Wlɛ̀velesɔ̌n 19

1Tà dɛǒ ɛ sìn'aa, Ě wɔ̌na dɛ klě jɔkɛn ɛ̈ wǒaa win mǒ nyopò fòfoaa klukwlɛ, kě u dɛ̌a u je, “Hehejoo! Äa Nyesoa kɔn wowa dɛ klee tè jǐ boaboǎ plě kpě. 2Dɛ ɛ nuu nɛ̀ moo Ɔɔ tùonyopo tè jɛɛa nu kàan plě ɛ̌ slɛɛ̌ mǒ. Gblà nynɔà ɔ̈ nuu nyopòà neɔɔ kmɔ̌ɔ mɔ̀ ǔ blěe kmɔ̌ sòan Ɔ bɛ̌ ɔ kɛn kokǒ wun, Ɔ sàa ɔ mǒ kpa keǒ Ɔɔ nyebajle klee nynejluu nymɔɔ tè mɔ̀.” 3È u pnǎna dɛ jleě de u je, “Hehejoo! Babòlɔn'ɔ nǎno mi jɔ mǒ jǎba ke ɛ mii kɛ̀ɛ jleě mǒ bo tonma!” 4È kunkunyoo wlò tùo hɛ̀n'ǒ klee soaa hɛ̀n'ǒ u kɔa jebo ǔ sàla Nyesoaa wɛ̀ Ɔ̈ neaǒo klɔ̀ba gbèsɛɛ kɛn bo, è kě u dɛ̌a u je, “Hehejoo, kě bɛ ne!” 5È win'à sɔna lěe chɔ̀no tògbee kǒngmàǒ kɛn mǒ, kě i dɛ̌a i je, “Aa wùɛà moo Nyesoaa nyebajle klee nynejlu ü jě Ɔɔ dɛ mǒ, jà nyeflabutupò klee nyopòà kɔn tè kmaa, a bìse Ɔ le!” 6Ě wɔ̌na dɛ tɛ̀ɛ ɛ̈ wǒaa win mǒ nyopò fòfoaa win klee klèe klukwlɛ klee tɛ̀n'ɛ pnapnǎ, kě i dɛ̌ i je, “Hehejoo! Äa kpě kɛne Koɔn Nɔ̀ kɔn win kwa! 7A nɛ bä nu chǒn le plě äa plɔ bɛ blo klee bä nyeǒ Ɔ tè jǐ boaboǎ. Mɛ̌oǒ joo nɛ̀ moo ɛ nu tǐ keǒ Blajǔu blě popa mɔ̀ plě Ɔɔ tǐnma nynɔ wɛ̀ mɔ̀le keǒ Ɔ mɔ̀. 8Jǐlenmɔ daleà wneaa klee ï plɛ̌aa nì nyeea tǐnma nynɔǒ bɔ poa měne.” Daleǒ i nynanaǒ pènmo bo jebo siǐn noǎà Nyesoaa nyopò nuaa. 9È kě najiǒpòiǒ ɔ dǎlaǎ je ɔ je, “Chlě dɛà ɛ̈ moo, ‘Ngmna keǒ nyopòǒ mɔ̀ ü dae lee Blajǔu tǐnma digbaǐǒ kɛn.’ ” È kě ɔ dɛ̌aǎ je ɔ je, “Noǎ wùɛǒ chlèe nì moo kàan tuposà ɛ̈ sɔn lěe Nyesoa mɔ̀ mǒ.” 10È nɔ̀ǒ Ě kɔaǒ kwne jemǒ bo Ě mǐa ɔɔ wɛ̀ sà, kɛɛ kě ɔ dǎlaǎ je ɔ je, “Bɔ̌ ɛ nunuɛ! Ě moo Nyesoaa nyebajlo wòje keǒ mò klee bìì Tentǎn Jǔu wǎn aa ka nee je ü tmɛɛ̌ nee Jùsuu tè nyopò tùu. Sà Nyesoaa wɛ̀, nè sɛ̀ ně wɛ̀. Dɛ kɔn tè wnɔsà win'à i sàa lee wan nɛ̀ moo keǒ bo Jùsuu tè bi mǒ nyopò tmɔɔ̌ no.” 11È Ě jěa jɔkɛn ɛ̌ knana je, klě jǐi kapǒ tǐ wlòmo Ě jěa sòko plǔ ɔ̌ sɔnaě jɔkɛn mǒ, Nyuǒ nɛɛa ɔɔ kɛn u dɛɛa Ɔ Tè Wlò Popoɛ klee Kàan Tè. Ɔ tùi nyopò blilǐ mɔ̀ plě tèǒ kɔn tè Ɔ wɛ̀n'aa to ǐ mooa mǒ slɛɛ̌ tè. 12Ɔɔ jǐ wǒa napèpɛlo, klɔ̀ba fleǎ fòfoa nì Ɔ tùa dlǒ, è nynɛ̌ǒ mǎnaǒ Ɔɔ kɛn bo nyu wùɛ nɔ̀ sea ɛ ji ɛ̀ sìn'ǒ Ɔɔ do. 13Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuǒ Ɔ peaa mǒ ɛ nua nymɔ sosǒ, è Ɔɔ nynɛ̌ moo Nyesoaa Win. 14Tabɔ̀ǒ neěe jɔkɛn nù nɛa Ɔ de keǒ sòkwe plǐ kɛn. U pea měne wlawlě plǐà wɛ̀aa mnǒ le. 15Wonwɛ̌n pan nɛ̀ sɔnaě Ɔ wan mǒ ɛ̈ Ɔ miaa numa Ɔ mǐaa dakwɛ̌ wan du. Ɔ mi u win kwa kɔnma klě kpě kɛne tǔn wlòmo. Ɔ mi nmɔɔ tòuǒ duba ɛ̈ moo Nyesoaa kpě kɛne jlo. 16Ɛ kɔn nynɛ̌ chleěaa klě Ɔɔ wlawlǒ pɛ̀tuǒ kɛn klee keǒ Ɔɔ ponwɔ̌ kɛn, ɛmo nynɛ̌ǒ nɛ̀ moo Klɔ̀ba Ɔ̈ neǒo klɔ̀bapoo dlǒ mǒ klee Koɔn Ɔ̈ neǒo koɔnpòo dlǒ mǒ. 17È Ě jěa najiǒpòi tɔ̀ɔ ɔ̈ nynanaěe wɛn slè bo ɔ̈ jɛɛ̌aě win klě noe wùɛ mɔ̀ ï fǐn'aa le klě jɔtùwle mǒ ɔ je, “A diě, a bò le keǒ Nyesoaa wlewle digbaǐi de ngmnengmnɛ̌ fòɛà mɔ̀ 18ɛ̈ di ɛɛ numa a mǐ klɔ̀bapoo fě di klee tabɔ̀ɔ je si nyo plě kpě mǒ ne nyopò klee sòkwe plě ii kɛn nae nyo klee tùonyopo wùɛɛ fě, jà kèiapo klee nyopòà see kèiapo klee nyeflabutupò plě nyopòà kɔn tè kmaa.” 19È Ě jěa nmiǒ ɔ̈ klee klɔ̀bapoo neɔɔ blǒ mɔ̀ ǔ beaǒ tàa do u mǐa Nyuǒ neaǒo sòko plǔǒ kɛn Ɔ klee Ɔɔ tabɔ̀ to mɔ̀ ja. 20Klě toǒ kɛn nmiǒ ɔ kmeea ne, dɛɛ doǒ nɛ̀ mooa sen le tmɔ̌ wnɔsàɔǒ ke ɔ̈ niaa wlòlekaen noǎ keǒ nmiǒ mɔ̀ ï booa nyopò mǒ ü kɔnaa nmiǒ ɔɔ mǎkpee plě ü sɛ̀a ɔɔ sùsu tuu wɛ̀. Nmiǒ ɔ klee sen le tmɔ̌ wnɔsàɔǒ u kɛ̀na kmɔ̌ bo ǔ tuǔn'aě u naa wulǒ mǒ ɛ̈ wnewne seɛ̌ jǐaa je. 21Uu wùɛǒ siaǒo pan'ǒ nɛ̀ dbǎla u ɛ̈ sɔnaěe sòkoo kɛn nae Nyuǒ wan mǒ, è noe wùɛ dia uu fěǒ ii kwliǎ jǐaě le.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\