Wlɛ̀velesɔ̌n 17

1È najiǒpòǒ blěaa fuii nyiɛtaǒ u nyuu do nɔ̀ dia lěě mɔ̀, kě ɔ dɛ̌aǎ je ɔ je, “Diě, Ě mǐì plɔɔ tu kɛn bo maěa fòɛǒ tee le keǒ gblà nynɔǒ mɔ̀ ɔ̈ neǒo neǎ sakaǐ fòfoaǒ kɛn. 2Blǒo klɔ̀bapoo klee ɔɔ sɔ̌n nu wlawle plě blǒo nyopò wùɛ ǔ nǎna ɔɔ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ǒ ɛɛ nmɔ ɛ̌ nia nu.” 3È Nyesoaa Sùsu bea lěě ja, najiǒpòiǒ ɔ̌ kpala mǒ klě kpatekpǎ blǒ kɛn, klě Ě jěaě nynɔ ɔ̌ neaǒ nmi chǒ kukǔ fòɛ kɛn bo ɔ̈ Nyesoaa fla wan po nyneǎ neaǒo kɛn. Ɔ nea je dlěe nyiɛta klee ngmèe pù. 4Manǐwlù klee dale chě nì nynɔǒ ɔ pea měne. Klò klee jǐlenmɔ seɛ̌ klee nèmnejɔ neaǒ ɔ fǒ mǒ, i nia wunǎ wunǎ. Klòo mǒ naě kàe neaě ɔ kwete mǒ, ɛ jǐa je noǎ sòen klee noǎ ï see wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ ï sɔnaě ɔɔ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ǒ mǒ. 5Ɛ kɔna je wɛ̌ nynɛ̌ ɛ̈ chleěaa keǒ ɔɔ jigbàa gblee wnana mǒ, nɛ̀ dɛ̌a bò ɛ̈ moo, “Babòlɔn fòɛ, mòo gblà nynoo naǎ plě kmɔ̌ɔ noǎ sòen wùɛ nì neɔɔ̀ kɛn.” 6Ě jěa nynɔǒ Nyesoaa nyopòo nymɔɔ nmɔ nia nɔ klee nyopòà tmɛɛ̌ nee nyopò tùu Jùsuu tè uu nymɔ ke. Tà Ě keaǒo gblà nynɔǒ mɔ̀ bo chè, ì kàeaǎ le wan chɔɔ. 7È najiǒpòiǒ ɔ gbàlaǎ wan ɔ je, “Mɛ kɔɔ̌n tè i kàe leě kɛ mò wan? Ě miì wlòmo sèsaeba dɛ nynɔǒ ɔ klee nmiǒ u sɛ̀n'ɛ nynɛ̌ ɔ̈ nynɔǒ ɔ nɛɛ nee kɛn ɔ̈ nee dlěe nyiɛta klee ngmèe pù dlǒ. 8Nmiǒ jèaa ɔ nea kmɔ̌, kɛɛ ɔ see kɛ̀ kmɔ̌ ne. Ɔ seǒ wlɛ̀ba mu ɔ miě bǐtìe fòɛǒ see mɔ̀ kɔn wan mǒ sɔn ɔ mǐ mu ɔ mǐ gbè sùee le. Nyopòà neɔɔ blǒɔ mɔ̀ ü kɔn nyneǎ sěɛlǎa chleě le klě fònfno chněedɛ̌ wlòmo sɔɔn'ě kmɔ̌à ɛɛ wlò tùla mǒ bǔ jě nmiǒ, ɛ mi u wlò le kaenma. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɔ nea kmɔ̌ plě ɔ̌ see kɛ̀ kmɔ̌ ne klě tǐà wlòmo, kɛɛ ɔ mi kmɔ̌ nema de. 9Plě mì ɔɔ dɛ le jbo, ɛ sòɛ nyu bɔ kɔn tɔ̀n. Nmiǒ ɔɔ dlěe nyiɛtaǒ i nynaǒ pènmo bo togbeii nyiɛtaǒ nynɔǒ ɔ nee dlǒ bo. È dlěe nyiɛtaǒ i nynaǒ pènmo bo klɔ̀bapoo nyiɛta ke. 10Uu m̀m wùɛ nù u du wan ɛ̌ wɛ̀ mɔ̀le. Klě tǐà wlòmo u nyuu do nɔ̀ kɔn win kwa, è u nyuu do tɔ̀ɔ nɔ̀ sěɛɛ̌ jè lě di. Bɛ̌ nu bɔ̌ diě, ɔɔ win kwa konkɔn se jleě mǒ bo tmɔma mu. 11Nmiǒ neaa kmɔ̌ plě ɔ̈ see kɛ̀ɛ kmɔ̌ ne klě tǐà wlòmo nɔ̀ nynaǒ klɔ̀bapooǒ uu nnyɛɛ̀ nonɔ pènmo bo, klě ɔ kɔn'ě klɔ̀bapoo nyiɛtaǒ slè, gbè sùesuɛǒ nɛ̀ ɔ miě jǐ mǒ. 12Ngmèe pùǒ jèe i nynaǒ pènmo bo klɔ̀bapoo pù ü sěɛɛ̌ jèe kpě kwɛn. U mi kpě kɔnma wòje klɔ̀ba klě àwɔɔ do wlòmo u klee nmiǒ. 13Uu wùɛ uu wlè da dɛɛ do plě u miě uu kpě sàba klee dɛ win kwa konkɔn u mǐ i nmiǒ nye. 14U mi Blajǔ to mɔ̀ kpaba Ɔ klee Ɔɔ nyopò Ɔ sà lěe Ɔ daa bü na Ɔɔ de plě ü ma lěe sèn bo keǒ Ɔ mɔ̀. U mi nyopòǒ duba. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo Blajǔǒ Nɔ̀ moo koɔnpòo Koɔn plě Nɔ̀ moo klɔ̀bapoo Klɔ̀ba.” 15È kě najiǒpòiǒ ɔ dɛ̌aǎ je ɔ je, “Neǎ sakaǐǒ jèe ïǒ gblà nynɔǒ ɔ neaǒo kɛn bo i nynaǒ pènmo bo tùonyopo wùɛ, jà diblɛ̌ fòfoa klee blě klee nyopòà pee win'i doědoe. 16Nmiǒ ɔ klee ngmèe pùǒ jèe i mi gblà nynɔǒ faenma, u mi ɔɔ konkɔn noǎ wùɛ kwa le sàba ɔ mǐ gblàgblo po, u mǐ ɔɔ fě di, u mǐ i tǎn po. 17Nyesoa nye u wlòo ble po dɛǒ ǔ wɔɔn ɛ kɛn keǒ bu sàǒ uu win kwa kɔn kpě bu nye i nmiǒ ɛ mǐ ɛ kpa kpa Nyesoaa win miǒ jaě le. 18Nynɔǒ jèe ɔ nynaǒ pènmo bo dě fòɛ ɛ̈ kɔn'ɔ klɔ̀bapoo wùɛ win kwa ü neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\