Wlɛ̀velesɔ̌n 2

1È Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya Ɔ je, “Chleě najiǒpòiǒ mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ pènmo bo ü neěe dě fòɛ moo Ɛfèse wlòmo, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Win'à i sɔn'ě mɔ̀ mǒ Nyuǒ blěe jɔtnèe nyiɛtaǒ kwa klě Ɔɔ dilǎ son mǒ klee Ɔ̈ nɛɛ le klě klò nǎpea tii nyiɛtaǒ slè. 2Ě ji dɛǒ a nuu nu, keǒ a nuě kbě le popoɛ a nuu konkwa nunuɛ klee ke a nuu wlò dbadbǎ konkɔn. Ě ji ɛle ɛ̈ moo a se dɛ kukǔ nu nyo sòa plě a tɛ̀n nyopòà měne ü see Nyesoaa tuposà kpa nyo ü je u moo ɛɛ plě a jě ɛ ɛ̈ moo u moo sen le tmɔ̌ nyo. 3A kɔn wlò dbadbǎ plě ǎ jě sònwɛ keǒ Ně tè mɔ̀, a sěɛ seɛ kaǒ. 4Kɛɛ kɔɔ̌ dɛ nɛ̀ Ě jěǒ a jleě mǒ, keǒ a nua Mǒo mǒ noɛɛa klekle, a see kɛ̀ Boǒ mǒ noɛɛa nu. 5Bi beě a wlòmo tà a nynanaǒo bo plě ǎ keaǒo kplɛɛ le. È ba bitǐ aa wlè bo a mǐ noǎǒ a niaa klekle nu. Bɛ̌ nu bǎ se aa wlè bo bitǐ, Ě miě diba Ě miě aa nǎpe tuǒ klě ɛɛ tùɔn kɛn sà ɛ̈ ɛ neǒo kɛn. 6Kɛɛ a kɔn kàan noǎ ï moo a se noǎ kukwǐ mǒ noɛɛ ne ïǒ Nikaplɔ̀ kwɛɛn nii wòje ke Ě nuu Ě se ii mǒ noɛɛ ne.’ 7Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Nyesoaa Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀. Nyopò wùɛà mii duduɛ kɔnma, nù Ě mi tu buoǒ neěe Nyesoaa bò fòɛ mǒ nyema u mǐ ɛ di, ɛ̈ nyee nyu kmɔ̌ sie fònfno.” 8È kě Jùsu dǎlaǎ je Ɔ je, “Chleě najiǒpòiǒ mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ pènmo bo ü neěe dě fòɛǒ moo Smanà wlòmo, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Tuposàà ɛ sɔn'ě mǒ mɔ̀ Nyuà monoo Klekle Nyu klee Demǒ Bɔɔ̌ Nyu Ɔ̈ kǒaa plě Ɔ̈ nee kmɔ̌ de. 9Ě ji ɛle ɛ̈ moo a jě sònwɛ plě sònwɛ ni amo, kɛɛ a pàn ne klě wakǎ tɛ̀ɛ wlòmo. Ě ji ɛle ɛ̈ moo nyopòǒ dɛ uu chɛ̀ Jùwɛ nyo, kɛɛ ü moo Setɛ̀n'ɛ nyopò ɔ̈ moo kǔ sìsii klɔ̀ba, noǎǒ kɔn tè u wǒ amoo le i moo sen. 10Noǎǒ diěe ï kɔn sònwɛ a mii jěba, aǎ pe ii fano. A tanàle, kǔ wɛ̀ le mɔ̀ keǒ bɔ po aa tìe wùlo le ɛ̈ di ɛɛ numa u mǐ a měne tɛ̀n a mǐ sònwɛ jě klě chnɛ̀ jlǒ wěe pù wlòmo. Baǎje bǎ ke kǒba mii chɛ̀, a kɔn wlò kpaea klěě mǒ, è Mǒà Mǒ mi a kmɔ̌ sie fònfnoo snǒ sàba.’ 11Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Ngmà Je Ne Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀. Nyopòǒ mii duduɛ kɔnma klě uu tǐ jakě slè, sɔ̌n nenɛ kokoɛ̌ slě u dɛ jleě mǒ numa mu.” 12Jùsu kpɛɛa Ɔɔ win nya kě Ɔ dɛ̌a Ɔ je, “Chleě najiǒpòiǒ mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ pènmo bo ü neěe dě fòɛǒ moo Pakemɔ̀ kɛn, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Tuposàà nɛ̀ sɔn'ě Nyuà mɔ̀ mǒ Ɔ̈ kɔn'ɔ wonwɛ̌n pan ɛ̈ kɔn'ɔ jǐi sɔ̌n. 13Ě ji tà a neǒo no, tàa teěn'ǒ Setɛ̀n'ɛ klɔ̀ba gbèsɛɛ neǒo keǒ a neǒ. Kɛɛ kaǒ a kɔn wlò kpaea klěě mǒ. Ɛntèpa ɔ̈ mooa Ně sàsepoi ɔ kɔna wlò kpaea klěě mǒ. Tà ɔ nua Něe konkwa klě aa diě wlòmo, tàà Setɛ̀n tǐn'ěe, u dbǎla ɔ lo, kɛɛ aa tè wlò popoɛ a kɔn'ɔ klěě mǒ a sea ɛ mǎ. 14Kɛɛ Ě kɔn mòngmɛ noǎa ï moo kɔɔ̌ dɛ keǒ a jleě mǒ. A kɔn nyopòo tìe neě amoo slè ü blěǒo Belìan'a teea mɔ̀ kwa ɔ̈ teeaa Belɛ̀ ke bɔ nuaa Ǐsòwɛ̌ kwɛɛn nunuɛ u mǐaa kpni kukwǐ nu keǒ bu dia digbaǐà u sàea nǔkpuǐ bɔ̀ je klee bu nea se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ kmɔ̌. 15A kɔn tìe tùu ü blěǒo dɛ kukǔ mɔ̀ kwa ɛ̈ Nikaplɔ̀ kwɛɛn tee uu. 16A kɔn ba bitǐ aa wlè bo, nɛ̀ bǎ se nu, Ě miě a mɔ̀ diba pase Ě mǐ pan nu ɛ̈ sonwɛ Mǒo wan mǒ Ě mǐ a mɔ̀ wɔ̀n.’ 17Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Nyesoaa Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀. Ě mi nyopòà kɔn'ɔ duduɛ digbaǐà wɛ̌ɛ je ii tìe nyema u mǐ di. Ě mi u seɔ̌ plǔ gbògbae nyema ɛ̈ kɔn kɛn nynɛ̌ jajlo chleěǒo ɛ̈ nyu wùɛ see ji, ɛ̀ sìn'ǒ nyuu doǒ kmee seɔ̌ǒ jebo.” 18È Jùsu tmɔɔ̌aǎ ne de Ɔ je, “Chleě najiǒpòiǒ mɔ̀ ɔ̈ nynaǒo Tentǎn Jǔu wǎn'ǒ pènmo bo ü neěe dě fòɛǒ moo Taetawlà wlòmo, kě bò dǎ ɔ je u je, ‘Tuposàà ɛ sɔn'ě mɔ̀ mǒ Nyesoaa Jǔ Ɔ̈ kɔn jǐ wnee wòje napèpɛlo klee Ɔ̈ kɔn be nee wlekě wlekě ï wnee wòje kanwɛɛ ɛ̈ u sonwaa fǒ měne. 19Ě ji dɛ a nii ni. Ě ji ɛle a noɛɛ neě mǒ no klee tùonyopo plě ǎ kɔn tè wlò popoɛ klěě mǒ klee ǎ niniǐ konkwa mɔ̀, è a kɔn wlò dbadbǎ klě tǐ jakě slè plě a ni noǎ fòfoa klě tǐà wlòmo keǒǒ mɔ̀ ɛ̌ sìn'ǒ noǎ a niaa mǒ klekle. 20Kɛɛ kɔɔ̌ dɛà nɛ̀ Ě kɔn keǒ a jleě mǒ, a sɔn'ǒ kpnii jǐlenymi nynɔǒ moo Jesèbɛ mɔ̀ mǒ ɔ̈ dɛɛ ɔɔ chɛ̀ Nyesoaa wnɔsàɔ ɔ̌ tee le ɔ̌ gbee Ně na wien po nyebajle klee nynejlu mǒ keǒ bu nu se wòn mɔ̀ɔ wɛ̀ noǎ klee bu di digbaǐà u sàe lee nǔkpuǐ bɔ̀ je. 21Ě nyea ɔ tǐ keǒ bɔ bitǐa ɔɔ wlò bo keǒ ɔɔ kpni kukwǐ mɔ̀, kɛɛ ɔ se sòa bɔ nu ɛ. 22Ii tè Ě miě ɔ klee ɔɔ nyopòǒ nii wlawleǒ keǒ kɛn bo pɛn gbàgbɔǒ kɛn tuǔnma u mǐ jǐlenymi sònwɛ jě, ɛ̀ sìn'ǒ bǔ bitǐ uu wlè bo keǒ dɛǒ u ni ɔɔ mǒ mɔ̀ plě. 23Ě mi nyopòǒ nɛ ɔɔ mɔ̀ dbǎba ɛ̈ di ɛɛ numa Tentǎn Jǔu wǎn wùɛ mi ɛ ji ɛ̈ moo Mǒà Mǒ ji nyu wùɛɛ dlǒ mɔ̀le sìɛn'ɛ dɛ klee ɔɔ jlajlǎ dɛ. Ě mi aa do do snǒ sàba wòje dɛ aa nyu nuu. 24Kɛɛ tèà nì Ě boɛ aa wùɛǒ je ü neěe Taetawlà üǔ blěǒo Jesèbɛɛ teea mɔ̀ kwa klee ü see dɛ u dɛɛ Setɛ̀n'ɛ je wɛ̌ dɛ ji, Ě see kɛ̀ a dɛ tɛ̀ɛ nyema mu keǒ ba nu, 25ɛ̀ sìn'ǒ dɛɛ do ba nuu nɛ̀ moo a blěǒ tè wlò popoɛǒ a kɔn'ɔ klěě mǒ mɔ̀ kwa kpankpa ɛ mǐ ɛ kpa kpa Ě miǎ de di. 26Nyu wùɛ ɔ̈ mii duduɛ kɔnma klee ɔ̈ miǒ Něe kɛn wɔɔn dɛ bo tùba ɛ mǐ ɛɛ kpa kpa ɛ miǎě ɛɛ dlǒ chlɛ̀ɛa mǒ nyni, nɔ̀ Ě miǎ kpě nyema ɔ̈ miǎ dakwɛ̌ win kwa kɔnma 27wòje keà Ně Gbeǐ nuu Ɔ̌ nye Mǒo kpě Bo kɔn'ɔ win kwa. U mi u win kwa kɔnma klě kpě kɛne tǔn wlòmo plě u mǐ u le wae le u mǐ u pɛple nu wòje keà nyu wɛɛ bɛ jagbee. 28Ě mi u Nyuà u dɛɛ Kènta Jɔtnàe nyema ke.’ 29Nyu wùɛ bɔ̈ kɔn nɔkǔ, è bɔ po dɛǒ Nyesoaa Sùsu boɛɛ nɔkǔ jebo klě Tentǎn Jǔu wǎn'a tàkpɛ̌ǒ mɔ̀.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\