Wlɛ̀velesɔ̌n 16

1Ě wɔ̌na win ï sɔna lěe kǎ fòɛǒ bo mǒ ï jɛ̌a lěe, kě i dɛ̌a najiǒpòo nyiɛtaǒ je i je, “A mu Nyesoaa jlo fuiǒ bo wlǎ klě blǒ mɔ̀!” 2Tà nyane najiǒpòiǒ ɔ wlǎla ɔɔ fuo bo kělɔ blǒ mɔ̀, chnechně noǎa kukwǐi chìi nì wěa tùonyopo fǒ měne ü blěaa nmiǒ ɔɔ mǎkpee plě ü sɛ̀a ɔɔ sùsu tuu wɛ̀. 3È sɔ̌n nonɔ najiǒpòiǒ ɔ̀ wlǎla ɔɔ fuoǒ bo klě jbǒ kɛn, è jbǒ wùɛ ɛ nua nymɔ sosǒ keà u nu wiěn nyuǒ kǒo mnùngma mǒò, kmɔ̌ ne dɛ wùɛ nea lěe jbǒ mɔ̀ ɛ kǒa le. 4È tan nonɔ najiǒpòi wlǎla ɔɔ fuo bo klě neǎ wùɛ wan klee klě něe chlolǎi mɔ̀, ìi wùɛ ï ponpnɔɔa nymɔ ke. 5Ě wɔ̌na najiǒpòiǒ ɔɔ win ɔ̈ neǎa kpě nea lěe kwete mǒ ɔ je, “Ngmà Je Ne Nyesoa Ɔ̈ ɛ tùaa plě ɛ tùu, Nè wlòo ble po dɛà ɛ slɛɛ̌ mǒ no keǒ dɛà nùu kɛn. 6Mɛ kɔɔ̌n tèǒ joo nɛ̀ moo u wlǎ Nè ngmà je ne nyo klee wnɔsàɔpoo nymɔ bo. Tèǒ nì kɔn tè u blɛɛ ɛ je keǒ Bò nye u nymɔǒ bu nǎna.” 7È Ě wɔ̌na chɔ̀no tògbee kǒngmàa win, kě ɛ dɛ̌a ɛ je, “Kòo, kpě kɛne Koɔn Nyesoa, Nè wlòo ble po dɛ nu kàan plě ɛ̌ slɛɛ̌ mǒ.” 8È najiǒpòo hɛ̀n nonɔǒ ɔ̀ wlǎla ɔɔ fuo bo keǒ wɛn kɛn, wɛn'ǒ nɛ̀ nua na ɛ̈ siɛna nyopò. 9Tà kpě kɛne naa funfǔ keaa nyopòǒ le fɛɛn ne, u pea Nyesoaa nynɛ̌ fla wan Ɔ̈ kɔnaa nyopòo dɛ wan le pae noǎ win kwa, kaǒ uǔ sòa bu bitǐa uu wlè bo u mǐa Ɔ tè jǐ boaboǎ nye. 10Tà najiǒpòo m̀m nonɔ wlǎla ɔɔ fuo bo keǒ nmiǒ ɔɔ gbèsɛɛ kɛn, è kwijlě bea nmiǒ ɔɔ deplě wùɛ kɛn, ɔɔ nyopò dia mɛ keǒ chnechně noǎa sosǒ mɔ̀. 11U pea jɔkɛn Nyesoa fla wan ke keǒ uu chnechně noǎa tè mɔ̀ klee chìiǒ nea uu fǒ měne. Uǔ sòa bu bitǐa uu wlè bo keǒ dɛ u nuaa mɔ̀. 12Keǒ ɛ demǒ de, Ě jěa najiǒpòo m̀mɔdo nonɔ ɔ̌ wlǎla ɔɔ fuo bo keǒ ně fòɛǒ u dɛɛ Ufletì kɛn ɛ̌ mana kpǎkpǎ ɛ̌ nyea klɔ̀bapoo fɔ̌ bu sɔnaě wɛn'ɛ kwlǎ mǒ wǒla mǒ. 13È Ě jěa dɛ kukǔ sìsii tan ï wǒaa chìwen, nì sonwɛaě dɔsmɛǒ ɔ klee nmiǒ klee sen le tmɔ̌ wnɔsàɔǒ wan měne. 14I moo kǔ sìsi ï niaa wlòlekaen noǎ, nì nɛa blě kɛn le ï gbèa klɔ̀bapoo le keǒ to mɔ̀ ɛ̈ miaa tùɔn kpaba klě kpě kɛne Nyesoaa chnɛ̀ jlǒ waě fòɛǒ Ɔ mǐa lěe jaba mɔ̀. 15Bi beě a wlòmo kě Jùsu dǎla Ɔ je, “A tanà le, tǐà a se Mǒo snǔ mɔ̀le pɔ̀ɔnma mu nì Ě miě jaba wòje jliɔ̌. Ɛ moo ngmna keǒ nyopòà mɔ̀ ü neěe gbɛ̀ɛa wlòmo ü uu wlawlě miěe mǒ nema ü wɛ̀ɛ mɔ̀le ɛ̈ di ɛɛ numa uǔ dii gblàgblo le nae ne tònwe iǐ di uu nu.” 16Kǔ sìsiǒ i bòa klɔ̀bapoo le klě tùɔn'ǒ u dɛɛ Amajedɔ̀ kɛn klě Hiblǔ win wlòmo. 17È najiǒpòo nyiɛta nonɔǒ ɔ̀ wlǎla ɔɔ fuo bo klě jɔ mǒ, è win jɛ̌a le ï sɔnaěe klɔ̀ba gbèsɛɛǒ mɔ̀ mǒ ɛ̈ nea lěe Nyesoaa kǎ fòɛ bo, kě i dɛ̌a i je, “Ɛ wɛ̀ mɔ̀ no!” 18È tɛ̀n bea bo klee ɛɛ klukwlɛ plě Ě wɔ̌na de wlewlɛ̌ klee blǒo sèkea ɛ̈ neaa kpě kɛn. Sɔɔn'ě tǐǒ nyopò bea lɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ jleě mǒ, ɛɛ blǒo sèkea sěɛlǎ tùɔn kpɛ. 19Dě fòɛǒ u dɛɛ Babòlɔn ɛ klǎla mǒ ɛ̌ nua peěn'e tan, è deě fòe wùɛ ï nee blě kɛn le ï sùea gbè. Nyesoa sea Babòlɔn nyoo kpni kukwǐi tè snù, Ɔ nua nu ǔ nǎna Ɔɔ jloo nmɔ kàe waě ɛ̈ jǐa lěe. 20Blě wùɛà neǎ tbɛɛ lee dǐ i fǎna ne, togbei fòe wùɛ i sea tà ne, 21è chɛn kpěn fòe ï kɔn kwa kunkuɛn klee sǎnma wěe wlèe m̀m gbɛ̀ɛ boaa lee nì bleaě jɔtùwle měne ï bea nyopòǒ dlǒ le. Ɛ mooa jǐlenymi dɛ wan le pae chɛn kpěn, ii tè u cheɛɛ̌a Nyesoa le keǒ Bɔ dia i dbo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\