Wlɛ̀velesɔ̌n 18

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ě jěa najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̌ sonwɛaě jɔ mǒ ɔ̌ diaɔ wɔ̀ɔn. Ɔ kɔna win kwa kɔn kpě fòe, ɔɔ tè jǐ boaboǎa pepě fɛn'a kělɔ blǒ mɔ̀. 2Ɔ pnǎna dɛ jleě klě kpě kɛne win wlòmo, kě ɔ dǎla ɔ je, “Babòlɔn fòɛ wlɛ mǒ blǒ! Ɛ monoo kɛ̀ tùɔn'à kɔn kɛn kǔ sìsi neěe klee se wòn le wɛ̀ sìsi plě noeà see sìnɛ wɛ̀ klee ä faen nee. 3Babòlɔn'ɔ wan nymi nmɔǒ ɛ̈ moo ɔɔ se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ nɛ̀ dakɔ̌ wùɛ nǎ. Klɔ̀bapoo wùɛ neɔɔ blǒɔ mɔ̀ u klee ɔɔ sɔ̌n nu wlawle. Noǎ plo nyoà neɔɔ blǒɔ mɔ̀ ǔ pàn klě ɔɔ dɛ kukǔ wlòo jlajlǎ dɛ mǒ.” 4Ě wɔ̌na win tìi ï sɔnaěe jɔkɛn mǒ, kě i dɛ̌a i je, “Ně nyopò ale, a sɔn'ě Babòlɔn wlòmo ɛ̈ di ɛɛ numa aǎ di ɔɔ kpni kukwǐǒ kɛn be aǎ di dɛ wan le popa jě ɛ̈ ɔ jěe. 5Ɔɔ kpni kukwǐ tètee le kɛn kělɔ jɔ mǒ plě Nyesoa se ɔɔ dɛ knǎ ɔ nuu ɛɛ tè snù. 6A nu ɔ dɛɛ doǒ ɔ nu amoo mǒ, a sàe ɔ kpa mǒ wěe sɔ̌n. A wɔ̀ sònwɛ jejeɛ̌ɛ nmɔɔ kàe waě mɔ̀le keǒ ɔ mɔ̀. Ɛɛ kpě kɛn neneɛ bɛ̈ sìn'ǒ wěe sɔ̌n keǒ nmɔǒ ɔ nye amoo mɔ̀. 7Keǒ ɔ nuu ɔ̌ nye ɔɔ chɛ̀ tè jǐ boaboǎ klee jǐlenmɔ noǎa plɔɔ bloblɛ, kě ba nu ɔ tǐ kɛn kpokpa klee dɛ wan le paea. Kě ɔ dɛ̌ klě ɔɔ chɛ̀ wlò jleě ɛ̈ moo, ‘Mǒà Ě moo bɔ̀nynɔ, Ě se tògba nynɔ plě Ě seǎ sònwɛ chìn kpe!’ 8Keǒ dɛǒ ɔ nii ɛɛ tè tà, nɛ̀ kɔn tè sònwɛ jěe kweǎ klee sònwɛ chìnchiɛn klee dodopà, ii wùɛ i mi ɔ dlǒ beba klě chnɛ̀ jlǒ waěe do wlòmo. Koɔn Ɔ̈ moo kpě kɛne Nyesoa Ɔ bɛ̌ ɔ kɛn kokǒ wun, ii tè na mi ɔ siɛnma. 9Bɛ̌ nu blǒo klɔ̀bapoo ü klee ɔɔ sɔ̌n neěe se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌ klee jǐlenmɔ noǎa plɔɔ bloblɛ slè bǔ jě naǒ ɛɛ nǎno bɛ̌ ke jɔ mǒ jɛ̌, è u mi fìnma u mǐ ɔɔ sònwɛ chìn. 10U mi ɔɔ sònwɛ jejeɛ̌ fano peba, ii tè u miě nya bo nynama u mǐ bo dǎ, ‘Chlǒ, chlǒ keǒ dě fòɛǒ moo Babòlɔn mɔ̀ ɛ̈ monoo kpě kɛne diě! Nè plɔ tu kɛn bo maěa diě klě àwɔɔ do sosǒ wlòmo!’ 11Noǎ plo nyoà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ u mi ɔɔ fìɛn fìnma u mǐ ɔɔ sònwɛ chìn ke. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo nyu wùɛ nɔ̀ se kmɔ̌ siba mu ɔ̈ mǐ uu noǎǒ u ple pnɔɔ tɔ̀n. 12Nyu se tà nema mu ɔ̈ mǐ nuu klò klee sěbla plě jǐlenmɔ seɛ̌ klee nèmnejɔ tɔ̀n plě uu jǐlenmɔ dale klee manǐwlù dale klee slěke dale plě dale chě klee tii doědoe ï kɔn jejeɛ̌ kma mǒo klee noǎa kplekplei u ninii donyeǎ klee tià pee wlě fòfoa klee ii tìe u ninii kanwɛi klee pně klee seɛ̌à nee kɛn le wlekě wlekě. 13Nyu se tà ne ɔ̈ mǐ uu wlubɛɛ konwě tɔ̀n u nii chè mǒ klee pitǎ klee pànwo tɔ̀n klee sonsnǒ noǎa tìi, jà sonsnǒ pòee klee sidǒpò jɔ̌. Uu nmɔ klee chnɔ̌ see kɛ̀ dɛ jěba mu klee flɔ̌ɔ pǔpu klee kou plě nyu tɔ̀ɔ see kɛ̀ tà ne ɔ̈ mǐ uu bliǎ klee blableǎ tɔ̀n, jà sòkwe klee sòkwe gbɛ̀ klee kèiapo klee tùonyopoo fònfno, i see kɛ̀ dɛ jěba mu. 14È kě noǎ plo nyoǒ u mi Babòlɔn diě je dǎba ɛ̈ moo, ‘Noǎ wùɛà nè kpni kukwǐ kmɔ̌ po pnɔɔ ble i wɛ̀ bo, nè pònpan klee nynɛ̌ fòɛ i sàe leè kwa plě sèǎa kɛ̀ i jě de.’ 15Nyopòǒ ple pnɔɔ noǎ klě Babòlɔn diě wlòmo ü sà lěe pònpan, u mi sònwɛ jejeɛ̌ǒ neě ɛɛ wlòmo ɛɛ fano peba. Ii tè u miě nya bo nynama u mǐ fìn u mǐ ɛɛ sònwɛ chìn plě u mǐ bò dǎ ɛ̈ moo, 16‘Chlǒ, chlǒ keǒ dě fòɛǒ mɔ̀! Bò mu pnɔě ɛ wlòmo, jè pnɔ jǐlenmɔ manǐwlù dale klee dale chě klee noǎà u ninii klò plě jǐlenmɔ seɛ̌ klee nèmnejɔ. 17Klě àwɔɔ do wlòmo ɛɛ pònpan noǎ wùɛ i sùe gbè!’ Ně kɛn meǎ nae nyo wùɛ klee uu nyopò klee nyopòǒ niěe meǎ wlòmo konkwa klee nyopòà sɛ̀ě u blěe kmɔ̌ ne dɛ wùɛ klě jbǒ kɛn uu wùɛ u miě nya kɛn pooba u mǐ Babòlɔn jě. 18Bɛ̌ nu bǔ jě ɛɛ sinsin noǎa nǎno, è kě u mi dǎba, ‘À diě tae kɔn kunkuɛn jɛɛ leě kɛ Babòlɔn kɛn?’ 19U mi pǔpu dlǒ le poba keǒ bu tee uu wɔle le nunuɛ, è klě uu fìnfiɛn klee sònwɛ chìnchiɛn wlòmo u mi dɛ jleě pnǎma u mǐ bò dǎ, ‘Chlǒ, chlǒ keǒ dě fòɛǒ mɔ̀! Nyopò wùɛà kɔn'ɔ meǎ klě jbǒ kɛn klě ɛ wlòmo klě u sàě pònpan, kɛɛ klě àwɔɔ do wlòmo ɛ sùee gbè! 20Nyopòǒ neěe jɔkɛn bu nu chǒn le keǒ Babòlɔn'ɔ wɔ̀ɔn bebeɛ mɔ̀. Nyesoaa jebo siǐn nyo klee tuposà kpa nyo klee wnɔsàɔpo a nu chǒn le! Nyesoa maěǒ ɛɛ plɔ tu kɛn bo keǒ dɛ ɛ nu amoo mǒ mɔ̀!’ ” 21È Ě jěa kpě kɛne najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̌ dǔa seɔ̌ fòɛ mǒ ɛ̈ klee kèuseɔ fòɛ boa lee nɛ̀ ɔ tuǔn'aě jbǒ mɔ̀, kě ɔ dǎla ɔ je, “Dě fòɛǒ ke u mi ɛɛ kwa jakě kpaea numaò, Babòlɔn mi blǒ mǒ wlɛba, è nyu see kɛ̀ ɛ jejeɛ̌ kɔnma mu de. 22Ɛɛ kanǐkài be nyoo chɛ̀ nyu se u jěba mu klee nyopòà bee bebe noǎa doědoe klee plèi be nyo klee nyopòà bee kàngmi, u see kɛ̀ imo noǎǒ ii win wɔ̌nma mu de. Konkwa nu nyoà kɔn'ɔ slɛ̌ ü jii le nyu slě u jěba mu de. Kou du tòuu win se wɔɔ̌nma muu chɛ̀. 23Nǎpeaa pepeǎ seǎa kɛ̀ fonfɔn kɔn de. Nyu seě tǐnma nynɔ klee ɔɔ jbee win wɔ̌nma mu. Babòlɔn'ɔ noǎ plo nyo nù moo pnɔ kpě kɛne nyo kělɔ blǒɔ mɔ̀ plě ɛɛ nyopò ni sàlesa ǔ gbee dakwɛ̌ wùɛ mǒ. 24Nyesoaa nyopò klee Ɔɔ wnɔsàɔpoo nymɔ klě ɛ neě Babòlɔn wlòmo. Nyopò wùɛà u dbǎa chɛ̀ kělɔ blǒɔ mɔ̀ uu nymɔ neě ɛ wlòmo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\