tòuǒ wan mǒ ɛ̈ chlìaa le, nymɔǒ ɛɛ de chlìchlɛ dɛ ɛ nanaa kɛn ɛ nua patěe taslěwae ne le hɔ̀ndlowɛɛ m̀mɔdo (1600), è ɛɛ mǒ tmɔtmɔ nua bewee m̀m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\