Wlɛ̀velesɔ̌n 15

1Ě jěa wlòlekaen je te dɛ fòɛ tɛ̀ɛ de klě jɔkɛn, ɛ mooa najiǒpòo nyiɛta ü blěaa demǒ bɔɔ̌ sònwɛ jěe noǎa nyiɛta kwa, nù kɔn dɛ bɛ wɛ̀aǒo le, è Nyesoaa jlo nɛ̀ǒ sieaǒ. 2È Ě jěa dɛ ɛ̈ wǒaa jělae jbǒ ɛ̈ klee na chìseea klee nyopò ü nynanaǒo jbǒǒ wien bo ü duaa nmiǒ wan klee ɔɔ sùsu tu plě klee ɛɛ nynɛ̌ɛ tìɛn, u blěa kanǐkài kwa le ï Nyesoa nyea nuu. 3U blea Nyesoaa nyebajlo Mɔ̀sěe wlɛ̌ plě klee Blajǔu wlɛ̌, kě uu bleble win dɛ̌a i je, “Kpě kɛne Koɔn Nyesoa, dɛà nìi ɛ kun nu plě ɛ̌ moo wan bo kàe dɛ! Dakɔ̌ wùɛɛ Klɔ̀ba, Nè kmɔ̌ slɛɛ̌ mǒ no plě ɛ̌ nu kàan. 4Koɔn'ò, Nè do Mò ne ngmà je, ii tè nyu wùɛ miì dɛ mǒ jěba ɔ mǐ Nè nynɛ̌ le bìse. Nè jebo siǐan be mǒ pepě, ii tè dakɔ̌ wùɛ miě diba u mǐ Nè wɛ̀ sà!” 5Tà dɛǒ ɛ sìn'aa Ě jěa Nyesoaa kǎ fòɛ ɛ̈ moo Nyesoaa tè mɔ̀ sà ble ɛ neěe jɔkɛn ɛ̌ knana je, 6è najiǒpòo nyiɛta nùǒ pěa ǔ blěa nyopò dɛ wan le pae noǎa nyiɛtaǒ klee ǔ pea dale plǐ měne plě klòo jlǐ papɔ̌ bɛɛ̌aě u kekeě jleě tìe le. 7È soa fòee hɛ̀n'ǒ i dɛɛ do nyea najiǒpòǒ fuii nyiɛta ï jǐaa kmɔ̌ ne Nyesoaa jlo je Ɔ̈ nee kmɔ̌ ke ɛ mii jleě mǒ bo tonma. 8Kǎ fòɛǒ ɛ jǐa jele nǎno ɛ̈ sɔnaěe Nyesoaa tè jǐ boaboǎ mǒ klee kpě. Nyuu doo chɛ̀ nɔ̀ seaě wɔ̀ bɔ̈ palaě kǎ fòɛǒ bo ɛ̌ kpala ɛ kpa dɛɛ wan le pae noǎa nyiɛtaǒ najiǒpòo nyiɛtaǒ u blěaa ǐ wɛ̀a mɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\